Predpisy v roku 1988

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
31/1988 Zb. Zásady a postup prestavby organizačných štruktúr výrobnotechnickej, vedeckotechnickej a obehovej základne národného hospodárstva na štátne podniky schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 11. februára 1988 č. 40
32/1988 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 34 - Bratislava II
33/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Beninskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci 14.04.1988
34/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Ecuádorskej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci 14.04.1988
2/1988 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru 01.02.1988
5/1988 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 34 - Ružomberok
6/1988 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 24 - Košice III, č. 62 - Fričovce a č. 83 - Rožňava II
7/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o križovaní pozemných komunikácií s dráhami na úrovni koľají 01.03.1988
8/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960 29.01.1988
9/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru 29.01.1988
10/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 45/1986 Zb., ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru s vysvetlivkami 29.01.1988
12/1988 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 44/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu, v znení vyhlášky č. 26/1982 Zb. 01.02.1988
13/1988 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o postupe pri zvýšení rozpočtových nákladov a odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a termínov dokončenia pri rozostavaných stavbách 29.01.1988
14/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory 01.03.1988
15/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o zmluvnom práve 26.02.1988
16/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Keňskej republiky 12.03.1988
18/1988 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o krátení fondov palív a energie 01.04.1988
20/1988 Zb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky kterou se privádí zákom o myslivosti
21/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. štátnej pamiatkovej starostlivosti 01.03.1988
22/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva 01.03.1988
23/1988 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Slovenský raj 01.04.1988
24/1988 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Malá Fatra 01.04.1988
25/1988 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 48 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
28/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi americkými 24.03.1988
29/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk 08.04.1988
30/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu 24.03.1988
35/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dojednaní medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia 05.10.1987
36/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore proti braniu rukojemníka 22.04.1988
37/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách a školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť 01.05.1988
38/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 50/1985 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte, v znení vyhlášky č. 75/1987 Zb. 01.05.1988
39/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 51/1985 Zb., ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 76/1987 Zb. 01.05.1988
40/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 108/1982 Zb., ktorou sa vydáva Telefónny poriadok 01.05.1988
41/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu 30.04.1988
42/1988 Zb. Ústavný zákon o zmenách v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky 19.04.1988
44/1988 Zb. Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) 01.07.1988
47/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zmenách a doplnkoch Vykonávacích predpisov k Dohode o vzájomnom uznávaní autorských práv, osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy z 18. decembra 1976 19.04.1988
48/1988 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
49/1988 Zb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase so zmenou hraníc Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou 20.04.1988
50/1988 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v organizácií a pôsobnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky 20.04.1988
51/1988 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 01.07.1988
52/1988 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade 01.07.1988
53/1988 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 4/1959 Zb. SNR o rozvoji tokajskej vinohradnej oblasti na Slovensku 20.04.1988
54/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o používaní národných mien pri zúčtovaní v rámci priamych vzťahov medzi združeniami, podnikmi a organizáciami ČSSR a ZSSR, ako aj pri zakladaní a činnosti spoločných československo-sovietskych združení, podnikov a organizácií 02.03.1988
55/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k Svetovej výstave poštových známok PRAGA 1988 01.05.1988
56/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 125. výročiu založenia Matice slovenskej 01.05.1988
57/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 300. výročiu narodenia Juraja Jánošíka 01.05.1988
58/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 20. výročiu československej federácie 01.06.1988
59/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Martina Benku 01.06.1988
65/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou 01.09.1988
69/1988 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o banskej záchrannej službe 01.07.1988
70/1988 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o vybraných banských zariadeniach 01.07.1988
71/1988 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách 01.07.1988
73/1988 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 26 - Komárno a vo volebnom obvode č. 65 - Slovenská Ľupča
74/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 172/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky vykurovacích plynov, ropy a gazolínu 01.06.1988
75/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied 08.06.1988
77/1988 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení vyhlášky č. 96/1976 Zb. 01.07.1988
79/1988 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch 01.07.1988
63/1988 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 72 - Prešov a č. 73 - Prešov
