Vyhláška č. 227/1988 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej socialistickej republiky a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti vedecko-technického a investičného rozvoja

Čiastka 47/1988
Platnosť od 29.12.1988
Účinnosť od 01.01.1989

OBSAH

227

VYHLÁŠKA

Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej socialistickej republiky a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky

z 30. novembra 1988,

ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti vedecko-technického a investičného rozvoja

Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj podľa § 53 ods. 1 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 115/1983 Zb., podľa § 143 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a podľa § 32 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej socialistickej republiky a Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky podľa § 24 ods. 6 a § 30 ods. 4 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) ustanovujú:


Čl.I

Zrušujú sa:

1. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 75/1977 Zb. o opakovaných projektoch;

2. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 82/1980 Zb. o hodnotení technickej úrovne výrobkov;

3. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 86/1981 Zb. o uzavieraní a vykonávaní zmlúv o vedecko-technickej spolupráci so zahraničím;

4. Výnos Štátnej komisie pre investičnú výstavbu č. 21/1965 (reg. čiastka 55/1965 Zb.), ktorým sa poverujú krajské národné výbory na vykonávanie strelmajsterských skúšok, v znení úpravy Štátnej komisie pre techniku č. 6/1968 Zb. (reg. čiastka 19/1968 Zb.);

5. Pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 4/1974 (reg. čiastka 14/1974 Zb.) o prednostnom používaní rúr z nekovových materiálov;

6. Úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 1/1976 (reg. čiastka 7/1976 Zb.), ktorou sa vydávajú zásady pre koordináciu dovozu a využívanie prístrojov, strojov a vedeckotechnických zariadení;

7. Pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 6/1977 (reg. čiastka 11/1977 Zb.) o používaní drevených okien a dverí v investičnej výstavbe;

8. § 7 úpravy Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 13/1980 (reg. čiastka 4/1981 Zb.) o zásadách pre začlenenie televíznych káblových rozvodov do komplexnej bytovej výstavby;

9. Smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 5/1981 (reg. čiastka 17/1981 Zb.) o prevode nákladov stavieb na cenovú úroveň platnú od 1. 1. 1982;1)

10. Úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 7/1982 (reg. čiastka 20/1982 Zb.) o centrálnej evidencii programového vybavenia automatizácie projektovania;

11. Úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 7/1983 (reg. čiastka 24/1983 Zb.) o vybavení niektorých stavieb zariadením pre reguláciu a meranie dodávky a spotreby tepla z ústredných zdrojov;

12. Smernice Štátneho výboru pre výstavbu a Ústrednej správy vodného hospodárstva č. 129/1957 Ú.l. o spôsobe plánovania, financovania, projektovania a robenia vodovodných a kanalizačných prípojok.


Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


I. podpredseda vlády ČSSR a predseda Štátnej komisie

pre vedeckotechnický a investičný rozvoj:

Ing. Hrivnák v. r.

Minister lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho

priemyslu SSR:

Ing. Margetin v. r.

Minister lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho

priemyslu ČSR:

Ing. Boček v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 4/1982, ktorými sa menia smernice č. 5/1981 o prevode nákladov stavieb na cenovú úroveň platnú od 1.1.1982 stratili platnosť na základe oznámenia Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj z 5.1.1987 o platnosti vydaných opatrení, ktoré nemajú povahu všeobecne záväzných právnych predpisov (čiastka 1/1987 Spravodajcu ŠK VTRI, ČK VTIR a SIK VTIR).