Nariadenie vlády č. 230/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 27/1985 Zb. o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorých pracovníkom

Čiastka 48/1988
Platnosť od 30.12.1988 do31.03.2002
Účinnosť od 01.01.1989 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

OBSAH

230

NARADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 15. decembra 1988,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 27/1985 Zb. o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom

Vláda Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní so Slovenskou odborovou radou podľa § 92 ods. 3 Zákonníka práce nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 27/1985 Zb. o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom sa mení takto:

1. § 1 písm. a) znie:

a) ak je potrebné na prechodný čas nepresahujúci päť mesiacov v kalendárnom roku podstatne zvýšiť stav pracovníkov.“.

2. V § 2 ods. 1 sa slovo „smerníc“ nahrádza slovami „pracovnoprávneho predpisu“.

3. V § 3 ods. 1 sa slovo „smerníc“ nahrádza slovami „pracovnoprávneho predpisu“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Knotek v. r.