Opatrenie č. 145/1971 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zmene podriadenosti Pohraničnej stráže

Čiastka 37/1971
Platnosť od 23.12.1971
Účinnosť od 01.01.1972
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Federálneho zhromaždenia č. 38/1972 Zb. zo dňa 29. júna 1972.

OBSAH

145

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

z 22. decembra 1971

o zmene podriadenosti Pohraničnej stráže

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

(1) Pohraničná stráž sa prevádza z podriadenosti ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky do podriadenosti ministra vnútra Československej socialistickej republiky.

(2) Súčinnosť Pohraničnej stráže s Československou ľudovou armádou pri obrane Československej socialistickej republiky upraví minister vnútra Československej socialistickej republiky po dohode s ministrom národnej obrany Československej socialistickej republiky.


§ 2

Zrušuje sa zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 138/1965 Zb. o zmene podriadenosti Pohraničnej stráže.

§ 3

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

v z. Hůla v. r.