205

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky

z 24. novembra 1988

o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov

Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky podľa § 2 ods.2 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien a čl. II zákona Slovenskej národnej rady č. 50/1988 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1

Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška sa vzťahuje na zisťovanie a dojednávanie cien stavieb, pozemkov a trvalých porastov pri ich prevodoch a prechodoch podľa Občianskeho zákonníka, Hospodárskeho zákonníka a pri prevodoch na česko-slovenský subjekt so zahraničnou majetkovou účasťou alebo iný než česko-slovenský subjekt.

(2) Ďalej táto vyhláška ustanovuje spôsob zistenia alebo dojednania:

a) úhrady za zriadenie práva osobného užívania pozemkov,

b) náhrady za dočasné užívanie pozemkov,

c) ceny stavieb, ktoré príslušný stavebný úrad nariadil alebo povolil odstrániť5) z dôvodov na strane vlastníka,

d) ceny stavieb, ktoré majú byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou odstránené z dôvodu investičnej výstavby, a ceny pozemkov a trvalých porastov prevádzaných z tohto dôvodu na stavebníka.

(3) Táto vyhláška sa ďalej vzťahuje na prevody vlastníctva k stavbám, pozemkom a trvalým porastom a na náhrady za dočasné užívanie pozemkov medzi občanmi, ak sa nedohodnú inak.

(4) Táto vyhláška tiež ustanovuje spôsob zistenia vyvolávacej ceny stavieb, pozemkov a trvalých porastov vo vlastníctve štátu5a) pre verejné dražby.

(5) Vyhláška sa nevzťahuje na:

a) ceny bytov v osobnom vlastníctve,3)

b) náhrady pri vyvlastnení,4)

c) určenie hodnoty základných prostriedkov pre účely ich evidencie,

d) náhrady škôd vzniknutých na stavbách, pozemkov a trvalých porastoch.

DRUHÁ ČASŤ

PRVÝ ODDIEL

CENY STAVIEB, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV PRI ICH PREVODOCH A PRECHODOCH MEDZI ČESKO-SLOVENSKÝMI SUBJEKTAMI, ÚHRADY ZA ZRIADENIE PRÁVA OSOBNÉHO UŽÍVANIA POZEMKOV A NÁHRADY ZA DOČASNÉ UŽÍVANIE POZEMKOV (NÁJOM) PODĽA OBČIANSKEHO ZÁKONNĺKA

§ 2

Rodinné domčeky

(1) Cena rodinného domčeka7) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 1 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m2. Hodnota jedného bodu je 1,-Kčs.

(2) Plochou podlažia sa na zistenie ceny rozumie:

a) zastavaná plocha8) jednotlivých podlaží, pritom z plochy podzemného podlažia a z plochy podkrovia sa počíta len 80% skutočnej výmery,

b) podlahová plocha všetkých priestorov podzemného podlažia, prípadne podzemných podlaží a podlahová plocha všetkých miestností a priestorov podkrovia , pokiaľ je iba v časti povalového priestoru a ak nemožno zistiť ich skutočnú zastavanú plochu.

(3) Do zastavanej alebo podlahovej plochy sa započítavajú len tie miestnosti a priestory, ktorých svetlá výška je minimálne 1,6 m. V podkroví sa započítava plocha miestnosti a priestorov, ktoré túto minimálnu výšku dosahujú aspoň vo svojej časti.

(4) Do zastavanej plochy podlažia sa započítavajú len také miestnosti a priestory, ktoré sú do rodinného domčeka vstavané; nevstavané miestnosti a priestory sa oceňujú samostatne podľa príslušných ustanovení vyhlášky. Výnimku tvorí časť bytu (obytná miestnosť) a príslušenstvo bytu,9) ktoré sa do zastavanej plochy podlažia zahŕňajú vždy, pokiaľ sú s rodinným domčekom prevádzkovo prepojené.

(5) Cena rodinného domčeka sa primerane zníži o opotrebenie s prihliadnutím na jeho stav a predpokladanú životnosť. Percento ročného opotrebenia sa vypočíta delením 100% celkovou predpokladanou životnosťou, pričom predpokladaná životnosť murovanej stavby je spravidla 100 rokov. Opotrebenie nadstavieb a prístavieb sa vypočíta samostatne za každý rok ich veku rovnakým spôsobom, avšak ukončenie predpokladanej životnosti sa určí pre celý rodinný domček (vrátane nadstavieb a prístavieb), k rovnakému roku. Opotrebenie môže byť najviac 80%.

(6) Vek stavby sa pre účely tejto vyhlášky počíta počnúc rokom, v ktorom nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie. V prípadoch, keď došlo k užívaniu skôr, vypočíta sa vek stavby tak, že od roka, ku ktorému sa ocenenie vykonáva, sa odpočíta rok, v ktorom sa preukázateľne stavba začala užívať. Ak nemožno vek stavby takto zistiť, počíta sa podľa iného dokladu a ak nie je ani taký doklad, určí sa odhadom.

(7) Podľa odsekov 1 až 6 sa zistí tiež cena obytnej časti roľníckej usadlosti, ak sa považuje za rodinný domček,10) pritom časť zastavanej plochy obsahujúca miestnosti určené na poľnohospodárske účely sa ocení spôsobom uvedeným v § 11 ods. 1. Opotrebenie sa vypočíta pre celú túto stavbu jednotne podľa odsekov 5 a 6.

§ 3

Ostatné obytné domy

Cena ostatných obytných domov sa rovná cene zistenej podľa § 2 zníženej koeficientom:

a) 0,95, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou nad 150 m2 do 250 m2


b) 0,85, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou nad 250 m2.

DRUHÝ ODDIEL

STAVBY NA INDIVIDUÁLNU REKREÁCIU

§ 4

Rekreačné chaty a záhradkárske chaty

(1) Cena rekreačnej chaty a záhradkárskej chaty13) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 2 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 až 4. Hodnota jedného bodu je 1, 30 Kčs.

(2) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej stavby je spravidla 80 rokov a drevenej a montovanej stavby 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80%.

§ 5

Rekreačné domčeky a rekreačné chalupy

(1) Cena rekreačného domčeka a rekreačnej chalupy14) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 1 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 až 4, pričom časť zastavanej plochy každého podlažia rekreačnej chalupy prevyšujúca výmeru 80 m2 sa započítava iba 50%. Hodnota jedného bodu je 1,-Kčs.

(2) Ustanovenie § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne.

TRETÍ ODDIEL

GARÁŽE

§ 6

Samostatné, radové a poschodové garáže

(1) Cena samostatnej a radovej garáže sa zistí súčtom ocenenia jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení vynásobením hodnoty jedného bodu počtom bodov zistených z prílohy č. 3 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 a 3. Hodnota jedného bodu je 1,– Kčs.

(2) Cena poschodovej garáže ako celku sa zistí podľa odseku 1.

(3) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej a betónovej stavby je spravidla 80 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80%.

ŠTVRTÝ ODDIEL

PLOTY A STUDNE

§ 8

Ploty

(1) Cena plota sa zistí tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 4 tejto vyhlášky a dĺžkou plota v metroch. Hodnota jedného bodu je 1,-Kčs.

(2) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovaného plota je spravidla 50 rokov, plota s podmurovkou 40 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 90%.

§ 9

Studne

(1) Cena studne a ručného čerpadla sa zistí takto:

Kopaná studňa

Tabuľka č. 2

V hĺbkeKčs za 1 m Kčs za 1 ks ručného čerpadla
(podľa celkovej hĺbky studne)
od 0 do 5 m 770,- 520,-
od ďalších 5 do 10 m 1410,- 700,-
nad 10 m 1930,- 950,-

Vŕtaná studňa

Tabuľka č.3

Profilhĺbka studneKčs za 1 m Kčs za 1 ks ručného
čerpadla
do 150 mmod 0 do 10 m 385,- 700,-
od 0 do 20 m 450,- 950,-
od 0 do viac než 20 m 555,- 1050,-
nad 150 mm
do 300 mm
od 0 do 10 m 575,- 700,-
od 0 do 20 m 665,- 950,-
od 0 do viac než 20 m 805,- 1050,-
nad 300 mm
do 500 mm
od 0 do 10 m 930,- 700,-
od 0 do 20 m 1065,- 950,-
od 0 do viac než 20 m 1185,- 1050,-

(2) Cena narážanej studne sa rovná cene vŕtanej studne s priemerom do 150 mm.

(3) Vŕtaná studňa s profilom nad 500 mm sa oceňuje ako kopaná.

(4) Ustanovenia § 2 ods.5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe kopanej studne a vŕtanej studne s priemerom nad 150 mm je spravidla 100 rokov, v ostatných prípadoch 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80%.

(5) Cena kopanej studne neslúži svojmu účelu pre stratu vody alebo inú podstatnú vadu, je 20% z ceny zistenej podľa predchádzajúcich odsekov.

PIATY ODDIEL

OSTATNÉ STAVBY

§ 10

Vedľajšie stavby

(1) Cena stavieb tvoriacich príslušenstvo stavieb hlavných alebo prislúchajúcich k pozemku (dreváreň, kôlňa, práčovňa a pod.) sa zistí súčtom ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení vynásobením hodnoty jedného bodu počtom bodov zistených z prílohy č. 3 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 a 3. Hodnota jedného bodu je 1,– Kčs.

