Vyhláška č. 231/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o poplatkoch

(v znení č. 39/1990 Zb., 310/1990 Zb.)

Čiastka 48/1988
Platnosť od 30.12.1988 do31.12.1990
Účinnosť od 01.08.1990 do31.12.1990
Zrušený 570/1990 Zb.

231

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky

zo 7. decembra 1988

o správnych poplatkoch

Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 138/1960 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovujú:


Vyrubovanie a platenie správneho poplatku

§ 1

(1) Orgány štátnej správy (ďalej len „správne orgány“) vyrubujú a vyberajú správne poplatky (ďalej len „poplatky“) za úkony, ktoré sú ako predmety poplatkov ustanovené v sadzobníku poplatkov (ďalej len „sadzobník“), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto vyhlášky ako príloha.

(2) Sadzby poplatkov sú ustanovené pevnou sumou alebo rozpätím alebo percentom zo základu poplatku.

(3) Základom poplatku ustanoveného percentom je maloobchodná cena alebo hodnota predmetu úkonu platná v mieste a čase jeho vykonania. Poplatník oznámi maloobchodnú cenu alebo hodnotu predmetu správnemu orgánu vyrubujúcemu poplatok; ak tak neurobí, zistí správny orgán cenu alebo hodnotu predmetu úkonu na náklady poplatníka.

(4) Základ poplatku ustanoveného percentom sa zaokrúhľuje na celé desiatky Kčs hore, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch v sadzobníku ustanovené inak. Poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny dole.

§ 2

(1) Poplatky ustanovené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez vyrubenia pred vykonaním úkonu.

(2) Poplatky ustanovené v sadzobníku percentom z maloobchodnej ceny alebo hodnoty predmetu úkonu sa vyrubujú pred vykonaním úkonu a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch v sadzobníku ustanovené inak.

(3) Poplatky ustanovené v sadzobníku rozpätím a poplatky za úkony, ktoré sa vykonali, i keď poplatok nebol zaplatený,1) sa vyrubujú po vykonaní úkonu a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch v sadzobníku ustanovené inak.

(4) Poplatky, ktoré sú podľa § 6 ods. 2 tejto vyhlášky príjmom rozpočtu národného výboru, sa platia prevodom z účtu v banke alebo sporiteľni alebo v hotovosti2) na účet príslušného národného výboru. Poplatky podľa položiek 12 písm. g) oddielu B a 27, 28, 29, 31, 33 a 40 oddielu C sadzobníka možno platiť aj kolkovými známkami.

(5) Poplatky, ktoré nie sú príjmom rozpočtu národného výboru, sa platia kolkovými známkami, ak poplatok neprevyšuje 1000 Kčs s výnimkou poplatkov platených na česko-slovenských zastupiteľských úradoch a poplatkov platených devízovými cudzozemcami na hraničných priechodoch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Poplatníci, ktorí majú účty v banke alebo sporiteľni, môžu poplatky vyššie ako 50 Kčs platiť aj prevodom z tohto účtu.

(6) Poplatky, ktoré sa neplatia kolkovými známkami a nie sú príjmom rozpočtu národného výboru, sa platia prevodom z účtu v banke alebo sporiteľni alebo poštovou poukážkou na účet štátneho rozpočtu československej federácie alebo štátneho rozpočtu príslušnej republiky zriadený pre príslušnú okresnú (obvodnú alebo mestskú) finančnú správu.

(7) Federálne ministerstvo financií alebo ministerstvá financií, cien a miezd republík môžu v jednotlivých prípadoch povoliť platenie poplatkov na účet správneho orgánu, ktorý poplatok vyrubuje, a ustanoviť lehoty, v ktorých je správny orgán povinný vybrané poplatky odviesť na účet štátneho rozpočtu československej federácie alebo štátneho rozpočtu príslušnej republiky zriadený pre príslušnú okresnú (obvodnú alebo mestskú) finančnú správu.

§ 3

Mena

(1) Správne orgány vyrubujú a vyberajú poplatky v československých korunách s výnimkou uvedenou v odsekoch 2 a 3.

(2) Československé zastupiteľské úrady vyrubujú a vyberajú poplatky, ktoré sú ustanovené percentom zo základu, v tej mene, v ktorej je vyjadrený základ poplatku.

(3) Poplatky, ktoré sú ustanovené pevnou sumou alebo rozpätím, vyrubujú československé zastupiteľské úrady v československých korunách, ale vyberajú ich v mene štátu, v ktorom majú svoje sídlo. Československý zastupiteľský úrad môže prijať platenie poplatku i v mene iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo; táto mena sa však musí zaznamenať v kurzovom lístku Štátnej banky československej v časti „neobchodný kurz - valuty“.

(4) Prepočet československých korún na zahraničnú menu a naopak sa vykonáva neobchodným kurzom príslušnej meny podľa kurzového lístku Štátnej banky československej platného v čase vyrubenia poplatku.

§ 4

Oslobodenie

(1) Okrem orgánov oslobodených od poplatkov podľa § 10 ods. 1 zákona a osôb oslobodených v rozsahu uvedenom v položkách sadzobníka a okrem oslobodení zakotvených v medzinárodných dojednaniach, ktorými je Československá socialistická republika viazaná, sú od poplatku ďalej oslobodení diplomatickí zástupcovia poverení v Československej socialistickej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, za predpokladu, že nie sú československými štátnymi občanmi a že je zaručená vzájomnosť.3)

(2) Okrem úkonov oslobodených v rozsahu uvedenom v položkách sadzobníka a okrem oslobodení zakotvených v medzinárodných dojednaniach, ktorými je Československá socialistická republika viazaná, sú od poplatku ďalej oslobodené úkony:

a) na vykonávanie československých všeobecne záväzných právnych predpisov o nemocenskom zabezpečení, zabezpečení matky a dieťaťa a o sociálnom zabezpečení;

b) na vykonávanie československých všeobecne záväzných právnych predpisov o obrane štátu;

c) v konaní o prihláške vynálezu so žiadosťou o udelenie autorského osvedčenia alebo úkony v konaní o prihláške priemyselného vzoru so žiadosťou o udelenie osvedčenia na priemyselný vzor;

d) vo veci udeleného autorského osvedčenia na vynález alebo osvedčenia na priemyselný vzor, pokiaľ o ne žiada autor alebo dedič.

(3) V rozsahu uvedenom v položkách sadzobníka sú správne orgány splnomocnené poplatok znížiť, zvýšiť, prípadne od jeho vybrania upustiť.

§ 5

Vrátenie poplatku

(1) Správny orgán, ktorý vyrubil alebo vybral poplatok, rozhodne o vrátení zaplateného poplatku v plnej výške, ak nedošlo k vykonaniu úkonu alebo vecnému prerokovaniu bez zavinenia poplatníka, alebo poplatok bol zaplatený bez toho, že by bol poplatník na to povinný.

(2) Správny orgán, ktorý vyrubil alebo vybral poplatok, rozhodne o vrátení sumy, o ktorú poplatník zaplatil na poplatku viac, než bol povinný, alebo o ktorú sa zaplatený poplatok dodatočne znížil alebo sa odpustil. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku sa neprerokuje, ak nepresahuje sumu 30 Kčs.

(3) Správny orgán, ktorý vyrubil alebo vybral poplatok, rozhodne na žiadosť poplatníka, či a aká časť zaplateného poplatku sa vráti, ak nedošlo vinou poplatníka k vykonaniu úkonu, za ktorý sa poplatok zaplatil. Správny orgán môže vrátiť najviac 65 % zo sumy zaplatenej na poplatku. Vrátené sumy sa zaokrúhľujú na celé Kčs dole. Žiadosť o vrátenie poplatku sa neprerokuje a poplatok sa nevráti, ak nepresahuje sumu 30 Kčs.

(4) Poplatok (preplatok) sa nevráti po uplynutí troch rokov od začiatku kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa poplatok zaplatil.

Vecná príslušnosť a rozpočtové určenie

§ 6

(1) Poplatky uvedené v oddieloch A a B sadzobníka ustanovujú Ministerstvo financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky. Poplatky uvedené v oddiele C sadzobníka ustanoví Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky. Poplatky uvedené v oddiele D sadzobníka ustanovuje Federálne ministerstvo financií.

(2) Poplatky podľa oddielu A, podľa položiek 10, 12 a 13 oddielu B a podľa položiek 25, 26, 30, 32, 34, 35, 36 a 40 oddielu C sadzobníka sú príjmom rozpočtov národných výborov, pokiaľ úkon, za ktorý sa poplatok vyberá, vykonáva národný výbor, s výnimkou poplatkov, ktoré vyberajú v týchto prípadoch československé zastupiteľské úrady. Poplatky podľa položky 12 písm. g) oddielu B a podľa položiek 27, 28, 29, 31, 33 a 40 oddielu C sadzobníka sú príjmom národného výboru, ktorý úkon vykonal, pokiaľ sa platia na účet príslušného národného výboru; v prípade platenia kolkovými známkami sú tieto poplatky i poplatky podľa ostatných položiek sadzobníka príjmom štátneho rozpočtu príslušnej republiky.

