Vyhláška č. 47/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zmenách a doplnkoch Vykonávacích predpisov k Dohode o vzájomnom uznávaní autorských práv, osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy z 18. decembra 1976

Čiastka 8/1988
Platnosť od 19.04.1988
Účinnosť od 19.04.1988
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť na základe svojho bodu 6 dňom 17. septembra 1987 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

OBSAH

47

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. marca 1988

o Protokole o zmenách a doplnkoch Vykonávacích predpisov k Dohode o vzájomnom uznávaní autorských osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy z 18. decembra 1976


Dňa 16. augusta 1987 bol v Ulánbátare podpísaný Protokol o zmenách a doplnkoch Vykonávacích predpisov k Dohode o vzájomnom uznávaní autorských osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy z 18. decembra 1976. Zmluvnými stranami Protokolu sú Československá socialistická republika, Bulharská ľudová republika, Kubánska republika, Maďarská ľudová republika, Mongolská ľudová republika, Nemecká demokratická republika, Rumunská socialistická republika a Zväz sovietskych socialistických republík.

Protokol nadobudol platnosť na základe svojho bodu 6 dňom 17. septembra 1987 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

Český preklad Protokolu sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

PROTOKOL

o zmenách a doplnkoch Vykonávacích predpisov k Dohode o vzájomnom uznávaní autorských osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy z 18. decembra 1976

V súlade s bodom 2 článku 21 Dohody o vzájomnom uznávaní autorských osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy z 18. decembra 1976 schválili vedúci úradov pre vynálezcovstvo všetkých zmluvných štátov tejto Dohody ďalej uvedené.

1. Bod 4 Vykonávacích predpisov doplniť o text tohto obsahu:

„4.A.1. Žiadosť môže byť, podľa požiadavky prihlasovateľa, zmenená na prihlášku vynálezu so zachovaním práva prednosti a skôr požadovanej formy ochrany za podmienky, že uvedená požiadavka bude doručená v lehotách ustanovených právnymi predpismi štátu príslušného na vydanie rozhodnutia o prihláške vynálezu.

4.A.2. Prihláška vynálezu podaná zo zmluvného štátu Dohody môže byť zmenená podľa požiadavky prihlasovateľa na žiadosť o uznaní ochranného dokumentu so zachovaním práva prednosti na vynález i skôr požadovanej formy ochrany za podmienky, že uvedená požiadavka bude doručená pred uplynutím dva a pol roka od dátumu podania prihlášky vynálezu a tiež, pokiaľ o prihláške ešte nebolo vydané rozhodnutie o udelení alebo neudelení ochranného dokumentu.

4.A.3. Zmeny uvedené v bodoch 4.A.1. a 4.A.2. sa vykonávajú postupom ustanoveným právnymi predpismi štátu, v ktorom sa žiada o poskytnutie právnej ochrany vynálezu.“.

2. Bod 10 Vykonávacích predpisov doplniť o text s týmto obsahom:

„10.A. Súčasne s upovedomením o vydanom rozhodnutí o udelení ochranného dokumentu sa v prípade, keď sa podáva žiadosť o uznanie ochranného dokumentu bez uplatnenia práva prednosti podľa článku 4 Parížskeho Dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, predkladá správa o dodatočnej expertíze za obdobie od dátumu podania prvej prihlášky vynálezu na úrade štátu pôvodu vynálezu do dátumu podania žiadosti o uznanie ochranného dokumentu na tento vynález.“.

3. Bod 11 Vykonávacích predpisov doplniť o text s týmto obsahom:

„11.A. V prípade vyhovenia žiadosti o uznanie ochranného dokumentu na vynález vydáva úrad pre vynálezcovstvo štátu, v ktorom sa o uznanie žiada, pokiaľ to dovoľujú právne predpisy tohto štátu, taký počet vyhotovení ochranných dokumentov na vynález, ktorý sa rovná počtu prihlasovateľov a autorov tohto vynálezu.“.

4. Prílohu 1 Vykonávacích predpisov nahradiť v redakčnej úprave v súlade s prílohou 1 tohto Protokolu.

5. Prílohu 2 Vykonávacích predpisov nahradiť v redakčnej úprave v súlade s prílohou 2 tohto Protokolu.

6. Považovať za neplatné prílohy 1 a 2 Vykonávacích predpisov v redakčnej úprave schválené 18. decembra 1976. Tento Protokol i prílohy 1 a 2, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť, nadobúdajú platnosť 1 mesiac po jeho podpise.

Protokol bude odovzdaný do úschovy Sekretariátu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý je depozitárom Dohody o vzájomnom uznávaní autorských osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy z 18. decembra 1976.

Príloha 1

ŽIADOSŤ č.

o uznaní ochranného dokumentu

Vzor 01

Príloha 2

UPOVEDOMENIE č.

o vydaní rozhodnutia o udelení ochranného dokumentu

Vzor 02

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.

*) Dohodnuté označenie štátov BG - BĽR RO - RSR HU - MĽR CU - Kuba DD - NDR CS - ČSSR SU - ZSSR MN - MĽDR

**) Pri väčšom počte prihlasovateľov a autorov viac než 1 sa údaje o nich uvádzajú na dopĺňajúcej strane.

*) Zmluvné označovanie štátov BG-BĽR RO-RSR HU-MĽR CU - Kuba DD-NDR CS-ČSSR SU-ZSSR MN-MOĽR

**) Vypĺňa sa v prípade zmeny údajov uvedených v žiadosti.