Vyhláška č. 160/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a Protokole o jeho zmene

Čiastka 36/1988
Platnosť od 26.10.1988
Účinnosť od 10.11.1988
Redakčná poznámka

Medzinárodný dohovor aj Protokol nadobudli platnosť 1. januárom 1988 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

160

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 13. septembra 1988

o Medzinárodnom dohovore o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a Protokole o jeho zmene


Dňa 14. júna 1983 bol v Bruseli dojednaný Medzinárodný dohovor o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a 24. júna 1986 bol v Bruseli dojednaný Protokol o zmene tohto dohovoru.

V mene vlády Československej socialistickej republiky bol Medzinárodný dohovor podpísaný v Bruseli 9. decembra 1986 a Protokol o jeho zmene prijatý 22. apríla 1987.

Pri podpise Medzinárodného dohovoru sa urobilo vyhlásenie k ustanoveniu jeho článku 14, ktoré je v rozpore s Deklaráciou o poskytnutí nezávislosti koloniálnym územiam a národom, ktorá bola prijatá na XV. zasadaní Valného zhromaždenia OSN v roku 1960 a Československá socialistická republika ho preto považuje za prekonané.

Medzinárodný dohovor aj Protokol nadobudli platnosť 1. januárom 1988 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

Český preklad Medzinárodného dohovoru aj Protokolu sa vyhlasuje súčasne.*) Do textu prílohy Medzinárodného dohovoru možno nazrieť na Ústrednej colnej správe Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

M E D Z I N Á R O D N Ý  D O H O V O R
o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru (uzavretý v Bruseli 14. júna 1983)

Preambula

Zmluvné strany tohto dohovoru, vypracovaného pod záštitou Rady pre colnú spoluprácu,

prajúc si uľahčiť medzinárodný obchod,

prajúc si uľahčiť zber, porovnanie a rozbor štatistík, najmä štatistík zahraničného obchodu,

prajúc si obmedziť výdavky, vyplývajúce z nevyhnutnej potreby nového opisu, triedenia a číselného znaku, keď tovar pri medzinárodnej výmene prechádza z jedného systému triedenia na druhý, a uľahčiť zjednotenie obchodných dokladov a prenosu údajov,

majú na zreteli, že technický vývoj a štruktúra medzinárodného obchodu nevyhnutne vyžadujú podstatné zmeny Dohovoru o názvosloví pre triedenie tovaru v colných tarifách, daného v Bruseli 15. decembra 1950,

majúc takisto na zreteli, že stupeň podrobnosti vyžadovaný na tarifné a štatistické účely vládami a obchodnými kruhmi ďaleko presiahol v súčasnej dobe stupeň obsiahnutý v prílohe uvedeného dohovoru,

majúc na zreteli potrebu presných a porovnateľných údajov na účely medzinárodných obchodných rokovaní,

majúc na zreteli, že harmonizovaný systém je určený takisto na používanie pri zaraďovaní tovaru a štatistiky, týkajúcej sa rôznych druhov dopravy tovaru,

majúc na zreteli, že harmonizovaný systém je určený na začlenenie, v najväčšej možnej miere, do obchodných systémov opisu a číselného označovania tovaru,

majúc na zreteli, že harmonizovaný systém je určený na uľahčenie vypracovania čo najužšej nadväznosti jednak medzi obchodnými dovoznými a vývoznými štatistikami a jednak výrobnými štatistikami,

majúc na zreteli, že musí byť zachovaná úzka nadväznosť medzi harmonizovaným systémom a Vzorovou klasifikáciou medzinárodného obchodu (SITC) Spojených národov,

majúc na zreteli, že pokrytie uvedených potrieb možno zabezpečiť zavedením tarifnej a štatistickej kombinovanej nomenklatúry použiteľnej rôznymi účastníkmi medzinárodného obchodu,

majúc na zreteli dôležitosť udržiavania harmonizovaného systému v riadnom stave z hľadiska technického vývoja a štruktúry medzinárodného obchodu,