(2) Ak stavba nemá podlažie s minimálnou svetlou výškou 1,6 m, zistí sa jej cena podľa § 12.

(3) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej stavby je spravidla 80 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 85%.

§ 11

Prevádzkové a poľnohospodárske stavby

(1) Cena stavieb určených na ubytovanie (hotely, rekreačné a školiace strediská, ubytovne a pod.) a cena administratívnych budov, škôl, telocviční, obchodných budov, zdravotníckych zariadení sa zistí podľa § 3.

(2) Cena stavieb určených na poľnohospodárske účely (chlievy, stodoly, stajne, kôlne, sýpky a pod.) mimo objektov poľnohospodárskej veľkovýroby (kravín, ošipáreň a pod.) a cena dielní a skladov do 150 m2 zastavanej plochy sa zistí podľa § 10.

(3) Cena prevádzkových stavieb neuvedených v odsekoch 1 a 2 sa zistí vynásobením ceny za 1 m3 počtom m3 obostavaného priestoru7):

StavbaKčs/m3 obostavaného priestoru
budovy výrobné pre priemysel829,-
budovy výrobné pre energetiku878,-
budovy kotolní1009,-
budovy určené na poľnohospodárske účely (stodoly, kôlne, sýpky)167,-
budovy na poľnohospodársku veľkovýrobu552,-
haly kotolní428,-
ostatné haly381,-

Ustanovenie § 2 ods. 5 a 6 platí obdobne s tým, že predpokladaná životnosť je spravidla pri bežnej údržbe pri murovaných a betónových stavbách 80 rokov, okrem stavieb na poľnohospodársku veľkovýrobu. Pre stavby poľnohospodárskej výroby a pre ostatné stavby je predpokladaná životnosť 50 rokov.

(4) Cena obytnej časti prevádzkových stavieb sa zistí samostatne podľa § 3 s tým, že opotrebenie sa vypočíta pre celú stavbu jednotne, vrátane obytnej časti a môže byť najviac 85 %.

ŠIESTY ODDIEL

VONKAJŠIE ÚPRAVY

§ 12

Vonkajšie úpravy

(1) Cena vonkajších úprav uvedených v prílohe č. 6 tejto vyhlášky sa zistí tak, že cena za mernú jednotku v nej uvedená sa vynásobí skutočným počtom merných jednotiek.

(2) Cena vonkajších úprav neuvedených v prílohe č. 6 tejto vyhlášky sa rovná výške nákladov na ich obstaranie v čase ocenenia.

(3) Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť s prihliadnutím na konštrukčné vyhotovenie je spravidla 25 až 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 85%.

SIEDMY ODDIEL

NEDOKONČENÉ A INÉ STAVBY

§ 13

Nedokončené stavby

(1) Cena nedokončenej stavby sa zistí tak, že jednotlivé dokončené konštrukcie a vybavenia sa ohodnotia plným počtom bodov. Neukončené konštrukcie a vybavenia sa ohodnotia počtom bodov určeným pomerom vykonaného množstva prác a konštrukcií k celkovému uvažovanému objemu podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom. Výsledný počet bodov sa vynásobí mernou jednotkou a hodnotou jedného bodu príslušnej stavby.

(2) Na rozostavanej stavbe sa primerané zníženie ceny za opotrebenie vykoná vzhľadom na vek a stav vybudovaných konštrukcií a vybavenia a ich predpokladanú životnosť.

§ 13a

Stavby určené na demoláciu

Ceny stavieb, ktoré príslušný stavebný úrad nariadil alebo povolil odstrániť5) z dôvodu na strane vlastníka, sa rovnajú cene materiálu, ktorý je možné získať ich demoláciou.

§ 13b

Iné stavby

Ceny stavieb, ktoré v tejto vyhláške nie sú osobitne uvedené, sa rovnajú nákladom na obstaranie rovnakej alebo porovnateľnej stavby v mieste a dobe jej prevodu alebo prechodu, po odpočítaní primeraného opotrebenia.

ÔSMY ODDIEL

POZEMKY

§ 14

(1) Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu16) alebo na zriadenie záhrady alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako zastavaná plocha, nádvorie,17) záhrada,18) a nejde o pozemok oceňovaný podľa odseku 2, je:

250,-Kčs v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave,

150,-Kčs v Banskej Bystrici, Košiciach, Piešťanoch, Sliači, Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach,

100,-Kčs v mestách, ktoré sú sídlom okresu, a v mestách, v ktorých pôsobia národné výbory I. kategórie,19)

70,-Kčs v ostatných mestách,

20,-Kčs v ostatných obciach.

Cena sa upraví podľa prílohy č. 7 tejto vyhlášky.

(2) Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu15) na individuálnu rekreáciu20) alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako plocha zastavaná stavbou na individuálnu rekreáciu a nádvorie17) alebo záhrada,18) ktorý tvorí s touto stavbou jeden funkčný celok, je 100,– Kčs, ak nie je v odseku 1 pre obec, v ktorej sa pozemok nachádza, ustanovená vyššia cena. Cena sa upraví podľa prílohy č. 7.

(3) Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako orná pôda, ovocný sad, vinica alebo chmeľnica sa určí podľa sadzieb uvedených v prílohe č. 9.

(4) Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako lúka a pasienok je 75 % z ceny poľnohospodárskej pôdy určenej podľa sadzieb uvedených v prílohe č. 9 so zaokrúhlením výslednej hodnoty na násobky 0,05 Kčs za 1 m2.

(5) Cena iných pozemkov než uvedených v odsekoch 1 až 4 je 3,– Kčs za 1 m2.

§ 15

Úhrada za zriadenie práva osobného užívania pozemkov

Výška úhrady za zriadenie práva osobného užívania pozemku,23) sa zistí podľa sadzieb uvedených v § 14 ods.1 a 2, vzhľadom na účel, na ktorý je pozemok do osobného užívania prenechaný, prípadne na ktorý sa už užíva.

§ 16

Náhrada za dočasné užívanie pozemkov

(1) Výška náhrady za dočasné užívanie pozemku24) sa vypočíta percentuálnou sadzbou z úhrady, ktorú by bolo možné požadovať za zriadenie práva osobného užívania, ak nie je v odseku 2 ustanovené inak. Percentuálna sadzba je ročne:

a) 5 % pri pozemkoch prenechávaných pre potreby podnikania

b) 2 %, ak je pozemok na území mesta a nejde o pozemky uvedené pod písmenom a)

c) 4 % v ostatných prípadoch.

(2) Výška náhrady za dočasné užívanie poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, lúky, pasienky) a pôdy, ktorá bola a má byť naďalej pôdohospodársky obhospodarovaná, ale dočasne obrábaná nie je, sa vypočíta percentuálnou sadzbou z cien poľnohospodárskej pôdy podľa § 14 ods. 3 až 5 za m2 ročne:

a) 2,0 % pri sadoch, viniciach a chmeľniciach

b) 1,5 % pri ornej pôde

c) 1,0 % pri lúkach a pasienkoch

d) 0,5 % pri iných pozemkoch.

Výška náhrady za dočasné užívanie pozemku,24) ktorý je prenechaný do užívania ako záhrada a pozemku na tento účel už užívaného, vypočíta sa podľa odseku 1.

(3) Náhrady zistené podľa odseku 2 sa zvýšia, ak je priemerná norma výnosnosti za 1 ha určená osobitným predpisom25) vyššia než uvedená v IV. skupine o

a) 10% z výnosu pri priemernej výnosnosti uvedenej v III. skupine,

b) 12% z výnosu pri priemernej výnosnosti uvedenej v II. skupine,

c) 15% z výnosu pri priemernej výnosnosti uvedenej v I. skupine.

DEVIATY ODDIEL

TRVALÉ PORASTY

§ 17

(1) Cena ovocných stromov sa zistí podľa tabuľky č. 1 prílohy č. 8 tejto vyhlášky.

(2) Cena viničných porastov a zariadení viníc sa zistí podľa tabuľky č. 2 prílohy č. 8 tejto vyhlášky.

(3) Cena chmeľových porastov a zariadení chmeľníc sa zistí podľa tabuľky č. 3 prílohy č. 8 tejto vyhlášky.

(4) Cena lesných porastov sa zistí podľa tabuľky č. 4 prílohy č. 8 tejto vyhlášky.

(5) Cena okrasných drevín sa zistí podľa tabuľky č. 5 prílohy č. 8 tejto vyhlášky.

DVANÁSTY ODDIEL

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 20

Ak nadobudol vlastník stavbu po 1. júni 1953 za cenu vyššiu než zistenú podľa § 2 až 13, je táto vyššia cena po odpočítaní zvýšenia ceny pri predchádzajúcom prevode podľa § 21 tejto vyhlášky, prípadne § 21 vyhlášky č. 129/1984 Zb. a po odpočítaní opotrebenia platnou cenou i pre ďalšie prevody alebo prechody vlastníctva týchto stavieb. Vyššiu cenu možno preukázať kúpnou zmluvou, faktúrami dodávateľa stavby alebo podrobným položkovým rozpočtom stavby v cenovej úrovni platnej v čase jej výstavby.

§ 21

Ceny zistené podľa predchádzajúcich ustanovení môžu byť pri prevodoch alebo prechodoch zvýšené až o 40 %, najmä vzhľadom na miesto, polohu a zvláštne vybavenie. Zvýšenie nie je možné hradiť zo štátného rozpočtu.

