Zákon č. 101/1971 Zb.Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1971-1975 (zákon o piatom päťročnom pláne)

Čiastka 28/1971
Platnosť od 20.10.1971 do31.12.1975
Účinnosť od 20.10.1971 do31.12.1975

101

ZÁKON

zo 7. októbra 1971

o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1971-1975 (zákon o piatom päťročnom pláne)

Vychádzajúc z dosiahnutých výsledkov rozvoja národného hospodárstva a zo Smerníc XIV. zjazdu Komunistickej strany Československa k piatemu päťročnému plánu rozvoja národného hospodárstva na roky 1971-1975.

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Tento zákon ustanovuje základné ciele a smery štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1971-1975 (ďalej len „piaty päťročný plán“) a podmienky pre jeho realizáciu, ktoré sú záväznými smernicami pre riadiacu činnosť vlády Československej socialistickej republiky, vlád republík, ústredných a iných orgánov Československej socialistickej republiky a republík a pre hospodársku činnosť socialistických organizácií.

PRVÁ ČASŤ

Základné ciele a smery piateho päťročného plánu

§ 2

(1) Hlavným cieľom piateho päťročného plánu je zabezpečiť v súlade so socialistickým spôsobom života vyššie uspokojovanie potrieb a ďalšie upevnenie životných istôt obyvateľstva pri súčasnom posilňovaní socialistického štátu a jeho obranyschopnosti.

(2) Hlavnou cestou a podmienkou plánovitého rozvoja československého národného hospodárstva, zameraného na dosiahnutie vytýčeného cieľa, je neustále zvyšovanie národohospodárskej efektívnosti. Budú sa predovšetkým posilňovať všetci činitelia hospodárskeho rastu, využívať nazhromaždené rezervy, zvyšovať úroveň riadenia a všestranne využívať prírodné a ekonomické podmienky oboch republík. Orgány všetkých článkov hospodárskeho riadenia a socialistické organizácie sú preto povinné zabezpečovať účinnejšie využívanie výrobnej základne a schopností aj kvalifikácie pracujúcich, podporovať a využívať ďalší rozvoj vedy a techniky ako jeden zo základných činiteľov rozvoja národného hospodárstva, pokračovať v koncentrácii a špecializácii výroby a progresívne meniť jej štruktúru a intenzívnejšie rozvíjať medzinárodnú socialistickú ekonomickú integráciu, predovšetkým so Zväzom sovietskych socialistických republík.

(3) Ekonomický rozvoj Československej socialistickej republiky sa zameriava na ďalšie rozšírenie materiálno-technickej základne socializmu a upevnenie socialistických výrobných vzťahov. Rozhodujúcou metódou plánovitého odhaľovania a mobilizácie rezerv je komplexná socialistická racionalizácia ako nedeliteľná súčasť tvorby a realizácie národohospodárskych plánov.

(4) Rozvoj jednotlivých odvetví národného hospodárstva sa bude orientovať tak, aby sa do roku 1975 zabezpečil rast národného dôchodku o 28 % a aby sa najmenej 95 % tohto prírastku dosiahlo rastom spoločenskej produktivity práce.

(5) Realizácia cieľov a smerov piateho päťročného plánu podstatne prispeje k ďalšiemu vyrovnaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi Českou socialistickou republikou a Slovenskou socialistickou republikou; pritom podiel Slovenskej socialistickej republiky na vytvorenom spoločenskom produkte Československej socialistickej republiky sa zvýši z 26 % v roku 1970 najmenej na 28 % v roku 1975.

§ 3

(1) Objem priemyselnej výroby sa do roku 1975 zvýši najmenej o 34 %, z toho v Českej socialistickej republike o 27 % a v Slovenskej socialistickej republike o 55 %. Vzostup výroby sa dosiahne predovšetkým rastom produktivity práce najmenej o 30 %.

