Nariadenie vlády č. 66/1971 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o pamiatkovej rezervácii v hlavnom meste Prahe

Čiastka 20/1971
Platnosť od 13.08.1971

66

NARIADENIE VLÁDY

Českej socialistickej republiky

z 21. júla 1971

o pamiatkovej rezervácii v hlavnom meste Prahe

Vláda Českej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 4 zákona č. 22/1958 Zb. o kultúrnych pamiatkach:


§ 1

Historické jadro hlavného mesta Prahy sa vyhlasuje za pamiatkovú rezerváciu (ďalej len „rezervácia“).

§ 2

Rozsah rezervácie sa vymedzuje katastrálnym územím Starého Mesta s Josefovom, Malej Strany, Hradčian s Pražským hradom a Nového Mesta s Vyšehradom a časťami priľahlých katastrálnych území. Hranica rezervácie je vyznačená v pláne, ktorý je prílohou tohto nariadenia.

§ 3

(1) Pre stavebnú činnosť v rezervácii sa ustanovujú tieto podmienky:

a) všetky úpravy nehnuteľných kultúrnych pamiatok aj ich súborov a objektov, ktoré vykazujú čiastkové pamiatkové alebo urbanistické hodnoty (objekty pamiatkového záujmu) dotýkajúce sa vnútornej i vonkajšej architektúry sa musia riešiť a uskutočňovať so zreteľom na trvalé zabezpečenie ich hmotnej podstaty, na ich primerané spoločenské využitie a ďalšie zhodnocovanie výtvarných a dokumentárnych funkcií,

b) pri novej výstavbe a pri vonkajších úpravách nechránených objektov sa musí dbať na architektonické vzťahy ku kultúrnym pamiatkam a ich súborom, nadväzovať na ich objemovú a priestorovú skladbu i prostredie a dotvárať ich celky primeranými prostriedkami súčasnej architektonickej tvorby,

c) riešenie a vykonávanie všetkých terénnych úprav aj dopravných, vodohospodárskych, energetických, telekomunikačných, podzemných stavieb ako aj inžinierskych sietí v rezervácii nesmie narušovať jej prostredie a ohrozovať jej prostredie a ohrozovať jednotlivé kultúrne pamiatky,

d) spracovanie, posudzovanie a schvaľovanie všetkých územných plánov, súťažných úloh a j prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb na území rezervácie sa musí uskutočňovať so zreteľom na kultúrnu hodnotu prostredia.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Korčák v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 66/1971

Príloha 01