Zákon č. 103/1971 Zb.Zákon o ľudovej kontrole

(v znení č. 405/1991 Zb.)

Čiastka 28/1971
Platnosť od 20.10.1971 do31.10.1991
Účinnosť od 17.10.1991 do31.10.1991
Zrušený 418/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa § 49 ods. 1 zákona č. 405/1991 Zb. s účinnosťou od 17. októbra 1991 strácajú platnosť pre Federálne ministerstvo kontroly ustanovenia § 11 až 16 tohto zákona.

103

ZÁKON

z 8. októbra 1971

o ľudovej kontrole

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


ŠTVRTÁ ČASŤ

POVINNOSTI A OPRÁVNENIA ORGÁNOV ĽUDOVEJ KONTROLY

§ 11

Povinnosti orgánov ľudovej kontroly, jej poverených členov a pracovníkov

Orgány ľudovej kontroly, ich poverení členovia a pracovníci

a) postupujú pri kontrole tak, aby zabezpečili pravdivosť, úplnosť a preukázateľnosť výsledkov kontroly a zistili príčiny závad, a kto za ne zodpovedá,

b) prerokúvajú výsledky kontroly s funkcionármi a pracovníkmi zodpovednými za vznik a trvanie závad, vyžadujú si ich písomné vysvetlenia a preverujú ich prípadné námietky proti správnosti a úplnosti kontrolných zistení,

c) prerokúvajú výsledky kontroly s vedúcimi kontrolovaných orgánov a organizácií, prípadne s vedúcimi orgánov im nadriadených a vyžadujú si ich písomné stanoviská ku kontrolným zisteniam, prípadne písomné vysvetlenia o príčinách zistených závad,

d) spolupracujú s ostatnými orgánmi ľudovej kontroly a poskytujú si vzájomne pomoc v kontrolnej činnosti.

Oprávnenie výborov ľudovej kontroly, ich poverených členov a pracovníkov

§ 12

(1) Výbory ľudovej kontroly, ich poverení členovia a pracovníci sú oprávnení na všetky úkony potrebné na vykonanie kontroly, najmä môžu požadovať od orgánov a organizácií, ich funkcionárov a pracovníkov, aby im

a) bol umožnený vstup do všetkých objektov a zariadení,

b) boli predložené v určených lehotách požadované podklady, materiály a písomnosti a podané pravdivé a úplné písomné alebo ústne správy a informácie o zisťovaných skutočnostiach a vysvetlenia o príčinách zistených závad, aj keď sú predmetom hospodárskeho a služobného tajomstva. Ak sa poverení členovia alebo pracovníci výborov ľudovej kontroly preukážu osobitným poverením príslušného orgánu ľudovej kontroly, musia sa im predložiť požadované písomnosti obsahujúce skutočnosti tvoriace štátne tajomstvo,

c) boli odovzdané na zabezpečenie príslušné originálne doklady.

(2) Na výkon kontrolnej činnosti sú výbory ľudovej kontroly ďalej oprávnené

a) požadovať pri výkone kontroly súčinnosť kontrolných aj iných štátnych orgánov,

b) priberať na účasť na kontrole spolupracovníkov a podľa potreby vytvárať z nich kontrolné skupiny,

c) vytvárať po dohode s príslušnými vedúcimi pracovníkmi kontrolné skupiny z odborných pracovníkov štátnych orgánov a hospodárskych organizácií, ktoré pod vedením povereného člena alebo pracovníka výboru ľudovej kontroly kontrolujú špeciálne problémy; príslušné orgány a organizácie uvoľňujú vyžiadaných pracovníkov najdlhšie na 14 pracovných dní v roku a sú povinné poskytnúť im náhradu mzdy,

d) vyžadovať od odborných orgánov a vybraných odborníkov posudky.

§ 13

(1) Na vynútenie účinnej nápravy zistených nedostatkov a závad sú výbory ľudovej kontroly oprávnené

a) požadovať od funkcionárov a vedúcich pracovníkov kontrolovaných orgánov a organizácií, aby bez prieťahov odstránili zistené nedostatky,

b) ukladať, aby kontrolované orgány a organizácie v určených lehotách odstránili kontrolou zistené závady; pokiaľ by nimi vykonané opatrenia neboli dostačujúce a účinné, vyžadovať potrebné dopĺňajúce opatrenia alebo požiadať príslušný nadriadený orgán o bezodkladné vynútenie nápravy,

c) až do rozhodnutia príslušných orgánov pozastaviť vykonávanie nezákonného rozhodnutia alebo nezákonnej činnosti, a ak je nebezpečenstvo, že by vznikla škoda, aj nehospodárneho rozhodnutia alebo nehospodárnej činnosti,

