Nariadenie vlády č. 2/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru

Čiastka 1/1988
Platnosť od 29.01.1988 do30.04.1990
Účinnosť od 01.02.1988 do30.04.1990
Zrušený 130/1990 Zb.

2

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 27. novembra 1987

o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru

Vláda Slovenskej socialistickej republiky podľa § 489a ods. 2 a § 397 ods. 4 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení zákona č. 131/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a upravujú sa niektoré ďalšie majetkové vzťahy, a podľa § 22b ods. 1 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy, nariaďuje:


PRVÁ ČASŤ

Všeobecné a základné ustanovenia

§ 1

(1) Na základe povolenia miestneho národného výboru, obvodného národného výboru alebo mestského národného výboru (ďalej len „národný výbor“) za podmienok ustanovených týmto nariadením môže občan za účelom uspokojovania hmotných potrieb ostatných občanov poskytovať za odplatu občanom, prípadne organizáciám vecné plnenia a výkony vrátane predaja tovaru a prípravy pokrmov a nápojov (ďalej len „služby“).

(2) Ak sa budú služby poskytovať v predajni, prevádzkárni alebo zariadení socialistickej organizácie (ďalej len „prevádzkáreň“), udeľuje na žiadosť občana povolenie národný výbor v mieste prevádzkárne; v ostatných prípadoch udeľuje povolenie národný výbor v mieste, kde má občan stanovište pre poskytovanie služieb. Platnosť povolenia nie je obmedzená územným obvodom národného výboru, ktorý povolenie vydal.

(3) Povolenie podľa tohto nariadenia nemožno udeliť na

a) vykonávanie záručných opráv,

b) poskytovanie služieb, ktoré sú vyhradené socialistickým organizáciám alebo ktoré poskytujú občania podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov.1)

(4) Ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ak vyžadujú na vykonávanie niektorých činností osobitnú spôsobilosť,2) zostávajú nedotknuté.

§ 2

(1) Povolenie možno udeliť bezúhonnému občanovi staršiemu ako osemnásť rokov, ktorý má, ak to povaha služby vyžaduje, potrebnú odbornú kvalifikáciu, prípadne aj zdravotnú spôsobilosť.

(2) Občan môže poskytovať služby s pomocou manžela, manželky, detí, ak ukončili povinnú školskú dochádzku, rodičov, druha alebo družky (ďalej len „rodinný príslušník“), dôchodcov a iných občanov, ktorí budú vykonávať túto činnosť popri svojom hlavnom zamestnaní.

(3) Osoby uvedené v odseku 2 musia byť bezúhonné, a ak to povaha služby vyžaduje, musia mať aj potrebnú zdravotnú spôsobilosť.

§ 3

(1) V žiadosti o udelenie povolenia občan uvedie

a) svoje meno a priezvisko, prevádzkáreň alebo stanovište pre poskytovanie služieb, číslo občianskeho preukazu a rodné číslo,

b) druh služby, o ktorej povolenie žiada,

c) návrh na určenie času predaja (prevádzky).

(2) K žiadosti občan pripojí

a) doklad o odbornej kvalifikácii, ak to povaha služby vyžaduje, prípadne doklad o osobitnej spôsobilosti (§ 1 ods. 4),

b) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a zdravotný preukaz,3) ak to pre vykonávanú činnosť ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis,

c) kladné vyjadrenie socialistickej organizácie, v prevádzkárni ktorej hodlá služby poskytovať.

(3) Ak občan žiada o povolenie poskytovať služby pomocou rodinných príslušníkov, dôchodcov a iných občanov, ktorí budú vykonávať túto činnosť popri svojom hlavnom zamestnaní, musí žiadosť obsahovať údaje uvedené v odseku 1 písm. a) a doklady uvedené v odseku 2 písm. b).

(4) Národný výbor môže upustiť od predloženia dokladu o odbornej kvalifikácii občana, ktorý má primeranú prax a skúsenosti v príslušnej činnosti.

§ 4

(1) Národný výbor udelí povolenie spravidla na dobu neurčitú. V povolení určí

a) druh povolených služieb,

b) deň začatia poskytovania služieb,

c) stanovište pre poskytovanie služieb, ak sa služby nebudú poskytovať v prevádzkárni,

d) čas prevádzky, ak je to účelné, alebo pri predaji tovaru, príprave pokrmov a nápojov minimálny čas predaja, prípadne aj uzavieraciu hodinu,

e) pri predaji pokrmov, nápojov a občerstvenia kategóriu a skupinu,

f) meno a priezvisko rodinného príslušníka, dôchodcu a iného občana, ktorý môže pomáhať pri poskytovaní služieb,

g) okruh organizácií, ak sa im majú poskytovať iné služby ako predaj tovaru a príprava pokrmov a nápojov,

h) prípadne ďalšie podmienky na poskytovanie služieb.

