Vyhláška č. 148/1988 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 30/1988
Platnosť od 21.09.1988 do31.12.2003
Účinnosť od 01.10.1988 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

148

VYHLÁŠKA

Ústrednej rady odborov

zo 6. septembra 1988

o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení neskorších predpisov

Ústredná rada odborov po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 2 ods. 3 písm. c), § 9, § 51 ods. 1 a 2 a § 63 ods. 2 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., zákona č. 87/1968 Zb. a zákona č. 148/1983 Zb.:


Čl.I

Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení vyhlášok č. 155/1983 Zb., č. 79/1984 Zb., č. 135/1984 Zb. a č. 59/1987 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 48 ods. 1 sa slovo „štvrtého“ nahrádza slovom „šiesteho“.

2. V § 49 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Za započítateľný zárobok žiaka stredného alebo osobitného odborného učilišťa sa považujú príjmy, ktoré mu patria podľa predpisov o finančnom a hmotnom zabezpečení týchto žiakov1) a ktoré sú započítateľné podľa ustanovení § 1 až 3 vyhlášky č. 143/1965 Zb. Hodnota hmotného zabezpečenia a prípadných naturálnych požitkov týchto žiakov sa nezahŕňa do započítateľného zárobku.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

3. Za § 50 sa vkladá nový § 50a, ktorý znie:

㤠50a

Nemocenské žiakov stredných alebo osobitných odborných učilíšť

(1) Deň prechodu z prípravného obdobia do obdobia odborného rozvoja sa na zistenie rozhodného obdobia posudzuje rovnako ako vstup do zamestnania.2) Ak v čase školských prázdnin (s výnimkou zimných a jarných prázdnin), na ktoré nadväzuje obdobie odborného rozvoja, vykonával žiak učilišťa odbornú prax, za ktorú je odmieňaný ako v období odborného rozvoja, považuje sa deň, keď začal túto odbornú prax vykonávať, za deň prechodu z prípravného obdobia do obdobia odborného rozvoja.

(2) Na zistenie čistej dennej mzdy podľa § 6 ods. 1 vyhlášky č. 143/1965 Zb. sa do počtu pracovných dní, ktorým sa delí započítateľný zárobok zúčtovaný v rozhodnom období, zahŕňajú aj pracovné dni, v ktorých sa žiak učilišťa zúčastnil na teoretickom vyučovaní; nezahŕňajú sa však pracovné dni pripadajúce na obdobie školských prázdnin (s výnimkou zimných a jarných prázdnin), ak v nich žiak učilišťa nevykonával odbornú prax.

(3) Žiakovi učilišťa patrí nemocenské najskôr odo dňa, od ktorého mu pri pracovnej neschopnosti (karanténe) už nepatrí odmena podľa predpisov o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov učilíšť;1) priznanie nemocenského však nebráni poskytovaniu príspevku na dieťa žiaka (žiačky) učilišťa.3) Nemocenské sa poskytuje aj za pracovné dni, v ktorých sa žiak učilišťa mal zúčastniť na teoretickom vyučovaní, a za pracovné dni pripadajúce na zimné a jarné prázdniny. Neposkytuje sa však za pracovné dni pripadajúce na obdobie hlavných školských prázdnin s výnimkou pracovných dní, keď mal žiak učilišťa vykonávať odbornú prax, za ktorú patrí odmena ako v období odborného rozvoja. Podporná doba sa však počíta vždy od prvého dňa pracovnej neschopnosti.

(4) Ustanovenie § 50 ods. 3 sa na žiakov učilišťa vzťahuje obdobne.“.

4. Za § 51 sa vkladá nový § 51a, ktorý znie:

㤠51a

Peňažná pomoc v materstve žiačok stredných alebo osobitných odborných učilíšť

(1) Ustanovenia § 50a ods. 1 a 2, § 51 ods. 1, 2 a 5 platia obdobne aj pre peňažnú pomoc v materstve žiačok učilíšť.

(2) Peňažná pomoc v materstve sa žiačke učilišťa poskytuje za všetky pracovné dni včítane pracovných dní pripadajúcich na obdobie školských prázdnin.

(3) Ak výška peňažnej pomoci v materstve za pracovný deň určená z čistej dennej mzdy (odmeny) žiačky učilišťa je pri päťdennom pracovnom týždni menej ako 42 Kčs a pri šesťdennom pracovnom týždni menej ako 35 Kčs, poskytuje sa žiačke učilišťa peňažná pomoc v materstve pri päťdennom pracovnom týždni v sume 42 Kčs a pri šesťdennom pracovnom týždni v sume 35 Kčs za pracovný deň.

(4) Pre priznanie, výšku a poskytovanie peňažnej pomoci žiakovi učilišťa platia obdobne predchádzajúce odseky.“.

5. V § 55 ods. 1 druhá veta znie: „Ak ide o žiakov učilišťa, plní tieto povinnosti organizácia, ktorá žiakovi učilišťa poskytuje odmeny podľa predpisov o finančnom a hmotnom zabezpečení týchto žiakov.1)“.

6. § 56 znie:

㤠56

Ustanovenia § 46 až 55 sa nevzťahujú

a) na študentov a žiakov vojenských škôl (učilíšť, akadémií), ktorí sú zúčastnení na nemocenskom poistení v ozbrojených silách,

b) na študujúcich formou štúdia popri zamestnaní, ktorí sú zúčastnení na nemocenskom poistení (zabezpečení) už z dôvodu inej činnosti,

c) na študujúcich v kombinovanom štúdiu, ktorí sú zúčastnení na nemocenskom poistení (zabezpečení) už z dôvodu inej činnosti.“.

7. V § 89 druhá veta znie: „Ak ide o opatrovateľa so zmenenou pracovnou schopnosťou, slobodného, ovdoveného, rozvedeného alebo z iných vážnych dôvodov osamelého opatrovateľa, ktorý nežije s družkou a stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, alebo o opatrovateľku, ktorá sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, vyžaduje sa, aby zárobok v kalendárnom mesiaci bol aspoň 400 Kčs.“.


Čl.II

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1988.


Predseda:

Zavadil v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva školstva ČSR a Ministerstva práce a sociálnych vecí ČSR č. 3/1987 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť.
Vyhláška Ministerstva školstva SSR a Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 4/1987 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť.

2) § 4 ods. 3 vyhlášky ÚRO č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení v znení vyhlášky č. 113/1975 Zb.

3) § 15 ods. 1 vyhlášky č. 3/1987 Zb.
§ 15 ods. 1 vyhlášky č. 4/1987 Zb.