§ 22

Ceny stavieb, pozemkov, trvalých porastov a náhrady za dočasné užívanie pozemkov podľa tejto vyhlášky sú cenami a náhradami najvyššie prípustnými.

§ 23

Pri prevodoch stavieb a pozemkov okrem prevodov od občanov do štátneho vlastníctva môže Ministerstvo financií a cien SR na žiadosť prevodcu pred uzavretím zmluvy výnimočne povoliť vyššiu cenu z ustanovení tejto vyhlášky. Obdobne je možné zvýšiť náhradu za dočasné užívanie pozemkov v štátnom vlastníctve.

TRETIA ČASŤ

CENY PRI PREVODOCH STAVIEB, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV A NÁHRADY ZA DOČASNÉ UŽÍVANIE POZEMKOV DOHODNUTÉ MEDZI ČESKO-SLOVENSKÝMI SUBJEKTAMI PODĽA HOSPODÁRSKEHO ZÁKONNĺKA

§ 23a

(1) Pri odplatných prevodoch vlastníctva alebo práva hospodárenia ku stavbám, pozemkom a trvalým porastom medzi česko-slovenskými subjektami bez zahraničnej účasti sa cena určuje dohodou, pokiaľ nie je v § 23b ustanovené inak.

(2) Náhrada za dočasné užívanie pozemkov prenechaných do užívania podľa Hospodárskeho zákonníka sa určuje dohodou, pokiaľ nie je v § 23b ustanovené inak.

§ 23b

(1) Ceny stavieb, ktoré majú byť podľa územnoplánovacej dokumentácie odstránené z dôvodov investičnej výstavby, a ceny pozemkov a trvalých porastov prevádzaných z tohto dôvodu na stavebníkov, pokiaľ sa strany nedohodnú inak, sa rovnajú nákladom na obstaranie rovnakých alebo porovnateľných stavieb a pozemkov v mieste stavby a v dobe jej prevodu, pričom cena stavieb sa zníži o primerané opotrebenie.

(2) Náhrady za dočasné užívanie pozemkov z dôvodov investičnej výstavby podľa územnoplánovacej dokumentácie musia zodpovedať náhradám obvyklým v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

ŠTVRTÁ ČASŤ

CENY STAVIEB, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV PRI PREVODOCH NA ČESKO-SLOVENSKÝ SUBJEKT SO ZAHRANIČNOU MAJETKOVOU ÚČASŤOU ALEBO INÝ NEŽ ČESKO-SLOVENSKÝ SUBJEKT

§ 23c

(1) Pri prevodoch vlastníctva stavieb, pozemkov a trvalých porastov na česko-slovenský subjekt so zahraničnou majetkovou účasťou alebo iný než česko-slovenský subjekt sa cena zistí v cenovej úrovni zahraničného trhu prepočítanej na česko-slovenskú menu obchodným kurzom platným ku dňu uzavretia zmluvy. Pri zmluvných prevodoch je možné dohodnúť aj inú cenu ako zistenú.

(2) Cena pri prevodoch vlastníctva na česko-slovenský subjekt so zahraničnou majetkovou účasťou alebo iný než česko-slovenský subjekt je platná až po schválení Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

(3) Náhrada za dočasné užívanie pozemkov, ktorých užívateľom je česko-slovenský subjekt so zahraničnou majetkovou účasťou alebo iný než česko-slovenský subjekt, sa určuje dohodou.

PIATA ČASŤ

VYVOLÁVACIE CENY STAVIEB, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV VO VLASTNĺCTVE ŠTÁTU PRE VEREJNÉ DRAŽBY

§ 23d

Stavby

(1) Cena stavby vo vlastníctve štátu určenej pre verejnú dražbu sa zistí vynásobením nadobúdacej ceny indexom uvedeným v tabuľke č. 1. Minimálna vyvolávacia cena sa rovná takto zistenej cene stavby, upravenej koeficientom uvedeným v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 1
Nadobúdacia cena v cenovej úrovniindex
do 20. 6. 19391,89
20. 6. 1939 -31. 12. 19421,07
1. 1. 1943 - 31. 12. 19450,94
1. 1. 1946 - 31. 12. 19510,44
1. 1. 1952 - 31. 5. 19530,35
1. 6. 1953 -30. 6. 19591,80
1. 7. 1959 - 31. 3. 19642,12
1. 4. 1964 - 31. 12. 19662,26
1. 1. 1967-31. 12. 19691,51
1. 1. 1970 - 31. 12. 19761,38
1. 1. 1977-31. 12. 19811,36
1. 1. 1982 - 31. 12. 19841,24
1. 1. 1985 - 31. 12. 19881.11
1. 1. 1989 -31. 12. 19891.07
1. 1. 1990 a ďalej1,00
Tabuľka č. 2
stavba z rokukoeficient
do r. 19300,25
1931 až 19400,40
1941 až 19500,50
1951 až 19600,60
1961 až 19700,70
1971 až 19800,85
1981 a ďalej0,95

(2) Nadobúdacou cenou pre potreby tejto vyhlášky je cena, za ktorú stavba bola alebo mohla byť nadobudnutá v čase svojho vzniku. Táto cena sa zistí z účtovnej evidencie organizácie, ktorá má k stavbe právo hospodárenia.

(3) Ak bola po roku 1970 vykonaná generálna oprava objektu alebo jeho rekonštrukcia, modernizácia, prístavba alebo nadstavba, zvyšuje sa minimálna vyvolávacia cena zistená podľa predchádzajúceho odseku o 10 %. Na stavebné úpravy vykonané pred rokom 1970 sa neprihliada.

(4) Ak nie je možné zistiť nadobúdaciu cenu podľa odseku 2, zistí sa minimálna vyvolávacia cena stavby vo vlastníctve štátu určenej pre verejnú dražbu podľa § 2 až 13 tejto vyhlášky.

§ 23e

Pozemky a trvalé porasty

(1) Cena pozemkov sa nereguluje. Pri určení vyvolávacej ceny pozemku sa prihliada najmä na veľkosť a význam obce, druh stavebného pozemku, obchodnú a priemyselnú polohu, prístupnosť a infraštruktúru, prípadne na ďalšie osobitné podmienky, ktoré môžu mať vplyv na výšku ceny.

(2) Vyvolávacia cena trvalých porastov sa nereguluje. Pri jej určení sa prihliada najmä na kvalitu, druh a prostredie, v ktorom sa trvalé porasty nachádzajú.

§ 23f

Zvýšenie ceny podľa § 20 tejto vyhlášky nemožno uplatniť pri cene dosiahnutej vo verejnej dražbe.


§ 24

Zrušuje sa vyhláška Slovenského cenového úradu č. 129/1984 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, porastov , úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov.

§ 25

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Minister:

Ing. Mišeje v. r.