majúc na zreteli už vykonanú prácu v tejto oblasti Výborom pre harmonizovaný systém, zriadeným Radou pre colnú spoluprácu,

majúc na zreteli, že akokoľvek sa prv menovaný Dohovor o názvosloví osvedčil ako účinný nástroj na dosiahnutie niektorých z týchto cieľov, najlepšia cesta na dosiahnutie celkových žiadúcich výsledkov spočíva v uzavretí nového medzinárodného dohovoru,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tohto dohovoru sa rozumie:

a) „harmonizovaným systémom opisu a číselného označovania tovaru“ (ďalej len „harmonizovaný systém“) nomenklatúra obsahujúca položky a podpoložky a ich číselné znaky, poznámky k triedam, kapitolám, podpoložkám, ako aj k všeobecným pravidlám pre výklad harmonizovaného systému obsiahnutého v prílohe tohto dohovoru;

b) „tarifnou nomenklatúrou“ nomenklatúra vyhotovená v súlade s právnym poriadkom zmluvnej strany za účelom vyberania dovozných ciel;

c) „štatistickými nomenklatúrami“ tovarové nomenklatúry vyhotovené zmluvnou stranou za účelom získania údajov potrebných na vyhotovenie dovozných alebo vývozných štatistík;

d) „tarifnou a štatistickou kombinovanou nomenklatúrou“ kombinovaná nomenklatúra zahŕňajúca tarifnú nomenklatúru a štatistické nomenklatúry, ktoré právne ustanovila zmluvná strana na účely deklarovania tovaru v dovoze;

e) „Dohovorom o zriadení Rady“ Dohovor o zriadení Rady pre colnú spoluprácu, daný v Bruseli 15. decembra 1950;

f) „Radou“ Rada pre colnú spoluprácu spomenutá pod písmenom e);

g) „generálnym tajomníkom“ generálny tajomník Rady;

h) „ratifikáciou“ ratifikácia, prijatie alebo schválenie.

Článok 2

Príloha

Príloha tohto dohovoru tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť a všetky odkazy na tento dohovor sa vzťahujú takisto na túto prílohu.

Článok 3

Záväzky zmluvných strán

1. S výhradou výnimiek uvedených v článku 4:

a) každá zmluvná strana sa zaväzuje, s výnimkou ustanovenia písm. c) tohto odseku, že usporiada svoje tarifné a štatistické nomenklatúry podľa harmonizovaného systému ku dňu, ku ktorému tento dohovor pre ňu nadobudne platnosť.

Tá sa teda pri vyhotovovaní svojich tarifných a štatistických nomenklatúr zaväzuje:

1. používať bez dodatkov a zmien všetky položky a podpoložky harmonizovaného systému, ako aj ich číselné znaky;

2. používať na výklad harmonizovaného systému všeobecné pravidlá, ako aj všetky poznámky k triedam, kapitolám a podpoložkám a nemeniť rozsah tried, kapitol, položiek a podpoložiek harmonizovaného systému;

3. dodržiavať číselné usporiadanie harmonizovaného systému.

b) Každá zmluvná strana dá takisto na voľné použitie verejnosti svoje dovozné a vývozné štatistiky v súlade so šesťmiestnymi číselnými znakmi harmonizovaného systému alebo na podnet tejto zmluvnej strany v ďalšom podrobnejšom členení v miere, ktorá by nezabránila ich zverejneniu, z takých osobitných dôvodov, ako je utajovanie informácií obchodnej povahy alebo z dôvodu národnej bezpečnosti.

c) Žiadne ustanovenie tohto článku nezaväzuje zmluvné strany používať podpoložky harmonizovaného systému v ich tarifnej nomenklatúre za podmienky, že splnia v ich kombinovanej tarifnej a štatistickej nomenklatúre záväzky uvedené pod písmenom a) 1., 2. a 3.

2. V súlade so záväzkami uvedenými v odseku 1 a) tohto článku môže každá zmluvná strana urobiť úpravy textu nevyhnutné na začlenenie harmonizovaného systému do národného hospodárstva.

