Vyhláška č. 18/1988 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o krátení fondov palív a energie

Čiastka 2/1988
Platnosť od 26.02.1988 do31.12.1990
Účinnosť od 01.04.1988 do31.12.1990

OBSAH

18

VYHLÁŠKA

Štátnej plánovacej komisie

z 9. februára 1988

o krátení fondov palív a energie

Štátna plánovacia komisia podľa § 17 ods. 4 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje postup krátenia dodávkových fondov palív a energie určených rozpisom plánu pri nehospodárnom využívaní palív a energie zistenom orgánmi štátnej energetickej inšpekcie pri vykonávaní kontrol podľa osobitných predpisov.1)

(2) Za nehospodárne využívanie palív a energie sa považujú prípady, v ktorých orgány štátnej energetickej inšpekcie zistia nedostatky v energetickom hospodárstve, ktoré ovplyvňujú výšku spotreby palív a energie, a uložia organizácii pokutu podľa zákona o štátnej energetickej inšpekcii.2)

(3) Palivami a energiou sa na účely tejto vyhlášky rozumie:

a) čierne uhlie energetické,

b) čierne uhlie koksovateľné,

c) hnedé uhlie, lignit a hnedouhoľné brikety,

d) koks,

e) zemný plyn karbónsky a naftový,

f) svietiplyn,

g) ľahké vykurovacie oleje,

h) vykurovací olej M a S,

i) vykurovací olej nízkosírny TD a M,

j) elektrická energia,

k) ostatné palivá a energie vyrábané (prepracúvané) z palív uvedených v odseku 3 písm. a) až j).

§ 2

(1) Orgán štátnej energetickej inšpekcie oznámi zistený rozsah nehospodárneho využívania palív a energie držiteľovi fondu a bilančnému gestorovi príslušného paliva alebo energie.3)

(2) Vyhodnotenie rozsahu nehospodárnosti pri palivách a energii uvedených v § 1 ods. 3 písm. a) až j) sa vykoná v mierových jednotkách týchto palív a energie. Pri ostatných palivách uvedených v § 1 ods. 3 písm. k) sa rozsah nehospodárnosti vyhodnotí prepočtom nevyhnutných potrieb palív a energie uvedených v § 1 ods. 3 písm. a) až j) na ich výrobu (prepracovanie) v danej organizácii.

§ 3

(1) Na základe oznámenia podľa § 2 ods. 1 zabezpečí držiteľ fondu4) do 30 dní po doručení oznámenia podľa § 2 ods. 1 vykonanie úpravy rozpisu plánu v rozsahu zistenej nehospodárnosti až do dodávkových fondov organizácie, v ktorej došlo k nehospodárnemu využívaniu palív alebo energie, a o vykonaných úpravách informuje dodávateľa príslušného paliva alebo energie.

(2) Príslušné úpravy sa vykonajú

a) v rozpise vykonávacieho plánu na rok, v ktorom došlo k uloženiu pokuty za nehospodárne využívanie palív a energie,

b) v nasledujúcich rokoch v rozpise 8. päťročného plánu.

(3) S množstvom paliva alebo energie, o ktoré sa znížil dodávkový fond, disponuje držiteľ fondu ako s rezervou.5) Rezervu nemožno použiť v prospech organizácie, v ktorej sa zistilo nehospodárne využívanie palív a energie.

(4) Na základe úpravy rozpisu plánu podľa odseku 1 sú organizácie povinné pristúpiť na zmenu svojich záväzkov.6) Ak je odberateľská organizácia súčasne dodávateľom palív a energie pre iné organizácie alebo obyvateľstvo, nesmie sa na ne presúvať krátenie svojich dodávkových fondov.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1988 a platí do 31. decembra 1990.


Podpredseda vlády ČSSR a predseda Štátnej plánovacej komisie:

Ing. Potáč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 a 3 zákona č. 88/1987 Zb. o štátnej energetickej inšpekcii.

2) § 10 ods. 1 písm. a), b) a e) zákona č. 88/1987 Zb.

3) Podľa § 8 ods. 5 zákona č. 88/1987 Zb.

4) Podľa vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže ČSSR č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov a plánovacom procese.

5) § 25 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.

6) § 125 Hospodárskeho zákonníka.