Vyhláška č. 169/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasovej, colnej a inej kontrole pri prestupe štátnych hraníc

Čiastka 41/1971
Platnosť od 29.12.1971
Účinnosť od 13.01.1972
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 19 nadobudla Zmluva platnosť 5. augustom 1971.

169

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 24. septembra 1971

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasovej, colnej a inej kontrole pri prestupe štátnych hraníc


Dňa 21. decembra 1970 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasovej, colnej a inej kontrole pri prestupe štátnych hraníc.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Berlíne 5. augusta 1971.

Podľa svojho článku 19 nadobudla Zmluva platnosť 5. augustom 1971.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Ing. Kurka v. r.

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasovej, colnej a inej kontrole pri prestupe štátnych hraníc

Prezident Československej socialistickej republiky a Štátna rada Nemeckej demokratickej republiky

vedení prianím rozšíriť a prehĺbiť spoluprácu oboch štátov v oblasti dopravy v súlade so zásadami spolupráce členských krajín Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, v snahe výkonnejšie a hospodárnejšie dopravovať osoby a náklady vo vzájomnej a tranzitnej doprave,

s cieľom dosiahnuť užšiu spoluprácu pri poskytovaní služieb a vzájomnej pomoci a dosiahnuť komplexný rozvoj a racionálne využitie dopravných prostriedkov a zariadení oboch štátov,

sa rozhodli uzavrieť túto Zmluvu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej socialistickej republiky

Ing. Jána Marka, ministra zahraničných vecí,

Štátna rada Nemeckej demokratickej republiky

Ottu Winzera, ministra zahraničných vecí,

ktorí sa dohodli takto:

ODDIEL I

Zásady spolupráce v oblasti dopravy

Článok 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú ďalej rozvíjať spoluprácu v oblasti železničnej, cestnej, civilnej leteckej, námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy, ako aj spoluprácu v oblasti dopravy cez námorné prístavy a že si pritom budú poskytovať vzájomnú podporu.

2. Na doprave medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou, ako aj na tranzitnej doprave oboch zmluvných strán sa môžu zúčastňovať všetky dopravné prostriedky prípustné na dopravu osôb a nákladov na území jednej zo zmluvných strán. Dopravné prostriedky prípustné na dopravu na území tretieho štátu a použité jednou zo zmluvných strán sa môžu zúčastňovať na tejto doprave, pokiaľ to dovoľujú právne predpisy druhej zmluvnej strany.

3. Rozsah a podmienky vzájomnej a tranzitnej dopravy budú dojednávať príslušné orgány zmluvných strán.

Článok 2

1. Zmluvné strany si budú vzájomne poskytovať najvyššie možné úľavy pri uskutočňovaní tranzitnej dopravy z tretích a do tretích štátov, ako aj z námorných a riečnych prístavov a do námorných a riečnych prístavov a utvárať zodpovedajúce podmienky na podporu tranzitnej dopravy.

2. Zmluvné strany považujú Západný Berlín za samostatnú politickú jednotku a touto zásadou sa budú spravovať pri uskutočňovaní dopravy.

Článok 3

Zmluvné strany budú pri rozvíjaní vzájomných stykov v oblasti dopravy najmä:

a) rozširovať a prehlbovať spoluprácu, najmä špecializáciou a deľbou práce;

b) umožňovať dosiahnutie vysokej hospodárnosti používaním pre oba štáty najefektívnejších druhov dopravy a najracionálnejších dopravných ciest vo vzájomnej a tranzitnej doprave, pričom osobitnú pozornosť budú venovať hlavnému smeru technického rozvoja dopravy;

c) v záujme ďalšieho rozvoja dopravy podstatne uľahčovať a zjednodušovať dopravu cez štátne hranice;

d) koordinovať výstavbu dopravných zariadení na plnenie úloh vyplývajúcich z dopravných plánov.

Článok 4

Zmluvné strany pri vykonávaní dopravy, včítane dopravy z námorných a riečnych prístavov, ako aj do námorných a riečnych prístavov, sa budú vzájomne spravovať zásadou najvyšších výhod.

Článok 5

1. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo dopravy osôb a nákladov, ak je doprava uskutočňovaná výhradne na jej území.

2. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo dopravy osôb a nákladov, ak sa na jej území doprava začína, vedie územím druhej zmluvnej strany a na vlastnom území sa končí.

3. Príslušné orgány zmluvných strán môžu vzájomne dohodnúť použitie dopravných prostriedkov a iných dopravných zariadení na uskutočňovanie dopravy a s ňou súvisiace dopravné výkony jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany.

Článok 6

Zmluvné strany si poskytujú na zásade vzájomnosti a na základe právnych predpisov prijímajúceho štátu právo zriaďovať a udržiavať na území druhej zmluvnej strany zastúpenie jednotlivých dopravcov, prípadne iných na doprave sa zúčastňujúcich organizácií.

ODDIEL II

Spolupráca pri výkone kontroly osôb, tovaru a dopravných prostriedkov prestupujúcich štátne hranice v železničnej, cestnej a riečnej doprave

Článok 7

1. Pasovú a colnú kontrolu osôb, tovaru a dopravných prostriedkov, ako aj veterinárnu a fytokaranténnu kontrolu na štátnych hraniciach medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou v železničnej, cestnej a riečnej doprave - ďalej len „kontrola“- vykonávajú

príslušné orgány oboch zmluvných strán podľa ustanovenia tejto zmluvy spoločne.

2. Kontrola v železničnej doprave sa vykonáva v určených železničných staniciach na území jednej zo zmluvných strán alebo počas cesty vlaku v určených úsekoch železničných tratí na území oboch zmluvných strán.

3. Kontrola v cestnej doprave sa vykonáva na určených miestach na území jednej alebo oboch zmluvných strán.

4. Kontrola v riečnej doprave sa vykonáva v určených prístaviskách jednej zo zmluvných strán alebo na úsekoch vodných ciest jednej alebo oboch zmluvných strán.

Článok 8

1. Orgány jednej zmluvnej strany vykonávajú kontrolu na území druhej zmluvnej strany podľa právnych predpisov svojho štátu s rovnakými právnymi dôsledkami ako pri výkone tejto činnosti na území svojho štátu.

2. Každá zmluvná strana, na území ktorej sa vykonáva kontrola, zaručuje orgánom druhej zmluvnej strany nerušený výkon tejto ich činnosti a rovnakú právnu ochranu ako vlastným orgánom.

3. Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje ináč, sú príslušníci orgánov jednej zmluvnej strany, ktorí sa za účelom kontroly zdržiavajú na území druhej zmluvnej strany, povinní zachovávať právne predpisy tejto druhej zmluvnej strany.

Článok 9

1. Ako prví vykonávajú kontrolu orgány tej zmluvnej strany, z územia ktorej osoby, tovar a dopravné prostriedky vystupujú. Pôsobnosť právnych predpisov tejto zmluvnej strany súvisiacich s výkonom kontroly sa končí okamžikom, keď jej orgány vyhlásia kontrolu za skončenú, pokiaľ z osobitných dôvodov nie je potrebná nová kontrola.

2. Veterinárnu a fytokaranténnu kontrolu môžu príslušné orgány zmluvných strán vykonávať súbežne.

3. Ak orgány jednej zmluvnej strany zistia tovar, platobné prostriedky alebo iné devízové hodnoty privážané na jej územie v rozpore s právnymi predpismi druhej zmluvnej strany upovedomia o tom jej príslušné orgány a umožnia im použiť ich právne predpisy, pokiaľ tento tovar, platobné prostriedky alebo iné devízové hodnoty nepodliehajú odňatiu na základe právnych predpisov zmluvnej strany, ktorej orgány tovar, platobné prostriedky a iné devízové hodnoty zistili.

Článok 10

1. Orgány jednej zmluvnej strany, ktoré vykonávajú kontrolu na území druhej zmluvnej strany, môžu v súlade s právnymi predpismi svojho štátu cestu osoby, ktorá prestupuje štátne hranice, prerušiť a vrátiť, prípadne ju doprevadiť na územie štátu, z ktorého vystupuje.

2. Vrátenie, prípadne spätné vyprevadenie občana toho štátu, na území ktorého sa kontrola vykonáva, je prípustné len so súhlasným stanoviskom orgánov pasovej kontroly toho istého štátu. Súhlasné stanovisko netreba, ak občan nie je oprávnený prekročiť štátne hranice, prípadne ak sa dopustil porušenia zákona, za ktoré hrozí trest odňatia slobody.

3. Pri prerušení cesty, vrátení alebo spätnom vyprevadení osôb, odňatí vecí a zabezpečení dôkazných predmetov poskytujú orgány jednej zmluvnej strany orgánom druhej zmluvnej strany potrebnú pomoc.

Článok 11

Tovar a platobné prostriedky alebo iné devízové hodnoty, ktoré boli orgánmi jednej zmluvnej strany zabezpečené alebo odňaté na území druhej zmluvnej strany alebo tam uložené, ako aj colné a iné poplatky vybraté týmito orgánmi, môžu sa z tohto územia vyviezť bez povolenia a obmedzenia, ako aj bez colných poplatkov a colnej kontroly.