Príloha č. 1

RODINNÉ DOMČEKY, REKREAČNÉ DOMČEKY A REKREAČNÉ CHALUPY

Znak č.Konštrukcia a vybaveniePočet bodov za 1 m2
1.Osadenie do terénu (len v podzemných podlažiach)
1.1. v priemernej hĺbke 2 m a viac
a) so zvislou izoláciou310
b) bez zvislej izolácie205
1.2. v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m
a) so zvislou izoláciou220
b) bez zvislej izolácie140
1.3. v priemernej hĺbke do 1 m
a) so zvislou izoláciou100
b) bez zvislej izolácie65
2.Základy
2.1. s vodorovnou izoláciou130
2.2. bez izolácie105
3.Murivo
3.1. murované v skladobnej hrúbke
a) nad 60 cm350
b) nad 50 do 60 cm595
c) nad 40 do 50 cm530
d) nad 30 do 40 cm465
e) do 30 cm360
3.2. z monolitického betónu320
3.3. montované z prefabrikovaných dielcov
a) z betónových395
b) na báze dreva270
3.4. drevené v hrúbke
a) nad 20 cm360
b) nad 16 do 20 cm340
c) do 16 cm285
4.Stropy
4.1. s rovným podhľadom
a) vybudované po roku 1960285
b) vybudované do roku 1960225
4.2. s viditeľnými trámami
a) železobetónové215
b) drevené115
4.3. klenbové180
5.Krovy
5.1. zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami
5.2. väznicové valbové, stanové
5.3. väznicové sedlové, manzardové
5.4. hambálkové
5.5. pultové
5.6. klincované väzníky
6.Krytiny strechy na krove
6.1. plechové
a) z medi435
b) z hliníka225
c) pozinkované185
6.2. pálené
a) ťažké korýtkové (prejzové)225
b) ostatné ťažké (vlnovky, francúzske TRF, Holland-TRH, Portugal-TRP), obyčajné dvojdrážkové110
c) obyčajné jednodrážkové80
6.3. šindľové a doštené225
6.4. azbestocementové
a) šablóny na debnení105
b) šablóny na latách, vlnité dosky80
6.5. z cementových drážkoviek80
6.6. lepenkové65
7.Krytiny na plochých strechách
7.1. z medeného plechu425
7.2. z dlaždíc260
7.3. z hliníkového plechu210
7.4. z pozinkovaného plechu165
7.5. z asfaltovaných privarovaných pásov145
7.6. z asfaltovanej lepenky125
7.7. z cementovaného poteru60
8.Klampiarske konštrukcie
8.1. z medeného plechu (min. žľaby, zvody, komíny, prieniky)195
8.2. z pozinkovaného plechu
a) úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky)50
b) len žľaby a zvody25
c) parapety5
9. Fasádne omietky
9.1. nad 2/3 omietanej plochy steny
a) brizolit, omietky na báze umelých hmôt, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované25
b) vápenné a vápenno-cementové hladké, škárované murivo15
9.2. nad 1/2 do 2/3 plochy omietanej steny
a) brizolit, omietky na báze umelých hmôt, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované20
b) vápenné a vápenno-cementové hladké, škárované murivo10
9.3. nad 1/3 do 1/2 omietanej plochy steny
a) brizolit, omietky na báze umelých hmôt, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované10
b) vápenné a vápenné-cementové hladké, škárované murivo5
9.4. do 1/3 omietanej plochy steny
a) brizolit, omietky na báze umelých hmôt, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované5
b) vápenné a vápenno-cementové hladké, škárované murivo3
10.Obklady fasád
10.1. nad 2/3 obkladanej steny
a) obklad šindlom95
b) obkladové murivo z prírodného kameňa (haklíky, kopáky)90
c) obklady remienkové a z kamenných dosiek75
d) umelý kameň60
e) obklady keramické, obklady drevom45
f) škárované lícovky, murivo z lomového kameňa30
g) obklady azbestocementovými šablónami30
10.2. nad 1/2 do 2/3 obkladanej steny
a) obklady šindľom80
b) obkladové murivo z prírodného kameňa (haklíky, kopáky)60
c) obklady remienkové a z kamenných dosiek50
d) umelý kameň50
e) obklady keramické a obklady drevom30
f) škárované licovky a murivo z lomového kameňa20
g) obklady azbestocementovými šablónami20
10.3. nad 1/3 do 1/2 obkladanej steny
a) obklady šindľom50
b) obkladové murivo z prírodného kameňa (haklíky, kopáky)45
c) obklady remienkové a z kamenných dosiek35
d) umelý kameň25
e) obklady keramické a obklady drevom20
f) škárované lícovky a murivo z lomového kameňa15
g) obklady azbestocementovými šablónami15
10.4. do 1/3 obkladanej steny
a) obklady šindľom40
b) obkladové murivo z prírodného kameňa (kopáky, haklíky)30
c) obklady remienkové a z kamenných dosiek25
d) umelý kameň15
e) obklady keramické a obklady drevom15
f) škárované lícovky a murivo z lomového kameňa10
g) obklady azbestocementovými šablónami10
11.Vnútorné obklady
(za každú vyskytujúcu sa položku)
11.01 prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky15
11.02 prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky15
11.03 vane10
11.04 samostatnej sprchy10
11.05 WC min. do výšky 1 m10
11.06 kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)10
12.Schody
s povrchom
12.1. mramor95
12.2. žula85
12.3. tvrdé drevo, červený smrek70
12.4. terazzo, PVC, guma55
12.5. pieskovec, cementový poter50
12.6. mäkké drevo s podstupnicami45
12.7. mäkké drevo bez podstupníc40
12.8. kovové35
13.Dvere
13.1. plné alebo zasklené dýhované alebo z tvrdého dreva90
13.2. hladké plné alebo zasklené70
13.3. rámové s výplňou60
13.4. oceľové, zvlakové30
14.Okná
14.1. dvojité alebo zdvojené hliníkové, drevohliníkové alebo z tvrdého dreva, s dvojvrstvovým alebo trojvrstvovým zasklením130
14.2. dvojité drevené s doskovým ostením s trojvrstvovým zasklením65
14.3. dvojité rámové (von a dnu otvárané)50
14.4. zdvojené ostatné, drevené s dvojvrstvovým zasklením55
14.5. jednoduché drevené alebo oceľové25
15.Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)
15.1. parkety, vlysy (okrem bukových), korok80
15.2. podlahoviny netkané všívané (napr. kovral)75
15.3. vlysy bukové65
15.4. podlahoviny textilné vpichované (napr. Jehor, Riga)60
15.5. podlahoviny gumové, z PVC, lino45
15.6. palubovky, dosky, xylolit40
16.Dlažby a podlahy ostatných miestností
16.1. mramorové80
16.2. keramické45
16.3. xylolit, dlaždice, palubovky, dosky35
16.4. terazzo, lepené povlakové podlahy30
16.5. cementové dlaždice, liaty xylolit25
16.6. cementový poter, tehlová dlažba20
17.Vykurovanie
17.1. ústredné
17.11 kotol ústredného vykurovania (započítava sa len do najväčšieho podlažia a to i vtedy, ak je mimo objektu)
a) na plyn, naftu, vykurovací, olej, elektrinu180
b) na tuhé palivá100
17.12 radiátory
a) hliníkové, liatinové60
b) oceľové a vykurovacie panely40
17.2. lokálne
a) podlahové elektrické v prevažnej časti podlažia100
b) akumulačné kachle, za každý kus55
c) plynové kachle, za každý kus30
d) naftové a stáložiarne kachle, za každý kus15
e) na tuhé palivá obyčajné, za každý kus10
18.Elektroinštalácia
18.1. svetelná, motorická, poistkové automaty70
18.2. svetelná, motorická, poistky55
18.3. len svetelná, poistkové automaty45
18.4. len svetelná, poistky35
19.Bleskozvod35
20.Rozvod vody
20.1. studenej a teplej vody z centrálneho zdroja20
20.2. len studenej vody10
21. Zdroj teplej vody
(za každý kus)
21.01 zásobníkový ohrievač (bojler) elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním25
21.02 prietokový plynový ohrievač20
21.03 kotol ústredného vykurovania10
21.04 kúpeľňové kachle na uhlie5
21.05 malé plynové alebo elektrické ohrievače5
22.Inštalácia plynu
22.1. rozvod svietiplynu alebo zemného plynu15
22.2. rozvod propán-butánu5
23. Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septiku
(za každú vyskytujúcu sa položku)
23.01 zo splachovacieho záchodu15
23.02 z kúpeľne10
23.03 z práčovne10
23.04 z kuchyne5
24.Kuchyňa
(za každý kus)
24.01 sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková zabudovaná platňa a elektrická vstavaná rúra)25
24.02 plynový sporák15
24.03 sporák na tuhé palivo10
25. Vnútorné vybavenie
(za každý kus)
25.01 vaňa liatinová15
25.02 vaňa oceľová smaltovaná10
25.03 umývadlo5
25.04 bidet5
25.05 samostatná sprcha5
26.Záchod
(za každý kus)
26.01 splachovací s umývatkom6
26.02 splachovací bez umývatka5
26.03 suchý (vo vnútri budovy)1
27.Balkón
(za každý kus)
27.01 výmery nad 5 m225
27.02 výmery do 5 m215
28.Krb
(za každý kus)
40
29.Sauna65
30.Okenné žalúzie
30.1. drevené45
30.2. kovové30
31.Vstavané skrine (za 1 kus) okrem špajzových s minimálnou výškou 2 m, šírkou 0,6 m a hĺbkou 0,3 m5
32.Odsávač pár
(za každý kus)
5
33.Domáci telefón (rozvod pod omietkou)5
34.Rozvod televíznej antény a rádioantény
(pod omietkou)
10
35.Okenice35
36.Kovové mreže45

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.

Pokiaľ sa niektoré znaky nevyskytujú na objekte, je počet bodov pre tieto znaky 0.

Počet znakov nesmie byť rozširovaný.

Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.

Počet bodov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia v jednotlivých podlažiach.

Znak č. 2 sa berie do úvahy len pri prvom nadzemnom podlaží.

Znak č. 5, 6, 7 a 8 a znak č. 19 sa započítava v nadzemnom podlaží s najväčšou zastavanou plochou.

Znak č. 9 a 10 sa ohodnotí za každú stranu domu samostatne, súčet sa potom počíta pri ocenení všetkých nadzemných podlaží.

Ak sa na fasáde vyskytuje obklad, počítajú sa najskôr body podľa znaku č. 10 a podľa znaku č. 9 sa potom počítajú body ako doplnok do celku plochy steny upravenej fasádou. Prihliada sa iba na obklady, ktorých priemerná výška na hodnotenej strane je vyššia než 0,5 m. Neprihliada sa na obklady okolo okien.

Počet bodov za radiátory sa rozumie za podlažie, ktoré je vykurované prevažne ústredným (etážovým) vykurovaním.