(3) Poplatky podľa ostatných položiek oddielu C sú príjmom štátneho rozpočtu príslušnej republiky alebo štátneho rozpočtu československej federácie podľa príslušnosti správneho orgánu, ktorý úkon vykonáva.

(4) Poplatky podľa položiek oddielu D sadzobníka sú príjmom štátneho rozpočtu československej federácie s výnimkou poplatkov platených kolkovými známkami.

Dohliadky

§ 7

(1) V rámci výkonu štátnej správy sa finančné správy presvedčujú dohliadkami na správnych orgánoch federácie a republík s výnimkou národných výborov o správnosti a včasnosti vyrubenia a platenia poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu československej federácie alebo štátneho rozpočtu príslušnej republiky.

(2) Obdobne postupujú národné výbory, ak ide o poplatky, ktoré sú príjmom rozpočtov národných výborov.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 8

Poplatky za úkony, kde sa konanie začalo pred 1. januárom 1989, sa vyrubujú a vyberajú podľa sadzieb uvedených vo vyhláške č. 162/1976 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 166/1980 Zb. a vyhlášky č. 17/1986 Zb. s výnimkou uvedenou v položke 13 oddielu B a v oddiele D v poznámkach k časti III sadzobníka.

§ 9

Zrušujú sa:

a) vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1976 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 166/1980 Zb. a vyhlášky č. 17/1986 Zb.;

b) výnos Ministerstva financií Českej socialistickej republiky č. 153/22 844/1987 z 23.12.1987 o oslobodení od správnych poplatkov, registrovaný v čiastke 26/1987 Zb.;

c) nariadenie ministra vnútra Československej socialistickej republiky č. 13 z 26.6.1978, ktorým sa určuje výška správnych poplatkov za vydanie povolenia na vycestovanie do cudziny, registrované v čiastke 21/1978 Zb.

§ 10

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Minister financií ČSSR:

Ing. Stejskal v. r.

Minister financií, cien a miezd ČSR:

Ing. Nikodým v. r.

Minister financií, cien a miezd SSR:

Ing. Mišeje v. r.


Príloha vyhlášky č. 231/1988 Zb.

SADZOBNÍK POPLATKOV

ODDIEL A

Poznámky k oddielu

1. Poplatky podľa položiek tohto oddielu vyberajú národné výbory.

2. Okresný národný výbor môže v jednotlivých odôvodnených prípadoch na zamedzenie alebo zmiernenie tvrdosti, prípadne z dôvodu všeobecného záujmu znížil alebo odpustiť poplatok vyberaný podľa tohto oddielu.

Položka 1

Schválenie výmeny (dohody o výmene) dvoch typov bytov alebo dvoch nebytových priestorov Kčs 20,-
Poznámka:
Za schválenie výmeny (dohody o výmene) každého ďalšieho bytu alebo nebytového priestoru vyberie správny orgán 20 Kčs za každý ďalší byt.

Položka 2

Povolenie zmeny:
a) hanlivého, výstredného, smiešneho, skomoleného, cudzojazyčného priezviska alebo priezviska rozvedeného manžela na predošlé priezvisko Kčs 20,-
b) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch Kčs 500,-
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena priezviska, ku ktorému dochádza vyhlásením rozvedeného manžela, že príjma opäť predošlé priezvisko, ak sa táto skutočnosť oznámila do 1 mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o rozvode.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena alebo oprava mena osvojených detí alebo zmena, ktorú treba vykonať v dôsledku nesprávnych (neúplných) zápisov v matrike.
Poznámky:
1. Oprava mena a priezviska osoby v prípade transsexuality sa považuje za zmeny v dôsledku nesprávneho zápisu v matrike.
2. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
3. Podľa písmena a)tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej rodinnej straostlivosti na priezvisko opatrovníka, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, pokiaľ opatrovníkmi alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.

Položka 3

a) Povolenie uzavrieť manželstvo na inom než príslušnom národnom výboreKčs 100,-
b) Uzavretie manželstva iným než príslušným národným výborom Kčs 300,-
c) povolenie uzavrieť manželstvo mimo určeného času alebo mimo úradne určenej miestnosti Kčs 300,-
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a občania ťažko zdravotne postihnutí, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo na národnom výbore príslušnom podľa miesta prechodného pobytu v mieste pracoviska jedného z nich.
Poznámky:
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie iba od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie aj od cudzincov,4) ktorí majú na území Československej socialistickej republiky povolený trvalý pobyt.

Položka 4

a) Uzavretie manželstva medzi cudzincami, ktorí majú na území Československej socialistickej republiky povolený iný než trvalý pobytKčs 500,-
b) Uzavretie manželstva medzi československým štátnym občanom alebo cudzincom, ktorý má na území Československej socialistickej republiky povolený trvalý pobyt, a cudzincom, ktorý má na území Československej socialistickej republiky povolený iný než trvalý pobytKčs 250,-
Poznámka:
Pokiaľ dôjde k uzavretiu manželstva pred iným než príslušným národným výborom, poplatok podľa písmena b) tejto položky vyberie príslušný (delegujúci) národný výbor, ktorý pripravil podklady pre uzavretie manželstva.

Položka 5

Vydanie poľovného lístku alebo predĺženie jeho platnosti:
a) pre československých štátnych občanovKčs 50,-
b) pre cudzincovKčs 500,-
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl v študijných odboroch s výučbou poľovníctva, lesníci a poľovníci z povolania, ak majú v pracovnej náplni aktívne vykonávanie poľovníctva, poľovnícki hospodári a osoby ustanovené za poľovnícku stráž po predložení potvrdenia školy alebo potvrdenia o výkone funkcie alebo povolania, členovia lesnej stráže, pokiaľ túto funkciu vykonávajú v súvislosti s plnením pracovných povinností, a členovia lesnej stráže - dôchodcovia, pokiaľ túto funkciu v posledných piatich rokoch vykonávali ako pracovnú povinnosť.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Československej socialistickej republiky na pozvanie alebo so súhlasom vlády Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky, Federálneho zhromaždenia, Českej národnej rady, Slovenskej národnej rady alebo sú hosťami Českého alebo Slovenského poľovníckeho zväzu, ak pozvanie týchto hostí schválili príslušné ministertsvá.
Poznámka:
Od cudzincov, ktorí majú na území Československej socialistickej republiky povolený trvalý pobyt, sa vyberie poplatok podľa písmena a) tejto položky.

Položka 6

Vydanie rybárskeho lístku Kčs 30,-
- pre mládež do 15 rokov Kčs 10,-
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl v študijných odboroch s výučbou rybárstva, odborní pracovníci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej náplni, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené za rybársku stráž po predložení potvrdenia školy alebo potvrdenia o výkone funkcie alebo povolania.

Položka 7

Udelenia oprávnenia na vykonávanie artistickej činnosti občanov Kčs 400,-

Položka 8

a) Vydanie rozhodnutia o registrácii na prevádzkovanie podnikateľskej činnostiKčs 120,-
b) Vydanie povolenia na výrub stromov rastúcich mimo lesa
- fyzickým osobámKčs 20,-
- právnickým osobámKčs 500,-
Splnomocnenie:
1. Správny orgán zníži poplatok podľa písmena a) tejto položky na štvrtinu, ak sa povolenie vydáva na kratší čas ako 5 dní.
2. Správny orgán môže poplatok podľa písmena b) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok sadzby v prípade, že ide o viac ako päť stromov.

Položka 9

zrušené od 1. 8. 1990

ODDIEL B

Poznámka k oddielu

Poplatky podľa položiek tohto oddielu vyrubujú a vyberajú národné výbory a správne orgány republík.

Položka 10

Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia Kčs 50,-
Poznámka:
Ak sa zlúčilo územné konanie so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie, vyberie sa poplatok podľa položky 25 oddielu C.

Položka 11

Udelenie štátneho občianstva Československej socialistickej republikyKčs 40,- až 300,-
Poznámka:
Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky iba raz, ak udeľuje štátne občianstvo Československej socialistickej republiky jednou listinou manželom a ich deťom mladším ako 15 rokov.

Položka 12

Podanie žiadosti:
a) o zrušenie práva užívať byt alebo časť bytu v prospech vlastníka rodinného domčeka alebo ozrušení práva užívať časť bytu v prospech užívateľa bytuKčs 100,-
b) súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely než na bývanie
- občanom Kčs 300,-
- organizáciámKčs 5000,-
c) o vyslovenie súhlasu s nadobudnutím československého štátneho občianstva cudzinkou, ktorá uzavrela manželstvo s československým štátnym občanomKčs 50,-
d) o registráciu na výcvik vodičov cestných motorových vozidielKčs 200,-
e) zrušené od 1. 8. 1990
f) o vydanie výnimky z ochranných ppodmienok chránených území
- občanomKčs 50,-
- organizáciámKčs 500,-
g) o nahliadnutie do matrík za každý zväzok matrikyKčs 10,-
Oslobodenie:
zrušené od 1. 8. 1990
2. Od poplatku podľa písmena f) tejto položky sú oslobodení žiadatelia vykonávajúci v chránenom území vedeckovýskumnú činnosť a činnosť v záujme ochrany územia.
Splnomocnenie:
Správny orgán môže poplatok podľa písmena f) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok sadzby podľa významu územia a závažnosti zásahu.