(2) Ak sa služby majú poskytovať v prevádzkárni, národný výbor v povolení ďalej uvedie prevádzkáreň, ktorú socialistická organizácia poskytujúca služby môže prenechať občanovi na dočasné užívanie.

(3) Národný výbor môže občanovi v povolení uložiť, aby v určenej lehote uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s poskytovaním niektorých služieb.

(4) Národný výbor zašle odpis povolenia národnému výboru, ktorý spravuje daň z príjmov obyvateľstva, a národnému výboru, ktorý vykonáva sociálne zabezpečenie.

§ 5

Občan, ktorému sa povolenie udelilo, je povinný

a) poskytovať služby v súlade s povolením a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na služby uvedené v povolení,

b) vydať potvrdenku o rozsahu poskytnutej služby a o zaplatení ceny za ňu; pri predaji tovaru vedy, ak sa používa kontrolná pokladnica, ktorá vytlačí pokladničné bločky, v ostatných prípadoch len vtedy, ak o to zákazník požiada.

§ 6

(1) Na zhotovenie veci na zákazku, na opravy a úpravy veci poskytované podľa tohto nariadenia sa vzťahujú ustanovenia § 2, § 3 ods.2, § 5 a 7 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky a Slovenského cenového úradu č. 67/1979 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce poskytovanie služieb občanom.

(2) Pri poskytovaní služieb podľa tohto nariadenia občan poskytujúci službu

a) nie je viazaný lehotami, ktoré sú ustanovené na vykonávanie služby4) a na odstránenie vady poskytnutej služby,5)

b) je povinný odstrániť vady poskytnutej služby v lehote dohodnutej so zákazníkom; ak nedôjde k dohode o lehote na odstránenie vady poskytnutej služby, je povinný túto vadu odstrániť v lehote primeranej povahe služby a okolnostiam jej poskytovania,

c) vydáva v prípade prijatia veci na opravu, úpravu alebo na zhotovenie veci na zákazku písomné potvrdenie o prijatí objednávky;6) v ostatných prípadoch len na žiadosť zákazníka. Ak je služba poskytnutá na počkanie, toto potvrdenie nevydáva.

§ 7

Občan poskytujúci služby je povinný viesť preukázateľné záznamy o príjmoch a výdavkoch a uschovávať tieto doklady päť rokov.

§ 8

(1) Občan poskytuje služby a nakupuje tovar na poskytovanie služieb za ceny podľa cenových prepisov a cenových rozhodnutí príslušných orgánov a organizácií.

(2) Tovar určený na predaj a na prípravu pokrmov a nápojov občan získava

a) nákupom od socialistickej organizácie, ktorá mu prenechala prevádzkáreň na dočasné užívanie,

b) nákupom od výrobnej, odbytovej alebo obchodnej organizácie,

c) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi7) od občanov z ich vlastnej drobnej poľnohospodárskej výroby alebo zo zberu lesných plodov a z vlastnej drobnej poľnohospodárskej výroby a zo zberu lesných plodov.

§ 9

(1) Národný výbor môže povolenie odňať

a) ak občan povolenie bez závažných dôvodov nevyužíva alebo nevykonáva činnosť v rozsahu a za podmienok určených v udelenom povolení alebo ak porušuje povinnosti ustanovené týmto nariadením a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi,

b) z iných dôvodov, ktoré vylučujú možnosť poskytovať služby.

(2) V rozhodnutí o odňatí povolenia národný výbor určí aj lehotu potrebnú na ukončenie poskytovania služieb.

(3) Národný výbor zašle odpis rozhodnutia o odňatí národnému výboru, ktorý spravuje daň z príjmov obyvateľstva, a národnému výboru, ktorý vykonáva sociálne zabezpečenie.

DRUHÁ ČASŤ

Poskytovanie služieb občanmi v prevádzkárňach prenechaných na dočasné užívanie

§ 10

Socialistická organizácia poskytujúca služby môže podľa osobitných predpisov8) prenechať svoju prevádzkáreň na dočasné užívanie občanovi, ktorému sa udelilo povolenie podľa tohto nariadenia.