3. Žiadne ustanovenie tohto článku nebráni zmluvným stranám vytvoriť si vo svojich tarifných alebo štatistických nomenklatúrach podrobnejšie členenie tovaru, než je uvedené v harmonizovanom systéme, za predpokladu, že sa toto podrobnejšie členenie pripojí a zaradí pod šesťmiestnym číselným označením uvedeným v prílohe tohto dohovoru.

Článok 4

Čiastočné uskutočňovanie systému rozvojovými štátmi

1. Každý rozvojový štát, ktorý je zmluvnou stranou, môže odlišne používať niektoré alebo všetky podpoložky harmonizovaného systému po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na štruktúru jeho medzinárodného obchodu a úradné možnosti.

2. Každý rozvojový štát, ktorý je zmluvnou stranou a rozhodne sa pre čiastočné používanie harmonizovaného systému zhodne s ustanoveniami tohto článku, sa zaviaže urobiť všetko pre to, aby sa harmonizovaný systém používal na úrovni šesťmiestnych znakov do 5 rokov začínajúc dňom, ku ktorému preň tento dohovor nadobudol platnosť, alebo iného obdobia, ktoré považuje za potrebné vzhľadom na ustanovenie odseku 1 tohto článku.

3. Každý rozvojový štát, ktorý je zmluvnou stranou a rozhodne sa pre čiastočné používanie harmonizovaného systému zhodne s ustanoveniami tohto článku, používa buď všetky podpoložky s dvoma znamienkami jednej podpoložky s jedným znamienkom, alebo žiadnu alebo všetky podpoložky s jedným znamienkom jednej položky alebo žiadnu. V prípade tohto čiastočného používania šieste číslo alebo piate a šieste číslo zodpovedajúceho číselného znaku harmonizovaného systému, ktoré sa neuskutočňuje, musí sa nahradiť „0“ alebo „00“.

4. Každý rozvojový štát, ktorý sa rozhodne pre čiastočné používanie harmonizovaného systému zhodne s ustanoveniami tohto článku, oznámi generálnemu tajomníkovi pritom, keď sa stane zmluvnou stranou, podpoložky, ktoré nebude uskutočňovať k dátumu, ku ktorému preň tento dohovor nadobudne platnosť, a oznámi mu takisto podpoložky, ktoré bude uskutočňovať neskoršie.

5. Každý rozvojový štát, ktorý sa rozhodne pre čiastočné používanie harmonizovaného systému zhodne s ustanoveniami tohto článku, môže oznámiť generálnemu tajomníkovi pritom, keď sa stane zmluvnou stranou, že sa výslovne zaväzuje uskutočňovať harmonizovaný systém na úrovni šesťmiestnych znakov do troch rokov nasledujúcich po dátume, ku ktorému preň tento dohovor nadobudne platnosť.

6. Každý rozvojový štát, ktorý je zmluvnou stranou a ktorý používa čiastočne harmonizovaný systém zhodne s ustanoveniami tohto článku, je oslobodený od povinností vyplývajúcich z článku 3 tohto dohovoru z hľadiska podpoložiek, ktoré nepoužíva.

Článok 5

Technická pomoc rozvojovým štátom

Vyspelé štáty, ktoré sú zmluvnými stranami, poskytnú rozvojovým štátom na ich žiadosť technickú pomoc po vzájomnej dohode, týkajúcu sa najmä vzdelávania pracovníkov, prevodu ich súčasných nomenklatúr na harmonizovaný systém a pokynov na uskutočnenie opatrení za účelom udržiavania ich prevedených systémov včítane zmien harmonizovaného systému, ako aj vykonávania ustanovení tohto dohovoru.

Článok 6

Výbor pre harmonizovaný systém

1. V súlade s týmto dohovorom je zriadený Výbor nazvaný „Výbor pre harmonizovaný systém“ zložený zo zástupcov každej zmluvnej strany.

