Vyhláška č. 178/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 119/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o občianskych preukazoch

Čiastka 38/1988
Platnosť od 14.11.1988 do31.08.1993
Účinnosť od 01.12.1988 do31.08.1993
Zrušený 162/1993 Z. z.

OBSAH

178

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

z 9. novembra 1988,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 119/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o občianskych preukazoch

Federálne ministerstvo vnútra po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 2 a 13 zákona č. 75/1957 Zb. o občianskych preukazoch:


Čl.I

Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 119/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o občianskych preukazoch, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 znie:

㤠2

(1) Občan, ktorý žiada o vydanie prvého občianskeho preukazu v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 15 rokov veku, je povinný predložiť:

a) rodný list,

b) dve ostré, neretušované, netónované čiernobiele fotografie zhotovené z toho istého negatívu na hladkom, lesklom polokartóne s rozmerom 3,5 x 4,5 cm, z toho dolný biely okraj široký 0,5 cm, zobrazujúce občana v trojštvrťovom profile, v občianskom odeve, bez pokrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami, výška obličajovej časti hlavy (od očí k brade) minimálne 13 mm (ďalej len „fotografie"),

c) doklad o rodnom čísle,1) ak rodné číslo nie je uvedené na rodnom liste.

(2) Občan, ktorý žiada o vydanie prvého občianskeho preukazu po vrátení spôsobilosti na právne úkony, je povinný predložiť:

a) rodný list (rodný a krstný list),

b) dve fotografie,

c) rozhodnutie súdu o vrátení spôsobilosti na právne úkony opatrené doložkou o právoplatnosti,

d) doklad o rodnom čísle, ak nie je rodné číslo uvedené na inom predkladanom doklade.

(3) Občan, ktorý žiada o vydanie prvého občianskeho preukazu po získaní československého štátneho občianstva alebo po ukončení trvalého pobytu v cudzine, je povinný predložiť:

a) rodný list (rodný a krstný list),

b) dve fotografie,

c) doklad preukazujúci dôvod na vydanie občianskeho preukazu (napr. doklad o československom štátnom občianstve),

d) doklad o stave (sobášny list, rozhodnutie súdu o rozvode manželstva alebo o vyhlásení manželstva za neplatné opatrené doložkou o právoplatnosti, úmrtný list manžela alebo rozhodnutie súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho opatrené doložkou o právoplatnosti), ak ide o občana, ktorý je ženatý (vydatá), rozvedený alebo ovdovený,

e) rodné listy detí (osvojencov) mladších ako 15 rokov (ďalej len „deti"), ak ide o rodiča alebo osvojiteľa,

f) doklad o rodnom čísle, a ak je ženatý (vydatá), doklad o rodnom čísle a mieste narodenia manžela, pokiaľ tieto údaje nie sú uvedené na inom predkladanom doklade.“.

2. § 3 znie:

㤠3

(1) Pri žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu je občan povinný predložiť doterajší občiansky preukaz a dve fotografie.

(2) Ak občan žiada o vydanie nového občianskeho preukazu a nemôže predložiť doterajší občiansky preukaz, hoci mu už bol vydaný, je povinný predložiť:

a) potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení občianskeho preukazu,

b) dve fotografie,

c) potvrdenie o poslednom pracovnom alebo obdobnom pomere, prípadne o členskom pomere k výrobnému družstvu alebo k jednotnému roľníckemu družstvu (ďalej len „pracovný pomer"), prípadne o jeho skončení v posledných 12 mesiacoch; potvrdenie nesmie byť staršie ako sedem pracovných dní. Občan, ktorý nie je v pracovnom pomere, ale študuje, vykonáva ako svoje hlavné zamestnanie činnosť, ktorú mu povolil národný výbor,2) vykonáva slobodné povolanie alebo je dôchodca, je povinný predložiť doklad potvrdzujúci túto skutočnosť (potvrdenie školy, národného výboru, kultúrneho fondu alebo umeleckej agentúry, prípadne umeleckého zväzu, rozhodnutie o priznaní dôchodku); občan, ktorý je v domácnosti, potvrdí túto skutočnosť písomným vyhlásením.

