169

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 9. novembra 1988

o zmenách priebehu štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


§ 1

Federálne zhromaždenie súhlasí so Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o priebehu štátnych hraníc v súvislosti s prvého spoločného preskúšania priebehu československo - poľských štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch, podpísanou vo Varšave 10. decembra 1986.

§ 2

Zmeny hraníc Československej socialistickej republiky a hraníc Českej socialistickej republiky

a Slovenskej socialistickej republiky podľa Zmluvy uvedenej v § 1 nadobúdajú platnosť dňom, keď nadobudne platnosť táto Zmluva.


§ 3

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.