Nariadenie vlády č. 118/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku

Čiastka 25/1988
Platnosť od 30.06.1988 do31.12.1999
Účinnosť od 01.06.1992 do31.12.1999
Zrušený 100/1988 Zb.

118

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 30.júna 1988

o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 176 písm. c) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení:


§ 1

Toto nariadenie upravuje podmienky mimoriadneho poskytovania starobného dôchodku občanom, ktorí boli za účinnosti tohto nariadenia uvoľnení z doterajšieho zamestnania z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce.

§ 2

(1) Občan uvedený v § 1 má odo dňa nasledujúceho po dni uvoľnenia nárok na starobný dôchodok, ak

a) bol zamestnaný najmenej 25 rokov,

b) do dovŕšenia veku potrebného pre nárok na starobný dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení mu chýbajú ku dňu uvoľnenia najviac dva roky a

c) príslušný štátny orgán mu nemôže zabezpečiť vhodné zamestnanie.2)

(3) Pre výšku starobného dôchodku a pre nárok na starobný dôchodok sa pripočíta k dobe zamestnania aj doba odo dňa nasledujúceho po dni uvoľnenia do dňa dovŕšenia veku potrebného pre nárok na starobný dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení.

§ 3

Požívateľovi starobného dôchodku priznaného podľa § 2 sa do dovŕšenia veku potrebného pre nárok na starobný dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení starobný dôchodok pri ďalšom zamestnaní nezvyšuje.

§ 4

(1) Žiadosť o starobný dôchodok musí byť doložená potvrdením príslušného štátneho orgánu o tom, že občanovi nemôže zabezpečiť zamestnanie uvedené v § 2 ods. 1 písm. c) a ak sa tomu občanovi poskytovalo hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie, aj o tom, ktorým dňom zanikol nárok na hmotné zabezpečenie.

(2) Starobný dôchodok priznaný podľa § 2 sa nevypláca po dobu, po ktorú sa občanovi poskytovalo hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie.


§ 5

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1988.


Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 14 a nasl. vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov.

2) § 1 ods. 2 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti.