Vyhláška č. 74/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 172/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky vykurovacích plynov, ropy a gazolínu

Čiastka 15/1988
Platnosť od 24.05.1988 do31.03.1990
Účinnosť od 01.06.1988 do31.03.1990
Zrušený 11/1990 Zb.

74

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

z 25. apríla 1988,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 172/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky vykurovacích plynov, ropy a gazolínu

Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka a podľa § 26 zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon):


Článok I

Vyhláška č. 172/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky vykurovacích plynov, ropy a gazolínu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Táto povinnosť sa nevzťahuje na odbery uvedené v odseku 7.“.

2. § 7 ods. 7 znie:

(7) Pre novo budované závody a prevádzky, prípadne rekonštruované odberné zariadenia dojednáva dodávateľ s odberateľom po dobu ich výstavby a uvádzania do prevádzky osobitné podmienky odberu, najmä spôsob usmernenia odberu v čase vyhlásenia regulačných opatrení a vyhodnocovanie spotreby. Trvanie osobitných podmienok sa určí s prihliadnutím na technické podmienky odberateľa na čas nevyhnutne potrebný. Denný odberový diagram sa dojednáva na predpokladanú hodnotu.“.

3. § 13 ods. 2 znie:

(2) Vykurovacími krivkami sú:

1. krivka - základný odber podľa dojednaného diagramu,

2. krivka - odber znížený na zmluvne dohodnuté množstvá; to sa netýka zdravotníctva, školstva, bytového fondu a pod.,

3. krivka - odber znížený na zmluvne dohodnutú úroveň bezpečnostného a technického minima. Zníženie sa netýka nevyhnutných zdravotníckych služieb, denného zásobovania obyvateľstva základnými životnými potrebami a osobitných poľnohospodárskych prevádzok.“.

4. § 13 ods. 3 písm. b) znie:

b) pre odberateľov vykurovacieho charakteru [§ 2 ods. 2 písm. b)]

1. krivka + 2 až - 3%,

2. a 3. krivka + 0 až - neobmedzené.“.

5. V § 25 ods. 1 písm. b) posledná veta znie:

„V prípade zisteného porušenia odberateľskej disciplíny pri vyhlásení regulačných opatrení u odberateľov technologického charakteru a 3. vykurovacej krivky u odberateľov vykurovacieho charakteru sa penále vypočíta za celý čas regulácie po jednotlivých dňoch.“.

6. V § 25 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Odberatelia s dojednanými osobitnými podmienkami odberu podľa § 7 ods. 7 sú penalizovaní iba pri vyhlásení obmedzujúcich stupňov a havarijného stupňa.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1988.


Minister:

Ing. Ehrenberger CSc. v. r.