(3) Občan, ktorému bola vrátená spôsobilosť na právne úkony, je k žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu povinný predložiť okrem dvoch fotografií aj rozhodnutie súdu o vrátení spôsobilosti na právne úkony opatrené doložkou o právoplatnosti.

(4) Ak žiada o vydanie nového občianskeho preukazu občan po ukončení trvalého pobytu v cudzine, je povinný predložiť okrem dvoch fotografií aj potvrdenie o odovzdaní cestovného dokladu oprávňujúceho ho na trvalý pobyt v cudzine, a ak ide o muža staršieho ako 19 rokov, aj preukaz branca, vojenskú knižku, prepúšťací list alebo preukaz o neschopnosti na vojenskú činnú službu na nazretie a odpísanie príslušných údajov.

(5) Okrem dokladov uvedených v odseku 1, prípadne v odsekoch 2, 3 alebo 4 je občan povinný predložiť:

a) rodný list (rodný a krstný list), ak v doterajšom občianskom preukaze nemal uvedené údaje o rodičoch alebo ak mal doterajší občiansky preukaz vydaný po zmene priezviska a nemal v ňom uvedené rodné priezvisko,

b) sobášny list, prípadne doklad o rodnom čísle manžela, ak je ženatý (vydatá) a v doterajšom občianskom preukaze nemal uvedené údaje o manželovi (meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo a miesto narodenia),

c) doklad o rodnom čísle, ak rodné číslo nemal uvedené v doterajšom občianskom preukaze a nie je uvedené na inom predkladanom doklade,

d) doklad o rodných číslach detí, ak tieto čísla nemal uvedené v doterajšom občianskom preukaze.

(6) Ak je dôvodom na vydanie nového občianskeho preukazu zmena priezviska, mena alebo rodného čísla alebo ak občan pri vydávaní občianskeho preukazu súčasne žiada o vyznačenie nového údaja, je povinný predložiť aj doklad o tejto zmene alebo doklad potvrdzujúci nový údaj.

(7) Ak občan žiada pri vydávaní nového občianskeho preukazu súčasne zápis titulu absolventa vysokej školy, ktorý nemal zapísaný v doterajšom občianskom preukaze, je povinný predložiť doklad o získaní takého titulu (napr. diplom, doklad o zložení rigoróznej skúšky). Pri získaní dvoch alebo viacerých titulov sa pred priezvisko občana zapisuje iba jeden z týchto titulov; ostatné tituly sa na žiadosť občana zapisujú do rubriky „osobitné záznamy".“.

3. § 4 znie:

㤠4

(1) Vojaci z povolania Československej ľudovej armády, ktorí pri zániku služobného pomeru žiadajú o vydanie občianskeho preukazu, sú povinní predložiť osobný preukaz generála, dôstojníka alebo práporčíka Československej ľudovej armády na nazretie a odpísanie príslušných údajov; súčasne sú povinní predložiť doklad preukazujúci zánik ich služobného pomeru a dve fotografie.

(2) Ak občania uvedení v odseku 1 nemôžu predložiť osobné preukazy generála, dôstojníka alebo práporčíka Československej ľudovej armády, ak nemajú v týchto preukazoch zapísané všetky potrebné údaje alebo ak žiadajú o zápis ďalších údajov (napr. dosiahnuté vzdelanie), sú povinní predložiť všetky potrebné doklady preukazujúce skutočnosti, ktoré sú predmetom zápisu do občianskeho preukazu.“.

4. § 5 znie:

㤠5

(1) Na vyzvanie okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti je občan povinný predložiť doklad o československom štátnom občianstve, ak o jeho štátnom občianstve vzniknú pochybnosti.3)

(2) Namiesto matričného dokladu vystaveného orgánom cudzieho štátu je občan povinný predložiť výpis z osobitnej matriky;4) nemožno predložiť výpis z matriky, ktorý sa má použiť v cudzine.5)

(3) Na vyzvanie okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti je občan povinný predložiť spolu s rozhodnutím cudzozemského súdu rozhodnutie Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky o uznaní rozhodnutia cudzozemského súdu na území Československej socialistickej republiky, ak je toto uznanie podľa zákona potrebné. 6)“.