Príloha č. 2

REKREAČNÉ CHATY A ZÁHRADKÁRSKE CHATY

Znak č.Konštrukcia a vybaveniePočet bodov za 1 m2
1.Osadenie do terénu (len v podzemných podlažiach)
1.1. v priemernej hĺbke 2 m a viac
a) so zvislou izoláciou400
b) bez zvislej izolácie190
1.2. v priemernej hĺbke nad 1 do 2 m
a) so zvislou izoláciou285
b) bez zvislej izolácie140
1.3. v priemernej hĺbke do 1 m
a) so zvislou izoláciou140
b) bez zvislej izolácie70
2.Základy
2.1. s vodorovnou izoláciou120
2.2. bez izolácie90
3.Podmurovka
pri nepodpivničených chatách
3.1. pri priemernej výške podmurovky do 50 cm
a) z opracovaného kameňa110
b) omietaná, škárované tehlové murivo75
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic50
3.2. pri priemernej výške podmurovky nad 50 cm do 100 cm
a) z opracovaného kameňa190
b) omietaná, škárované tehlové murivo140
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic70
3.3. pri priemernej výške podmurovky nad 100 cm
a) z opracovaného kameňa220
b) omietaná, škárované tehlové murivo170
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic90
pri podpivničených chatách do 1/2 zastavanej plochy
3.4. pri priemernej výške podmurovky do 50 cm
a) z opracovaného kameňa70
b) omietaná, škárované tehlové murivo30
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic20
3.5. pri priemernej výške podmurovky nad 50 cm do 100 cm
a) z opracovaného kameňa120
b) omietaná, škárované tehlové murivo50
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic35
3.6. pri priemernej výške podmurovky nad 100 cm
a) z opracovaného kameňa180
b) omietaná, škárované tehlové murivo75
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic50
pri podpivničených chatách do 3/4 zastavanej plochy
3.7. pri priemernej výške podmurovky do 50 cm
a) z opracovaného kameňa45
b) omietaná, škárované tehlové murivo20
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic15
3.8. pri priemernej výške podmurovky nad 50 do 100 cm
a) z opracovaného kameňa80
b) omietaná, škárované tehlové murivo35
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic20
3.9. pri priemernej výške podmurovky nad 100 cm
a) z opracovaného kameňa120
b) omietaná, škárované tehlové murivo50
c) z lomového kameňa, betónu, tvárnic50
4.Obvodové steny
4.1. murované
a) s hrúbkou muriva nad 30 cm430
b) s hrúbkou muriva nad 25 cm do 30 cm350
c) s hrúbkou muriva do 25 cm260
4.2. zrubové
a) s hrúbkou steny nad 16 cm320
b) s hrúbkou steny do 16 cm250
4.3. drevené
a) drevená kostra obojstranne obíjaná210
b) drevená kostra jednostranne obíjaná170
4.4. montované
a) celodrevené250
b) ostatné200
5.Stropy
5.1. nespáliteľné170
5.2. spáliteľné130
6.Krov
6.1. stanový, valbový alebo sedlový s možnosťou podkrovia125
6.2. sedlový alebo valbový bez možnosti podkrovia100
6.3. pultový, priehradový80
7.Krytiny strechy na krove
7.1. škridlové, drevené šindľové175
7.2. plechové
a) na debnení220
b) na latách190
7.3. azbestocementové
a) na debnení160
b) na latách130
7.4. asfaltové
a) zo zvarovaných pásov95
b) lepenkové65
8.Krytiny na plochých strechách
8.1. plechové145
8.2. asfaltové
a) zo zvarovaných pásov60
b) lepenkové40
9.Klampiarske konštrukcie
9.1. úplné55
9.2. len žľaby a zvody35
10.Úprava vonkajších povrchov
10.1. obklady keramické, drevené, kamenné50
10.2. omietky brizolitové, na báze umelých hmôt, štukové, zdrsnené a odtrhované alebo akékoľvek obklady okrem obkladov uvedených v znaku 10.1.20
10.3. vápenné, vápenno-cementové hladké omietky, škárovanie15
10.4. nátery, okrem latexových10
10.5. napúšťanie impregnáciou, latexový náter5
11. Vnútorné obklady
(za každú vyskytujúcu sa položku)
11.01 prevažnej časti kúpeľne min. do výšky 1,35 m20
11.02 samostatnej sprchy15
11.03 WC10
11.04 vane7
11.05 kuchyne (min. pri sporáku)5
12.Schodište
12.1. drevená konštrukcia, schody s podstupnicami90
12.2. betónové alebo tehlové70
12.3. drevená konštrukcia, schody bez podstupníc60
12.4. kovová konštrukcia s akýmikoľvek stupňami50
13.Dvere
13.1. plné alebo zasklené, dýhované alebo z tvrdého dreva40
13.2. plné alebo zasklené, hladké alebo z mäkkého dreva35
13.3. rámové s výplňou30
13.4. kovové alebo zvlakové15
14.Okná
14.1. dvojité z tvrdého dreva alebo červeného smreku95
14.2. dvojité s doskovým ostením55
14.3. zdvojené45
14.4. dvojité von a dovnútra otvárané40
14.5. jednoduché25
15.Podlahy
15.1. parkety, vlysy120
15.2. povlaky textilné105
15.3. povlaky gumové, PVC, lino, palubovky, dosky95
15.4. keramické dlažby90
15.5. betónové dlaždice, terazzo, xylolit55
15.6. cementový poter, tehlová dlažba40
16.Vykurovanie
16.1. ústredné
16.11. kotol ústredného vykurovania (započíta sa do najväčšieho podlažia)100
16.12. radiátory (započítajú sa na každom podlaží, ktoré je nimi vybavené)50
16.2 lokálne
a) akumulačné, za každý kus80
b) krb, za každý kus80
c) naftové, stáložiarne na tuhé palivá, za každý kus25
d) na tuhé palivá, za každý kus10
17.Elektroinštalácia
17.1. motorická a svetelná65
17.2. svetelná45
17.3. rozvod 12 V (z centrálneho zdroja pre celú stavbu)15
17.4. bleskozvod15
18.Rozvod vody
18.1. studenej a teplej z centrálneho zdroja20
18.2. len studenej10
19.Zdroj teplej vody
(za každý kus)
19.01 elektrický bojler45
19.02 plynový prietokový ohrievač na propán-bután40
19.03 malý plynový prietokový ohrievač na propán-bután alebo elektrický ohrievač do 10 l15
19.04 kúpeľňové kachle10
20.Rozvod propán-butánu5
21.Kanalizácia do verejnej siete, žumpy alebo septika
(za každú vyskytujúcu sa položku)
21.01 zo splachovacieho záchodu20
21.02 z kuchyne5
21.03 z kúpeľne5
22.Kuchyňa
(za každý kus)
22.01 elektrický sporák, sporák na propán-bután40
22.02 sporák na tuhé palivá15
22.03 malý sporáčik na tuhé palivá10
23.Vnútorné vybavenie
(za každý kus)
23.01 vaňa15
23.02 samostatná sprcha10
23.03 umývadlo5
24.Záchod
(za každý kus)
24.01 splachovací10
24.02 suchý5
25.Balkón
(za každý kus)
25.01 výmery nad 5 m225
25.02 výmery do 5 m220
26.Okenice30
27.Mreže20
28.Sauna80

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.

Pokiaľ sa niektoré znaky na objekte nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky 0.

Počet znakov nesmie byť rozširovaný.

Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú na objekte v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.

Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.

Znak č. 2 a 3 sa počíta len pri prvom nadzemnom podlaží.

Znak č. 6, 7, 8 a 9 sa počíta pri nadzemnom podlaží s najväčšou zastavanou plochou.

Znak č. 10 sa ohodnotí za každú stranu chaty samostatne, súčet sa potom počíta pri ocenení všetkých nadzemných podlaží.

Príloha č. 3

GARÁŽE A VEDĽAJŠIE STAVBY

Znak č.Konštrukcia a vybaveniePočet bodov za 1 m2
1.Osadenie do terénu v priemernej hĺbke nad 1 m
a) so zvislou izoláciou320
b) bez zvislej izolácie140
2.Základy a podmurovka
2.1betónové, podmurovka tehlová alebo kamenná, škárovaná alebo omietaná65
2.2betónové, podmurovka betónová40
2.3bez podmurovky, iba základové pásy35
2.4bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi25
3.Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)
3.1murované, min. hrúbky 45 cm490
3.2murované alebo betónové s tepelnou izoláciou, min. hrúbky 30 cm445
3.3murované, betónové bez tepelnej izolácie, hrúbky menej než 30 cm alebo drevené trámčekové obojstranne obité390
3.4drevené trámčekové jednostranne obité alebo kovová kostra či pilierky s dreveným plechovým alebo azbestocementovým oplášténím360
3.5iba pilierky185
4.Stropy
4.1železobetónové alebo keramické s podhľadom a s tepelnou izoláciou110
4.2železobetónové alebo keramické bez tepelnej izolácie alebo klenuté do oceľových nosníkov90
4.3trámčekové s podhľadom80
4.4trámčekové bez podhľadu70
4.5plechové alebo azbestocementové na kovovej kostre65
4.6podbitie krovu30
5.Krov
5.1s možnosťou podkrovia50
5.2ostatné, bez možnosti podkrovia30
6.Krytina
6.1plechová
a) z medi200
b) z hliníku85
c) pozinkovaná70
6.2škridlová alebo azbestocementové šablóny60
6.3živičná zvarovaná55
6.4lepenková alebo vlnité azbestocementové dosky40
7.Vonkajšia úprava povrchov
7.1brizolit80
7.2striekaný brizolit, vápenná štuková omietka70
7.3vápenná hladká omietka, škárované murivo50
7.4vápenná hrubá omietka alebo náter40
7.5napustenie impregnáciou10
8.Vnútorná úprava povrchov
8.1vápenná štuková omietka70
8.2vápenná hladká omietka45
8.3vápenná hrubá omietka30
8.4nátery35
8.5napustenie impregnáciou10
9.Kanalizácia
9.1napojenie na kanalizačný zberač, vrátane lapača olejov a benzínu95
9.2napojenie na kanalizáciu alebo žumpu60
9.3odvodnenie vtokom pred garážou do kanalizácie35
9.4zberná jamka v garáži alebo napojenie na trativod10
10.Rozvod vody
10.1studenej a teplej z centrálneho zdroja70
10.2len studenej45
10.3vodovodný kohút na vonkajšom líci múra30
11.Vykurovanie
11.1ústredné
a) kotol ústredného vykurovania (započítava sa do najväčeho podlažia)100
b) radiátory (za vykurované podlažie)50
11.2lokálne
a) akumulačné za každý kus80
b) naftové, na tuhé palivá stáložiarne za každý kus25
c) na tuhé palivá za každý kus10
d) krb za každý kus80
12.Elektroinštalácia
12.1svetelná a motorická65
12.2svetelná40
12.3provizórna10
12.4bleskozvod20
13.Okná
13.1dvojité60
13.2zdvojené40
13.3jednoduché25
14.Dvere
14.1vstupné masívne, ostatné hladké do oceľových zárubní30
14.2hladké25
14.3náplňové20
14.4zvlakové, latové10
15.Vráta
15.1výklopové, drevené prírodné85
15.2drevené alebo plechové natreté krycím náterom55
15.3drevené zvlakové alebo roleta40
16.Podlahy
16.1palubovkové, liate terazzo, štrkové, keramická dlažba95
16.2doskové, lepené podlahové povlaky, xylolit, drevotrieska70
16.3betónové s poterom, terazzové alebo cementové dlaždice55
16.3hrubé betónové, tehlová dlažba40
17.Klampiarske konštrukcie
17.1z medeného plechu (min. žľaby, zvody, okolo komínov, prieniky)230
17.2z pozinkovaného plechu
a) úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky)50
b) len žlaby a zvody25
c) parapety5
18.Vnútorné vybavenie (za každý kus)
18.1elektrický bojler60
18.2kúpeľňové kachle alebo kotol na bielizeň na tuhé palivo25
18.3vaňa30
18.4umývadlo5
18.5záchodová misa10
18.6elektrický alebo plynový sporák40
18.7sporák na uhlie15
18.8malý sporáčik na uhlie10
19.Schody
19.1drevená konštrukcia, schody s podstupnicami90
19.2drevená konštrukcia, schody bez podstupníc60
19.3kovová konštrukcia s akýmikoľvek stupňami50
19.4betónové alebo tehlové70
20.Okenice50
21.Mreže40
22.Sauna240