80/1988 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o určovaní kondícií, klasifikácii zásob výhradných ložísk a o posudzovaní, schvaľovaní a štátnej expertíze ich výpočtov 01.07.1988
81/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách 01.07.1988
82/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s prestavbou národného hospodárstva a ústredných orgánov 01.06.1988
83/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva financií o podmienkach predaja tovaru a poskytovania služieb za devízové prostriedky na území Československej socialistickej republiky 01.07.1988
84/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore proti apartheidu v športe 14.06.1988
86/1988 Zb. Vyhláška Slovenského geologického úradu o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov 01.07.1988
87/1988 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
88/1988 Zb. Zákon o štátnom podniku 01.07.1988
89/1988 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom 01.07.1988
90/1988 Zb. Zákon o poľnohospodárskom družstevníctve 01.07.1988
91/1988 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve 01.01.1989
93/1988 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o určených meradlách 01.01.1989
94/1988 Zb. Zákon o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve 01.07.1988
95/1988 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenia výroby 01.07.1988
97/1988 Zb. Vyhláška Slovenského geologického úradu o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob 01.07.1988
98/1988 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník 01.07.1988
99/1988 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hospodárskej arbitráži 01.07.1988
100/1988 Zb. Zákon o sociálnom zabezpečení 01.10.1988
101/1988 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o certifikácii výrobkov 01.07.1988
102/1988 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím 01.07.1988
103/1988 Zb. Zákon o zmenách v nemocenskom zabezpečení 01.10.1988
106/1988 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.10.1988
107/1988 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch 01.07.1988
108/1988 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode 01.07.1988
109/1988 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zriadení medaily Za zásluhy o Československú ľudovú armádu 01.07.1988
111/1988 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 150/1980 Zb. o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi 01.07.1988
113/1988 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
114/1988 Zb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.10.1988
117/1988 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia 01.10.1988
118/1988 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku 01.07.1988
119/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o hospodárení s národným majetkom 01.07.1988
120/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 159/1970 Zb. o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach 30.06.1988
122/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 20 Kč 29.07.1988
123/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru 29.07.1988
124/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o ľudových školách umenia 01.09.1988
125/1988 Zb. Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky Československej akadémie vied č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií, v znení vyhlášky č. 40/1979 Zb. 01.09.1988
126/1988 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
127/1988 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov 01.01.1989
128/1988 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 76 - Veľký Šariš
129/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vytvorení a činnosti Kultúrneho a informačného strediska Československej socialistickej republiky v Sovietskom zväze 11.04.1988
130/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zásadách predaja poľnohospodárskych výrobkov členom a pracovníkom socialistických organizácií s poľnohospodárskou výrobou 01.01.1989
133/1988 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 38 - Komjatice
134/1988 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 3 - Bratislava I
135/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zriadení Medzivládnej komisie pre spoluprácu v oblasti kultúry, školstva a vedy medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík 11.04.1988
136/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou, Zväzom sovietskych socialistických republík a Nemeckou demokratickou republikou o inšpekciách v súvislosti so Zmluvou medzi Zväzom sovietskych socialistických republík a Spojenými štátmi americkými o likvidácii ich rakiet stredného doletu a kratšieho doletu a dohovore dojednanom výmenou nót medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi americkými o inšpekciách na území Československej socialistickej republiky z 18. decembra 1987 a zo 4. januára 1988 16.09.1988
137/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o používaní národných mien pri zúčtovaní v rámci priamych vzťahov medzi združeniami, podnikmi a organizáciami ČSSR a BĽR, ako aj pri zakladaní a činnosti spoločných československo-bulharských združení, podnikov a organizácií
139/1988 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
152/1988 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.10.1988
141/1988 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch 21.09.1988
143/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu 21.09.1988
144/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o štatistikách práce (č. 160) 06.10.1988
145/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o závodných zdravotných službách (č. 161) 21.09.1988
146/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky a spolupráci v oblasti cestovného ruchu 30.07.1988
147/1988 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 95/1968 Zb. o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení v znení vyhlášky č. 78/1984 Zb. 01.10.1988
148/1988 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení neskorších predpisov 01.10.1988
149/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení 01.10.1988
150/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa 01.10.1988
151/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.10.1988
157/1988 Zb. Zákon o národných výboroch (úplné znenie, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
158/1988 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 108/1988 Zb.)
