Vyhláška č. 164/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 100/1982 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode

Čiastka 36/1988
Platnosť od 26.10.1988 do25.06.1992
Účinnosť od 26.10.1988 do25.06.1992
Zrušený 322/1992 Zb.

OBSAH

164

VYHLÁŠKA

Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky

zo 14. októbra 1988

o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 100/1982 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode

Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 56 zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode (ďalej len „zákon“) a podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zákonov (úplné znenie č. 70/1983 Zb.) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 100/1982 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1: sa písmená b) a c) vypúšťajú, písmeno f) znie:

f) vykonávanie výskumu vnútorného trhu a spotrebiteľského dopytu,“.

Doterajšie písmená d) až i) sa označujú ako písmená b) až g).

2. § 2 znie:

㤠2

Vyhláška sa vzťahuje na orgány oprávnené na udeľovanie povolenia na vykonávanie obchodnej činnosti, na organizácie, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť, a na občanov pri predaji vlastných výrobkov vyrábaných alebo spracúvaných po domácky.“.

3. V § 3 sa slová „oprávnené na vykonávanie obchodnej činnosti“ nahrádzajú slovami „ktoré vykonávajú obchodnú činnosť“.

4. V § 4 ods. 3 sa na konci pripojuje veta, ktorá znie:

„Tento zákaz sa nevzťahuje na občanov, ktorí predávajú tovar alebo pripravujú pokrmy a nápoje na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov.1)".

5. § 8 znie:

㤠8

V predajni alebo prevádzkárni sa predáva tovar alebo poskytujú služby občanom za hotové, na šeky vystavené peňažnými ústavmi alebo občanmi, ktorí majú vklady na účtoch v štátnych peňažných ústavoch.".

6. § 23 znie:

㤠23

(1) Nepotravinársky tovar v cene presahujúcej 500 Kčs sa rezervuje najdlhšie do konca času predaja nasledujúceho dňa.

(2) V predajniach, ktoré určí organizácia, sa predáva tovar aj na pôžičku2) poskytnutú štátnou sporiteľňou alebo jej prostredníctvom, s výnimkou tovaru, ktorý je z úverovania vylúčený. Pri predaji na pôžičku sa občanovi tovar rezervuje najdlhšie na päť pracovných dní.

(3) Rezervovaný tovar sa označí menom, priezviskom a adresou občana, pre ktorého je tovar rezervovaný, dátumom rezervovania a dátumom jeho trvania.".

7. V § 24 v ods. 1 v prvej vete sa slovo „určí“ nahradzuje slovami „môže určiť“.

8. V § 25 ods. 1 sa slovo „určí“ nahradzuje slovami „môže určiť“.

9. § 31 znie:

㤠31

(1) Organizácia zaradí odbytové stredisko verejného stravovania (ďalej len „odbytové stredisko") do kategórie a skupiny v súlade s príslušnou odborovou normou.3)

(2) Ak sa zmenia podmienky, na základe ktorých bolo odbytové stredisko zaradené do kategórie a skupiny, je organizácia povinná bezodkladne zmeniť jeho zaradenie.".

10. § 40 znie:

㤠40

(1) Organizácia zaradí prevádzkáreň do kategórie a triedy v súhlase s príslušnou odborovou normou.4)

(2) Ak sa zmenia podmienky, na základe ktorých bola prevádzkáreň zaradená do kategórie a triedy, je organizácia povinná bezodkladne zmeniť jej zaradenie.".

11. TRETIA ČASŤ Zásady plánovania a výstavby predajní alebo prevádzkární sa vypúšťa.

12. § 50 sa vypúšťa.

13. PIATA ČASŤ včítane nadpisu znie:

„PIATA ČASŤ

VYKONÁVANIE VÝSKUMU VNÚTORNÉHO TRHU A SPOTREBITEĽSKÉHO DOPYTU

§ 54

Výskum vnútorného trhu a spotrebiteľského dopytu (ďalej len „výskum trhu") uskutočňujú organizácie, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť.

§ 55

Organizácie pri výskume trhu najmä:

a) sledujú, zhromažďujú a vyhodnocujú údaje o vývoji spotrebiteľského dopytu po tovaroch a službách, o zmenách dopytu a stupni jeho uspokojovania,

b) spolupracujú s dodávateľskými, servisnými a opravárenskými organizáciami a zabezpečujú vzájomnú výmenu informácií,

c) spolupracujú s vedeckovýskumnou základňou a Ministerstvom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky pri koncepčných a prognostických výskumoch trhu.“.

14. § 56 sa vypúšťa.

15. § 57 znie:

㤠57

Orgány štátneho obchodného dozoru sa pri výkone dozoru zameriavajú na riadne a plynulé zásobovanie občanov a najmä na ochranu ich oprávnených záujmov na vnútornom trhu.“.

16. V § 58 sa vypúšťajú slová „alebo orgán, ktorý ich riadi“.

17. V § 62 sa vypúšťa prvá veta.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Nagy v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 2/1988 Zb. o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb na základe povolenia národného výboru.".

2) § 33 ods. 2 vyhlášky predsedu Štátnej banky československej č. 10/1978 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácie.".

3) Odborová norma 73 54 13.".

4) Odborová norma 73 54 12.".