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný. Pokiaľ sa niektoré znaky na objekte nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky 0.
Počet znakov nesmie byť rozširovaný.
Pokiaľ sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú na objekte v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.
Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.
Pri znakoch č. 12, 17, 18 a 19 sa sčíta počet bodov za každú vyskytujúcu sa položku.

Príloha č. 4

PLOTY

Znak č.Konštrukcia a vybaveniePočet bodov za 1 m
1.Základy
1.1. kamenné alebo betónové po celej dĺžke plotu min. šírky 45 cm45
1.2. kamenné alebo betónové po celej dĺžke plotu šírky do 45 cm30
1.3. betónové okolo stĺpikov10
2.Podmurovka
2.1. murivo alebo betón s hrúbkou minimálne 45 cm45
2.2. murivo alebo betón s hrúbkou menej než 45 cm30
2.3. betónové prahy medzi stĺpikmi10
3.Plot
3.1. kamenný alebo tehlový alebo betónový múr minimálnej hrúbky 30 cm145
3.2. pletivo v rámoch alebo drevený hobľovaný rám s latami alebo múry hrúbky menej než 30 cm60
3.3. betónové alebo oceľové stĺpiky s drôteným pletivom alebo s doskami, latkami, vlnitým plechom na zvlakoch45
3.4. z drevenej tyčoviny alebo drôtené pletivo na drevených stĺpikoch35
4.Povrchová úprava
4.1. vápenná omietka alebo škárované murivo30
4.2. dvojnásobný náter20
4.3. podmurovka s vápennou omietkou alebo škárovaná10
4.4. jednoduchý náter10
4.5. základný náter alebo napustenie impregnáciou5
5.Výška plotu od terénu
5.1. nad 180 cm35
5.2. nad 150 do 180 cm25
5.3. nad 120 cm do 150 cm20
5.4. nad 100 cm do 120 cm5

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.

Ak sa niektoré znaky nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky 0.

Počet znakov nesmie byť rozširovaný.

Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.

Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.

Príloha č. 5

nahradená prílohou č. 3 od 1. 8. 1990

Príloha č. 6

VONKAJŠIE ÚPRAVY

Pol. č.Druh vonkajšej úpravyMerná jednotkaKčs
1.prípojka vodym130,-
2.prípojka kanalizáciem300,-
3.vodomerná šachtam3640,-
4.záhradný vodovod (v zemi) vrátane výtokum55,-
5.spevnené plochy, vrátane odkvapových chodníkovm2
a) z dlažobných kociek175,-
b) ľahká vozovka 110,-
c) z betónových dlaždíc100,-
d) z betónovej mazaniny90,-
e) z tehlovej dlažby 70,-
6.záhonové obrubníkym20,-
7.žumpym3, o. p.550,-
8.septikym3, o. p.515,-
9.oporné múrym3
a) tehlové575,-
b) betónové515,-
c) kamenné (lomový kameň)500,-
d) z kamennej rovnaniny340,-
10.vonkajšie schody vrátane bočných stienok a predložených schodovm stupňa120,-
11.vonkajšie schody bez bočných stienok vrátane predložených schodovm stupňa80,-
12.drenážem35,-
13.ploty do výšky 100 cm vrátane dvier a dvierokm
a) akékoľvek s podmurovkou175,-
b) drôtené pletivo na stĺpikoch90,-
c) drevené bez podmurovky60,-
14.pareništem2 z p.170,-
15.vonkajší záchod (bez žumpy)ks860,-
16.domáca vodáreň (podľa typu a tlakovej nádoby)ks2800,- až 5800,-
17.záhradné jazierka (kvetinové)m2 z. p.160,-
18.bazény a nádrže na vodu (okrem kovových a laminátových)m3 o. p.380,-
19.podzemná pivnicam3 o. p.710,-
20.plotové vráta (výška minimálne 1,2 m, šírka min. 2 m)ks
a) plechové alebo z kovových profilov1850,-
b) drevené stolársky spracované1300,-
c) kovové s pervažne drôtenou výplňou1100,-
d) drevené tesársky spracované850,-
21.plotové vrátka (výška min. 1,2 m)ks
a) plechové alebo z kovových profilov500,-
b) kovové s prevažne drôtenou výplňou350,-
c) drevené stolársky spracované300,-
d) drevené tesársky spracované200,-

o. p. = obostavaný priestor
z. p. = zastavaná plocha

Príloha č. 7

POZEMKY

I. tabuľka

Pol. č.Dôvod zníženia, ceny pozemkuZrážka v %
1. Ak ide o samostatné sídlo alebo časť obce, ktoré nie sú s obcou stavebne zrastené
1.1v hl. m. SR Bratislave60
1.2v Banskej Bystrici, Košiciach, Piešťanoch, Sliači, Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach40
1.3v ostatných mestách a obciach30
2. Prístup po nespevnenej komunikácii10
3. Ak nie je v mieste možnosť napojenia na verejný vodovod5
4. Ak nie je v mieste možnosť napojenia na verejnú kanalizáciu7
5. Ak nie je v mieste možnosť napojenia na rozvod elektriny alebo vzdialenosť ku zdroju je viac než 200 m8
6. Nepriaznivé dochádzkové vzdialenosti od pozemku patriaceho k rodinnému domčeku alebo určeného na výstavbu rodinného domčeka - viac než 1,5 km (neberie sa do úvahy, ak je v mieste mestská doprava)
6.1ak nie je v mieste obchod s potravinami4
6.2ak nie je v mieste národný výbor2
6.3ak nie je v mieste základná škola (I. stupeň)4
7. Negatívne účinky okolia (škodlivé exhalácie, hluk, otrasy, prach a i.)max. 7
8. Svahovitý pozemok orientovaný na SV, S, SZ4
9. Zťažené zakladacie podmienky25)
-svahovitosť terénu4
-hladina spodnej vody5
-únosnosť základovej pôdy5
10. Obmedzenie užívania pozemku
10.1ochranné pásmo (určené právnym predpisom)5
10.2chránená krajinná oblasť3
10.3stavebná uzávera5
10.4stavba pod povrchom pozemku5

I. tabuľka platí pre pozemky oceňované podľa § 14 ods. 1, okrem pozemkov, ktoré sú v evidencii nehnuteľností označené ako záhrady, ktoré netvoria (nebudú tvoriť) funkčný celok s akoukoľvek stavbou hlavnou a ktoré nie sú určené na zastavanie, cena týchto pozemkov sa zníži podľa II. tabuľky.

Pokiaľ sa cena pozemku znižuje podľa položky č. 1, počítajú sa položky č. 2 až 10 z už takto upravenej ceny a nie zo základnej ceny uvedenej v § 14 ods. 1.