159/1988 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 7 Bratislava-Vinohrady
160/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a Protokole o jeho zmene 10.11.1988
161/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied 10.11.1988
163/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach 15.11.1988
164/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 100/1982 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode 26.10.1988
165/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti 15.11.1988
166/1988 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
167/1988 Zb. Rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii z 27. októbra 1988 27.10.1988
168/1988 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 - Martin IV
169/1988 Zb. Ústavný zákon o zmenách priebehu štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou 14.11.1988
170/1988 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch 29.11.1988
171/1988 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a zákon č. 164/1982 Zb. o dôchodkovej dani 01.01.1989
172/1988 Zb. Zákon o poľnohospodárskej dani 01.01.1989
173/1988 Zb. Zákon o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou 01.01.1989
174/1988 Zb. Zákon o ochranných známkach 01.01.1989
175/1988 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej 01.01.1989
177/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 68/1964 Zb. o prenesení pôsobnosti štátnej správy vo veciach dráh a vyhláška č. 11/1979 Zb. o pôsobnosti správ celoštátnych dráh na úseku štátneho odborného technického dozoru na dráhach 01.12.1988
178/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 119/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o občianskych preukazoch 01.12.1988
179/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch 15.11.1988
180/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 9 1988 Zb. o oslobodení osobných počítačov, mikropočítačov a farebných televíznych prijímačov od dovozného cla 15.11.1988
181/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon 15.11.1988
183/1988 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
184/1988 Zb. Zákon o hospodárskych stykoch so zahraničím (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
187/1988 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o konaní vo veciach ochranných známok 01.01.1989
188/1988 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce 01.01.1989
189/1988 Zb. Zákon o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
190/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov, ktorou sa určujú pevné sumy náhrad za spôsobenie malých porúch v prevádzke vlakov na celoštátnych dráhach a vlečkách 01.01.1989
191/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku 29.12.1988
193/1988 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 126/1970 Zb. o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky 01.01.1989
194/1988 Zb. Zákon o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy 01.01.1989
195/1988 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1989 01.01.1989
196/1988 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov a zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre 14.12.1988
198/1988 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 169/1973 Zb., ktorým sa bližšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom 01.01.1989
202/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obmedzení vývozu niektorých chemikálií 14.12.1988
203/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o usmerňovaní mzdových prostriedkov štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov 01.01.1989
205/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov 01.01.1989
206/1988 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu 01.01.1989
210/1988 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1989 01.01.1989
211/1988 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy 01.01.1989
212/1988 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 124/1985 Zb. 01.01.1989
213/1988 Zb. Zmena zásad vnútornej a zahraničnej bankovej menovej politiky po roku 1985, schválených uznesením vlády Československej socialistickej republiky č. 289, č. 135/1985 Zb., schválená uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 19. júla 1988 č. 204 01.01.1989
215/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani 01.01.1989
218/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o miestnom poplatku za psov a o kúpeľnom poplatku 01.01.1989
219/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného 01.01.1989
220/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie 01.01.1989
221/1988 Zb. Vyhláška predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška predsedu Štátnej banky československej č. 103/1985 Zb. o poskytovaní úverov a o úrokových sadzbách 01.01.1989
222/1988 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v roku 1989 01.01.1989
223/1988 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vykonáva Zákonník práce 01.01.1989
224/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášky č. 181/1988 Zb. 01.01.1989
226/1988 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 145/1983 Zb. o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o registrácii stavieb v znení vyhlášky č. 91/1986 Zb. 01.01.1989
227/1988 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej socialistickej republiky a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti vedecko-technického a investičného rozvoja 01.01.1989
228/1988 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru 01.01.1989
229/1988 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov v znení neskorších predpisov 01.02.1989
230/1988 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 27/1985 Zb. o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorých pracovníkom 01.01.1989
231/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o poplatkoch 01.01.1989
233/1988 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o drobných prevádzkárňach národných výborov ako právnických osobách 01.01.1989
234/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 98/1985 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov 01.01.1989
235/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zisťovaní a používaní priemerného zárobku 01.01.1989
236/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o iných úkonoch vo všeobecnom záujme 01.01.1989
237/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa 01.01.1989
238/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určuje, čo sa považuje za omamné prostriedky a jedy v zmysle Trestného zákona 01.01.1989
239/1988 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení 01.01.1989
240/1988 Zb. Zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
241/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášky č. 81/1988 Zb. 01.01.1989
242/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu 14.01.1989
243/1988 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií o štatistických zisťovaniach a účtovnom výkazníctve 01.01.1989
245/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o pestovateľskom pálení ovocia 30.12.1988
246/1988 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
155/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov 30.09.1988
156/1988 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov 30.09.1988
Presunúť na začiatok