Nariadenie vlády č. 22/1971 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad

Čiastka 7/1971
Platnosť od 01.04.1971
Účinnosť od 01.01.1981

22

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 18. marca 1971,

ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad

Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 48 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev nariaďuje:


§ 1

Federálny cenový úrad určuje ceny surovín, výrobkov, výkonov a služieb (ďalej len „výrobkov“) uvedených v pripojenom zozname. Ak dôjde k zmene v zaradení výrobku do iného odboru jednotnej klasifikácie,1) platí pre pôsobnosť Federálneho cenového úradu doterajšie zaradenie. Pre nový výrobok zaradený do nového odboru určuje ceny Federálny cenový úrad, ak ide o odbor príbuzný odborom, pre ktoré má Federálny cenový úrad túto cenovú pôsobnosť.

§ 2

Pôsobnosť Federálneho cenového úradu podľa § 1 sa vzťahuje na určovanie cien výrobkov tuzemského pôvodu i z dovozu dodávaných

a) štátnymi organizáciami, s výnimkou organizácií miestneho priemyslu, komunálnych služieb, podnikov bytového hospodárstva a organizácií, príp. zariadení verejného stravovania a prechodného ubytovania,

b) podnikmi a hospodárskymi zariadeniami riadenými federálnym a republikovými ústrediami spoločenských organizácií, s výnimkou ich zariadení verejného stravovania a prechodného ubytovania,

c) jednotnými roľníckymi družstvami a ostatnými výrobcami, ak ide o poľnohospodárske výrobky, pokiaľ nie je v zozname v jednotlivých položkách výslovne uvedené inak.

§ 3

(1) Doterajšie poverenia určovať ceny, udelené podľa platných predpisov oprávnenými cenovými orgánmi iným ústredným orgánom a organizáciám, nie sú týmto nariadením dotknuté.

(2) Pôsobnosť v tvorbe cien vojenskej techniky, včítane odboru lietadlá, upravujú osobitné predpisy Štátnej plánovacej komisie podľa § 31 ods. 2 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1971.


Dr. Štrougal v. r.


Príloha nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb.

ZOZNAM
výrobkov, výkonov a služieb, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad

Pol. č.číselný kódnázov
123
1.00Suroviny a základné materiály z dovozu spadajúce do odborov nezahrnutých do tohto zoznamu
1.01 Výrobky z dovozu predávané ďalej za maloobchodné ceny, spadajúce do odborov nezahrnutých do tohto zoznamu (vzťahuje sa na všetky organizácie)
2.00Výrobky v poľnohospodárstve a lesníctve
2.01001Výrobky z produkcie obilnín
2.02003Okopaniny okrem 003 111, 003 112 a 003 4, ale včítane 003 421, a ďalej okrem 003 71, 003 75-6, 003 78
2.03011Výrobky z produkcie olejnatých rastlín, chmeľ, tabak
2.07031Hovädzí dobytok a výrobky z jeho chovu
2.08032Ošípané a výrobky z ich chovu
2.09041Hydina, včely, drobné hospodárske a kožušinové zvieratá a výrobky z ich chovu okrem 041 4-6, 041 72-3, 041 9, ale včítane 041 911
2.10052Výrobky ťažby dreva (s výnimkou surového palivového dreva ihličnatého a listnatého, odbor č. 052 3 a 052 4)
3.00Výrobky priemyslu palív a výrobky z uhlia
3.01101Čierne uhlie
3.02102Hnedé uhlie a lignit
3.03103Rašeliny a humusové hnojivá
3.04104Horľavé bridlice a ostatné surové tuhé palivá
3.05105Ropa
3.06106Brikety
3.07107Koks
3.08108Plynné palivá
3.09109Vedľajšie produkty pri tepelnom spracovaní tuhých palív a montánny vosk
3.10111Pohonné látky, mazivá a ostatné základné výrobky z ropy
4.00Výrobky tepla a elektriny
4.01116Tepelná energia
4.02117Elektrická energia
5.00Hutníctvo železa
5.01121 a 122Suroviny (rudy a odpady)
5.02123-126Základné hutnícke polotovary
5.03131-159Základné hutnícke výrobky a druhovýrobky
5.04161-163Výrobky zlievární, kováční a lisovní
6.00Hutníctvo neželezných kovov
6.01171 a 175Suroviny
6.02181-189Kovy a ich zliatiny
6.03191-201Základné hutnícke výrobky a druhovýrobky
6.04202 -204Výrobky zlievární, kováční a lisovní
6.05205Výrobky práškovej metalurgie (okrem výrobkov z opracovaných spekaných karbidov)
6.06206Opracované výrobky zo spekaných karbidov
7.00Chemický a gumárensko-azbestový priemysel
7.01211-217Základná anorganická chémia
7.02221-228Základná organická chémia
7.03231Plastické hmoty - polykondenzáty a polyadukty
7.04232Plastické hmoty - polyméry
7.05233Plastické hmoty - ostatné suroviny
7.06234Odpadové plastické hmoty
7.07235Plastické hmoty - syntetické živice
7.08241Chemické výrobky všeobecného charakteru
7.09242Textilné, kožiarske a pomocné prípravky
7.10243Gumárenské pomocné prípravky
7.11244Frity, glazúry, farbivá
7.12245Chemické pomocné materiály na povrchovú úpravu a pomocné materiály na rozličné použitie
7.13246Náterové hmoty a tlačové farby
7.14247Gleje, želatíny a syntetická lepidlá
7.15251Priemyselné hnojivá
7.16252Prípravky na ochranu rastlín a proti škodcom (pesticídy)
7.17253Čisté chemikálie
7.175254Fotochemické výrobky
7.18255Výbušniny
7.19271Kaučuk a regenerát
7.20272Ťažké výrobky z technickej gumy
7.21273Ľahké výrobky z technickej gumy
7.22274Pneumatiky
7.23275Zdravotnícke výrobky z gumy
7.24277Gumové odpady
7.25278Azbestové výrobky
7.26281Celulózové vlákna
7.27282Syntetické vlákna
7.28283Polotovary a jednoduché výrobky z plastických hmôt
7.29284Podlahoviny, dopravné pásy a remene z plastických hmôt
7.30285Výrobky pre zdravotníctvo z plastických hmôt a z kombinovaných materiálov
8.00Strojársky a kovospracujúci priemysel
8.01309-339Kovospracujúce výrobky všeobecného použitia; strojárske prvky a strojové súčasti; mechanizmy všeobecného použitia
8.02341-366Výrobky elektrotechnického priemyslu (s výnimkou odboru 348 svietidlá, pokiaľ sa vyrábajú v sklárskom priemysle)
8.03371-384Výrobky elektronického priemyslu
8.04388-397Prístroje meracie, optické, vedecké a laboratórne a výrobky zdravotníckej techniky
8.05401-405Výrobky jemnej mechaniky; elektronické zariadenia
8.06409-421Meradlá a nástroje
8.07422-437Stroje a zariadenia všeobecného použitia
8.08440-454Výrobky automobilového priemyslu
8.09455-459Koľajové dopravné prostriedky
8.10463 a 464Výrobky lodiarskeho priemyslu
8.11468-479Zdvíhacie, transportné a manipulačné zariadenia
8.12482-488Stroje a zariadenia pre energetiku
8.13492-503Stroje a zariadenia pre ťažobný a metalurgický priemysel
8.14506-509Stroje a zariadenia pre chemický a papiernícky priemysel
8.15512-516Stroje a zariadenia pre strojársky a kovoobrábací priemysel
8.16519-527Stroje a zariadenia pre spotrebný a potravinársky priemysel
8.17531-536Stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo, stavebníctvo a spracovanie nerastných hmôt
8.18537-546Ostatné strojárske výrobky pre spoločenskú spotrebu a pre domácnosť
8.19547Montáže (s výnimkou malého stavebníctva)
8.20548-566Kovospracujúce výrobky účelového použitia a analogické výrobky z plastických hmôt
9.00Výrobky priemyslu stavebných hmôt
9.01581Silikátové suroviny
9.02585Maltovinové spojivá
9.03591Azbestocementové výrobky
9.031592Betónové a železobetónové prefabrikáty
9.04593Stavebné dielce
9.05594Priestorové stavebné dielce z betónových a železobetónových prvkov
9.06596Tehliarske pálené výrobky
9.07597Stavebná keramika
9.08598Žiaruvzdorné silikátové výrobky
9.09599Žiaruvzdorné nesilikátové výrobky
13.00Výrobky priemyslu potravín
13.01751Mlynárske výrobky
13.02752Sladiarske výrobky
13.03753Cukrovarské výrobky
13.06761Produkty mora
13.07763Umelé črevá
13.08764Jatočné a mäsové výrobky
13.09767Mliekárenské výrobky
13.10772Cestovinové výrobky
13.11773Pekárenské výrobky (vzťahuje sa aj na národné podniky riadené KNV)
13.12782Pivovarské výrobky
13.13788Tabakové výrobky
13.14765Výrobky z drobných hospodárskych zvierat a zo zveriny
13.15766Vajcia a vaječné výrobky
14.00Ostatné priemyselné výrobky
14.01791Priemyselné krmivá
14.02795Výrobky a výkony vodného hospodárstva
14.03799Priemyselné práce výrobnej povahy (v odboroch zaradených do zoznamu)
15.00Stavebné práce a montáže (s výnimkou malého stavebníctva)
16.00901Prevádzka a správa komunikácií
17.01902 11Výkup výrobného kovového odpadu
17.02902 21Úprava výrobného kovového odpadu
17.03902 22Úprava kovového odpadu od obyvateľstva
18.00845 a 857Projektové, geologické a prieskumné práce
18.01904Geologické výkony (vzťahuje sa na všetky organizácie)
18.02906Projektovanie (vzťahuje sa na všetky organizácie)
20.00Výkony obnovujúce úžitkové vlastnosti hmotných statkov (opravy a údržba výrobkov zaradených do zoznamu)
20.01911Opravy a údržba strojov a zariadení pre energetiku a ťažbu
20.02912Opravy a údržba strojov a zariadení pre metalurgický, strojársky a kovospracujúci priemysel
20.03913Opravy a údržba strojov a zariadení pre energetiku a ťažbu
20.04914Opravy a údržba strojov a zariadení pre spotrebný a potravinársky priemysel
20.05915Opravy a údržba traktorov, poľnohospodárskych strojov a zariadení
20.06916Opravy a údržba strojov a zariadení pre stavebnú výrobu a výrobu stavebných hmôt
20.07917Opravy a údržba dopravných prostriedkov
20.08918Opravy a údržba výrobkov elektrotechnického a elektronického priemyslu
20.09919Opravy a údržba výrobkov jemnej mechaniky a opravy náradia
20.10921Opravy a údržba ostatných výrobkov strojárskeho priemyslu
20.11922Opravy gumových výrobkov (okrem obuvi)
21.00927Montáže opravárenského charakteru (s výnimkou malého stavebníctva)
22.00928Opravy a údržba stavebnej povahy (s výnimkou malého stavebníctva)
23.00931Rozvod energie
24.00932Nákladná doprava Prepravné výkony a služby ČSD, ČSAD, ČSA, SLOV-AIR, pokiaľ ide o prepravu nákladov, vnútroštátnej vodnej dopravy a podnikovej dopravy, s výnimkou mestskej koľajovej dopravy, miestnej vodnej dopravy, potrubnej dopravy v rámci kraja, inej mechanizovanej dopravy a s výnimkou lanoviek, ktoré nie sú v prevádzke ČSD
25.00933Výkony spojov
26.00936Demontáže (s výnimkou malého stavebníctva)
27.00937Demolície (včítane ostatných spôsobov likvidácie stavebných objektov) (s výnimkou malého stavebníctva)
28.00942Výkony odbytu a zásobovania (včítane výkonov skladového hospodárstva)
29.00943Výkony zahraničného obchodu
z toho: obchodné prirážky a zrážky v zahraničnom obchode (vzťahuje sa na všetky organizácie)
30.00945Výkony vnútorného obchodu
z toho: obchodné prirážky a zrážky (vzťahuje sa na všetky organizácie)
31.00951Osobná doprava
Prepravné výkony a služby ČSD, ČSAD, ČSA, SLOV-AIR, pokiaľ ide o prepravu osôb, vnútroštátnej vodnej dopravy a podnikovej dopravy, s výnimkou miestnej vodnej dopravy, dopravných výkonov skupiny 951 7, ale včítane výťahov a lanoviek, ktoré sú v prevádzke ČSD
32.00952Výkony bytového hospodárstva
z toho: užívanie bytov a služby spojené s užívaním bytov (podľa vyhlášky č. 60/1964 Zb.)
33.00971Výkony pri strojovom spracovaní dát
z toho: výkony súvisiace so zavádzaním a realizáciou automatizovaných systémov riadenia (vzťahuje sa na všetky organizácie)
34.01972 1Poradenské, vedecko-technické služby (vzťahuje sa na všetky organizácie)
34.02972 2Služby systémového inžinierstva (vzťahuje sa na všetky organizácie)
34.03972 3Služby dopravného inžinierstva (vzťahuje sa na všetky organizácie)
35.01973 1Architektonické služby organizáciám (vzťahuje sa na všetky organizácie)
35.02973 2Investorské služby (vzťahuje sa na všetky organizácie)
35.03973 4Technická projekcia (vzťahuje sa na všetky organizácie)
35.04973 5Projektové činnosti neinvestičnej povahy (vzťahuje sa na všetky organizácie)
35.05973 61-2Priame a dodávateľské inžinierske činnosti (vzťahuje sa na všetky organizácie)
35.06973 9Ostatné technické služby (vzťahuje sa na všetky organizácie)
36.00974 77Prenájmy miestností a priestranstiev na rôzne účely, trhoviskové služby
z toho: prenájmy miestností prideľovaných rozhodnutím príslušného národného výboru, pokiaľ sa oceňujú podľa vyhlášky č. 98/1967 Zb.
37.00984Geodetické a kartografické výkony (vzťahuje sa na všetky organizácie)
38.00986Výkony vedy a technického rozvoja
39.00987 3Technická normalizácia
40.00988 1Hydrologické výkony

Poznámky pod čiarou

*) Podľa jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve a priemyselných odborov a výrobkov.

1) Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 71/1965 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 114/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov v znení neskorších doplnkov.