Vyhláška č. 29/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk

Čiastka 4/1988
Platnosť od 24.03.1988
Účinnosť od 08.04.1988
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 ods. 1 dňom 14. októbra 1987. Týmto dňom stratil platnosť Protokol medzi Ministerstvom kultúry a informácií Československej socialistickej republiky a Výborom pre kultúrne styky so zahraničím Vietnamskej socialisticke...

29

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 1. decembra 1987

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk


Dňa 2. júna 1987 bola v Hanoji podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk a Protokol k Dohode. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 ods. 1 dňom 14. októbra 1987. Týmto dňom stratil platnosť Protokol medzi Ministerstvom kultúry a informácií Československej socialistickej republiky a Výborom pre kultúrne styky so zahraničím Vietnamskej socialistickej republiky o zriadení a činnosti informačného a kultúrneho strediska Vietnamskej socialistickej republiky v Prahe z 2. decembra 1967.

Slovenské znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Vietnamskej socialistickej republiky,

vedené prianím rozvíjať vzájomnú informovanosť o situácii a úspechoch politického, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja oboch štátov,

s cieľom naďalej rozvíjať bratské vzťahy medzi národmi oboch štátov založené na princípoch socialistického internacionalizmu a tak prispievať k lepšiemu poznaniu a upevňovaniu jednoty medzi ľudom oboch krajín,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

1. Obe zmluvné strany sa dohodli na zriadení kultúrneho a informačného strediska Československej socialistickej republiky (pod názvom Dom československo-vietnamského priateľstva) so sídlom v Hočiminovom meste a naďalej budú podporovať činnosť kultúrneho a informačného strediska Vietnamskej socialistickej republiky so sídlom v Prahe (ďalej len „strediská“).

2. Každá zo zmluvných strán môže zriadiť na území štátu druhej zmluvnej strany pobočku strediska po predchádzajúcom súhlase druhej zmluvnej strany.

3. Strediská rozvíjajú svoju činnosť podľa tejto Dohody na celom území štátu svojho sídla.

Článok 2

1. Strediská sú právnickými osobami.

2. Činnosť stredísk sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi štátu sídla strediska.

Článok 3

1. Každá zo zmluvných strán vykonáva dohľad nad činnosťou strediska svojho štátu v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi.

2. Bezprostredný dohľad nad činnosťou strediska zriaďujúceho štátu vykonáva jeho splnomocnený a mimoriadny veľvyslanec.

3. Zriaďujúci štát vymenúva riaditeľa, ktorý bude plne zodpovedný za činnosť strediska.

4. Člen diplomatického personálu alebo konzulárny úradník môže byť poverený funkciou v stredisku. Týmto poverením nie je dotknuté jeho postavenie vyplývajúce z funkcie člena diplomatického personálu alebo konzulárneho úradníka.

Článok 4

Strediská budú vykonávať túto činnosť:

a) informovať o politickom, hospodárskom, kultúrnom a vedeckom živote svojich štátov, o stykoch medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou,

b) rozširovať a vydávať propagačné materiály v súlade s predpismi štátu sídla strediska,

c) usporadúvať besedy, prednášky, literárne vystúpenia, filmové predstavenia, recitály a koncerty, vzájomné stretnutia československých a vietnamských umelcov a tvorivých aj vedeckých pracovníkov,

d) udržiavať a viesť čitárne a knižnice, ktoré sú súčasťou stredísk,

e) požičiavať knihy, časopisy, filmy, magnetofónové pásky, fotografie, diapozitívy a pod.,

f) organizovať výstavy o priateľstve a spolupráci medzi oboma krajinami a z rôznych oblastí kultúrnej činnosti,

g) organizovať kurzy českého a slovenského, resp. vietnamského jazyka,

h) spolupracovať pri plnení plánov, ktoré sa uzatvárajú k dohode o kultúrnej spolupráci platnej medzi oboma štátmi,

i) organizovať kultúrno-spoločenské podniky v spolupráci s organizáciami prijímajúceho štátu,

j) predávať tovar kultúrneho charakteru, ktorý je upravený protokolom k Dohode.

Článok 5

1. Zmluvné strany poskytnú na základe vzájomnosti za poplatok strediskám druhej zmluvnej strany na používanie miestnosti potrebné na vykonávanie činnosti podľa tejto Dohody.

2. V prípade vzniku nutnosti premiestnenia strediska štát jeho sídla poskytne druhej zmluvnej strane miestnosti za rovnakých podmienok určených touto Dohodou.

Článok 6

1. Pracovníci strediska, ktorí sú vyslaní na prácu do strediska zriaďujúcim štátom a sú jeho občanmi, podliehajú pracovnoprávnym predpisom tohto štátu.

2. Na pracovníkov strediska, ktorí sú občanmi zriaďujúceho štátu, ale ktorí majú stále bydlisko na území štátu sídla, ako aj tí, ktorí sú občanmi štátu sídla, sa vzťahuje pracovné a sociálne zákonodarstvo štátu sídla strediska. Uvedení pracovníci sú zamestnaní v stredisku prostredníctvom príslušnej organizácie štátu sídla.

