Vyhláška č. 81/1971 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zriadení a činnosti Domu sovietskej vedy a kultúry v Prahe

Čiastka 23/1971
Platnosť od 31.08.1971
Účinnosť od 15.09.1971
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 nadobudla Dohoda platnosť 12. májom 1971.

81

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 1. júna 1971

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zriadení a činnosti Domu sovietskej vedy a kultúry v Prahe


Dňa 12. mája 1971 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zriadení a činnosti Domu sovietskej vedy a kultúry v Prahe.

Podľa svojho článku 11 nadobudla Dohoda platnosť 12. májom 1971.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zriadení a činnosti Domu sovietskej vedy a kultúry v Prahe

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zväzu sovietskych socialistických republík, vedené snahou v duchu Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, dojednanej medzi oboma štátmi 6. mája 1970, ďalej prehlbovať vzájomnú spoluprácu v oblasti politických, vedeckých a kultúrnych vzťahov, sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Vláda Československej socialistickej republiky súhlasí so zriadením vedeckého a kultúrneho strediska Zväzu sovietskych socialistických republík v Československej socialistickej republike.

Toto stredisko ponesie názov „Dom sovietskej vedy a kultúry v Prahe“ (ďalej len Dom).

Článok 2

Poslaním Domu je napomáhať upevňovanie večného a nerozborného priateľstva medzi národmi Československa a Sovietskeho zväzu, oboznamovanie československej verejnosti s úspechmi Sovietskeho zväzu dosiahnutými pri výstavbe komunizmu, s úspechmi sovietskej vedy, techniky, literatúry a umenia, so zahraničnou politikou sovietskeho štátu a so životom sovietskych ľudí.

Dom vyvíja svoju činnosť v Československej socialistickej republike v tesnej spolupráci so Spoločnosťou sovietsko-československého priateľstva, ako aj so Zväzom československo-sovietskeho priateľstva, s československými štátnymi a spoločenskými orgánmi a organizáciami, ktorým poskytuje nevyhnutnú pomoc pri rozvoji priateľských kultúrnych a vedeckých stykov medzi oboma štátmi.

Dom sa opiera vo svojej činnosti o plány vedeckej a kultúrnej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík, ako aj o plány spolupráce československých a sovietskych spoločenských organizácií.

Článok 3

Činnosť Domu bude zabezpečovať a financovať Zväz sovietskych spoločností pre priateľstvo a kultúrne styky so zahraničím. Táto činnosť sa uskutočňuje za aktívnej podpory sovietskych štátnych a spoločenských orgánov a organizácií.

Dom je samostatnou právnickou osobou, činnosť ktorej zahŕňa celé územie Československej socialistickej republiky a spravuje sa príslušnými právnymi predpismi, platnými v Československej socialistickej republike.

Článok 4

Riaditeľ Domu je plne zodpovedný za jeho činnosť a za dodržiavanie právnych predpisov, platných v Československej socialistickej republike.

Na sovietskych štátnych občanov vysielaných na pôsobenie v Dome sa vzťahujú príslušné československé právne predpisy, ako aj príslušné dohody uzavreté medzi oboma štátmi.

Článok 5

Na zabezpečenie činnosti Domu môžu byť zamestnaní miestni pracovníci z radov československých štátnych občanov alebo sovietskych štátnych občanov žijúcich v Československej socialistickej republike.

Na československých štátnych občanov a na sovietskych štátnych občanov, ktorí majú trvalé bydlisko v Československej socialistickej republike, sa vzťahuje pracovné a sociálne zákonodarstvo Československej socialistickej republiky.

Títo pracovníci sa budú najímať prostredníctvom Správy služieb diplomatickému zboru Federálneho ministerstva zahraničných vecí Československej socialistickej republiky.

Článok 6

Pri svojej činnosti Dom široko využíva rôzne spôsoby informačnej a kultúrno-masovej práce:

- usporadúva k rôznym otázkam vedy, techniky, kultúry a spoločensko-politickej činnosti prednášky, besedy, tematické večery, stretnutia s československými a sovietskymi zaslúžilými pracovníkmi priemyslu a poľnohospodárstva, pracovníkmi v odbore vedy, techniky, literatúry a umenia;

- organizuje prácu vedecko-technickej knižnice, ako aj knižnice umeleckej literatúry a metodického kabinetu ruského jazyka, systematicky pomáha učiteľom ruského jazyka v Československej socialistickej republike i tým, čo sa samostatne učia ruský jazyk;

- usporadúva tlačové konferencie a stretnutia s československou verejnosťou, zástupcami tlače, rozhlasu a televízie, rozširuje sovietske spravodajské publikácie a informačné materiály o Sovietskom zväze, včítane vlastných publikácii a informačných materiálov;

- usporadúva bezplatne verejné premietania umeleckých, dokumentárnych, populárno-vedeckých a amatérskych filmov, filmové festivaly, koncerty a vystúpenia československých a sovietskych umelcov a účastníkov umeleckej tvorivosti;

- organizuje výstavy o rôznych oblastiach činnosti a života národov Sovietskeho zväzu, o priateľstve a spolupráci československého a sovietskeho ľudu;

- poskytuje československým organizáciám a občanom na dočasné bezplatné používanie filmy, výstavy, knihy, gramofónové platne, magnetofónové záznamy, diapozitívy a diafilmy;

- organizuje kluby milovníkov sovietskej hudby, divadla, kina, výtvarného umenia a pod.;

- usporadúva kultúrne programy, rôzne stretnutia a iné akcie pre deti.

Článok 7

Za účelom skúmania požiadaviek a prianí rôznych vrstiev obyvateľstva Československej socialistickej republiky môže Dom, s cieľom zlepšovania svojej práce, organizovať spoločenské komisie pre rôzne druhy zamerania činnosti Domu, do ktorých sa môžu zapojiť československí občania, ktorí o to prejavia záujem.

Článok 8

Československá socialistická republika poskytne Domu na základe osobitnej dohody priestory na jeho činnosť.

Dom bude na svoju činnosť využívať konferenčnú sálu, premietaciu a prednáškovú sieň, výstavné siene, vedecko-technickú knižnicu a knižnicu umeleckej literatúry s čitárňami, metodický kabinet ruského jazyka, filmotéku, fototéku a fonotéku a ďalšie prijímacie a služobné miestnosti, ako aj predajňu sovietskeho tovaru a reštauráciu.

Predajňa a reštaurácia budú v prevádzke československých hospodárskych organizácií a budú vyvíjať svoju činnosť za podpory sovietskej strany na základe osobitných dohôd medzi Domom a týmito organizáciami.

Článok 9

Vnútorné vybavenie Domu, kultúrno-osvetové zariadenie, dopravné prostriedky Domu, kancelárske potreby, ako aj knihy, časopisy, gramofónové platne a iné propagačné a informačné materiály určené na činnosť Domu sa prepúšťajú bez cla za podmienky, že nebudú odcudzené.

Článok 10

Príslušné orgány zmluvných strán môžu k tejto Dohode v prípade potreby dojednávať príslušné protokoly.

Článok 11

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu.

Táto Dohoda sa uzaviera na neobmedzený čas a môže byť písomne vypovedaná každou zo zmluvných strán na základe šesťmesačnej výpovednej lehoty.

Spísané v Prahe 12. mája 1971 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej

socialistickej republiky:

M. Lúčan v. r.

Za vládu Zväzu sovietskych

socialistických republík:

S. Červonenko v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.