(2) V jednotlivých priemyselných odvetviach sa do roku 1975 zabezpečí najmenej tento rozvoj (vyjadrený zvýšením objemu hrubej výroby):

a) v ťažbe a zušľachťovaní uhlia o 13 %,

b) vo výrobe tepla a elektriny o 43 %,

c) v hutníctve železných a neželezných kovov o 27 %,

d) v strojárskej výrobe o 45 %,

e) v chemickej výrobe o 55 %,

f) vo výrobe spotrebného priemyslu o 30 %,

g) vo výrobe stavebných hmôt a dielcov o 47 %,

h) vo výrobe potravinárskeho priemyslu o 16 %.

(3) V roku 1975 sa vyrobí najmenej 62 mld kWh elektriny, 14 mil. ton ocele, 500 tis. ton plastických hmôt, 1 mil. ton čistých živín priemyselných hnojív a 9,9 mil. ton cementu.

(4) V strojárstve sa budú v prednostnom poradí uskutočňovať rozvojové nosné programy; tým sa budú vytvárať podmienky pre zlepšenie štruktúry strojárskej výroby.

§ 4

(1) Hrubá poľnohospodárska výroba sa zvýši do roku 1975 zhruba o 14 %, z toho v Českej socialistickej republike o 13 % a v Slovenskej socialistickej republike o 16 %. Za obdobie piateho päťročného plánu sa vyrobí najmenej 41 mil. ton obilnín a nákup jatočných zvierat dosiahne v roku 1975 výšku najmenej 1260 tis. ton.

(2) Celkový objem prepravy tovaru sa zvýši za obdobie piateho päťročného plánu najmenej o 20 % a celková verejná preprava osôb zhruba o 6 %.

(3) V spojoch sa zvýši podiel automatizácie medzimestskej telefónnej prevádzky do roku 1975 na 45 % a bude pokračovať výstavba siete druhého televízneho programu a farebnej televízie; za obdobie piateho päťročného plánu sa odovzdá do používania ďalších asi 430 tis. telefónnych staníc.

(4) Objem stavebných prác od dodávateľských stavebných organizácií sa do roku 1975 zvýši zhruba o 38 %, z toho v Českej socialistickej republike o 37 % a v Slovenskej socialistickej republike o 40 %.

§ 5

(1) Celkový obrat zahraničného obchodu sa bude do roku 1975 rozvíjať vyšším tempom než národný dôchodok, pričom obrat so socialistickými štátmi porastie rýchlejšie než celkový obrat československého zahraničného obchodu.

(2) Rozvoj československých vonkajších ekonomických vzťahov sa bude opierať predovšetkým o efektívny rozvoj medzinárodnej socialistickej ekonomickej integrácie so Zväzom sovietskych socialistických republík a ostatnými členskými štátmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

(3) Výmena tovaru s kapitalistickými štátmi sa bude ďalej rozširovať na základe vzájomnej rovnosti a výhodnosti.

§ 6

Rozsah investičnej výstavby sa zvýši oproti obdobiu štvrtého päťročného plánu najmenej o 35 %, z toho stavebných prác zhruba o 33 % a strojov zhruba o 37 %.

§ 7

(1) V súlade s rastom národného dôchodku a s tvorbou hmotných zdrojov sa bude rozvíjať osobná a spoločenská spotreba obyvateľstva. Budú sa ďalej zvyšovať reálne príjmy pracujúcich, posilňovať socialistické princípy v odmeňovaní, najmä závislosť medzi vykonanou prácou a zárobkom, zvyšovať starostlivosť o pracovné prostredie a upevňovať sociálne istoty obyvateľstva. Rýchlejšie sa bude riešiť bytový problém a rozvoj základných prostriedkov nevýrobnej sféry na vytváranie podmienok pre zlepšovanie životného prostredia.

(2) Rast reálnych peňažných príjmov obyvateľstva sa bude zabezpečovať zhruba o 5 % priemerne ročne. Zhruba rovnakým tempom sa bude zvyšovať maloobchodný obrat a objem služieb platených obyvateľstvom. Bude sa zabezpečovať stabilizácia vnútorného trhu a postupne sa budú presadzovať zmeny v štruktúre spotreby.

(3) V období piateho päťročného plánu sa vo všetkých formách výstavby postaví najmenej 500 tis. bytov, z toho v Českej socialistickej republike 325 tis. a v Slovenskej socialistickej republike 175 tis.