3. Pracovníci strediska, ak sú štátnymi občanmi zriaďujúceho štátu a nie sú súčasne štátnymi občanmi štátu sídla strediska a nemajú v tomto štáte stále bydlisko alebo v ňom majú bydlisko len z dôvodov výkonu práce v stredisku, sú v štáte sídla strediska oslobodení od dane zo mzdy alebo inej odmeny za výkon tejto práce.

4. Obe zmluvné strany poskytnú prenájom zodpovedajúcich bytov riaditeľovi a ďalším pracovníkom strediska, ktorí budú vyslaní druhou zmluvnou stranou.

Článok 7

1. Zariadenie a predmety potrebné na činnosť stredísk podľa tejto Dohody budú oslobodené od daní, poplatkov a ciel.

2. Strediská sú v štáte sídla oslobodené od daní zo zisku, z príjmu, z majetku a od akýchkoľvek iných priamych daní s výnimkou daní, poplatkov a príspevkov uvedených v odseku 3 tohto článku.

3. O daniach, poplatkoch a príspevkoch, ktoré je stredisko povinné odvádzať ako zamestnávateľ, platia predpisy štátu sídla strediska a ustanovenia príslušných medzinárodných zmlúv, ktorými sú viazané obe zmluvné strany.

Článok 8

Ďalšie otázky činnosti stredísk sú podrobne upravené v protokole, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody.

Článok 9

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

2. Táto Dohoda sa uzaviera na 5 rokov a predlžuje sa automaticky vždy o ďalších 5 rokov, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

3. Dňom, v ktorom táto Dohoda nadobudne platnosť, stráca platnosť Protokol medzi Ministerstvom kultúry a informácií Československej socialistickej republiky a Výborom pre kultúrne styky so zahraničím Vietnamskej socialistickej republiky o zriadení a činnosti informačného a kultúrneho strediska Vietnamskej demokratickej republiky v Prahe z 2. decembra 1967.

Dané v Hanoji 2. 6. 1987 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, vietnamskom a francúzskom jazyku. V prípade sporu je rozhodujúce francúzske znenie.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Roman Nárožný v. r.

Za vládu

Vietnamskej socialistickej republiky: republiky:

Nguyen Dy Nien v. r.

PROTOKOL

k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk

Článok 1

1. Obe zmluvné strany poskytnú strediskám miestnosti potrebné na výkon ich plánovanej činnosti.

2. Zmluvné strany budú náležite dbať na to, aby miestnosti strediska z hľadiska umiestnenia, účelnosti a rozsahu charakteru zodpovedali činnosti strediska. Náklady na prevádzku strediska uhrádza zmluvná strana, ktorá ho zriadila.

3. Vlastník nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádzajú miestnosti strediska, je povinný na svoje náklady starať sa o stavebnú údržbu nehnuteľnosti, ako aj o technický stav zariadení zabudovaných v nehnuteľnosti. Náklady spojené s vnútorným zariadením strediska a jeho údržbou uhrádza zmluvná strana, ktorá stredisko zriadila.

4. Zriaďujúci štát uhrádza nájomné a výdavky za kúrenie a vodu, poplatky za čistenie ulice, odvoz odpadkov, vetranie a parkovanie. Ďalej uhrádza poplatky za plyn, dodávky teplej vody a elektrickú energiu, za skladovanie, prepravu a podobné služby, ako aj náklady spojené s poistením majetku.

Článok 2

Predaj v strediskách zahŕňa tovar kultúrneho charakteru, a to najmä:

- knihy, noviny, časopisy, hudobniny, pohľadnice, reprodukcie,

- filateliu,

- gramofónové platne, magnetofónové kazety,

- sklo, keramiku, porcelán,

- ľudové výrobky z prírodných materiálov,

- výrobky umeleckých remesiel,

- technické hračky.

Článok 3

1. Dodávky tovaru určeného na predaj v strediskách sa budú uskutočňovať a uhrádzať podľa kontraktov uzavretých medzi príslušnými organizáciami zahraničného obchodu na základe platnej obchodnej a platobnej dohody a ročných protokolov o dodávkach tovaru, pričom kontingenty tohto tovaru zahrnuté v dohode a v príslušných ročných protokoloch budú hodnotovo vyvážené. Zahraničné ceny dodávaného tovaru sa budú určovať dohodou medzi príslušnými organizáciami zahraničného obchodu.

2. Predajná činnosť strediska sa bude vykonávať s prihliadnutím na konkrétne podmienky štátu sídla strediska.

3. Strediská nakupujú tovar od príslušných organizácií štátu sídla strediska v mene tohto štátu a za ceny určené v tomto štáte pre maloobchodný predaj dovážaného tovaru a predávajú ho za tieto ceny vrátane obchodného rozpätia vo výške 30%.

4. Čistý zisk z predaja tovaru je neprevoditeľný a zostáva stredisku na krytie prevádzkových a iných nákladov.

5. Strediská majú v príslušnej banke štátu sídla strediska konto v mene tohto štátu.

6. Strediská vedú účtovnícku evidenciu podľa systému a v jazyku zriaďujúceho štátu.

7. Strediská sú povinné uzavrieť poistné zmluvy podľa právnych predpisov štátu sídla strediska.

Dané v Hanoji 2. 6. 1987 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, vietnamskom a francúzskom jazyku. V prípade sporu je rozhodujúce francúzske znenie.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Roman Nárožný v. r.

Za vládu

Vietnamskej socialistickej republiky: republiky:

Nguyen Dy Nien v. r.