Položka 13

a) Povolenie vecnej lotérie alebo tombol z hernej listiny10 %, najmenej Kčs 50,-
b) Povolenie na prevádzkovanie hracích prístrojov za každý prístrojKčs 20 000,-
c) Povolenie na prevádzkovanie ostatných stávkových hier (rulety a pod.), z výher dosiahnutých prevádzkovateľom10 %, najmenej Kčs 1000,-
Splnomocnenie:
1. Správny orgán, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie hracích prístrojov podľa písmena b) tejto položky, zníži sadzbu poplatku o 50 %, ak ide o povolenie na dobu kratšiu ako 6 mesaciov.
2. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch vzhľadom na miestne podmienky poskytnúť úľavu pri poplatku podľa písmena b) tejto položky vo výške 25 % uvedenej sadzby.
Poznámky:
1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa platí bez vyrubenia na ústnu alebo písomnú výzvu, ak úkon vykonáva národný výbor.
2. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyrubuje až po vykonaní úkonu, a to každoročne za predchádzajúci rok, po celú dobu platnosti vydaného povolenia.
3. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa vyrubuje a vyberá podľa vyhlášky platnej v dobe vydania povolenia.

Položka 14

Vydanie zbrojného preukazu, predĺženie jeho platnosti, zápis každej ďalšej zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častí do zbrojného preukazuKčs 20,-
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení vojaci z povolania a vojaci v ďalšej službe, príslušníci Zboru národnej bezpečnosti, zborov nápravnej výchovy, členovia Pomocnej stráže VB, pomocníci Pohraničnej stráže, pokiaľ nejde o zbrane na poľovné účely.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby uvedené pod bodom 1 oslobodenia k položke 5 oddielu A, ak ide o zbrane používané na poľovné účely.

Položka 15

Vydanie povolenia na nákup, na prevod vlastníctva alebo požičanie zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častí a streliva Kčs 20,-
Oslobodenie:
Oslobodenia uvedené v položke 14 tohto oddielu a pod bodom 2 v položke 5 oddielu A tu platia obdobne.

Položka 16

a) Vydanie súhlasu na zaradenie a prevádzku jednorazovej strelniceKčs 100,-
b) Vydanie súhlasu na zriadenie stálej strelniceKčs 50,-
c) Vydanie súhlasu na prevádzku stálej strelniceKčs 50,-
d) Vydanie povolenia na streľbu z historických zbraní mimo shválenej strelniceKčs 100,-
Oslobodenie:
Od poplatku podľa písmen b) a c) tejto položky sú oslobodené organizácie vyvíjajúce, vyrábajúce alebo opravujúce zbrane a strelivo, ak ide o strelnice zriaďované na skúšky zbraní a streliva.

Položka 17

Vydanie vodičského preukazu alebo vydanie osvedčenia pre učiteľa vodičov motorových vozidiel Kčs 20,-

Položka 18

Schválenie technickej spôsobilosti motorového alebo prípojného vozidla (jednotlivého) zostaveného zo súčiastok alebo po prestavbe, ak ide o:
a) motocykel alebo moped s objemom valcov motora do 50 cm3, postranný alebo prívesný vozík k motocykluKčs 500,-
b) ostatné motocykle alebo motorové trojkolky-rikšeKčs 2000,-
c) automobil alebo poľnohospodársky alebo lesný kolesový traktorKčs 4000,-
d) príves alebo náves alebo zvláštne vozidlo5)Kčs 1000,-
Splnomocnenie
1. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky zníži správny orgán na 100 Kčs, ak držiteľmi motorových vozidiel sú osoby ťažko zdravotne postihnuté, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S alebo ak ide o motorové vozidlá, na ktorých sú ovládacie mechanizmy osobitne upravené a prispôsobené osobám ťažko zdravotne postihnutým, držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
2. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 25 % sadzby v prípadoch, ak ide o schvaľovanie technickej spôsobilosti motorového alebo prípojného vozidla po prestavbe.
3. Poplatky podľa tejto položky sa nevyberajú, ak správny orgán schvaľuje technickú spôsobilosť motorového alebo prípojného vozidla po odcudzení.
4. Správny orgán zníži poplatok na 400 Kčs, ak ide o vozidlo jednotlivo dovezené z cudziny vybavené funkčným riadeným trojcestným katalyzátorom.
Poznámky:
1. Podľa tejto položky sa vyberie poplatok aj v prípadoch, ak správny orgán schvaľuje technickú spôsobilosť motorového vozidla alebo prípojného vozidla, ktoré bolo trvale vyradené z evidencie alebo bolo dovezené jednotlivo z cudziny.
2. V poplatku je zahrnutý aj poplatok za vydanie príslušných dokladov a štátnej poznávacej značky pre motorové alebo prípojné vozidlo.
3. Správny poplatok podľa tejto položky sa zníži o sumu preukázateľne zaplatenú v staniciach technickej kontroly za vykonanie technickej kontroly motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel po vykonanej stavbe v tuzemsku alebo dovezených jednotlivo z cudziny.

Položka 19

a) Schválenie úprav na ťahanie prípojných vozidielKčs 50,-
b) Zápis zmeny v dokladoch k motorovému alebo prípojnému vozidlu Kčs 10,-
c) Vydanie štátnej poznávacej značky za zničenú, stratenú alebo poškodenú a vydanie štátnej poznávacej značky pri prevode vozidla do obvodu iného dopravného inšpektorátu VB bez zmeny držiteľa vozidla Kčs 20,-
d) Vydanie trvalej osobitnej manipulačnej štátnej poznávacej značky a trvalej osobitnej manipulačnej štátnej poznávacej značky na skúšobné účely Kčs 50,-
e) Podanie žiadosti o dočasné vyradenie vozidla z evidencieKčs 200,-
Splnomocnenie:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch zvýšiť poplatok podľa písmena b) tejto položky až do výšky desaťnásobku.
Poznámky:
1. Správny orgán nevyberie poplatok za zápis zmeny v dokladoch k motorovému alebo prípojnému vozidlu, ak už vybral poplatok podľa položky 18 alebo 21 tohto oddielu.
2. Poplatok podľa písmen c) a d) tejto položky sa vyberie za každú jednotlivú tabuľku štátnej poznávacej značky.

Položka 20

Zápis prvého držiteľa:
a) automobilu alebo prípojného vozidla alebo poľnohospodárskeho alebo lesného kolesového traktora Kčs 100,-
b) motocykla alebo motorovej trojkolky-rikše Kčs 20,-
Poznámky:Kčs 100,-
1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj poplatok za vydanie poznávacej značky.
2. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie i za zápis motorového alebo prípojného vozidla, ktorého prevádzkovateľom bolo Federálne ministertsvo vnútra a životného prostredia Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky alebo Federálne miinisterstvo národnej obrany.

Položka 21

Zápis zmeny držiteľa motorového alebo prípojného vozidla (i s úpravou v príslušných dokladoch)
a) pri motocykloch
- s objemom valcov motora do 50 cm3 Kčs 20,-
- ostatných (včítane motocyklov s prívesným alebo postranným vozíkom alebo motorových trojkoliek-rikší) Kčs 100,-
b) pri automobile alebo poľnohospodárskom alebo lesnom kolesovom traktore Kčs 400,-
c) pri prípojnom vozidle Kčs 200,-
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodený zápis zmeny držiteľa v dôsledku
- nadobudnutia a vyporiadania dedičstva,
- úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu,
- zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Poznámky:
1. Za zápis zmeny názvu organizácie, ktorá je držiteľom vozidla, z dôvodov zlúčenia alebo rozdelenia organizácií sa poplatok podľa tejto položky nevyberie.
2. Poplatníkov za zápis zmeny držiteľa je nadobúdateľ motorového alebo prípojného vozidla.
3. Poplatok podľa tejto položky zníži správny orgán o 50 %, ak sa prevádza motorové vozidlo upravené na vedenie občanmi ťažko zdravotne postihnutými alebo ak poplatníkom je občan ťažko zdravotne postihnutý, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.

Položka 22

Povolenie individuálneho výcviku vodičov na získanie oprávnenia viesť motorové vozidlo:
a) motocyklov s objemom valcov do 50 cm3Kčs 200,-
b) ostatných motocyklov s objemom valcov motora nad 50 cm3Kčs 500,-
c) motorových vozidiel, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3500 kgKčs 800,-
d) motocyklov a motorových vozidiel (do 3500 kg) pre toho istého žiadateľaKčs 1000,-
Poznámka:
Ak správny orgán povoľuje individuálny výcvik na získanie oprávnenia viesť motorové vozidlo pre občanov ťažko zdravotne postihnutých, držiteľov preukazu ZŤP alebo ZŤP-S, zníži poplatok podľa tejto položky na štvrtinu sadzby.