(4) Dobuduje sa ucelený systém zdravotníckej starostlivosti o obyvateľstvo, skrátia sa objednávacie a čakacie časy na vyšetrenie a ošetrenie a zlepší sa zásobovanie obyvateľstva liečivami. Budú sa vytvárať podmienky pre ďalší rast vzdelanosti, pre materiálne zabezpečenie a modernizáciu školstva a pre prehĺbenie starostlivosti o mladú generáciu.

(5) Zvýšia sa dôchodky starodôchodcov a zdokonalí sa sústava dôchodkového zabezpečenia a sústava opatrení na zlepšenie populačného vývoja a zvýšenie podpory rodinám s deťmi a mladým manželstvám.

DRUHÁ ČASŤ

Podmienky pre realizáciu piateho päťročného plánu

§ 8

Realizácia základných cieľov a smerov piateho päťročného plánu sa bude zabezpečovať najmä:

a) upevnením a prehĺbením funkcie štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky ako záväzného základu pre hospodársku a riadiacu činnosť všetkých orgánov a socialistických organizácií, vyjadrujúceho aj zásady štátnej vedecko-technickej a hospodárskej politiky a vymedzujúceho využívanie sústavy plánovitého riadenia a jej nástrojov,

b) posilnením úlohy štátneho rozpočtu federácie ako základného finančného plánu československej federácie, upravujúceho hlavné finančné vzťahy v celej federácii, plniaceho rozhodujúcu funkciu pri redistribúcii spoločenských finančných zdrojov v súlade s cieľmi, smermi a úlohami štátneho plánu Československej socialistickej republiky a sledujúceho účelnú hospodárnosť pri vynakladaní spoločenských prostriedkov,

c) posilnením úlohy menového plánu Československej socialistickej republiky ako základného nástroja tvorby a rozdeľovania úverových zdrojov a emisie peňazí a tvorby a rozdeľovania devízových zdrojov v súlade s cieľmi a úlohami štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky,

d) cieľavedomou reguláciou mzdového vývoja, sledujúcou upevnenie zásady socialistického odmeňovania práce a zvyšovanie spoločenskej produktivity práce, i reguláciou rozmiestňovania pracovných síl; mzdová politika sa bude plánovite riadiť na základe jednotnej koncepcie mzdového vývoja s cieľom zabezpečiť vývoj miezd podľa proporcií ustanovených štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva a podporiť pôsobením mzdových systémov hospodársky rozvoj,

e) vytváraním sústavy cien lepšie vyjadrujúcich spoločensky nevyhnutné množstvo práce vynakladané na výrobu; táto sústava bude zameraná na stabilizáciu celkovej hladiny veľkoobchodných cien a uplatní sa v nej tendencia na ich znižovanie; pri dôslednej regulácii cenového vývoja sa bude cena používať na presadenie hospodárnosti na stimuláciu technického rozvoja, na zvyšovanie akosti a efektívnu obmenu sortimentu výroby v súlade so štátnymi plánmi rozvoja národného hospodárstva; zároveň sa bude zabezpečovať stabilita maloobchodných cien,

f) zabezpečovaním rovnováhy medzi peňažnou a hmotnou stránkou reprodukčného procesu, najmä pri vypracovaní štátnych plánov a pri určovaní a využívaní finančno - ekonomických podmienok upravujúcich najmä finančné vzťahy medzi socialistickými organizáciami a štátnym rozpočtom a vychádzajúcich z ich úloh a potrieb vyplývajúcich zo štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva,

g) upevnením plánovitého riadenia investičnej výstavby, vedúcim k zvýšeniu efektívnosti a zodpovednosti na tomto úseku, k skracovaniu času výstavby a k dodržiavaniu rozpočtových nákladov stavieb,

h) upevnením plánovitého riadenia rozvoja vedy a techniky, v ktorom sa spájajú jednotlivé etapy výskumnej a vývojovej činnosti a realizácia ich výsledkov vo výrobnej a ostatnej spoločenskej praxi,