II. tabuľka

Pol. č.Dôvod zníženia ceny pozemkuZrážka v %
1. Prístup po nespevnenej komunikácii7
2. Ak nie je v mieste možnosť napojenia na rozvod elektriny alebo vzdialenosť ku zdroju je viac ako 200 m5
3. Negatívne účinky okolia (škodlivé exhalácie, hluk, otrasy, prach a i.)max. 4
4. Svahovitý pozemok orientovaný na SV, S, SZ3
5. Sťažené zakladacie podmienky25)
5.1svahovitosť terénu5
5.2hladina spodnej vody
6. Obmedzenie užívania pozemku
6.1ochranné pásmo (určené právnym predpisom)5
6.2chránená krajinná oblasť3
6.3stavebná uzávera3
6.4stavba pod povrchom pozemkov oceňovaných podľa § 14 ods. 23
7. Vzdialenosť k zastávke verejnej dopravy viac ako 2,5 km5
8. Pozemky oceňované podľa § 14 ods. 1, ktoré netvoria a nebudú tvoriť podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie funkčný celok s akoukoľvek stavbou (územie so zákazom výstavby, vrátane záhradkárskych chát)15
9. Záhrady v záhradkových osadách30
10. Úhrnná výmera pozemkov patriacich k rekreačnému objektu je menšia než 400 m2.4

II. tabuľka platí pre pozemky oceňované podľa § 14 ods. 2 a pozemky vyňaté z I. tabuľky.

25) Výnos FMTIR č. 5 z 31. 3. 1982 - Spravodajca FMTIR č. 1 - 2/1982.

Príloha č. 8

TRVALÉ PORASTY

OVOCNÉ STROMY

Tabuľka č. 1

Druh Tvar Cena v Kčs za 1 kus po Hodnota sa znižuje ročne
vysadení a 1.
roku
2. roku3. roku4. roku5. roku 6. roku7. roku8. roku9. roku10. roku11. roku12. roku13. rokupo roku vekuo Kčs
Jablone, hrušky, mišpule, duly vysokokmenné92,-113,-134,-155,-179,-203,-227,-254,-275,-299,-15 4,-
polokmenné a štvrťkmenné79,-93,-107,-121,-137,-153,-169,-195,-12 4,-
zákrpok, kordón a ďalšie55,-62,-69,-76,-84,-92,-84,-
Čerešne88,- 103,-118,-133,-148,-163,-178,-193,-102,-208,-223,-155,-
Višne, jarabina87,-102,-117,-132,-147,-162,-177,- 106,-
Slivky, slivy a ringloty75,-90,-105,-110,-125,-140,-155,-170,- 114,-
Marhule80,-95,-110,-125,-140,-165,-180,- 89,-
Broskyne, mandle 80,-95,-110,-125,-140,-612,-
Jedlé gaštany, vlašské orechy110,-120,-130,-140,-150,-160,-170,-180,-190,-200,-210,-220,-230,-183,-
Egreše, ríbezleker 18,-21,-25,- 42,-
stromček24,-27,-31,- 43,-
Lieska21,-26,-31,-36,- 51,-
Malinčiem211,-13,- 31,-
Černice m214,-16,-32,-

Pri trvalých porastoch, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, sa cena určí podľa výšky ceny za porasty druhove najbližšie.
Minimálna cena po znížení s ohľadom na vek je pri stromoch vysokokmenných, polokmenných a štvrťkmenných 70,- Kčs, pri zákrpkoch, kordónoch a ďalších 40,- Kčs, pri egrešoch, ríbezliach, malinčí a černiciach 10,- Kčs.
Cena sa znižuje až o 60 % pri stromoch neošetrovaných, neúmerne slebého rastu alebo poškodených.

VINIČNÉ PORASTY (VRÁTANE ZARIADENIA VINÍC)

Tabuľka č. 2

Druh Tvar Cena v Kčs za 1 kus po Hodnota sa znižuje ročne
vysadení 1. roku2. roku3. roku4. roku5. roku6. roku7. rokupo roku vekuo Kčs
Vinič štepný vedenie na hlavu17,-22,-25,-29,-33,-37,-41,-45,-9 2,-
vedenie stredové a vysoké22,-29,-35,-42,-49,-56,-63,-70,-9 3,-
Vinič pravokorennývedenie na hlavu15,-20,-23,-27,-31,-35,-39,-43,-92,-
vedenie stredové a vysoké20,-27,-33,-40,-47,-54,-61,-68,-93,-

CHMEĽOVÉ PORASTY A ZARIADENIA CHMEĽNICE

Tabuľka č. 3

Cena v Kčs za 1 m2
chmeľový porastzariadenia chmeľnícspolu
Novozaložená chmeľnica (novovysadený porast a nové
zariadenia z drevených stĺpov a drôtov)
2,204,506,70
Zrážka za každý rok veku chmeľnice0,0880,2250,313

LESNÉ PORASTY

Tabuľka č. 4

Vek porastu Cena za 1 m2 lesného porastu v Kčs bonitného stupňa27)
123456789
1-201,701,501,301,201,101,000,800,700,60
21-402,502,302,001,801,601,401,201,000,80
41-603,002,702,402,101,801,601,301,100,80
61-803,403,002,702,402,101,801,501,200,90
81-1003,603,302,902,602,201,901,601,200,90
nad 1003,803,403,002,602,302,001,601,300,90

Údaje tabuľky platia pre porasty s prevažne ihličnatými drevinami; ak prevládajú v poraste listnaté dreviny, znížia sa hodnoty o 10 %.
Cena uvedená v tabuľke platí pre plné zakmenenie,27) pri nižšom zakmenení sa cena zníži v pomere ku skutočnému zakmeneniu.
Bonity porastov sa určia podľa prevládajúcej dreviny.
27) Údaje o bonitnom stupni, veku a zakmenení sú uvedené v lesnom hospodárskom pláne.

OKRASNÉ A LESNÉ STROMY A KRY

Tabuľka č. 5

Pol. č.Druh Cena za 1 kus, pri živých plotoch za 1 m dĺžky
po vysadenído 5 rokovdo 10 rokovdo 15 rokovdo 20 rokovdo 25 rokovdo 30 rokovdo 35 rokovnad 35 rokov
1.Listnaté stromy60,-90,-113,-138,-166,-199,-229,-252,-265,-
2.Listnaté stromy tvarované, previsnuté popínavé, farebné a iné vzácnejšie110,-140,-163,-188,-216,-249,-279,-302,-315,-
3.Ihličnaté stromy66,-99,-124,-151,-181,-212,-244,-268,-281,-
4Ihličnaté stromy tvarované, previsnuté, popínavé, zákrpky, farebné a iné vzácnejšie116,-149,-174,-201,-231,-262,-294,-316,-331,-
5.Kry38,-57,-71,-
6.Živé ploty
a) listnaté50,-65,-80,-
b) ihličnaté80,-110,-150,-
7.Rastliny-pivonky, ruže, stálozené, otáčavé, clementis28,-35,-
8. Azalky, rhododendrony28,-35,-53,-68,-81,-

Cena sa znižuje až o 60 % pri neošetrovaných, poškodených alebo prestarnutých drevinách.
Najvyššie dosiahnuté ceny platia aj pre ďalšie roky veku okrasných drevín.
Ak ide o celospoločenský výskyt lesných a okrasných stromov na iných než lesných pozemkoch na minimálnej ploche 1000 m2 alebo ak je v súvislej skupine viac než 50 kusov týchto stromov, ocenia sa podľa tabuľky č. 4, bonitný stupeň 3, zakmenenie 1 (plné). Ak prevládajú listnanté dreviny, cena sa zníži o 10 %.
Na prirodzene založených porastoch (vzniknutých náletom semien) platí len 50 % z ceny takto zistenej.

