Vyhláška č. 58/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 20. výročiu československej federácie

Čiastka 9/1988
Platnosť od 20.04.1988 do29.09.2000
Účinnosť od 01.06.1988 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

OBSAH

58

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 12. apríla 1988

o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 20. výročiu československej federácie

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K 20. výročiu československej federácie sa vydávajú pamätné strieborné päťstokorunáky (ďalej len „päťstokorunáky“).

(2) Päťstokorunáky sa razia zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Hmotnosť päťstokorunáka je 24 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťstokorunáka je 40 mm. Na jeho hrane je nápis „20. VÝROČIE ČESKOSLOVENSKEJ FEDERÁCIE“.

§ 2

(1) Na líci päťstokorunáka je uprostred hore štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod názvom štátu je vo dvoch riadkoch označenie hodnoty „500 Kčs“. Po stranách štátneho znaku sú lipové vetvičky.

(2) Na rube päťstokorunáka je uprostred kmeň kvitnúcej lipy vyrastajúci z obrysu republiky znázornenej trojfarebnou stuhou. Z kmeňa lipy vyrastajú dve vetvy. Koruna lipy je zložená z lipových lístkov, ktorých zloženie uprostred hore vytvára päťramennú hviezdu. Pri okraji je opis „ČESKOSLOVENSKÁ FEDERACE 1968-1988“.

(3) Autorom návrhu je akademická sochárka Jarmila Truhlíková- Spěváková. Jej meno „J. Truhlíková“ je umiestnené na rube šikmo vpravo dole.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1988.


Minister:

Ing. Žák v. r.