Vyhláška č. 38/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 50/1985 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte, v znení vyhlášky č. 75/1987 Zb.

Čiastka 7/1988
Platnosť od 15.04.1988 do31.12.2003
Účinnosť od 01.05.1988 do31.12.2003
Zrušený 610/2003 Z. z.

OBSAH

38

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva spojov

zo 6. apríla 1988,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 50/1985 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte, v znení vyhlášky č. 75/1987 Zb.

Federálne ministerstvo spojov podľa § 22 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách ustanovuje:


Čl.I

1. § 8 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 50/1985 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte, v znení vyhlášky č. 75/1987 Zb. sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

e) osamelým dôchodcom, ktorí poberajú starobný, invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, osobný, sociálny alebo vdovský dôchodok a sú držiteľmi osvedčenia Ministerstva národnej obrany podľa zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie alebo držiteľmi potvrdenia Ministerstva národnej obrany o účasti v I. alebo II. odboji (ďalej len „účastníci odboja"), a vdovám po účastníkoch odboja, ktoré boli za nich vydaté už v čase odboja manžela, pokiaľ sa znovu nevydali alebo nežijú v spoločnej domácnosti s druhom, ktorých dôchodok spolu s iným čistým príjmom nepresahuje 13 200 Kčs ročne,

f) manželom, z ktorých aspoň jeden je dôchodca - účastník odboja, ak úhrn ich dôchodkov a iných čistých príjmov nepresahuje 21 600 Kčs ročne.“.

2. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti o oslobodenie od sadzieb za používanie prijímačov podľa tejto vyhlášky je odporúčanie vydané okresným (obvodným, mestským) výborom Českého zväzu protifašistických bojovníkov alebo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.


Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1988.


Minister:

Ing. Jíra v. r.