Nariadenie vlády č. 109/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zriadení medaily Za zásluhy o Československú ľudovú armádu

Čiastka 23/1988
Platnosť od 23.06.1988 do14.10.1990
Účinnosť od 01.07.1988 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

109

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 2. júna 1988

o zriadení medaily Za zásluhy o Československú ľudovú armádu

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 4 zákona č. 62/1962 Zb. o udeľovaní vyznamenaní:


§ 1

Zriaďuje sa čestné uznanie medaila Za zásluhy o Československú ľudovú armádu I. a II. stupňa (ďalej len „medaila“).

§ 2

(1) Medaila sa udeľuje na ocenenie mimoriadnych zásluh, vynikajúcich výsledkov a dlhoročnej obetavej práce pre rozvoj Československej ľudovej armády. Udeľuje sa najmä

a) za statočnosť a odvahu pri plnení vojenských povinností,

b) za vynikajúce výsledky v bojovej a politickej príprave,

c) za aktívne rozvíjanie spolupráce s ozbrojenými silami členských štátov Varšavskej zmluvy,

d) za významný podiel na zabezpečovaní všestrannej pripravenosti Československej ľudovej armády na obranu štátu.

(2) Medailu možno udeliť

a) jednotlivcom i kolektívom Československej ľudovej armády, vojsk ministerstva vnútra a Pohraničnej stráže, Zboru národnej bezpečnosti, Zboru ozbrojenej ochrany železníc a Zboru ozbrojenej ochrany letísk,

b) iným občanom Československej socialistickej republiky, štátnym, hospodárskym a spoločenským orgánom a organizáciám,

c) príslušníkom ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy.

§ 3

(1) Medailu udeľuje minister národnej obrany Československej socialistickej republiky; môže ju odňať tomu, kto sa dopustil konania, ktoré ho robí nehodným tejto medaily, alebo ak vyjde najavo, že mu bola udelená nezaslúžene.

(2) Podrobnosti o medaile a jej udieľaní ustanoví minister národnej obrany Československej socialistickej republiky.

§ 4

Veci súvisiace s udieľaním medaily prislúcha Federálnemu ministerstvu národnej obrany.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1988.


Štrougal v. r.