d) navrhovať vedúcim pracovníkom kontrolovaných orgánov a organizácií alebo nadriadeným orgánom, aby uložili previnilým osobám disciplinárne opatrenia podľa ustanovení príslušných právnych predpisov a vymáhali na nich náhradu škody spôsobenej na majetku v socialistickom vlastníctve; v týchto prípadoch je vedúci pracovník alebo nadriadený orgán povinný zaviesť disciplinárne konanie, prípadne vymáhať náhradu škody, ak nepreukáže neopodstatnenosť návrhu,

e) funkcionárom a pracovníkom kontrolovaných organizácií, ktorí pri výkone funkcie zavinene porušili povinnosti vyplývajúce zo zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a uznesení príslušných orgánov alebo nesplnili opatrenia uložené alebo dohodnuté podľa výsledku kontroly alebo vykonali nedostatočné opatrenia, ukladať po prerokovaní s príslušnými vedúcimi pracovníkmi pokarhanie alebo pokarhanie s pokutou až do výšky trojnásobku priemerného mesačného zárobku,

f) v prípadoch hrubého porušenia štátnej disciplíny predkladať návrhy na potrebné kádrové opatrenia (odvolania z funkcie a pod.).

(2) Pokarhanie alebo pokarhanie s pokutou podľa odseku 1 písm. e) možno uložiť len do jedného roka odo dňa, keď výbor ľudovej kontroly zistil porušenie povinností, najdlhšie však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinností.

(3) Výbor ľudovej kontroly môže rozhodnúť, aby opatrenie podľa odseku 1 písm. d) a e) bolo v záujme zvýšenia výchovného účinku po nadobudnutí právoplatnosti zverejnené, v prípade opatrenia podľa odseku 1 písm. f) zverejnené po jeho realizácii.

(4) Opatrenia podľa odseku 1 písm. a) až f) môže robiť aj predseda alebo podpredseda výboru ľudovej kontroly. Opatrenia podľa odseku 1 písm. a) až c) môže robiť aj osobitne na to poverený člen alebo pracovník výboru.

§ 14

Povinnosti orgánov a organizácií

(1) Kontrolované orgány a organizácie (závody), ich funkcionári a pracovníci sú povinní vytvoriť orgánom ľudovej kontroly, ich povereným členom a pracovníkom vhodné podmienky na nerušený a rýchly výkon kontrolnej činnosti a poskytnúť im požadovanú súčinnosť a plne využívať kontrolné akcie na zlepšenie riadiacej činnosti. Ostatné orgány a organizácie sú povinné poskytovať požadovanú súčinnosť, ak to treba podľa povahy veci na úspešný a rýchly výkon kontrolnej činnosti.

(2) Funkcionári a vedúci pracovníci kontrolovaných, prípadne im nadriadených orgánov a organizácií sú povinní na požiadanie orgánov ľudovej kontroly ustanoviť sa v určenej lehote na prerokovanie výsledkov kontroly.

(3) Kontrolované, prípadne im nadriadené orgány a organizácie, ich funkcionári a vedúci pracovníci sú povinní bez prieťahov odstrániť zistené závady a ich príčiny, vykonávať opatrenia na uplatnenie zodpovednosti previnilých funkcionárov a pracovníkov a podať v určenej lehote orgánu ľudovej kontroly písomnú správu o opatreniach na odstránenie zistených závad a o výsledkoch týchto opatrení.

§ 15

Poriadkové pokuty

Predseda, podpredseda, poverený člen alebo pracovník výboru ľudovej kontroly môže uložiť funkcionárom a pracovníkom kontrolovaných orgánov a organizácií, ktorí nesplnia v určenej lehote povinnosť uloženú im podľa § 12 ods. 1 a § 14 ods. 1 a 2 alebo povinnosť podať správu podľa § 14 ods. 3, poriadkovú pokutu do 1000 Kčs. Poriadková pokuta sa môže uložiť i opätovne, ak uložená povinnosť nebola splnená ani v novourčenej lehote.

§ 16

Konanie o ukladaných opatreniach

(1) V konaní pri ukladaní pokarhania alebo pokarhania s pokutou podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo poriadkovej pokuty podľa § 15 sa postupuje podľa ustanovení správneho poriadku.

(2) Pokuty podľa § 13 ods. 1 písm. e) a poriadkové pokuty podľa § 15 sa odvádzajú do štátneho rozpočtu podľa pôsobnosti orgánu, ktorý pokutu uložil.

(3) Opatrenia urobené podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f) nezbavujú previnilú osobu zodpovednosti podľa osobitných predpisov, pokiaľ porušenie povinnosti postihujú vyššími sankciami.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.