Ústavný zákon č. 42/1988 Zb.Ústavný zákon o zmenách v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky

(v znení č. 13/1990 Zb.)

Čiastka 8/1988
Platnosť od 19.04.1988 do18.07.1990
Účinnosť od 01.02.1990 do18.07.1990
Zrušený 296/1990 Zb.

42

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 19. apríla 1988

o zmenách v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

(2) Z doterajšieho Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva zriadených ústavným zákonom č. 157/1973 Zb. o zriadení Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a z doterajšieho Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu zriadeného ústavným zákonom č. 147/1979 Zb. o zriadení Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu sa zriaďuje Federálne ministerstvo hutníctva, strojárstva a elektrotechniky.

Čl. II

Ústavný zákon č. 126/1970 Zb. o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky, sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku 1 ods. 2 sa vypúšťajú tieto názvy federálnych ministerstiev: „Federálne ministerstvo hutníctva a strojárstva, Federálne ministerstvo dopravy, Federálne ministerstvo spojov.“.

2. V článku 2 ods. 2 a 3 znejú:

(2) Štátna plánovacia komisia sa skladá z predsedu Štátnej plánovacej komisie, ktorým je podpredseda vlády Československej socialistickej republiky, podpredsedov Štátnej plánovacej komisie, členov vlád Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky poverených riadením plánovacích orgánov Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, a z ďalších členov. Predsedu Štátnej plánovacej komisie vymenúva a odvoláva prezident Československej socialistickej republiky. Podpredsedov a ďalších členov Štátnej plánovacej komisie vymenúva a odvoláva vláda Československej socialistickej republiky.

(3) Prácu Štátnej plánovacej komisie a jej aparátu riadi a jej rozhodnutia vydáva predseda Štátnej plánovacej komisie.“.

Čl. III

(1) Pokiaľ doterajšie zákony a iné právne predpisy zverujú pôsobnosť doterajšiemu Federálnemu ministerstvu dopravy, Federálnemu ministerstvu spojov, Federálnemu ministerstvu hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálnemu ministerstvu všeobecného strojárstva a Federálnemu ministerstvu elektrotechnického priemyslu (ďalej len „doterajšie federálne ministerstvá“), vykonávajú túto pôsobnosť federálne ministerstvá, ktoré z nich boli zriadené týmto ústavným zákonom.

(2) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov prechádzajú z doterajších federálnych ministerstiev na federálne ministerstvá, ktoré z nich boli zriadené týmto ústavným zákonom.


Čl. IV

Zrušuje sa:

1. Ústavný zákon č. 157/1973 Zb. o zriadení Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva;

2. Ústavný zákon č. 147/1979 Zb. o zriadení Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu.

Čl. V

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.