2. Výbor pre harmonizovaný systém sa schádza spravidla najmenej dvakrát ročne.

3. Jeho zasadania zvoláva generálny tajomník, a pokiaľ zmluvné strany nerozhodnú inak, konajú sa v sídle Rady.

4. Vo Výbore pre harmonizovaný systém má každá zmluvná strana právo na jeden hlas; pritom na účely tohto dohovoru a nehľadiac na ďalšie dohovory, ktoré budú uzavreté v budúcnosti, budú mať colné alebo ekonomické únie, ako aj ich jeden alebo viac členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami, iba jeden hlas. Pritom, ak všetky členské štáty colnej alebo ekonomickej únie, ktoré sa môžu stať zmluvnými stranami podľa ustanovenia článku 11b), sa stanú zmluvnými stranami, majú iba jeden hlas.

5. Výbor pre harmonizovaný systém volí svojho predsedu, ako aj jedného alebo viac podpredsedov.

6. Vyhotoví svoj rokovací poriadok a prijme ho dvojtretinovou väčšinou hlasov svojich členov. Tento poriadok sa predloží na schválenie Rade.

7. V prípade, že to považuje za užitočné, pozve na účasť na svojich prácach medzivládne a ostatné medzinárodné organizácie ako pozorovateľov.

8. V prípade potreby zriaďuje podvýbory alebo pracovné skupiny, a to najmä z hľadiska ustanovenia odseku 1 a) článku 7 a určí zloženie, hlasovacie práva a vnútorný poriadok týchto orgánov.

Článok 7

Činnosť výboru

1. Výbor pre harmonizovaný systém vykonáva z hľadiska ustanovení článku 8 túto činnosť:

a) predkladá všetky návrhy na zmenu tohto dohovoru, ktoré považuje za prospešné z hľadiska potrieb používateľov a technického vývoja alebo štruktúry medzinárodného obchodu;

b) vydáva vysvetľujúce poznámky, návody na zaradenie tovaru a ostatné návody z hľadiska výkladu harmonizovaného systému;

c) vypracúva odporúčania potrebné na zabezpečenie jednotného výkladu a uskutočňovanie harmonizovaného systému;

d) zhromažďuje a vydáva všetky informácie týkajúce sa uskutočňovania harmonizovaného systému;

e) poskytuje z úradnej moci alebo na žiadosť informácie alebo rady ku všetkým otázkam týkajúcim sa zaraďovania tovaru do harmonizovaného systému zmluvným stranám, členským štátom Rady, ako aj medzivládnym organizáciám a ostatným medzinárodným organizáciám, ktoré považuje za príslušné;

f) predkladá každému zasadaniu Rady správy zo svojej činnosti včítane návrhov na zmeny, vysvetľujúce poznámky, návody na zaraďovanie tovaru a ostatné návody;

g) vykonáva z hľadiska harmonizovaného systému všetky ďalšie právomoci a činnosti, ktoré Rada alebo zmluvné strany môžu považovať za užitočné.

2. Správne rozhodnutia Výboru pre harmonizovaný systém, ktoré majú dopad na rozpočet, sa predkladajú na schválenie Rade.

Článok 8

Úloha Rady

1. Rada skúma návrhy na zmeny tohto dohovoru vypracované Výborom pre harmonizovaný systém a odporúča ich zmluvným stranám v súlade s postupom uvedeným v článku 16 za podmienky, že žiadny členský štát Rady, ktorý je zmluvnou stranou tohto dohovoru, nepožiada, aby príslušná časť alebo celý návrh nebol vrátený výboru na nové preskúmanie.

2. Vysvetľujúce poznámky, návody na zaradenie tovaru, ostatné návody dotýkajúce sa výkladu harmonizovaného systému a odporúčania na zabezpečenie jednotného výkladu a uskutočňovania harmonizovaného systému, ktoré sa vypracovali v priebehu niektorého zasadania Výboru pre harmonizovaný systém v súlade s ustanoveniami odseku 1 článku 7, sa považujú za schválené Radou, ak pred koncom druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v priebehu ktorého sa ukončilo zasadanie Rady, neoznámila žiadna zmluvná strana tohto dohovoru generálnemu tajomníkovi, že žiada, aby sa otázka predložila Rade.