Príloha č. 9

CENY POĽNOHOSPODÁRSKEJ ORNEJ PÔDY

SADZBA KČS ZA m2ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH BPEJ
12.00017010170201703
-017040190101902
11.8002201--
11.4001705--
11.3503601--
11.0503701--
11.0001904--
10.75117011190111902
10.700020100202-
10.60018010230103901
10.5002001--
10.401220112202-
10.3000601--
10.250440111703-
10.1512203--
10.0021901--
9.951180122202-
9.9003702--
9.8512001--
9.8013701--
9.701390122203-
9.650180212301-
9.6002601--
9.551180222301-
9.450020310201-
9.2500301--
9.05106011060214401
8.9520201--
8.8000701--
8.550390210603-
8.5020601--
8.4520203--
8.40011010220310203
-24401--
8.35103011390231701
8.3020301--
8.25003400200340120034032
-03602--
8.20044021260112602
-14501--
8.052060320701-
8.0010701--
7.9520602--
7.900400312603-
7.80111011410114402
-22602--
7.70146011500124801
-4020140202-
7.60024013020152201
7.5014801--
7.301110222603-
7.25004012440224901
7.20002040060301102
-019030260225001
7.15140032110131702
-3410140602-
7.10139031390414103
-14802--
7.0514502--
7.0004403--
6.95146022110230601
-3060250201-
6.907030170701-
6.8500340030380103802
-1240144801-
6.7552203--
6.70150025230160201
-602026060160602
6.65102021020411903
-202022190324502
-24802--
6.60012010270134801
-408016220162203
-720017200272901
-72902--
6.5510604--
6.50040045060150602
6.4560801--
6.404070140802-
6.3550202--
6.3010401--
6.2564801--
6.20138011380220204
-244032440430801
-623017020170202
6.15247017060170602
-7110276101-
6.102490254801-
6.05140041440324503
-25002--
6.001460352204-
5.9554101--
5.901510150701-
5.851450314504-
5.8014701--
5.751450530701-
5.65112013410244802
5.60031010400524803
5.55001500200150120015042
-00151021500315004
-2510144901-
5.50127017630176302
5.45426017610276501
5.40450015060380201
-803018060182001
-820028290182902
5.35013010280115102
-151031510415201
-250032500441101
-411027020370603
-711017110376601
-768017690177101
-7710286501-
5.302490360701-
5.2515601--
5.20031023260134901
-6220480203-
5.15227013480250203
-548026060364802
-6500181102-
5.10012025270271201
5.05212012560135001
-448034480480603
5.00549016110176303
-763057640176502
4.95251024490260203
-80602--
4.90212022510325104
-311013110277001
-86301--
4.85406034060442401
-506045500176103
-7610576602-
4.80112025110154803
-54804--
4.75156028730187302
4.701400592901-
4.65157012520180202
-856018570186101
4.60256024090145002
-456015110295601
4.553090154902-
4.50348033480456501
4.45302023060330604
-556016110275601
4.40411034490344904
4.35113014500360604
-648036480465002
-6510187101-
4.30165012520234902
-350024270145101
-55002--
4.2500302011250112502
-157022250125603
-452014650176104
-761067630476306
-76701--
4.200010100150010015011
-00151010160103501
-040010400214001
-140024560264902
-81103--
4.15117021210112102
-265015490354904
4.10014011280141202
-550035500476802
-76902--
4.05556028650286601
4.00161011650316505
-257013270132702
-45202--
3.95221012210235101
-456034560452701
-5570156101-
3.90160011650235003
-55101--
3.85001022750145103
-451044650346505
-55201--
3.80356014610152704
-556035560465003
-650046560166501
-9730197302-
3.75105013120131202
-356045120155202
-565026490364904
-65102--
3.70032011710130902
-311034090260501
-8680186901-
3.65035020420112103
-175022610142801
-451025510355104
3.60205012130122201
-257022650326505
-453024650256503
-5650586201-
3.55274012750246001
-471035530157101
-656026640166502
-812019560295701
3.500085601008560216002
-188014710156301
-575016120186401
3.45260015630356401
-902019020290301
-90601--
3.40165044530152705
-553026510365104
-665036710178801
3.35221032880134201
-351023510335104
-365015510256001
-560025710566505
-787019650196502
3.30161023310255702
-756027560386102
3.25171022710135602
3.20105021710317104
-561026630166303
3.15114012650246504
-465066270166102
-671026710367105
-76402--
3.10001033570156901
-5690366101-
3.05328013560356504
-565066140165603
-656047650376505
-902039060290603
-912019120296601
-96801--
3.00214012650437101
-401015630260502
-657016690175701
-77002--
2.95187012050247102
-566015690257103
-86602--
2.9016103--
2.85188021880326002
-313013130241302
-488015010150501
-669028560285603
2.80361016650466506
-666017570286302
-9630196307-
2.7500856032610266403
-7690581101-
2.70105032710256403
-566025880162704
-627057660376605
-771037710586503
-8650596503-
2.65058901305891020589202
-05892122050336502
-561035610457102
-663027140173201
-760017600296401
-968029690197101
2.600885212088921266103
-661046660276804
-7720287102-
2.55159011740327402
-669036690567104
-671067640376504
-76506--
2.50174014710447106
-587016570266003
-660047700386403
-864059110191102
2.45159024880248803
-560035600476703
-8670186902-
2.40059011740246102
-6700181401-
2.35274035690458802
-764048630386305
2.300333003033300435901
-361023710257104
-769038660386605
-88801--
2.25570015710666904
-6690677201-
2.20259012590268701
2.15288022880377104
-771068620287105
-9630297202-
2.1008892141740426103
-274046640476003
-760048570286001
-865048550686903
-869058700287103
-871048750187503
-9660297102-
2.05766047660677005
-8640296505-
2.000398004--
1.95028923303300030330004
-04890120940109501
-271032710477204
-861038610486802
-870018720187202
-9620196902-
1.90361034610356905
-569067670476803
-964039640596803
1.85459014880476904
-769069600196002
-961019630396305
-967019680597001
1.80860038600486604
-866069140196504
-9690497103-
1.75159034880568802
-863048630686705
-870038700587106
-969039690597005
1.70287012870250502
-587025870377004
-772038640486702
-867039660397105
1.6507912632950178702
-787034880288701
-888029630496306
-963089660596804
-970039710497201
1.60259038690486906
-960039600496102
-961039610496202
-966049660696703
-967059680698701
1.55396015140168702
-794017950183201
-894018950197503
-9750598801-
1.50096018880396402
-9880298803-
1.45870048700696404
-97004--
1.4003894121790119001
-194011950129401
-394014940157701
-860028670486706
-872038720496311
-969069700297006
1.35594016940169501
-967049670697502
-9940199501-
1.3000890012770127901
-290013770137901
-477014790157801
-579015880359001
-678016790169001
-776017770177801
-779017900187601
-877018780187601
-887028870389001
-972039720497901
1.2096310--
1.1098703--
1.0598702--
1.00154011540295801
-9770199001-
0.85158012540125402
0.800089201008920325801
-354014540145402
-455014550245802
-554015540255801
-55802--
0.75654016540265801
-658027580185801
0.65009820100982020098203
-009820400990010099201
-0099202009920310000
-180011800318301
-183021830319201
-197012000028001
-280032810128103
-281042830128302
-283032920129701
-381013810239701
-400004810148102
-481034830148302
-483034930149302
-493034930549306
-493074930849701
-500005810158102
-581035810458201
-582025820358204
-583015830258303
-583045920159301
-593035930559307
-597016000068201
-682026820368204
-683016830368304
-692016970170000
-780017800278003
-780047810178102
-781037810478201
-782027820378204
-782057820678207
-782087830178302
-783037830479201
-792027920379204
-793017930279303
-793047970180000
-880018800288003
-880048810188102
-882018820288203
-882048820588206
-882078820888301
-883028830388304
-892018920289203
-892048930189302
-893038930489701
-900009760197801
-978029800198002
-980039800498101
-981029820198202
-982039820498205
-982069820798208
-982099821098211
-982129821398214
-982159821698217
-982189821998220
-983019830298303
-983049840198402
-984039840498601
-986029860398604
-992019920299203
-9920499303-
Bonitovaná pôdno-ekologická jednotka (BPEJ) je základnou mapovacou a oceňovacou jednotkou bonitácie poľnohospodárskych pôd ČSFR.
Konkrétne vlastnosti BPEJ sú v SR vyjadrené päťmiestnym číselným kódom. Jeho l. číslica značí príslušnosť ku klimatickému regiónu, 2. a 3. číslica stanovuje príslušnosť k určitej hlavnej pôdnej jednotke, 4. číslica označuje kombináciu svahovitosti a expozície pozemku ku svetovým stranám a 5. číslica vyjadruje kombináciu hĺbky pôdy a jej skeletovitosti.
V organizáciách, kde bola vykonaná revízia bonitácie, sa používajú BPEJ so sedemmiestnym číselným kódom. Jeho prvé dvojčíslie predstavuje klimatický región, druhé dvojčíslie charakterizuje príslušnosť k určitej hlavnej pôdnej jednotke, 5. číslica vyjadruje kombináciu svahovitosti a expozície pozemku, 6. číslica označuje kombináciu skeletovitosti a hĺbku pôdy a 7. číslica stanovuje zrnitosť pôdy.
Podrobný popis BPEJ zverejnilo FMPVž, MPVž ČR a MPVž SR v Užívateľskej príručke „Bonitácia čs. poľnohospodárskych pôd a smery ich využitia“ - diel 1: Vymedzenie a mapovanie bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek ČSSR“. Praha - Bratislava 1984, 132 s.
Údaje BPEJ konkrétneho pozemku určí okresné oddelenie MPVž SR.

Poznámky pod čiarou

3) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb. a vyhlášky č. 160/1983 Zb.

4) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 122/1984 Zb. o náhradách pri vyvlastnení stavieb, pozemkov, porastov a práv k nim.

5) § 88 ods.1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

5a) § 8 a 16 zákona č. 427/1990 Zb. o prevode vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby.

6) Výnos Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č.V-6/88 zo dňa 21. marca 1988 o cenách dojednávaných dohodou, reg. v čiastke 10/1988 Zb. (uverejnený v Cenovom vestníku čiastka 14/1988). Ceny sa rovnajú cene materiálu, ktorý možno získať demoláciou.

7) § 128 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

8) ČSN 73 4055 "Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov".

9) Čl.49 ČSN 73 4301 "Obytné budovy".

10) § 128 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

11) § 59 zákona č.41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi.

12) § 63 zákona č.41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi. § 3 a 4 vyhlášky ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č.177/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.41/1964 Zb.

13) § 47 ods.1 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č.83/1976 Zb. všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

14) § 49, 50, 56 ods.1 vyhlášky č. 83/1976 Zb.

15) § 128 ods. 1 druhá a tretia veta Občianskeho zákonníka.

16) § 6 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č.85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.

17) Časť B, pol.č.4 prílohy vyhlášky Ústrednej správy geodézie a kartografie č.23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č.22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.

18) Časť A, pol.č.4 prílohy vyhlášky č.23/1964 Zb.

19) § 1 nariadenia vlády SSR č.156/1982 Zb., ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá.

20) § 47 vyhlášky č.83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č.133/1965 Zb.

21) Časť A, pol. č.3 a 5 vyhlášky č.23/1964 Zb. v znení vyhlášky č.133/1965 Zb.

22) Vládne nariadenie č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov. Zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby v znení zákona č. 95/1988 Zb.Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch. Zákon č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.

23) § 198 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

24) § 397 ods. 3 Občianskeho zákonníka. § 63 zákona č. 90/1988 Zb.Čl. I bod 2 zákona č. 95/1988 Zb.

25) Príloha č.2 zákona č.172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani.