Zákon č. 33/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o určení ústredného orgánu štátnej správy vo veciach dopravy v pôsobnosti Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 10/1971
Platnosť od 15.05.1971 do27.08.1990
Účinnosť od 01.06.1971 do27.08.1990
Zrušený 347/1990 Zb.

OBSAH

33

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 5. mája 1971

o určení ústredného orgánu štátnej správy vo veciach dopravy v pôsobnosti Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Ústredným orgánom štátnej správy vo veciach dopravy v pôsobnosti Slovenskej socialistickej republiky je Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky.

§ 2

Zrušuje sa čl. 3 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 150/1970 Zb. o zmenách v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1971.


Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.