Vyhláška č. 144/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o štatistikách práce (č. 160)

Čiastka 30/1988
Platnosť od 21.09.1988
Účinnosť od 06.10.1988
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 20 odseku 3 Dohovor nadobudne platnosť pre Československú socialistickú republiku 25. februárom 1989.

144

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 18. augusta 1988

o Dohovore o štatistikách práce (č. 160)


Dňa 25. júna 1985 bol na 71. zasadaní generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce prijatý Dohovor o štatistikách práce (č. 160). Ratifikáciu Dohovoru Československou socialistickou republikou zapísal 25. februára 1988 generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce s tým, že Československá socialistická republika, pokiaľ ide o časť II Dohovoru, prijíma záväzky len k článkom 7, 8, 9, 10, 12, 13 a 14. Podľa svojho článku 20 odseku 3 Dohovor nadobudne platnosť pre Československú socialistickú republiku 25. februárom 1989.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHOVOR
o štatistikách práce

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala správna rada Medzinárodného úradu práce do Ženevy a tam sa zišla 7. júna 1985 na svojom 71. zasadaní,

rozhodla sa prijať niektoré návrhy týkajúce sa revízie Dohovoru (č. 63) o štatistike miezd a pracovného času, 1983, ktoré sú piatym bodom rokovacieho poriadku zasadania,

ustanovila, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného dohovoru,

prijíma 25. júna 1985 tento Dohovor, ktorý sa bude označovať ako Dohovor o štatistikách práce, 1985.

I. Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, sa zaväzuje pravidelne zhromažďovať, zostavovať a uverejňovať základné štatistiky práce, ktoré sa budú postupne rozširovať s prihliadnutím na jeho pramene na tieto oblasti:

a) hospodársky činné obyvateľstvo, zamestnanosť, prípadne nezamestnanosť a pokiaľ možno zjavná čiastočná zamestnanosť,

b) zloženie a členenie hospodársky činného obyvateľstva, aby sa mohli urobiť podrobné rozbory a aby boli k dispozícii východiskové (pramenné) dáta,

c) priemerné mzdy a priemerná dĺžka pracovného času (skutočne odpracované hodiny alebo platené hodiny), a prípadne časové mzdové tarify a obvyklý pracovný čas,

d) zloženie a členenie miezd,

e) náklady práce,

f) indexy spotrebiteľských cien,

g) výdavky domácností alebo, kde je to vhodné, výdavky rodín, a prípadne príjmy domácností alebo, kde je to vhodné, príjmy rodín,

h) pracovné úrazy, a pokiaľ možno choroby z povolania,

i) pracovné spory.

Článok 2

Pri vypracovaní alebo zmene pojmov, definícií a metodológie používaných pri zhromažďovaní, zostavovaní a uverejňovaní štatistík vyžadovaných podľa tohto Dohovoru členské štáty majú prihliadať na posledné normy a smernice ustanovené pod záštitou Medzinárodnej organizácie práce.

Článok 3

Pri vypracovaní alebo zmene pojmov, definícií a metodológie používaných pri zhromažďovaní, zostavovaní a uverejňovaní štatistík vyžadovaných podľa tohto Dohovoru treba vypočuť reprezentatívne organizácie zamestnávateľov a pracovníkov, pokiaľ existujú, aby bolo možné prihliadnuť na ich potreby a zabezpečiť ich spoluprácu.

Článok 4

Z tohto Dohovoru nevyplýva povinnosť uverejňovať alebo oznamovať údaje, ktoré by umožňovali zistiť informácie o jednotlivej štatistickej jednotke, ako napríklad o nejakej osobe, domácnosti, závode alebo podniku.

Článok 5

Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, sa zaväzuje oznamovať Medzinárodnému úradu práce, len čo je to uskutočniteľné, štatistiky zostavené a uverejnené podľa Dohovoru a informácie o ich uverejnení, najmä

a) vhodné informácie o tom, akým spôsobom boli rozšírené (názvy a odkazové čísla pri tlačených publikáciách alebo zodpovedajúce opisy pri údajoch rozširovaných iným spôsobom),

b) posledné dáta alebo obdobia, ohľadne ktorých sú k dispozícii rôzne druhy štatistík a údaje o ich uverejnení alebo rozširovaní.

Článok 6

Podrobné opisy použitých prameňov, pojmov, definícií a metodológie pri zhromažďovaní a zostavovaní štatistík podľa tohto Dohovoru majú byť

a) urobené a udržiavané podľa posledného stavu, tak aby ukazovali významné zmeny,

b) oznamované Medzinárodnému úradu práce, len čo je to možné,

c) uverejňované príslušným vnútroštátnym orgánom.

II. Základné štatistiky práce

Článok 7

Bežné štatistiky o hospodársky činnom obyvateľstve, zamestnanosti, prípadne nezamestnanosti, a pokiaľ možno zjavnej čiastočnej zamestnanosti sa majú zostavovať za celú krajinu.

Článok 8

Štatistiky zloženia a členenia hospodársky činného obyvateľstva sa majú zostaviť za celú krajinu tak, aby bolo možné urobiť podrobné rozbory a disponovať východiskovými (pramennými) údajmi.

Článok 9

1. Bežné štatistiky priemerných miezd a pracovného času (skutočne odpracované hodiny alebo platené hodiny) majú sa zostaviť pre všetky významné skupiny zamestnancov a pre všetky významné odvetvia hospodárskej činnosti a za celú krajinu.

2. Kde je to vhodné, majú sa zostavovať štatistiky časových mzdových taríf a obvyklého pracovného času pre významné povolania alebo skupiny povolení vo významných odvetviach hospodárskej činnosti a za celú krajinu.

Článok 10

Štatistiky zloženia a členenia miezd sa majú zostavovať pre významné odvetvia hospodárskej činnosti.

Článok 11

Štatistiky nákladov práce sa majú zostavovať pre významné odvetvia hospodárskej činnosti. Pokiaľ možno majú byť tieto štatistiky v súlade s údajmi o zamestnanosti a pracovnom čase (skutočne odpracované hodiny alebo platené hodiny) v rovnakom rozsahu.

Článok 12

Budú sa vypočítavať indexy spotrebiteľských cien, aby bolo možné zmerať časové zmeny cien položiek, ktoré sú reprezentatívne pre spotrebiteľské zvyklosti významných skupín obyvateľstva alebo všetkého obyvateľstva.

Článok 13

Štatistiky o výdavkoch domácností alebo, pokiaľ je to vhodné, o výdavkoch rodín, a ak je to možné, o príjmoch domácností alebo, pokiaľ je to vhodné, o príjmoch rodín, sa majú zostavovať pre všetky skupiny a veľkosti súkromných domácností alebo rodín a za celú krajinu.

Článok 14

1. Štatistiky pracovných úrazov sa majú zostavovať za celú krajinu, a pokiaľ možno pre všetky odvetvia hospodárskej činnosti.

2. Pokiaľ možno majú sa zostavovať štatistiky chorôb z povolania pre všetky odvetvia hospodárskej činnosti a za celú krajinu.

Článok 15

Štatistiky pracovných sporov sa majú zostavovať za celú krajinu, a pokiaľ možno za všetky odvetvia hospodárskej činnosti.

III. Prijatie záväzkov

Článok 16

1. Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, musí na základe všeobecných záväzkov, ktoré sú predmetom I. časti, prijať záväzky vyplývajúce z Dohovoru ohľadne jedného alebo niekoľkých článkov II. časti.

2. Každý členský štát určí vo svojej ratifikácii článok alebo články II. časti, ohľadne ktorých prijíma záväzky z Dohovoru.

3. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže neskoršie oznámiť generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, že prijíma záväzky vyplývajúce z Dohovoru ohľadne jedného alebo viacerých článkov II. časti, ktoré neboli uvedené už v jeho ratifikácii. Tieto oznámenia budú mať účinnosť ratifikácie odo dňa ich oznámenia.

4. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, uvedie vo svojich správach o vykonávaní Dohovoru, predkladaných podľa článku 22 ústavy Medzinárodnej organizácie práce, stav svojho zákonodarstva a praxe, pokiaľ ide o oblasti kryté článkami II. časti, ohľadne ktorých neprevzal záväzky vyplývajúce z Dohovoru, a ako ďaleko vykonáva alebo zamýšľa vykonať ustanovenia Dohovoru, pokiaľ ide o tieto oblasti.

Článok 17

1. Každý členský štát môže zo začiatku obmedziť rozsah štatistík uvedených v článku alebo v článkoch II. časti, ohľadne ktorých prevzal záväzky z tohto Dohovoru, na niektoré skupiny pracovníkov, niektoré úseky národného hospodárstva, niektoré odvetvia hospodárskej činnosti alebo niektoré zemepisné oblasti.

2. Každý členský štát, ktorý obmedzí rozsah štatistík podľa odseku 1 tohto článku, uvedie vo svojej prvej správe o vykonávaní Dohovoru, predkladanej podľa článku 22 ústavy Medzinárodnej organizácie práce, článok alebo články II. časti, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie, a oznámi povahu a dôvody týchto obmedzení a vo svojich neskorších správach vysvetlí, v akom rozsahu bolo možné alebo sa zamýšľa vztiahnuť ustanovenia Dohovoru na iné skupiny pracovníkov, úseky národného hospodárstva, odvetvia hospodárskej činnosti alebo zemepisné oblasti.

3. Po prerokovaní so zúčastnenými reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov každý členský štát môže každoročne vo vyhlásení oznámenom generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce v mesiaci, ktorý nasleduje po dátume, keď Dohovor pôvodne nadobudol platnosť, dodatočne obmedziť záväzky, pokiaľ ide o štatistiky podľa článku alebo článkov II. časti, ohľadne ktorých prevzal záväzky z Dohovoru. Také vyhlásenie nadobudne účinnosť jeden rok po zapísaní. Každý členský štát, ktorý zavedie také obmedzenia, podá vo svojich správach o vykonávaní Dohovoru, predkladaných podľa článku 22 ústavy Medzinárodnej organizácie práce, informácie uvedené v odseku 2 tohto článku.

Článok 18

Tento Dohovor reviduje Dohovor o štatistike miezd a pracovného času, 1938.

IV. Záverečné ustanovenia

Článok 19

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce a ním zapísané.

Článok 20

1. Tento Dohovor zaväzuje len členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu zapísal generálny riaditeľ.

2. Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov potom, keď generálny riaditeľ zapíše ratifikáciu dvoch členských štátov.

3. Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, keď sa zapísala jeho ratifikácia.

Článok 21

1. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď tento Dohovor prvý raz nadobudol účinnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý ho zapíše. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok po dni, keď bola zapísaná.

2. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo vypovedať ho podľa tohto článku počas roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, bude viazaný Dohovorom na ďalšie desaťročné obdobie, a potom ho bude môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.

3. Po prerokovaní so zúčastnenými reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže po vypršaní piatich rokov po dátume, keď Dohovor prvý raz nadobudol platnosť, vyhlásením zaslaným generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce odvolať prevzatie záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru ohľadne jedného alebo viacerých článkov II. časti pod podmienkou, že zostane viazaný aspoň jedným z týchto článkov. Toto vyhlásenie o späť vzatí nadobudne účinnosť až jeden rok po svojom zapísaní.

4. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, a ktorý počas jedného roka po vypršaní obdobia piatich rokov, ako je uvedené v odseku 3 tohto článku, nevyužije právo ustanovené v tom odseku, bude viazaný článkami II. časti, ohľadne ktorých prevzal záväzky z Dohovoru, na ďalšie päťročné obdobie, a potom môže odvolať prevzatie týchto záväzkov po uplynutí každého päťročného obdobia za podmienok ustanovených v tomto článku.

Článok 22

1. Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej organizácie práce zápis všetkých ratifikácií a výpovedí, ktoré mu členovia organizácie oznámia.

2. Keď bude členským štátom Organizácie oznamovať zápis druhej ratifikácie, ktorá sa mu oznámila, generálny riaditeľ upozorní členské štáty Organizácie na dátum, keď tento Dohovor nadobudne účinnosť.

Článok 23

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov na zápis podľa článku 102 Charty Spojených národov úplné údaje o všetkých ratifikáciách a výpovediach, ktoré zapísal podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.

Článok 24

Správna rada Medzinárodného úradu práce, kedykoľvek to bude považovať za potrebné, predloží generálnej konferencii správu o vykonávaní tohto Dohovoru a preskúma, či treba dať na program rokovania generálnej konferencie otázku jeho úplnej alebo čiastočnej revízie.

Článok 25

1. Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ak nový dohovor neustanoví inak:

a) ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď tohto Dohovoru bez ohľadu na ustanovenia článku 21, a to s výhradou, že nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť,

b) odvtedy, keď nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským štátom otvorený na ratifikáciu.

2. Tento Dohovor však zostane v platnosti vo svojej forme a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali a ktoré neratifikovali revidujúci dohovor.

Článok 26

Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.