119

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačových chýb

1. v zákone SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do SNR v českom vydaní

2. v uznesení Predsedníctva ČNR č. 95/1971 Zb. o určení volebných obvodov pre voľby do ČNR v českom vydaní

3. v úplnom znení Hospodárskeho zákonníka vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. v slovenskom vydaní

4. v zákone č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii v slovenskom vydaní

5. v prílohe uznesenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia ČSSR č. 93/1971 Zb. v českom i slovenskom vydaní

6. vo vyhláške č. 109/1971 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. v znení vyhlášok č. 93/1968 Zb., č. 181/1968 Zb. a č. 77/1970 Zb. v slovenskom vydaní

1. V § 9 zákona SNR č. 55/1971 Zb. v druhej vete bolo nesprávne vytlačené: „Voličský průkaz opravňuje k zápisu do seznamu voličů v jiném volebním okrsku, a to i tehdy, byl-li vydán ve Slovenské socialistické republice“ namiesto správneho znenia: „v České socialistické republice“.

2. V uznesení Predsedníctva ČNR č. 95/1971 Zb. na str. 511 bol vo volebnom obvode č. 178 nedopatrením vytlačený nesprávny názov „Bystřice nad Pernštejnem“ namiesto správneho „Frenštát pod Radhoštěm“.

3. V § 391 úplného znenia Hospodárskeho zákonníka č. 37/1971 Zb. bol chybne vytlačený prvý riadok. Správne znie takto: „Federálne ministerstvo financií vydáva pred-“.

4. V § 21 ods. 1 zák. č. 46/1971 Zb. došlo k tlačovej chybe v texte „sieť operných gravimetrických bodov...“. Správne znenie je: „sieť oporných gravimetrických bodov...“.

5. V prílohe uznesenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia ČSSR č. 93/1971 Zb. došlo k chybám, ktoré sa opravujú takto: v prílohe obsahujúcej volebné obvody do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia z popisu volebného obvodu č. 47 sa vypúšťa mestský obvod Brno VI a VIII a z popisu volebného obvodu č. 48 sa vypúšťa mestský obvod Brno XIII. Mestský obvod Brno VIII sa zaraďuje do popisu volebného obvodu č. 49 a mestské obvody Brno VI a XIII sa zaraďujú do popisu volebného obvodu č. 50.

6. V čl. 1 ods. 3 bolo chybne vytlačené: „Podpora... sa zvyšuje na 2000 Kčs na každé dieťa narodené po 30. októbri 1971“; správne je: „... po 30. septembri 1971“.

Redakcia