3. Ak sa Rade predloží otázka v súlade s ustanoveniami odseku 2 tohto článku, Rada takú vysvetľujúce poznámky, návody na triedenie tovaru, iné návody alebo odporúčania schváli alebo v prípade, že členský štát Rady, ktorý je zmluvnou stranou tohto dohovoru, o to požiada, ich vráti celkom alebo čiastočne Výboru na nové preskúmanie.

Článok 9

Výška colných sadzieb

Prijatím tohto dohovoru nepreberajú zmluvné strany žiadne záväzky z hľadiska výšky colných sadzieb.

Článok 10

Riešenie sporov

1. Každý spor medzi zmluvnými stranami o výklad alebo vykonávanie tohto dohovoru sa rieši, pokiaľ možno, priamym rokovaním medzi týmito stranami.

2. Každý spor, ktorý sa takto nevybaví, predložia zmluvné strany v spore Výboru pre harmonizovaný systém, ktorý ho preskúma a prijme odporúčanie na jeho urovnanie.

3. Ak Výbor pre harmonizovaný systém nemôže spor urovnať, predloží ho rade, ktorá prijme odporúčanie v súlade s článkom III e) Dohovoru o zriadení Rady.

4. Zmluvné strany v spore sa môžu vopred podvoliť prijať odporúčanie Výboru alebo Rady.

Článok 11

Podmienky, za ktorých sa možno stať zmluvnou stranou

Zmluvnými stranami tohto dohovoru sa môžu stať:

a) členské štáty Rady;

b) colné alebo ekonomické únie, ktorým sa odovzdala právomoc uzavierať dohody z hľadiska čiastočného alebo úplného predmetu tohto dohovoru; a

c) všetky ďalšie štáty, ktorým generálny tajomník zašle na pokyn Rady pozvanie za týmto účelom.

Článok 12

Postup pri prijímaní dohovoru

1. Každý štát alebo colná alebo ekonomická únia spĺňajúca požadované podmienky sa môže stať zmluvnou stranou tohto dohovoru:

a) podpisom bez výhrady ratifikácie;

b) uložením ratifikačných listín po podpise s výhradou ratifikácie alebo

c) prístupom k nemu potom, keď dohovor už bol uzavretý na podpis.

2. Tento dohovor je otvorený na podpis štátom a colným alebo ekonomickým úniám, uvedeným v článku 11, v sídle Rady v Bruseli do 31. decembra 1986. Po tomto dátume bude otvorená na ich prístup.

3. Ratifikačné alebo prístupové listiny sa ukladajú u generálneho tajomníka.

Článok 13

Nadobudnutie platnosti

1. Tento dohovor nadobudne platnosť prvým januárom, ktorý nasleduje v lehote najmenej dvanásť mesiacov a najviac dvadsaťštyri mesiacov potom, čo ju najmenej sedemnásť štátov alebo colných alebo ekonomických únií, uvedených v článku 11, podpísalo bez výhrady ratifikácie alebo uložilo svoje ratifikačné alebo prístupové listiny, ale nie pred 1. januárom 1987.

2. Pre každý štát alebo colnú alebo ekonomickú úniu, ktorá podpíše tento dohovor bez výhrady ratifikácie, ktorá ju ratifikuje alebo k nej pristúpi potom, čo bol dosiahnutý minimálny počet uvedený v odseku 1, nadobudne tento dohovor platnosť prvým januárom, ktorý nasleduje v lehote najmenej dvanásť mesiacov a najviac dvadsaťštyri mesiacov ku dňu, ku ktorému tento štát alebo colná alebo ekonomická únia bez určenia bližšieho dátumu podpísali dohovor bez výhrady ratifikácie alebo po uložení ratifikačnej alebo prístupovej listiny. Pritom dátum nadobudnutia platnosti vyplývajúci z ustanovenia tohto odseku nemôže predchádzať dátum vyplývajúci z odseku 1 tohto článku.

Článok 14

Vykonávanie dohovoru závislými územiami

1. Každý štát môže v dobe, keď sa stáva zmluvnou stranou tohto dohovoru alebo neskoršie, oznámiť generálnemu tajomníkovi, že sa tento dohovor bude vzťahovať na všetky alebo na niektoré územia, za medzinárodné vzťahy ktorých zodpovedá a ktoré uviedol v oznámení. Toto oznámenie nadobudne platnosť prvým januárom, ktorý nasleduje v lehote najmenej dvanásť mesiacov a najviac dvadsaťštyri mesiacov od dátumu, čo ho generálny tajomník dostal, pokiaľ v ňom nie je uvedený skorší dátum. Dohovor však bude platiť pre tieto územia až potom, keď nadobudne platnosť pre príslušný štát.

2. Tento dohovor prestáva platiť pre ustanovené územia k dátumu, ku ktorému sa medzinárodné vzťahy tohto územia už nenachádzajú pod zodpovednosťou príslušnej zmluvnej strany, alebo ku každému skoršiemu dátumu oznámenému generálnemu tajomníkovi za podmienok ustanovených článkom 15.

Článok 15

Výpoveď

Tento dohovor sa uzaviera na neobmedzenú dobu. Každá zmluvná strana ho však môže vypovedať a táto výpoveď nadobudne účinnosť v lehote jedného roka po tom, čo oznámenie o výpovedi dostal generálny tajomník, ak nie je určený neskorší dátum.

Článok 16

Postup pri zmenách dohovoru

1. Rada môže odporučiť zmluvným stranám zmeny tohto dohovoru.

2. Každá zmluvná strana môže oznámiť generálnemu tajomníkovi, že má pripomienku k odporučenej zmene, a môže dodatočne túto pripomienku zrušiť v lehote ustanovenej odsekom 3 tohto článku.

3. Každá odporučená zmena sa považuje za prijatú v lehote šiestich mesiacov od dátumu, keď generálny tajomník túto zmenu oznámil, za podmienky, že k tomuto dátumu nie je vznesená žiadna pripomienka.

4. Prijaté zmeny nadobudnú platnosť pre všetky zmluvné strany v niektorej z ďalej uvedených lehôt:

a) v prípade, že je odporučená zmena oznámená pred 1. aprílom, 1. január druhého roka, ktorý nasleduje po dátume tohto oznámenia, alebo

b) v prípade, že je odporučená zmena oznámená 1. apríla alebo neskôr, 1. január tretieho roka, ktorý nasleduje po dátume tohto oznámenia.

5. Štatistické nomenklatúry každej zmluvnej strany, ako aj jej tarifná nomenklatúra alebo v prípade uvedenom v odseku 1 c) článku 3 jej tarifná a štatistická kombinovaná nomenklatúra, sa musia uviesť do súladu s doplneným harmonizovaným systémom.

6. Pri každom štáte alebo colnej alebo ekonomickej únii, ktorá podpíše tento dohovor bez výhrady ratifikácie, ktorá ho ratifikuje alebo k nemu pristúpi, sa predpokladá, že prijala zmeny, ktoré k dátumu, ku ktorému sa tento štát alebo táto únia stala zmluvnou stranou, nadobudli platnosť alebo boli prijaté zhodne s ustanoveniami odseku 3 tohto článku.

Článok 17

Oprávnenie zmluvných strán na harmonizovaný systém

Z hľadiska otázok týkajúcich sa harmonizovaného systému poskytuje odsek 4 článku 6, článok 8 a odsek 2 článku 16 oprávnenie každej zmluvnej strane:

a) na všetky časti harmonizovaného systému, ktoré uskutočňuje zhodne s ustanoveniami tohto dohovoru; alebo

b) k dátumu, ku ktorému tento dohovor preň nadobudne platnosť zhodne s ustanoveniami článku 13, na všetky časti harmonizovaného systému, ktoré je povinný uskutočňovať k tomuto dátumu zhodne s ustanoveniami tohto dohovoru; alebo

c) na všetky časti harmonizovaného systému za podmienky, že sa výslovne zaviaže uskutočňovať plne harmonizovaný systém na úrovni šesťmiestneho znaku v lehote troch rokov uvedenej v odseku 5 článku 4 a až do uplynutia tejto lehoty.

