Vyhláška č. 33/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Beninskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Čiastka 5/1988
Platnosť od 30.03.1987
Účinnosť od 14.04.1988
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 3. marca 1987.

33

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 23. novembra 1987

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Beninskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci


Dňa 23. mája 1983 bola v Cotonou podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Beninskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 3. marca 1987.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Beninskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Beninskej ľudovej republiky

vedené prianím podporovať a rozvíjať vzťahy spolupráce v oblasti kultúry, vedy, školstva, informácií, zdravotníctva, medzi mládežou a na úseku športu,

presvedčené, že táto spolupráca prispeje k prehĺbeniu priateľských vzťahov medzi oboma štátmi,

rozhodli sa dojednať túto Dohodu a za tým účelom sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva, hromadných oznamovacích prostriedkov, filmu, cestovného ruchu, zdravotníctva, medzi mládežou a na úseku športu.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu informácií a skúseností medzi kultúrnymi, umeleckými, športovými, zdravotníckymi a vzdelávacími orgánmi a inštitúciami svojich krajín, a to najmä:

a) podporou výmen výskumných a pedagogických pracovníkov,

b) usporadúvaním výstav,

c) usporadúvaním koncertov, divadelných predstavení a iných umeleckých a športových vystúpení,

d) prekladaním publikácií a vydávaním literárnych a vedeckých diel,

e) výmenou kníh a iných publikácií z oblasti kultúry, umenia, cestovného ruchu, o mládeži a športe,

f) výmenou informácií o živote v štátoch zmluvných strán za účelom šírenia objektívnych informácií v učebniciach a učebných osnovách a audiovizuálnymi prostriedkami,

g) podporou výmen odborníkov z oblasti kultúry, umenia, vedy, zdravotníctva, športu a z radov mládeže,

h) podporou filmovej tvorby, výmen a uvádzaní filmov.

Článok 3

Zmluvné strany umožnia poskytnutím štipendií občanom druhej zmluvnej strany riadne a postgraduálne štúdium na svojich vysokých školách a iných vzdelávacích zariadeniach a stáže odbornej výchovy.

Článok 4

Zmluvné strany preskúmajú za účelom dojednania prípadnej dohody otázku rovnocennosti dokladov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch získaných na území jednej alebo druhej zmluvnej strany.

Článok 5

Zmluvné strany budú umožňovať v súlade so svojimi platnými vnútroštátnymi predpismi prístup do svojich archívov, knižníc, múzeí a umeleckých galérií štátnym občanom druhej zmluvnej strany.

Článok 6

Zmluvné strany budú uľahčovať účasť predstaviteľov štátu druhej zmluvnej strany na zjazdoch, konferenciách, festivaloch a iných akciách s medzinárodnou účasťou usporadúvaných na svojom území.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu svojich orgánov a organizácií pôsobiacich na úseku tlače, rozhlasu, televízie a filmu, najmä výchovou odborných pracovníkov, poskytovaním technickej pomoci na úseku kádrov a materiálneho vybavenia a výmenou rozhlasových a televíznych programov, novinárov, technikov a režisérov.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu na úseku mládeže a športu, najmä výmenou športových družstiev, výchovou riadiacich pracovníkov, poskytovaním technickej pomoci na úseku kádrov a materiálneho vybavenia.

Článok 9

Zmluvné strany poskytnú v rámci platných predpisov štátnym občanom štátu druhej zmluvnej strany, ktorí budú vyslaní podľa tejto Dohody, potrebné podmienky, aby mohli splniť svoje úlohy. Štátni občania vysielajúceho štátu musia dodržiavať platné vnútroštátne predpisy prijímajúceho štátu.

Článok 10

Zmluvné strany budú za účelom plnenia tejto Dohody dojednávať na určité obdobia programy spolupráce, ktoré budú zahŕňať dohodnuté akcie, ako aj finančné podmienky ich uskutočňovania.

Článok 11

Táto Dohoda podlieha schváleniu príslušných orgánov každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť dňom výmeny listín o schválení.

Článok 12

Táto Dohoda sa dojednáva na dobu piatich rokov a potom bude mlčky predlžovaná vždy o ďalší rok. V prípade, že jedna zo zmluvných strán vyjadrí prianie zmeniť ju alebo vypovedať, musí to písomne oznámiť šesť mesiacov predo dňom nadobudnutia platnosti žiadanej zmeny alebo výpovedi. Bez ohľadu na výpoveď zostanú ustanovenia tejto Dohody v platnosti až do skončenia všetkých programov dohodnutých príslušnými orgánmi strán na základe tejto Dohody.

Dané v Cotonou 23. mája 1983 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

minister zahraničných vecí

Za vládu

Beninskej ľudovej republiky:

Michel Alladaye v. r.

minister vnútra

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.