Vyhláška č. 129/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vytvorení a činnosti Kultúrneho a informačného strediska Československej socialistickej republiky v Sovietskom zväze

Čiastka 27/1988
Platnosť od 16.08.1988
Účinnosť od 11.04.1988
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom podpisu.

129

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 29. júna 1988

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vytvorení a činnosti Kultúrneho a informačného strediska Československej socialistickej republiky v Sovietskom zväze


Dňa 11. apríla 1988 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vytvorení a činnosti Kultúrneho a informačného strediska Československej socialistickej republiky v Sovietskom zväze. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vytvorení a činnosti Kultúrneho a informačného strediska Československej socialistickej republiky v Sovietskom zväze

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zväzu sovietskych socialistických republík

v súlade so zásadami Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík zo 6. mája 1970,

vychádzajúc z ustanovení Dohody o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík z 28. februára 1972,

riadiac sa snahou o ďalšie upevnenie a rozvoj spolupráce medzi oboma štátmi v oblasti kultúry, vedy, techniky, informácií a takisto v ďalších oblastiach

dohodli sa takto:

Článok 1

Vláda ZSSR, vychádzajúc v ústrety prianiam vlády ČSSR, súhlasí so založením a činnosťou Kultúrneho a informačného strediska ČSSR v Moskve (ďalej len „KIS“).

Článok 2

Ciele a úlohy KIS spočívajú v napomáhaní upevňovania tradičného priateľstva a všestrannej spolupráce medzi ČSSR a ZSSR, bratskej súčinnosti KSČ a KSSZ, rozsiahleho zoznamovania sovietskej verejnosti so zahraničnou a vnútornou politikou ČSSR, so skúsenosťami zo socialistickej výstavby, s úspechmi v rozvoji československej kultúry a umenia, školstva, vedy a techniky, so životom československého ľudu.

Článok 3

Z československej strany bude činnosť KIS koordinovať veľvyslanectvo ČSSR v ZSSR. Činnosť sovietskych rezortov a organizácií spolupracujúcich s KIS bude koordinovať Ministerstvo zahraničných vecí ZSSR. V prípade vzniku rôznych názorov v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto Dohody, budú tieto riešené diplomatickou cestou.

Článok 4

Potrebnú pomoc činnosti KIS poskytujú Ministerstvo kultúry ZSSR, iné zainteresované ministerstvá a rezorty v úzkom kontakte so Zväzom sovietskych spoločností priateľstva a kultúrnych stykov so zahraničím, Spoločnosťou sovietsko-československého priateľstva a inými spoločenskými organizáciami a umeleckými zväzmi ZSSR.

Vo svojej práci využíva KIS možnosti platných plánov o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi ČSSR a ZSSR, spoluprácu Zväzu sovietskych spoločností priateľstva a kultúrnych stykov so zahraničím a Spoločnosti sovietsko-československého priateľstva so Zväzom československo-sovietskeho priateľstva, ako aj iných československých a sovietskych štátnych inštitúcií a spoločenských organizácií.

KIS včas informuje zainteresované sovietske inštitúcie a organizácie o plánovaných akciách.

Článok 5

Do oblasti činnosti KIS patrí:

- uskutočňovanie akcií venovaných štátnym sviatkom, významným dňom a výročiam v živote československého a sovietskeho ľudu a iných spoločensko-politických, vedecko-technických a kultúrnych akcií (prednášky, stretnutia, konferencie, semináre, súťaže atď.);

- realizácia stretnutí a tlačových konferencií so zástupcami československej a sovietskej verejnosti, predstaviteľmi vedy a kultúry, pracovníkmi hromadných oznamovacích prostriedkov, venovaných spoločensko-politickej, vedecko-technickej a kultúrnej tematike;

- organizovanie činnosti knižnice a čitárne so spoločensko-politickou, umeleckou, vedecko-technickou a informačnou literatúrou a metodického kabinetu poskytujúceho pomoc sovietskym pedagógom pri výuke českého a slovenského jazyka a organizácii kurzov;

- rozširovanie československých informačných publikácií a materiálov o ČSSR, včítane vlastných publikácií a informačných materiálov;

- požičiavanie filmov, magnetofónových kaziet a videokaziet, gramofónových platní, výstavných ilustračných materiálov, albumov, kníh, novín a časopisov na dočasné a bezplatné používanie sovietskym organizáciám a občanom;

- verejné premietanie umeleckých, dokumentárnych, vedecko-populárnych a amatérskych filmov, uskutočňovanie koncertov a vystúpení československých a sovietskych umelcov, účastníkov ľudovej umeleckej tvorivosti;

- organizovanie výstav z rôznych oblastí života a činnosti Československej socialistickej republiky, o priateľstve a spolupráci medzi sovietskym a československým ľudom;

- organizovanie klubov priateľov československej literatúry, hudby, divadla, filmu, výtvarného a úžitkového umenia a niektorých iných možných oblastí;

- realizácia kultúrnych a vedeckých programov, rôznych stretnutí a iných akcií pre deti a mládež.

Článok 6

KIS môže mať predajný stánok ľudových suvenírov, výrobkov výtvarného umenia a kaviareň. Konkrétne otázky spojené s ich prevádzkou upravuje osobitný protokol.

Článok 7

Činnosť KIS uvedená v článku 5 nesmie byť v rozpore s platnými právnymi predpismi ZSSR. KIS je právnickou osobou.

Na financovanie činnosti KIS československá strana otvára účet v Banke pre zahranično-ekonomickú činnosť ZSSR (Vnešekonom banky). Informačná a kultúrna činnosť KIS sa uskutočňuje na neobchodnom základe.

Článok 8

Počet československých pracovníkov v KIS sa určuje na základe vzájomnej dohody.

Riaditeľ KIS je štátnym občanom ČSSR, o jeho vymenovaní československá strana informuje sovietsku stranu.

Československí štátni občania pracujúci v KIS sú povinní dodržiavať platné právne predpisy ZSSR a príslušné dohody uzavreté medzi oboma štátmi.

KIS môže prijímať do pracovného pomeru sovietskych štátnych občanov prostredníctvom Správy služieb diplomatického zboru Ministerstva zahraničných vecí ZSSR.

Článok 9

Na vytvorenie KIS v Moskve poskytne sovietska strana československej strane potrebné priestory. Konkrétne podmienky ustanoví osobitný protokol.

Článok 10

Sovietska strana poskytne československým štátnym občanom pracujúcim v KIS byty za rovnakých podmienok ako pracovníkom zahraničných diplomatických alebo konzulárnych zastupiteľstiev v ZSSR.

Článok 11

Zariadenie, materiály a predmety z ČSSR a iných krajín, ktoré sú potrebné na zabezpečenie KIS a nevyhnutné na jeho normálnu prevádzku, ako aj dopravné prostriedky, audio - vizuálna aparatúra, kopírovacia a rozmnožovacia technika, gramofónové platne, knihy, noviny, časopisy, diela ľudového a úžitkového umenia, maliarske umelecké diela, grafika, kancelárske potreby a iné materiály na základe vzájomnosti nepodliehajú clu, daniam a iným poplatkom.

Článok 12

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a stráca platnosť 12 mesiacov po tom, keď jedna zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane svoje prianie ukončiť platnosť tejto Dohody.

Dané v Moskve 11. apríla 1988 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Zväzu sovietskych socialistických republík:

Eduard Ševardnadze v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.