5. § 6 znie:

㤠6

(1) Doklady sa musia predložiť v prvopise alebo overenom odpise (overenej fotokópii). Pri cudzojazyčných dokladoch je občan povinný na vyzvanie okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti predložiť ich overený preklad do českého alebo slovenského jazyka.

(2) Ak vzniknú pochybnosti o správnosti alebo úplnosti dokladov alebo v nich uvedených údajov, je občan povinný predložiť na vyzvanie okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti nový doklad.

(3) Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu môže za občana žiadajúceho o jeho vydanie predložiť osoba jemu blízka alebo žijúca s ním v spoločnej domácnosti, prípadne ním poverený zástupca.

(4) Občiansky preukaz je občan povinný prevziať osobne a jeho prevzatie i správnosť údajov v ňom uvedených potvrdiť svojím podpisom. Okresná správa Zboru národnej bezpečnosti pri odovzdávaní občianskeho preukazu vráti občanovi predložené doklady s výnimkou doterajšieho občianskeho preukazu a potvrdenia o odovzdaní, strate alebo odcudzení občianskeho preukazu; potvrdenia o zamestnaní, ktoré organizácie vystavujú na účely vydania nového občianskeho preukazu, sa vracajú na žiadosť občanov.“.

6. § 7 znie:

㤠7

(1) Pri vydávaní občianskeho preukazu zapisuje doň okresná správa Zboru národnej bezpečnosti údaje podľa predtlačených rubrík na základe predložených dokladov.

(2) Po prevzatí občianskeho preukazu je občan povinný ho predložiť príslušnému ústavu národného zdravia na zápis očkovania - preočkovania proti tetanu alebo na overenie takého záznamu, pokiaľ sa tomuto očkovaniu podrobil.

(3) Po prevzatí prvého občianskeho preukazu alebo občianskeho preukazu vydaného po vrátení spôsobilosti na právne úkony alebo po ukončení trvalého pobytu v cudzine ho občan bezodkladne predloží škole na zápis o dochádzke do školy alebo o dennom štúdiu, prípadne organizácii na zápis o pracovnom pomere7) alebo národnému výboru na záznam o tom, že vykonáva ako svoje hlavné zamestnanie činnosť, ktorú mu tento národný výbor povolil.“.

7. § 9 ods. 1 písm. c) znie:

c) predložiť pri narodení, osvojení, úmrtí, zrušení osvojenia alebo pri zmene priezviska, mena alebo rodného čísla detí občiansky preukaz spolu s príslušným dokladom národnému výboru poverenému vedením matrík na zápis tejto skutočnosti,“.

8. § 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Pri zmene vojenského pomeru je občan povinný požiadať okresnú (obvodnú, mestskú) vojenskú správu o vyznačenie tejto zmeny. Na žiadosť občana vyznačí túto zmenu aj okresná správa Zboru národnej bezpečnosti po predložení preukazu branca, vojenskej knižky, prepúšťacieho listu alebo preukazu o neschopnosti na vojenskú činnú službu. Pri odvodovom konaní môže zmenu vojenského pomeru vyznačiť v občianskom preukaze odvodová komisia.“.

9. V § 10 sa slová v zátvorke nahrádzajú slovami „(napr. údaje o dosiahnutom vzdelaní, o titule absolventa vysokej školy, o vedeckých hodnostiach).“.

10. § 12 ods. 1 písm. b) bod 2. znie:

2. o narodení (osvojení), o úmrtí (zrušení osvojenia) alebo o zmene priezviska, mena alebo rodného čísla detí,“.


Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1988.


Minister:

Ing. Kincl v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 písm. b) a c) vyhlášky Federálneho štatistického úradu č. 55/1976 Zb. o rodnom čísle.

2) Predaj tovaru a poskytovanie iných služieb občanmi podľa nariadenia vlády Českej socialistickej republiky č. 1/1988 Zb. o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru alebo nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 2/1988 Zb. o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru.

3) § 15 zákona Českej národnej rady č. 39/1969 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Českej socialistickej republiky.
§ 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky.

4) § 61 vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 22/1977 Zb., ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách.

5) § 30 ods. 5 vyhlášky č. 22/1977 Zb.

6) § 2 a 67 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.

7) § 1 až 3 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.