i) prehlbovaním a zdokonaľovaním spolupráce a rozvoja socialistickej ekonomickej integrácie členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci,

j) dôsledným využívaním a zdokonaľovaním sústavy hospodárskych právnych predpisov v súlade s požiadavkou rozvíjania sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva, upevňovaním zákonnosti na všetkých stupňoch riadenia a posilňovaním úlohy hospodárskych zmlúv,

k) účinným zapájaním pracujúcich a spoločenských organizácií, najmä Revolučného odborového hnutia do tvorby, zabezpečovania, uskutočňovania a kontroly plnenia národohospodárskych plánov, ako aj do riadenia a kontroly hospodárskych procesov.

§ 9

(1) Vzťahy medzi štátnym rozpočtom federácie a štátnymi rozpočtami republík na obdobie piateho päťročného plánu budú vychádzať zo základných cieľov, smerov a úloh piateho päťročného plánu a päťročných plánov republík.

(2) Štátny rozpočet federácie je zásadne zvyškový.

(3) Dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu federácie sa budú poskytovať štátnym rozpočtom republík v jednotlivých rokoch piateho päťročného plánu v rozsahu, ktorý zabezpečí ich vyrovnanosť v nadväznosti na základné ciele, smery a úlohy vykonávacích štátnych plánov a na iné úlohy ustanovené orgánmi federácie v ich pôsobnosti.


TRETIA ČASŤ

Záverečné ustanovenia

§ 10

(1) Ukazovatelia piateho päťročného plánu, štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva republík na roky 1971-1975 a vykonávacích štátnych plánov, ktoré nebudú mať povahu úloh štátneho plánu, budú sa rozpisovať na nižšie stupne riadenia spôsobom, ktorý určí Štátna plánovacia komisia. Hodnotenie odchýlok od týchto ukazovateľov a ich rozpisu je súčasťou kontroly plnenia národohospodárskych plánov. Orgány hospodárskeho riadenia sú povinné pri kontrole plnenia plánu tieto odchýlky sledovať.

(2) Vláda Československej socialistickej republiky a vlády republík zabezpečia, že plnenie základných cieľov a smerov ustanovených týmto zákonom sa bude sledovať a vyhodnocovať a že v návrhoch vykonávacích štátnych plánov a vykonávacích hospodárskych plánov sa vyjadrí stupeň zabezpečenia základných cieľov a smerov ustanovených zákonom. Štátna plánovacia komisia, prípadne plánovacie komisie republík ustanovia spôsob overovania, ako hospodárske plány zabezpečujú ciele, úlohy a iných ukazovateľov štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva.

§ 11

(1) Vláda Československej socialistickej republiky môže upraviť zriaďovanie, právnu formu, ako aj spôsob riadenia, plánovania, financovania a hospodárenia organizácií s medzinárodnou účasťou (medzinárodných hospodárskych organizácií) tak, aby tieto úpravy umožňovali vykonávať príslušné dohody a opatrenia na rozvoj socialistickej ekonomickej integrácie členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

(2) Vláda Československej socialistickej republiky, prípadne na základe jej splnomocnenia vlády republík môžu povoliť na účely experimentálneho overovania nových prvkov rozvíjania sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva výnimky z ustanovení zákonov upravujúcich riadenie národného hospodárstva za predpokladu, že experiment bude mať obmedzený rozsah, bude trvať najviac tri roky, a že sa v tom čase uskutoční komplexné zhodnotenie výsledkov experimentu so závermi pre ďalší postup.

§ 12

(1) Rozvoj národného hospodárstva, ktorý sa má dosiahnuť do konca roku 1975, je v tomto zákone vyjadrený porovnaním s úrovňou dosiahnutou v roku 1970.

(2) Vykonávací štátny plán Československej socialistickej republiky na rok 1971 ustanovený na základe časti I zákona č. 135/1970 Zb. o cieľoch a hlavných úlohách štátneho plánu rozvoja Československej socialistickej republiky a o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1971 je vykonávacím štátnym plánom Československej socialistickej republiky k piatemu päťročnému plánu.

§ 13

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.