ODDIEL C

Poznámky k oddielu

1. Poplatky podľa položiek tohto oddielu vyrubujú a vyberajú národné výbory, správne orgány republík a správne orgány federácie.

2. Výšku poplatku v rámci sadzby ustanovenej rozpätím určí správny orgán najmä podľa rozsahu, doby trvania, obťažnosti a závažnosti úkonu.

Položka 23

Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, poškodený alebo neupotrebiteľný preukaz (osvedčenie) Kčs 50,-
Splnomocnenie:
Správny orgán môže znížiť v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky na pätinu sadzby alebo zvýšiť na dvojnásobok sadzby.

Položka 24

Vydanie osvedčenia o tuzemskom práveKčs 25,- až 3000,-
Poznámky:
1. Správny orgán určí poplatok vo výške 25 Kčs za každú len začatú hodinu pracovného času nevyhnutného na vypracovanie osvedčenia, najviac však 3000 Kčs.
2. Ak sa osvedčenie o tuzemskom práve doručuje do cudziny, vyberie poplatok podľa tejto položky československý zastupiteľský úrad.
Splnomocnenie:
Československý zastupiteľský úrad môže zvýšiť hornú hranicu sadzby na dvojnásobok.

Položka 25

Vydanie stavebného povolenia:6)
a) na stavby na bývanie (bytové domy, rodinné domčeky) Kčs 100,-
b) na zmeny stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu (nadstavby, prístavby, stavebné úpravy), na iné stavby plniace doplnkovú funkciu k rodinnému domčeku alebo stavbu na individuálnu rekreáciu (s výnimkou drobných stavieb), na prípojku na existujúcu rozvodnú sieť pre stavby na bývanie alebo pre stavby na individuálnu rekreáciu Kčs 50,-
c) na stavby garáží s jedným stojiskom Kčs 100,-
- s viac než jedným stojiskom (ak stavebníkom je občan) Kčs 100,- a 50,- za druhé i každé ďalšie stojisko
d) na stavby pre individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domčeky, záhradkarské chaty),
- ak zastavaná plocha nepresahuje 16 m2 Kčs 100,-
- ak zastavaná plocha presahuje 16 m2 Kčs 400,-
e) na nebytovú výstavbu, na nadstavby, prístavby a na stavebné úpravy nebytových objektov, ak stavebníkmi sú organizácie, pri rozpočtovom náklade:
do 1,5 mil. Kčs včítane Kčs 500,-
nad 1,5 mil. Kčs do 3 mil. Kčs včítane Kčs 1000,-
nad 3 mil. Kčs do 10 mil. Kčs včítane Kčs 2000,-
nad 10 mil Kčs do 100 mil. Kčs včítane Kčs 3000,-
nad 100 mil. Kčs Kčs 5000,-
f) na stavby dočasných objektov zariadenia staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie Kčs300,-
Oslobodenie:
1. Od poplatku sú oslobodené bytové družstvá, pokiaľ ide o stavby uvedené pod písmenom a), ich zmeny (nadstavby, prístavby, stavebné úpravy) a prípojky na existujúcu rozvodnú sieť, dráhové podniky, pokiaľ ide o stavby uvedené pod písmenami e) a f), ktorých povoľovanie upravujú predpisy o dráhach.
2. Od poplatku sú oslobodené stavby pozemných komunikácií, vodohospodárskych diel, plynárenské zariadenia a energetické diela (s výnimkou prípojok) a iné produktovody, stavby, ktorých povoľovanie upravujú predpisy o civilnom letectve, predpisy o telekomunikáciách alebo o banskej činnosti, ďalej sadové úpravy a stavby ihrísk a športovísk.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania ťažko zdravotne postihnutí, držitelia preukazov ZŤP alebo ZŤP-S, alebo občania, ktorým poskytol príspevok na úpravu bytu.7)
Poznámky:
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba jeden poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom povolení.
2. objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.

Položka 26

Vydanie povolenia:6)
a) na zmenu užívania bytového objektu určeného na trvalé bývanie na objekt užívaný na individuálnu rekreáciu Kčs 200,-
b) na iné zmeny užívania stavby Kčs 100,-
c) na odstránenie stavby (zbúranie stavby), na terénne úpravy a ťažobné práceKčs 50,-
d) na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadeniaKčs 20,-
Poznámka:
Pri konaní o zmene užívania stavby súčasne so stavebným konaním o vydanie povolenia vyberie správny orgán poplatok podľa položky 25 tohto oddielu.

Položka 27

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osôbKčs 10,-
Oslobodenie:
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osôb sú oslobodené pošty (inkasné strediská), československé banky a Československý Červený kríž.
Splnomocnenie:
Československý zastupiteľský úrad môže zvýšiť sadzbu poplatku na desaťnásobok.
Poznámky:
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie za potvrdenie alebo za písomné oznámenie údajov o každej osobe v ňom uvádzanej.
2. Ak sa potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte osôb doručuje do cudziny, vyberie poplatok podľa tejto položky československý zastupiteľský úrad.
3. Výmena alebo výdaj hromadných dát na magnetických páskach nie je správnym úkonom v zmysle tejto položky.

Položka 28

Overenie:Kčs 10,-
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise za každý podpisKčs 60,-
b) úradných pečiatok a úradných podpisovKčs 100,-
Oslobodenie:
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené overenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.

Položka 29

Overenie podpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov, listín a spisov alebo zo súkromných spisov v úradnej úschove za každú začatú stránku
- v českom alebo slovenskom jazyku Kčs 10,-
- v cudzom jazyku Kčs 20,-
Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené overenie odpisu alebo kópie listiny, ktorá je potrebná pre evidenciu nehnuteľností vedenú príslušným orgánom geodézie a kartografie. Na týchto listinách masí byť vyznačený účel, na ktorý sa vyhotovili.
2. Oslobodenie uvedené v položke 28 tu platí obdobne.
Poznámka:
Za overenie pre česoslovenských štátnych občanov vykonávané v oblastiach obývaných maďarskou, nemeckou, poľskou alebo ukrajinskou (rusínskou) národnosťou v ich jazyku sa vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške ustanovenej pre český alebo slovenský jazyk.

Položka 30

Miestne zisťovanie (komisionálne konanie), pokiaľ je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa vykonáva z podnetu účastníkov konaniaKčs 25,- až 250,-
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené miestne zisťovanie vykonávané vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách.
Poznámky:
1. Správny orgán určí poplatok vo výške 25 Kčs za každú len začatú hodinu pracovného času, najviac však 250 za celé miestne zisťovanie (komisionálne konanie).
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva za účelom vydania rozhodnutia spoplatneného podľa položky 25 alebo 26 tohto oddielu.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania v zmysle tejto položky sa považuje aj také zisťovanie, ktoré musel vykonať správny orgán za účelom vybavenia podania, aj keď účastník konania oň výslovne nežiadal, alebo ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka podania.
4. Poplatok podľa tejto položky vyberajú aj orgány colnej správy za colné konanie vykonávané mimo colného priestoru a orgány Štátnej plavebnej správy.

Položka 31

Vydanie osvedčenia o československom štátnom občianstveKčs 10,-
Splnomocnenie:
Československý zastupiteľský úrad môže zvýšiť sadzbu poplatku na desaťnásobok.
Poznámka:
Ak sa doručuje osvedčenie (potvrdenie o československom štátnom občianstve) do cudziny, vyberie poplatok podľa tejto položky československý zastupiteľský úrad.

Položka 32

Prepustenie zo štátneho zväzku Československej socialistickej republikyKčs 500,- až 2000,-
Poznámky:
1. Ak sa doručuje listina o prepustení do cudziny, vyrubí a vyberie poplatok podľa tejto položky československý zastupiteľský úrad v hornej hranici sadzby.
2. Listina o prepustení zo štátneho zväzku Československej socialistickej republiky sa odovzdá (doručí) až po zaplatení poplatku podľa tejto položky.

Položka 33

Osvedčenie o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvoKčs 20,-
Splnomocnenie:
Československý zastupiteľský úrad môže zvýšiť sadzbu poplatku na desaťnásobok.
Poznámka:
Ak sa doručuje osvedčenie do cudziny, vyberie poplatok podľa tejto položky československý zastupiteľský úrad.