Článok 12

1. Zmluvná strana, na území ktorej sa vykonáva kontrola, zabezpečuje pre potrebu orgánov druhej zmluvnej strany spojenie k štátnym hraniciam a udržiava ho v stave schopnom prevádzky. Výstavbu a údržbu koncového spojovacieho zariadenia vykonáva tá zmluvná strana, orgány ktorej ho používajú.

2. Orgány zmluvnej strany, ktoré vykonávajú kontrolu na území druhej zmluvnej strany, môžu na základe dohôd dojednaných príslušnými orgánmi zmluvných strán použiť také spojovacie prostriedky, aké používajú pri výkone svojej činnosti na území svojho štátu.

Článok 13

1. Príslušníci orgánu zmluvnej strany vykonávajúci kontrolu na území druhej zmluvnej strany môžu nosiť služobnú rovnošatu alebo služobné označenie. Ďalej sú oprávnení nosiť podľa predpisov svojho štátu služobnú zbraň, ktorá sa smie použiť len v prípade nutnej obrany.

2. Príslušníci orgánu prestupujúci štátne hranice za účelom výkonu kontroly sú oslobodení od colných a iných poplatkov, pokiaľ ide o dopravné prostriedky a predmety určené na výkon tejto činnosti, ako aj pokiaľ ide o predmety osobného používania a predmety osobnej potreby. Ďalej sú oslobodení od daní a iných poplatkov, ako aj od osobných a vecných plnení. Služobné písomnosti kontrolných orgánov sú nedotknuteľné.

Článok 14

Príslušníci orgánu zmluvnej strany, ktorí podľa tejto zmluvy vykonávajú kontrolu na území druhej zmluvnej strany, sa preukazujú pri prestupe štátnych hraníc dokladmi, ktorých vzory si vymenia príslušné ústredné orgány zmluvných strán.

Článok 15

Orgány jednej zmluvnej strany môžu označovať budovy a služobné miestnosti, ktoré sa im poskytnú na území druhej zmluvnej strany, nápismi vo svojom jazyku, ako aj štátnym znakom, štátnou vlajkou a zástavami používanými vo svojom štáte.

Článok 16

1. Predpoklady na vykonávanie kontroly osôb, tovaru a dopravných prostriedkov sa medzi zmluvnými stranami vytvoria na základe vzájomnosti.

2. Zmluvné strany nesú na svojom území náklady na výstavbu, prestavbu, vybavenie a údržbu budov, priľahlých pozemkov a zariadení určených na vykonávanie kontroly osôb, tovaru a dopravných prostriedkov.

3. Ak v zmysle odseku 1 a 2 vynaloží jedna zmluvná strana celkove vyššie hmotné prostriedky než druhá zmluvná strana, vyrovnajú sa tieto vyššie náklady spôsobom, ktorý sa ešte určí.

Článok 17

Ustanovenia článku 8, článku 9 odseku 2, článku 10 odseku 3 a článkov 11, 12, 13, 14 a 15 tejto zmluvy platia primerane pre orgány a zamestnancov zmluvnej strany, ktorí vykonávajú činnosť v súvislosti s odbavovaním osôb, tovaru a dopravných prostriedkov prestupujúcich štátne hranice na území druhej zmluvnej strany a nevykonávajú činnosť podľa článku 7 odseku 1.

ODDIEL III

Záverečné ustanovenia

Článok 18

Podľa ustanovení obsiahnutých v tejto zmluve preskúmajú príslušné orgány zmluvných strán v oblasti svojej pôsobnosti všetky platné dohody, a pokiaľ bude žiadúce, tieto dohody novelizujú alebo na vykonanie tejto zmluvy dojednajú nové dohody.

Článok 19

Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa uskutoční v Berlíne.

Článok 20

Táto zmluva sa uzaviera na dobu piatich rokov začínajúc dňom, keď nadobudne platnosť. Ak jedna zo zmluvných strán nevypovie zmluvu najneskôr jeden rok pred uplynutím tejto lehoty, zostáva v platnosti vždy ďalších päť rokov.

Dané v Prahe 21. decembra 1970 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho splnomocnenci túto zmluvu podpísali a opatrili ju pečaťami.

Za prezidenta

Československej socialistickej republiky:

Ing. Ján Marko v. r.

Za štátnu radu

Nemeckej demokratickej republiky:

Otto Winzer v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.