Vyhláška č. 57/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 300. výročiu narodenia Juraja Jánošíka

Čiastka 9/1988
Platnosť od 20.04.1988 do29.09.2000
Účinnosť od 01.05.1988 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

OBSAH

57

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 12. apríla 1988

o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 300. výročiu narodenia Juraja Jánošíka

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K 300. výročiu narodenia slovenského ľudového hrdinu Juraja Jánošíka sa vydávajú pamätné strieborné päťdesiatkorunáky (ďalej len „päťdesiatkorunáky“).

(2) Päťdesiatkorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť päťdesiatkorunáka je 7 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťdesiatkorunáka je 27 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci je uprostred hore štátny znak Československej socialistickej republiky a dole pod ním v troch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Vedľa štátneho znaku je vľavo vo dvoch riadkoch označenie hodnoty „Kčs 50“, vpravo je valaška s kvietkom.

(2) Na rube je vyobrazená postava Juraja Jánošíka v dobovom odeve a s valaškou. Uprostred vľavo v riadku je meno „JURAJ“ a pod ním v riadku priezvisko „JÁNOŠÍK“. Začiatočné písmeno priezviska je stvárnené ako zaostrený hák so sokolom, ďalšie písmená pokračujú cez spodnú časť postavy. V rozdelenom riadku dole sú letopočty „1688“ a „1988“. Vpravo uprostred pri okraji je drobný kvietok.

(3) Autorom návrhu päťdesiatkorunáka je národný umelec Ján Kulich. Iniciálky jeho mena „J.K.“ sú umiestnené na líci uprostred dole.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1988.


Minister:

Ing. Žák v. r.