Položka 34

Vydanie povolenia na vykonávanie:
a) cestnej dopravy osôb alebo nákladov pre československého alebo zahraničného prevádzkovateľa
- na vykonanie jednej dopravyKčs 50,- až 10 000,-
- na vykonanie viacerých prepráv alebo na určité časové obdobie Kčs 200,- až 20 000,-
- na hraničných prechodoch na vykonanie jednej prepravyKčs 100,- až 15 000,-
b)vnútroštátneho zasielateľstva8)Kčs 200,- až 2000,-
Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené povolenia na prepravy osôb na pracovisko pri lesných a poľnohospodárskych prácach, a to včítane povolenia na prepravy viac než 6 osôb v ložnom priestore motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu, povolenia na nepravidelné prepravy osôb pri zabezpečovaní brigádnických prác a povolenia na nepravidelné prepravy osôb a telovýchovného inventára, ak sa tým zabezpečuje rozvoj telovýchovy a športu.
2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené povolenia na prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy.
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže upustiť od vyberania poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov.9)
2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybrania poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, najmä z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky môže hornú hranicu sadzby poplatku podľa písmena a) tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
3. Za dodatočne vydávané povolenia môže správny orgán zvýšiť hornú hranicu sadzby poplatku až na dvojnásobok.
Poznámky:
1. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok i za vydanie povolenia na vykonávanie prepravy viac než 6 osôb v ložnom priestore motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu.
2. Za schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla určeného pre nákladnú dopravu na prepravu viac než 6 osôb v ložnom priestore so záznamom do dokladov sa vyberie poplatok podľa položky 19 písmena b) oddielu B.

Položka 35

Povolenie na zvláštne používanie diaľníc, ciest a miestnych komunikácií pri prepravách mimoriadne ťažkých alebo rozmerných predmetov a na používanie vodiel, ktorých rozmery alebo hmotnosť preahujú mieru ustanovenú osobitnými predpismi:10)
A. Pri vnútroštátnej doprave:
1. pri doprave v obvode jedného okresu:
a) persahujúcej iba najväčšie prípustné rozmeryKčs 200,-
b) s celkovou hmotnosťou do 60 t včítaneKčs 600,-
c) s celkovou hmotnosťou nad 60 t a na vykonanie opakovaných prepráv s celkovou hmotnosťou do 60 t (s platnosťoupovolenia najdlhšie na tri mesiace od právoplatnosti povolenia)Kčs 2000,-
2. pri doprave v rámci jedného kraja
a) presahujúcej iba najväčšie prípustné rozmeryKčs 600,-
b) s celkovou hmotnosťou do 60 t včítaneKčs 1200,-
c) s celkovou hmotnosťou nad 60 t a na vykonanie opakovaných prepráv s celkovou hmotnosťou do 60 t (s platnosťoupovolenia najdlhšie na tri mesiace od právoplatnosti povolenia)Kčs 3000,-
3. pri doprave nad rámec kraja:
a) presahujúcej iba najväčšie prípustné rozmeryKčs 1800,-
b) s celkovou hmotnosťou do 60 t včítaneKčs 3000,-
c) s celkovou hmotnosťou nad 60 t a na vykonanie opakovaných prepráv s celkovou hmotnosťou do 60 t (s platnosťoupovolenia najdlhšie na tri mesiace od právoplatnosti povolenia)Kčs 6000,-
B. Pri medzinárodnej doprave v rámci medzinárodnej dopravy:
1. zahraničnému dopravcovi pri doprave:
a) presahujúcej iba najväčšie prípustné rozmery, pokiaľ šírka nepresiahne 3,5 mKčs 4500,-
b) v ostatných prípadoch
celková hmotnosť v tdo 60 nad 60 nad 80 nad 100 nad 120 nad 150 a do 200
I
sadzba v Kčs3000600010 000 15 00020 00030 000
prekročenie max. povoleného tlaku na nápravu v %11)3-1011-2021-3031-40
II
sadzba v Kčs500015 00030 000 60 000
celková šírka v mmnad 3500nad 4000nad 4500nad 5000
III
sadzba v Kčs3000600010 00015 000
Celkový poplatok I + II + III
2. tuzemskému dopravcovi pri doprave:
a) preahujúcej iba najväčšie prípustné rozmeryKčs 1800,-
b) s celkovou hmotnosťou do 60 t včítaneKčs 3000,-
c) s celkovou hmotnosťou nad 60 tKčs 6000,-
C. V prípade tranzitnej dopravy sa k sumám uvedeným pod písmenom B pripočíta 25 000 Kčs.
Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa písmena A tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti so žatevnými prácami.
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže poplatok podľa písmena B tejto položky znížiť alebo od jeho vyberania upustiť na základe vzájomnosti. V odôvodnených prípadoch, najmä z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky môže hornú hranicu sadzby poplatku zvýšiť až o dvojnásobok.
2. Za dodatočne vydávané povolenie môže správny orgán zvýšiť sadzbu poplatku až na dvojnásobok.

Položka 36

Povolenie na zvláštne používanie diaľníc, ciest alebo miestnych komunikácií12) Kčs 200,- až 1000,-
Oslobodenie:
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na usporadúvanie kultúrnych alebo športových podujatí celoštátneho významu.
Splnomocnenie:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky.

Položka 37

Vydanie povolenia na vývoz, prevoz alebo dovoz
- každej zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častíKčs 100,-
- strelivaKčs 20,-
Oslobodenie:
1. Od poplatku tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Československej socialistickej republiky na pozvanie alebo so súhlasom vlády Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky, Federálneho zhromaždenia, Českej národnej rady, Slovenskej národnej rady alebo sú hosťami Českého alebo Slovenského poľovníckeho zväzu, ak pozvanie týchto hostí schválili príslušné ministerstvá. Od poplatku sú ďalej oslobodené osoby, ktoré sa zúčastňujú na medzinárodných súťažiach, ktorých súčasťou je športová streľba.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na zbrane získané ako ceny v streleckých súťažiach.
Splnomocnenie:
Československý zastupiteľský úrad a orgány pasovej kontroly môžu zvýšiť sadzbu poplatku na dvojnásobok.
Poznámky:
1. Ak sa úkon vykonáva v cudzine, vyrubí a vyberie poplatok podľa tejto položky československý zastupiteľský úrad.
2. Okrem poplatku podľa tejto položky podlieha vývoz aj poplatku podľa položky 62 oddielu D časti I.

Položka 38

Odborný posudok na projekty technických zariadení, parných kotlov, tlakových nádob, zdvíhadiel a silnoprúdových zariadení Kčs 300,- až 3000,-
Poznámka:
Poplatok sa určí vo výške 300 Kčs a za druhú a každú ďalšiu začatú hodinu pracovného času potrebného na vypracovanie posudku sa zvyšuje o 25 Kčs, najviac však do výšky 3000 Kčs za celý posudok.

Položka 39

a) Vydanie povolenia na podnikanie žiadateľovi, ktorý nemá trvalé bydlisko (sídlo) na území Českej a Slovenskej Federatívnej RepublikyKčs 500,-
b) Vydanie povolenia na prevádzkovanie cestovných kanceláriiKčs 500,-

Položka 40

Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu za každú len začatú stránku rodného, sobášneho alebo úmrtného listu alebo odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov, evidencií, listín alebo spisov Kčs 10,-
Oslobodenie:
Od poplatku vyberaného podľa tejto položky národným výborom sú oslobodené cirkvi a náboženské spoločnosti.

ODDIEL D

Poznámky k celému oddielu:

1. Poplatky podľa položiek tohto oddielu vyrubujú a vyberajú správne orgány federácie.

2. Výšku poplatku v rámci sadzby ustanovenej rozpätím určí správny orgán najmä podľa rozsahu, doby trvania, obťažnosti a závažnosti úkonu.

ČASŤ I

Položka 41

Podanie žiadosti:
a) o vydanie cestovného dokladuKčs 10,- až 600,-
b) o urýchlené vydanie cestovného dokladu na služobnú cestuKčs 50,- až 400,-
Poznámky:
1. Poplatok podľa tejto položky je splatný bez vyrubenia pred vykonaním úkonu.
2. Ak sa doručuje cestovný doklad do cudziny, vyrubí a vyberie poplatok podľa tejto položky československý zastupiteľský úrad.
3. Správny orgán vyrubí a vyberie poplatok v hornej hranici sadzby za vydanie cestovného dokladu na trvalý pobyt v cudzine.

Položka 42

zrušené od 20. 2. 1990

Položka 43

zrušené od 20. 2. 1990

Položka 44

Predĺženie platnosti cestovného dokladu a vykonanie zmien v cestovnom dokladeKčs 10,- až 100,-
Poznámky:
1. Poplatok podľa tejto položky je splatný bez vyrubenia pred vykonaním úkonu.
2. Ak sa úkon vykonáva v cudzine, vyrubí a vyberie poplatok podľa tejto položky československý zastupiteľský úrad.

Položka 45

Povolenie alebo predĺženie pobytu cudzincoviKčs 10,- až 150,-
Splnomocnenie:
Správny orgán môže od vyberania poplatku upustiť na základe vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu, prípadne môže poplatok zvýšiť až na päťnásobok hornej hranice sadzby.
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky je splatný bez vyrubenia pred vykonaním úkonom.

Položka 46

Vydanie pohraničnej priepustky (malý pohraničný styk mimo územia Československej socialistickej republiky)
- jednorazovejKčs 10,-
- stálejKčs 50,-
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené vydanie pohraničnej priepustky deťom vo veku do 15 rokov a osobám, ktorým je pohraničná priepustka vystavená za účelom výkonu zamestnania.