§ 11

(1) Zmluva o prenechaní prevádzkárne na dočasné užívanie upravuje najmä

a) druh, prípadne rozsah poskytovania služieb a deň jeho začatia [§ 4 ods.1 písm. b)],

b) podmienky dočasného užívania prevádzkárne a spôsob jej označenia,

c) výšku úhrady za prenechanie prevádzkárne na dočasné užívanie, vrátane náhrady nákladov spojených s jej prevádzkou,

d) rozsah vedenia evidencie súvisiacej s poskytovaním služieb,

e) oboznámenie občana s predpismi, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie služieb, a odovzdávanie týchto predpisov občanovi,

f) spôsob kontroly majetku prenechaného na dočasné užívanie,

g) spôsob majetkového vysporiadania pri skončení dočasného užívania prevádzkárne,

h) ďalšie náležitosti ustanovené osobitnými predpismi.9)

(2) Socialistická organizácia poskytujúca služby zašle odpis zmluvy o prenechaní prevádzkárne na dočasné užívanie národnému výboru uvedenému v § 1 ods. 2.

§ 12

(1) Poskytovanie služieb sa ukončí

a) dohodou medzi občanom a socialistickou organizáciou,

b) výpoveďou zo strany občana alebo organizácie z dôvodov a v lehotách dohodnutých v zmluve o prenechaní prevádzkárne na dočasné užívanie,

c) uplynutím času dohodnutého na dočasné užívanie prevádzkárne,

d) z iných dôvodov, ktoré trvale vylučujú možnosť poskytovať služby.

(2) Ukončením poskytovania služieb podľa odseku 1 zaniká platnosť povolenia udeleného podľa tohto nariadenia. Socialistická organizácia poskytujúca služby oznámi ukončenie poskytovania služieb občanovi, národnému výboru, ktorý občanovi vydal povolenie, národnému výboru, ktorý spravuje daň z príjmov obyvateľstva, a národnému výboru, ktorý vykonáva sociálne zabezpečene.


TRETIA ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 13

Dôchodkové a nemocenské zabezpečenie občanov poskytujúcich služby podľa tohto nariadenia upravujú všeobecne záväzné právne predpisy.10)

§ 14

Poskytovanie služieb v rozpore s týmto nariadením sa postihuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,11)

§ 15

Povolenia na poskytovanie služieb udelené občanom podľa doterajších predpisov12) sa považujú za povolenia podľa tohto nariadenia.

§ 16

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 158/1982 Zb. o poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru.

§ 17

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februárom 1988.


Prof. JUDr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napr. zákon č.81/1957 Zb. o koncertnej a inej hudobnej činnosti v znení neskorších predpisov.
Zákon č.82/1957 Zb. o estrádach, artistických produkciách a ľudovej zábave v znení zákona Slovenskej národnej rady č.72/1969 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady č.133/1975 Zb. o advokácii v znení zákona Slovenskej národnej rady č.34/1985 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady č.79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov.
Zákon č.68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č.130/1981 Zb. o vnútornom obchode v znení zákona Slovenskej národnej rady č.139/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy (Príl. A pol. č.1, Príl. B pol.č.7).
Zákon č.147/1983 Zb. o zbraniach a strelive.
Zákon Slovenskej národnej rady č.27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.
Vládne nariadenie č.56/1967 Zb. o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č.64/1984 Zb. o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru.
Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č.175/1975 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia plynárenského zákona.
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č.88/1976 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť.

2) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č.51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhlášky č.83/1982 Zb.

3) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č.103/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám.

4) § 268 ods. 1 a § 277 Občianskeho zákonníka.

5) § 273 ods. 1 a § 281 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

6) § 264 a 283 Občianskeho zákonníka.

7) Zákon č.61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona Slovenskej národnej rady č.159/1971 Zb.
Zákon č.87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti.
Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č.121/1987 Zb. o zabezpečení zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov.

8) Napr. § 397 a nasl. Občianskeho zákonníka.
§ 13 ods.4 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 90/1984 Zb. o správe národného majetku.
§ 15 ods.4 smerníc Slovenského zväzu spotrebných družstiev č. 4/1985 o hospodárení s majetkom organizácií spotrebného družstevníctva, uverejnených v čiastke 3/1985 Vestníka Slovenského zväzu spotrebných družstiev.

9) Napr. § 397 a nasl. Občianskeho zákonníka.
§ 13 ods. 6 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 90/1984 Zb. o správe národného majetku.
§ 15 ods. 6 smerníc Slovenského zväzu spotrebných družstiev č. 4/1985 o hospodárení s majetkom organizácií spotrebného družstevníctva, uverejnených v čiastke 3/1985 Vestníka Slovenského zväzu spotrebných družstiev.

10) Zákon č.121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č.128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov.

11) Zákon č.60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení neskorších predpisov.
Trestný zákon č.140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č.150/1969 Zb. o prečinoch v znení zákona č.46/1973 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady č.130/1981 Zb. o vnútornom obchode.
Zákon Slovenskej národnej rady č.70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii.
Zákon Slovenskej národnej rady č.71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii.

12) Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č.158/1982 Zb. o poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru.