Nariadenie vlády č. 23/1971 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 20 Kčs

Čiastka 7/1971
Platnosť od 01.04.1971 do31.12.2007
Účinnosť od 01.04.1971 do31.12.2007
Zrušený 659/2007 Z. z.

OBSAH

23

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 18. marca 1971

o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 20 Kčs

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 písm. b) zákona č. 41/1953 Zb.:


§ 1

Sústava zákonných peňazí sa dopĺňa bankovkami po 20 Kčs.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.