Vyhláška č. 7/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o križovaní pozemných komunikácií s dráhami na úrovni koľají

Čiastka 1/1988
Platnosť od 29.01.1988 do31.12.2009
Účinnosť od 01.03.1988 do31.12.2009
Zrušený 513/2009 Z. z.

7

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 9. decembra 1987

o križovaní pozemných komunikácií s dráhami na úrovni koľají

Federálne ministerstvo dopravy po dohode s ministerstvami vnútra, Národným výborom hlavného mesta Prahy, Národným výborom hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a krajskými národnými výbormi ustanovuje podľa § 29 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach:


§ 1

Križovanie pozemných komunikácií s dráhami na úrovni koľají (ďalej len „priecestie“) sa označí výstražným krížom.1)

§ 2

Priecestie električkovej dráhy umiestnené v zastavanej časti obce, ktorej začiatok a koniec je vyznačený dopravnými značkami,2) môže byť namiesto výstražného kríža označené dopravnou značkou „daj prednosť v jazde električke“.3)

§ 3

(1) Ak to vyžaduje dopravná intenzita na priecestí a rozhľadové pomery, zabezpečí sa priecestie svetelným priecestným zabezpečovacím zariadením.4)

(2) Existujúce priecestia sa môžu zabezpečiť mechanickým priecestným zabezpečovacím zariadením.

(3) Svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie musí varovať užívateľov pozemnej komunikácie s dostatočným časovým predstihom, že sa k priecestiu blíži vlak alebo dráhové vozidlo, dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami a prerušovaným zvukom zvončeka, prípadne húkačky. Svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie ovládané jazdou vlaku,5) upovedomuje užívateľov pozemnej komunikácie prerušovaným bielym svetlom, že sa k priecestiu neblíži vlak alebo dráhové vozidlo. Svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie môže byť doplnené závorami.

(4) Priecestie električkovej dráhy označené podľa § 2, môže byť zabezpečené (riadené) svetelným signalizačným zariadením ovládaným jazdou električky.

§ 4

(1) O označení priecestia, zabezpečení priecestia, zmene zabezpečenia priecestia, o druhu priecestného zabezpečovacieho zariadenia, spôsobe jeho ovládania, časovom predstihu a dĺžke výstrahy rozhoduje dráhový správny orgán.

(2) Dráhový správny orgán nerozhoduje o označení priecestia vnútri závodu dráhového podniku, kam nemôžu vchádzať vozidlá nepatriace závodu, a priecestí v železničných staniciach určených pre železničnú a poštovú manipuláciu alebo pre nástup a výstup cestujúcich, ako aj pre prechod dráhových pracovníkov. Tieto priecestia označuje dráhový podnik podľa miestnych pomerov a potrieb.

§ 5

Dráhové podniky sú povinné označiť priecestia so závorami výstražným krížom najneskôr do 31. 12. 1990.


§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1968 Zb. o križovaní pozemných komunikácií s dráhami na úrovni koľají.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1988.


Minister:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) §37 ods. 2 písm. a) vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky.

2) Dopravná značka č. D39a a č. D39b (príloha vyhlášky č. 100/1975 Zb.).

3) Dopravná značka č. C1b zväčšeného formátu podľa ON 01 80 20 (príloha vyhlášky č. 100/1975 Zb.).

4) ČSN 34 2650 ON 73 63 80.

5) ČSN 34 2650.