Článok 18

Výhrady

K tomuto dohovoru sa nepripúšťajú žiadne výhrady.

Článok 19

Oznámenia generálneho tajomníka

Generálny tajomník oznámi zmluvným stranám, iným štátom, ktoré dohovor podpísali, členským štátom Rady, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, a generálnemu tajomníkovi OSN:

a) oznámenia, ktoré dostal podľa článku 4;

b) podpisy, ratifikácie a prístupy uvedené v článku 12;

c) dátum, ku ktorému tento dohovor nadobúda platnosť podľa článku 13;

d) oznámenia, ktoré dostal podľa článku 14;

e) výpovede, ktoré dostal podľa článku 15;

f) doplnky k tomuto dohovoru odporučené podľa článku 16;

g) pripomienky k doplnkom odporučeným podľa článku 16 a takisto ich prípadné zrušenie;

h) doplnky prijaté podľa článku 16 a takisto dátum ich nadobudnutia platnosti.

Článok 20

Registrácia u Spojených národov

Tento dohovor bude registrovaný v súlade s ustanoveniami článku 102 Charty Spojených národov na žiadosť generálneho tajomníka Rady.

Na dôkaz čoho podpísaní zástupcovia, na tento účel riadne splnomocnení, tento dohovor podpísali.

Dané v Bruseli 14. júna 1983 v anglickom a francúzskom jazyku, pričom oba texty sú totožné, a to v jedinom vyhotovení, ktoré bude uložené u generálneho tajomníka Rady, ktorý zašle jeho overené kópie všetkým štátom a všetkým colným alebo ekonomickým úniám uvedeným v článku 11 tohto dohovoru.

P r o t o k o l  o  z m e n e

Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru (Brusel, 24. júna 1986)

Zmluvné strany Dohovoru o zriadení Rady pre colnú spoluprácu, podpísaného v Bruseli 15. decembra 1950, a Európske hospodárske spoločenstvo,
majúc na zreteli, že Medzinárodný dohovor o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru (uzavretý v Bruseli 14. júna 1983) nadobudne platnosť 1. januárom 1988,

majúc na zreteli, že pokiaľ by článok 13 spomenutého dohovoru nebol zmenený, stalo by sa nadobudnutie platnosti tohto dohovoru neistým,

dohodli sa takto:

Článok 1

Odsek 1 článku 13 Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru, uzavretého v Bruseli 14. júna 1983 (ďalej len „Dohovor“), sa nahrádza takto:

„1. Tento dohovor nadobudne platnosť 1. januárom, ktorý nasleduje ihneď najmenej po troch mesiacoch po dátume, ku ktorému ho najmenej sedemnásť štátov alebo colných alebo ekonomických únií uvedených v článku 11 podpísalo bez výhrady ratifikácie alebo uložilo svoje ratifikačné alebo prístupové listiny, ale nie pred 1. januárom 1988.“.

Článok 2

A. Tento Protokol nadobudne platnosť súčasne s Dohovorom za podmienky, že sedemnásť štátov alebo colných alebo ekonomických únií uvedených v článku 11 Dohovoru uložilo svoje listiny o prijatí Protokolu u generálneho tajomníka Rady pre colnú spoluprácu. Pritom štáty alebo colné alebo ekonomické únie môžu uložiť svoje listiny o prijatí tohto Protokolu len vtedy, ak skôr podpísali alebo podpisujú súčasne Dohovor bez výhrady ratifikácie alebo uložili alebo ukladajú súčasne svoje ratifikačné alebo prístupové listiny k Dohovoru.

B. Každý štát alebo colná alebo ekonomická únia, ktoré sa stanú zmluvnou stranou Dohovoru po nadobudnutí platnosti tohto Protokolu podľa uvedeného odseku A, sú zmluvnými stranami Dohovoru spomenutého v Protokole.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.