Nariadenie vlády č. 136/1971 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní odborov národných výborov

(v znení č. 57/1974 Zb., 12/1977 Zb.)

Čiastka 34/1971
Platnosť od 24.11.1971 do31.12.1982
Účinnosť od 01.04.1977 do31.12.1982
Zrušený 155/1982 Zb.

136

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 24. novembra 1971

o zriaďovaní odborov národných výborov

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 61 ods. 4 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch a § 17 ods. 1 zákona č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave:


§ 1

(1) Krajské národné výbory zriaďujú

organizačný odbor,
odbor kádrovej a personálnej práce,
odbor plánovací a oblastného plánovania,
finančný odbor,
odbor výstavby a územného plánovania,
odbor miestneho hospodárstva,
odbor obchodu a cestovného ruchu,
odbor dopravy,
odbor poľnohospodárstva a lesného a vodného hospodárstva,
odbor školstva,
odbor kultúry,
odbor zdravotníctva,
odbor sociálnych vecí a pracovných síl,
odbor vnútorných vecí,
krajskú inšpekciu požiarnej ochrany.

(2) Krajský národný výbor môže so súhlasom vlády zriadiť namiesto odboru plánovacieho a oblastného plánovania plánovací odbor a odbor oblastného plánovania a namiesto odboru výstavby a územného plánovania odbor výstavby a odbor územného plánovania.

§ 2

(1) Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy zriaďuje

organizačný odbor,
odbor kádrovej a personálnej práce,
odbor plánovací a oblastného plánovania,
finančný odbor,
odbor výstavby,
odbor územného plánovania a architektúry,
odbor miestneho hospodárstva,
bytový odbor,
odbor dopravy,
odbor obchodu a cestovného ruchu,
odbor poľnohospodárstva a lesného a vodného hospodárstva,
odbor školstva,
odbor kultúry,
odbor zdravotníctva,
odbor sociálnych vecí a pracovných síl,
odbor vnútorných vecí,
mestskú inšpekciu požiarnej ochrany.

(2) Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy môže so súhlasom vlády zriadiť namiesto odboru plánovacieho a oblastného plánovania plánovací odbor a odbor oblastného plánovania.

(3) Obvodné národné výbory v Bratislave zriaďujú

organizačný odbor,
odbor (útvar) kádrovej a personálnej práce,
plánovací odbor,
finančný odbor,
odbor výstavby a územného plánovania,
odbor miestneho hospodárstva,
obchodu,
dopravy a poľnohospodárstva,
bytový odbor,
odbor školstva a kultúry,
odbor sociálnych vecí a zdravotníctva,
odbor pracovných síl,
odbor vnútorných vecí,
obvodnú inšpekciu požiarnej ochrany,
obvodnú inšpekciu požiarnej ochrany.

(4) Obvodný národný výbor môže so súhlasom Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy zriadiť namiesto odboru miestneho hospodárstva, obchodu, dopravy a poľnohospodárstva odbor miestneho hospodárstva, dopravy a poľnohospodárstva a odbor obchodu.

(5) Pre zriaďovanie odborov miestnych národných výborov v Bratislave platia ustanovenia § 5 ods. 2 tohto nariadenia.

§ 3

(1) Okresné národné výbory zriaďujú

organizačný odbor,
odbor kádrovej a personálnej práce,
plánovací odbor,
finančný odbor,
odbor výstavby a územného plánovania,
odbor miestneho hospodárstva,
obchodu a cestovného ruchu,
odbor dopravy,
odbor poľnohospodárstva a lesného a vodného hospodárstva,
odbor školstva,
odbor kultúry,
odbor pracovných síl,
odbor sociálnych vecí a zdravotníctva,
odbor vnútorných vecí,
okresnú inšpekciu požiarnej ochrany.

(2) Okresný národný výbor môže so súhlasom krajského národného výboru zriadiť namiesto odboru výstavby a územného plánovania odbor výstavby a odbor územného plánovania, namiesto odboru miestneho hospodárstva, obchodu a cestovného ruchu odbor miestneho hospodárstva a odbor obchodu a cestovného ruchu a namiesto odboru sociálnych vecí a zdravotníctva odbor sociálnych vecí a odbor zdravotníctva.

§ 4

(1) Mestský národný výbor v Košiciach zriaďuje

organizačný odbor,
odbor kádrovej a personálnej práce,
plánovací odbor,
finančný odbor,
odbor výstavby,
odbor územného plánovania a architektúry,
odbor miestneho hospodárstva,
obchodu a cestovného ruchu,
bytový odbor,
odbor dopravy,
odbor poľnohospodárstva a lesného a vodného hospodárstva,
odbor školstva,
odbor kultúry,
odbor sociálnych vecí a zdravotníctva,
odbor pracovných síl,
odbor vnútorných vecí,
mestskú inšpekciu požiarnej ochrany.

(2) Mestský národný výbor v Košiciach môže so súhlasom krajského národného výboru zriadiť namiesto odboru miestneho hospodárstva, obchodu a cestovného ruchu odbor miestneho hospodárstva a odbor obchodu a cestovného ruchu a namiesto odboru sociálnych vecí a zdravotníctva odbor sociálnych vecí a odbor zdravotníctva.

(3) Mestský národný výbor v Košiciach určí, ktoré odbory obvodné národné výbory v Košiciach zriaďujú, a to obdobne podľa ustanovenia § 5 ods. 2 tohto nariadenia.

§ 5

(1) Mestské národné výbory zriaďujú

a) v mestách s viac ako 40 000 obyvateľmi

odbor organizačný a vnútorných vecí,
odbor (útvar) kádrovej a personálnej práce,
plánovací odbor,
finančný odbor,
odbor výstavby,
odbor územného plánovania a architektúry,
odbor miestneho hospodárstva,
obchodu a dopravy,
bytový odbor,
odbor školstva a kultúry,
odbor sociálnych vecí, pracovných síl a zdravotníctva;

b) v mestách s počtom obyvateľov od 25 001 do 40 000 odbor organizačný a vnútorných vecí, plánovací odbor,

finančný odbor,
odbor výstavby,
odbor územného plánovania a architektúry,
odbor miestneho hospodárstva, obchodu a dopravy,
bytový odbor, odbor školstva a kultúry,
odbor sociálnych vecí, pracovných síl a zdravotníctva.

(2) Mestské (miestne) národné výbory môžu so súhlasom okresného národného výboru zriadiť tieto odbory:

a) v mestách (mestských častiach) s počtom obyvateľov od 10 001 do 25 000

odbor organizačný a vnútorných vecí,
plánovací a finančný odbor,
odbor výstavby,
odbor miestneho hospodárstva a obchodu,
odbor školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva;

b) v mestách (mestských častiach) a v obciach s počtom obyvateľov od 5 001 do 10 000

plánovací a finančný odbor,
odbor výstavby, miestneho hospodárstva a obchodu,
správny odbor;

c) v obciach (mestských častiach) s počtom obyvateľov od 2 501 do 5 000 jeden odbor (spravidla hospodársko-správny odbor).

§ 6

Iné odbory národných výborov alebo útvary, o ktorých platia ustanovenia o odboroch, než ktoré sú uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach, môžu národné výbory zriaďovať len na základe osobitných predpisov.


§ 7

Zrušujú sa

a) vládne nariadenie č. 9/1968 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov;

b) nariadenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 98/1968 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave;

c) nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 1/1971 Zb. o zriaďovaní odborov krajských národných výborov v znení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 35/1971 Zb.

§ 8

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.


Dr. Colotka v. r.