Položka 47

a) Vydanie preukazu spôsobilosti viesť plavidlá Štátnou plavebmou správou ako náhrady za stratený, zničený, poškodený alebo neupotrebiteľný preukazKčs 100,-
b) Vydanie cestovného dokladu, preukazu Povolenie pobytu pre cudzincov, námorníckej knižky alebo preukazu spôsobilosti člena posádky československej námornej lode ako náhrady za stratený, zničený, poškodený alebo neupotrebiteľný doklad (preukaz)Kčs 50,- až 800,-
Poznámky:
1. Poplatok podľa tejto položky je splatný bez vyrubenia pred vykonaním úkonu.
2. Ak sa doklad (preukaz) doručuje do cudziny, vyrubí a vyberie poplatok podľa tejto položky československý zastupiteľský úrad.

Položka 48

a) Zápis plavidla do československého námorného registra Kčs 50,-
b) Výmaz plavidla z československého námorného registraKčs 50,-

Položka 49

Vydanie alebo rozšírenie platnosti medzinárodného preukazu spôsobilosti viesť rekreačné plavidlo pre plavbu na mori Kčs 200,-

Položka 50

Vydanie alebo predĺženie platnosti medzinárodného osvedčenia pre rekreačné plavidlá pre plavbu na mori
- do 5 m dĺžky včítaneKčs 200,-
- nad 5 m dĺžkyKčs 400,-
Poznámka:
Správny úkon spoplatňovaný podľa tejto položky zahŕňa i zapísanie plavidla do evidencie a overenie technickej spôsobilosti plavidla.

Položka 51

a) Vydanie alebo rozšírenie platnosti preukazu spôsobilosti vodcu malého plavidlaKčs 100,-
b) Vydanie alebo rozšírenie platnosti medzinárodného preukazu spôsobilosti viesť rekreačné plavidlo vo vnútrozemskej plavbeKčs 50,-

Položka 52

a) Vydanie alebo predĺženie platnosti lodného osvedčenia pre
- malé plavidlá do dĺžky 5 m včítane
bez motora Kčs 100,-
s motorom Kčs 200,-
nad dĺžku 5 m
bez motora Kčs 300,-
s motorom Kčs 400,-
- prívozné plavidlá Kčs 400,-
- ostatné plavidlá a plávajúce zariadenia Kčs 500,-
b) Vydanie alebo predĺženie medzinárodného osvedčenia pre rekreačné plavidlá pre vnútrozemnú plavbu Kčs 50,-
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené vydanie alebo predĺženie dokladu pre plavidlo alebo plávajúce zariadenie štátnej alebo družstevnej organizácie, ak sa využíva výhradne na hospodársku činnosť v rámci schváleného výrobného programu.
Poznámky:
1. Správny úkon spoplatňovaný podľa tejto položky zahŕňa aj zapísanie plavidla alebo plávajúceho zariadenia do evidencie alebo overenie technickej spôsobilosti.
2. Správny orgán môže zvýšiť poplatok na trojnásobok, pokiaľ plavidlo podliehajúce evidencii nebolo včas prihlásené.

Položka 53

a) Schválenie technickej dokumentácie pre individuálnu stavbu jedného malého plavidla a povolenie na stavbu tohto plavidlaKčs 400,-
b) Schválenie typovej dokumentácie určenej na opakované použitie pri individuálnych stavbách malých plavidiel Kčs 600,-
c) Povolenie na individuálnu stavbu malého plavidla podľa typovej dokumentácie Kčs 100,-
d) Vydanie preukazu spôsobilosti typu malého plavidla Kčs 600,-
e) Schválenie dokumentácie pre stavbu ostatných plavidiel a plávajúcich zariadeníKčs 800,-
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené vydanie dokladu pre štátne alebo družstevné organizácie, ak sa plavidlo alebo plávajúce zariadenie bude využívať alebo vyrábať výhradne v rámci schváleného výrobného programu organizácie.
Splnomocnenie:
Za dodatočné vydanie dokladu môže správny orgán zvýšiť poplatok až na trojnásobok.

Položka 54

Vystavenie osobitného povolenia na plavbu Kčs 400,-
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené vydanie osobitného povolenia na skúšobnú plavbu.

Položka 55

Zápis zmeny prevádzkovateľa plavidla Kčs 200,-

Položka 56

Vydanie alebo predĺženie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej leteckej dopravy osôb alebo nákladov udelené zahraničnému podniku (podnikateľovi)Kčs 9000,-
Splnomocnenie:
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky znížiť alebo od jeho vybrania upustiť na základe vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu.

Položka 57

a) Zápis civilného lietadla alebo leteckých pozemných zariadení do československého leteckého registra Kčs 500,-
b) Výmaz civilného lietadla alebo leteckých pozemných zariadení z československého leteckého registra Kčs 50,-
Oslobodenie:
Od poplatku podľa položiek 57 až 60 sú oslobodené Československé aerolínie a Slovair.

Položka 58

Vydanie povolenia o prevádzkovej spôsobilosti civilného letiska Kčs 1000,- až 5000,-

Položka 59

Vyhlásenie leteckých ochranných pásem Kčs 1000,- až 5000,-

Položka 60

Vydanie súhlasu na správu13) (vlastníctvo) civilného lietadla alebo na prevádzku civilného lietadla Kčs 500,-

Položka 61

Vydanie individuálneho osvedčenia o letovej a prevádzkovej spôsobilosti amatérskej stavby
- motorových lietadiel Kčs 5000,-
- klzákov a balónov Kčs 3000,-
- ultraľahkých lietadielKčs 2500,-
- závesných klzákovKčs 1000,-
Splnomocnenie:
Za dodatočné vydanie osvedčenia môže správny orgán zvýšiť poplatok až o 50 %.

Položka 62

a) Vydanie povolenia na neobchodný vývoz vecí do voľného obehu3 % až 500 % najmenej 20,- Kčs
b) Predĺženie platnosti povolenia na neobchodný vývozKčs 20,-
c) Predĺženie platnosti colného dokladu pred uplynutím jeho platnostiKčs 10,-
d) Overenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány súčasne s prechodom tovaruKčs 10,-
e) Dodatočné predĺženie platnosti colného dokladu alebo overovanie obchodných dokladov pre zahraničné orgány po prechode tovaruKčs 50,-
Oslobodenie:
Od poplatku podľa písmena a) a b) tejto položky je oslobodený Československý Červený kríž, ak ide o neobchodný vývoz vecí v rámci jeho činnosti.
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže poplatok podľa písmena a) tejto položky znížiť alebo od jeho vybrania upustiť na základe vzájomnosti.
2. Ústredná colná správa Federálneho ministerstva zahraničného obchodu môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť o vrátení zaplateného poplatku, ak to vyžaduje spoločenský záujem, aj keď sa úkon už vykonal, prípadne došlo aj k jeho realizácii.
Poznámka:
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa platí najneskôr pri vývoze vecí a základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.

Položka 63

Vydanie potvrdenia pre dovoz a prevoz rádiových stanícKčs 400,-
Poznámky:
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie iba v prípadoch, keď československé spoje nevydali povolenie na prevádzkovanie alebo odovzdanie rádiovej stanice.
2. Ak sa úkon vykonáva v cudzine, vyrubí a vyberie poplatok podľa tejto položky československý zastupiteľský úrad.

Položka 64

Registrácia, vydanie alebo predĺženie povolenia
- na zariadenie obchodného zastupiteľstva zahraničným osobám14)Kčs 2000,- až 25 000,-
- na zahraničnoobchodnú činnosťKčs 2000,- až 25 000,-
- na poskytovanie zahraničnohospodárskych služiebKčs 2000,- až 25 000,-
- na zriadenie organizačnej složky čs. osoby v zahraničí Kčs 2000,- až 25 000,-
- povolenie podniku so zahraničnou majetkovou účasťouKčs 1000,- až 25 000,-
Splnomocnenie:
Podľa zásady vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu môže správny orgán od vyberania poplatku podľa tejto položky upustiť alebo ho znížiť. v odôvodnených prípadoch môže správny orgán zvýšiť hornú hranicu sadzby poplatkov podľa tejto položky až do výšky dvojnásobku.
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky je splatný pred registráciou povolenia.

Položka 64A

Za udelenie úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služiebKčs 2000,-

Položka 65

Podanie prihlášky na ochranu odrôdy rastlín alebo plemena zvierat Kčs 500,-

Položka 66

Šľachtiteľské osvedčenie
a) za prvých 5 rokovKčs 3000,-
b) za ďalšie 3 rokyKčs 2000,-
c) za každý ďalší rok Kčs 800,-
Poznámky:
1. Poplatok za prvých päť rokov platnosti šľachtiteľského osvedčenia vyrubí správny orgán. Šľachtiteľské osvedčenie sa odovzdá po zaplatení poplatku.
2. Poplatok za ďalšie tri roky je splatný pred uplynutím piateho roka platnosti šľachtiteľského osvedčenia.
3. Poplatky za každý ďalší ork sú splatné vždy pred uplynutím predchádzahúceho roka platnosti šľachtiteľského osvedčenia.

Položka 67

Zápis prevodu šľachtiteľského oprávnenia Kčs 400,-

Položka 68

Návrh na zrušenie šľachtiteľského osvedčenia Kčs 300,-

ČASŤ II

KONZULÁRNE POPLATKY

Splnomocnenie k časti II

1. Správne orgány vyrubujúce a vyberajúce poplatky podľa tejto časti sadzobníka môžu ustanovenú sadzbu poplatku znížiť alebo upustiť od vybrania poplatku z dôvodu vzájomnosti, z dôvodu všeobecného záujmu alebo vo vzťahu k devízovému tuzemcovi.

2. Československý zastupiteľský úrad môže vybrať popri poplatku aj náhradu skutočných výdavkov spojených s vykonaním úkonu.

Poznámky k časti II

1. Poplatky podľa tejto časti sadzobníka vyrubujú a vyberajú Federálne ministerstvo zahraničných vecí, československé zastupiteľské úrady a ďalšie správne orgány, pokiaľ tak ustanovujú jednotlivé položky.

2. Československé zastupiteľské úrady a Federálne ministerstvo zahraničných vecí môžu podľa splnomocnenia k tejto časti postupovať i pri vyrubovaní a vyberaní poplatkov podľa položiek oddielu C a oddileu D časti I.

Položka 69

Udelenie československého víza alebo predĺženie jeho platnostiKčs 30,- až 3500,-
Oslobodenie:
Od poplatku sú oslobodené víza udeľované
- do diplomatických, služobných a osobitných pasov, ak je zachovaná vzájomnosť,
- významným osobám
- deťom do 15 rokov.
Poznámky:
1. Poplatok podľa tejto položky vyberajú aj útvary pasov a víz Zboru národnej bezpečnosti a orgány pasovej kontroly.
2. Poplatok podľa tejto položky je spaltný bez vyrubenia pred vykonaním úkonu.

Položka 70

Uzavretie manželstva na československom zastupiteľskom úradeKčs 500,- až 3000,-
Oslobodenie:
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení československí štátni občania zdržiavajúci sa služobne v zahraničí.

Položka 71

Podanie žiadosti na československom zastupiteľskom úradeKčs 20,- až 2500,-
Poznámka:
Podľa tejto položky sa nepostupuje, ak sa na žiadaný úkon vyrubuje a vyberá poplatok podľa inej položky tejto časti alebo podľa položiek v časti I alebo položiek oddielu C.

Položka 72

Vyberanie pohľadávky, renty a pod. s výnimkou požitkov zo sociálneho uabezpečenia, úkony v konaní o dedičstve (včítane intervencie u príslušných orgánov, vymáhania a doručenia dedičstva) z vybranej sumy (ceny) alebo z hodnoty dedičstva2 %, najmenej 50,- Kčs
Poznámky:
1. Pokiaľ sa na žiadosť veriteľa (príjemcu) alebo dediča vykonáva iba úkon na zabezpečenie pohšadávky, renty alebo dedičstva, vyrubí sa poplatok podľa položky 71 tejto časti.
2. Poplatok za úkony v konaní o dedičstve podľa tejto položky sa vyrubuje z hodnoty dedičstva nezníženej o honorár právneho zástupcu.

Položka 73

Úradná úschova
- peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov zo sumy alebo ceny predmetu za každý rok 1 %, najmenej 100,- Kčs
- listín alebo spisov za každý rokKčs 100,-

Položka 74

Spísanie písomností o právnych úkonoch, najmä zmlúv, závetov, plnomocenstiev a pod.Kčs 50,- až 1000,-
Poznámka:
Poplatok sa nevyberá za vyplnenie pasových, vízových a ďalších tlačív, ktoré slúžia na úradnú potrebu alebo na potrebu československého zastupiteľského úradu.

Položka 75

Vidovanie listín bez overovaniaKčs 50,- až 300,-

Položka 76

Overenie
- podpisu na listine i na jej rovnopise za každý podpis Kčs 40,- až 600,-
- úradných pečiatok a úradných podpisov (superlegalizácia)Kčs 60,- až 1000,-

Položka 77

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) včítane overeniaKčs 60,- až 300,-
b) Overenie správnosti odpisu (fotokópie)Kčs 50,- až 250,-
c) Overenie správnosti prekladuKčs 50,- až 250,-

Položka 78

a) Vystavenie a doručenie matričného dokladuKčs 50,- až 1000,-
b) Vyhotovenie prekladu matričného dokladu a jeho overenieKčs 50,- až 300,-

Položka 79

Vyhotovenie prekladu spidového materiálu
I. do českého alebo slovenského jazykaza každú i začatú stránku Kčs 50,- až 250,-
II. z českého alebo slovenského jazykaza každú i začatú stránku Kčs 60,- až 300,-
III. z jedného cudzieho jazyka do druhéhoza každú i začatú stránku Kčs 100,- až 450,-
IV. z čínskeho, japonského, kórejského jazyka a iných znakových jazykov za každý slovný znakKčs 10,-
V. do čínskeho, japonského, kórejského jazyka a iných znakových jazykov za každý slovný znakKčs 10,-

ČASŤ III

Splnomocnenie k časti III

Federálny úrad pre vynálezy môže ustanovenú sadzbu poplatku znížiť alebo upustiť od jeho vybratia na základe vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu, prípadne zvýšiť sadzbu až do výšky dvojnásobku s výnimkou sadzby ustanovenej v položke 88.

Poznámky k časti III

1. Poplatky za úkony vykonávané Úradom pre vynálezy a objavy platia vo výške ustanovenej vyhláškou platnou v čase splatnosti poplatku.

2. Poplatky za patent na vynález podľa položky 86 sa platí vo výške ustanovenej vyhláškou platnou v čase udelenia patentu rozhodnutím Úradu pre vynálezy a objavy, ktoré obsahuje i platobný výmer na poplatok. Poplatky za patent na vynález na ďalšie roky sa paltí bez vyrubenia vo výške ustanovenej vyhláškou paltnou v čase, v ktorom sa ptatba skutočne uskutoční. Pokiaľ poplatník zaplatil poplatok vopred na čas, keď začiatok lehoty na zaplatenie poplatku začína plynúť až za platnosti novej vyhláška, musí poplatok platiť vo výške ustanovenej touto vyhláškou. Prípadný rozdiel doplatí do konca lehoty splatnosti. Prípadný preplatok sa vráti poplatníkovi. Ak poplatník platí poplatok v ďalšej lehote šiestich mesiacov, je pre zvýšenie poplatku na dvojnásobok rozhodná sadzba ustanovená vyhláškou platnou v čase, keď sa mal poplatok zaplatiť v predchádzajúcej (uplynulej) lehote splatnosti.

Položka 80

Vydanie každej len začatej stránky rovnopisu, odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov, listín alebo spisov Kčs 100,-

Položka 81

Vydanie rovnopisu osvedčenia zápisu ochrannej známky, výpisu alebo potvrdenia z registra ochranných známok Kčs 40,-

Vynálezy

Položka 82

a) Podanie prihlášky, v ktorej sa žiada o udelenie patentuKčs 600,-
b) Žiadosť o navrátenie lehoty Kčs 300,-
c) Zverejnenie prihlášky vynálezuKčs 400,-

Položka 83

Vydanie popisu vynálezu k patentu Kčs 3000,-

Položka 84

a) Žiadosť o odklad zverejnenia prihlášky
- za prvé tri mesiace odkladu Kčs 150,-
- za každý ďalší mesiac odkladuKčs 100,-
b) Zápis licencie na patent a prevod patentu do registraKčs 500,-
c) Žiadosť o určenie, či vyriešenie technického problému spadá do rozsahu určitého autorského osvedčenia alebo patentuKčs 3000,-

Položka 85

Vydanie povolenia na predĺženie lehoty v konaní
- za prvé a druhé predĺženie Kčs 40,-
- za tretie a ďalšie predĺženieKčs 150,-

Položka 86

Patent na vynález
a) za prvých päť rokov Kčs 4000,-
b) za ďalšie tri roky Kčs 3000,-
c) za deviaty rok Kčs 1000,-
d) za desiaty a každý ďalší rok sa poplatok uvedený pod písmenom c) zvyšuje ročne vždy o Kčs 300,-
Poznámky:
1. a) Poplatok za prvých päť rokov platnosti patentu je splatný vopred, najdlhšie do šiestich mesiacov po dni, keď rozhodnutie o udelení patentu nadobudlo právoplatnosť.
b) Poplatok za ďalšie tri roky je splatný pred uplynutím piateho roka platnosti patentu.
c) Poplatky za deviaty a každý ďalší rok sú splatné vždy pred uplynutím predchádzajúceho roka platnosti patentu.
2. Ak lehoty uvedené pod bodom 1 písm. b) a c) uplynuli predo dňom, keď rozhodnutie o udelení patentu nadobudlo právoplatnosť, sú poplatky v týchto prípadoch splatné v lehote ustanovenej pod bodom 1 písm. a).
3. Ak poplatok nebol zaplatený v lehotách uvedených pod bodom 1 a 2, možno ho zaplatiť ešte v ďalšej lehote šiestich mesiacov. V týchto prípadoch sa popatok zvyšuje na dvojnásobok.

Položka 87

Vydanie osvedčenia o práve prednosti (prioritný doklad) Kčs 200,-

Položka 88

Konanie o návrhu na zrušenie autorského osvedčenia alebo patentu a konanie o žiadosti na vyznačenie závislosti autorského osvedčenia alebo patentuKčs 20,- až 4000,-
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky vyrubuje správny orgán pred vykonaním úkonu.

Položka 89

a) Návrh na prihlásenie vynálezu do zahraničiaKčs 50,-
b) Návrh na odvolanie prihlášky vynálezu podanej v zahraničí Kčs 50,-
c) Návrh na upustenie od ochrany udelenej na vynález v zahraničíKčs 50,-
d) Žiadosť o zápis zmeny mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa vynálezu so žiadosťou o patent alebo majiteľa patentuKčs 50,-

Priemyselné vzory

Položka 90

a) Podanie
- jednoduchej prihlášky priemyselného vzoru so žiadosťou o udelenie patentu (vyriešenie jednej vonkajšej úpravy)Kčs 600,-
- hromadnej prihlášky priemyselného vzoru so žiadosťou o udelenie patentu (1 až 20 vyriešení vonkajších úprav toho istého výrobku) - za každé vyriešenie vonkajšej úpravy výrobku obsiahnuté v prihláške Kčs 500,-
b) Žiadosť
- o zápis licencie a prevodu patentu na priemyselný vzor do registra Kčs 500,-
- o určenie, či vonkajšia úprava výrobku spadá do rozsahu určitého osvedčenia alebo patentu na priemyselný vzor Kčs 500,-
- o doklad zverejnenia prihlášky priemyselného vzoru Kčs 100,-
- o predĺženie doby platnosti patentu na priemyselný vzor Kčs 600,-
- o zápis zmeny mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa priemyselného vzoru so žiadosťou o patent alebo majiteľa patentu Kčs 50,-
c) Zverejnenie prihlášky priemyselného vzoru Kčs 300,-
d) Návrh na zrušenie osvedčenia alebo patentu na priemyselný vzor Kčs 100,-
e) Žiadosť o navrátenie lehoty
f) Vydanie povolenia o predĺženie lehoty
- za prvé a druhé predĺženie lehoty Kčs 20,-
- za tretie a ďalšie predĺženie lehoty Kčs 100,-
g) Vydanie osvedčenia o práve prednostiKčs 40,-

Položka 91

a) Návrh na prihlásenie priemyselného vzoru do zahraničiaKčs 50,-
b) Návrh na odvolanie prihlášky priemyselného vzoru podanej v zahraničíKčs 50,-
c) Návrh na upustenie od ochrany udelenej na priemyselný vzor v zahraničíKčs 50,-

Ochranné známky a označenie pôvodu

Položka 92

a) Podanie prihlášky
- individuálnej ochrannej známky do troch tried výrobkov alebo služiebKčs 900,-
- kolektívnej ochrannej známky do troch tried výrobkov alebo služiebKčs 1000,-
- za každú triedu výrobkov alebo služieb nad tri triedyKčs 100,-
b) Žiadosť
- o obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky Kčs 900,-
- o obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známkyKčs 1000,-
- o obnovu zápisu ochrannej známky podanú po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu Kčs 1200,-
- o zápis prevodu alebo prechodu práva k ochrannej známke do registra Kčs 200,-
- o prevod prihlášky ochrannej známky Kčs 100,-
- o zápis licencie ma ochrannú známku do registra Kčs 100,-
- o vyhlásenie ochrannej známky za chýrnu Kčs 2000,-
- o zmenu v ochrannej známke, o zmenu názvu, mena, priezviska, sídla, bydliska, predmetu činnosti majiteľa ochrannej známky, o zmenu licenčnej zmluvy alebo zmluvy o prihláške a používaní kolektívnej ochrannej známky Kčs 50,-
c) Návrh na výmaz ochrannej známky z registra Kčs 300,-
d) Žiadosť
- o medzinárodný zápis ochrannej známky Kčs 100,-
- o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky Kčs 100,-
- o územné rozšírenie alebo zníženie medzinárodného zápisu ochrannej známky Kčs 100,-
- o prevod medzinárodne zapísanej ochrannej známky, o zmenu názvu, mena, priezviska, sídla, bydliska majiteľa medzinárodne zapísanej ochrannej známky, o zúžení zoznamu výrobkov alebo služieb medzinárodne zapísanej ochrannej známkyKčs 50,-

Položka 93

a) Podanie prihlášky označenia pôvoduKčs 600,-
b) Žiadosť
- o zápis ďalšieho používateľa označenia pôvoduKčs 600,-
- o zrušenie označenia pôvodu alebo o zrušenie zápisu používateľa označenia pôvoduKčs 300,-
- o zmenu názvu, mena, priezviska, sídla alebo bydliska používateľa označenia pôvoduKčs 50,-
c) Žiadosť o medzinárodný zápis označenia pôvoduKčs 100,-

Položka 94

Vydanie osvedčenia o práve prednosti (prioritný doklad)Kčs 40,-
Poznámka:
Poplatky podľa položky 92 písmena d) a poloky 93 písmena c) sa vyberajú za úkony vykonávané podľa Madridskej dohody o medzinárodnom zápise továrenských a obchodných známok, prípadne podľa Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodnom zápise na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve.Kčs 50,-

ČASŤ IV

Splnomocnenie k časti IV

Úrad pre normalizáciu a meranie môže zvýšiť poplatok až na dvojnásobok v prípadoch, keď sa o povolenie žiadalo oneskorene.

Položka 95

Povolenie dovozu meradla Kčs 200,-

Položka 96

Povolenie úradného overenia meradla v cudzine Kčs 200,-

VECNÝ REGISTER

PredmetPoložka
Všeobecná (vnútorná) správa
Potvrdenia, odpisy a výpisy27, 40
Overenie podpisu, pečiatky, neúradného odpisu alebo výpisu28, 29
Náhradné doklady23, 47
Zmena mena 2
Sobáše3, 4, 33
Výmena bytov, zrušenia práva užívať byt 1, 12
Rybársky lístok 6
Poľovný lístok, zbrane, strelivo, dovoz, vývoz alebo prevoz zbrane, strelnice 5, 14 až 16, 37
Povolenie tombol, lotérie, stávkových hier, hracích prístrojov 13
Povolenie vykonávania služieb predaja a iných činností 7, 8
Československé štátne občianstvo, tuzemské právo 11, 12, 24, 31, 32
Stavebné povolenie, zmena užívania objektu, miestne zisťovanie, územné rozhodnutie, projektová činnosť 9, 10, 25, 26, 30
Doprava
Vodičské preukazy, technická spôsobilosť motorového vozidla, zmeny v dokladoch, zápis do evidencie, individuálny vodičský výcvik, registrácia výcviku vodičov atď. 12, 17 až 33
Povolenie na zvláštne používanie pozemnej komunikácie 36
Povoľovacie konanie v cestnej doprave 34, 35
Odborné posudky 38
Riečna a námorná doprava 47 až 55
Letectvo 56 až 61
Colné a pasové konanie
Neobchodný vývoz vecí a colné a devízové konanie 30, 39, 40, 62
Dovoz alebo prevoz rádiových staníc 63
Cestovné doklady, vysťahovanie, pobyt cudzincov v ČSSR 41 až 47
Konanie československých zastupiteľských orgánov a FMZV 24, 27, 31, 32, 33, 37, 41, 43, 44, 47, 63, 69 až 79
Konanie na Úrade pre vynálezy a objavy
Vynálezy, priemyselné vzory, ochranné známky a označenie pôvodu 80 až 94
Úrad pre normalizáciu a meranie
Meradlá 95, 96
Povolenie zahraničnej činnosti 64
Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
Ochrana odrôd rastlín a plemien zvierat65 až 68

Poznámky pod čiarou

1) § 7 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 138/1960 Zb.

2) § 15 vyhlášky č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.

3) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.

4) § 1 ods. 3 zákona č. 68/1965 Zb. o pobyte cudzincov na území Československej socialistickej republiky.

5) Tretia časť vyhlášky č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách.

6) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb.

7) § 42 vyhlášky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon SNR o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení.
§ 42 vyhlášky č. 152/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon ČNR o pôsobnosti orgánov České socialistické republiky v sociálnom zabezpečení.

8) Zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve.

9) Vyhláška č. 155/1988 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov.

10) § 11 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

11) § 13 ods. 2 vyhlášky č. 41/1984 Zb.

12) § 11 ods. 1 písm. b) až g) vyhlášky č. 35/1984 Zb.

13) § 6 zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 43/1976 Zb. (úplné znenie č. 127/1976 Zb.).

14) § 3 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. (úplné znenie č. 184/1988 Zb.).