Zákon č. 212/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 124/1985 Zb.

Čiastka 46/1988
Platnosť od 28.12.1988 do14.04.1991
Účinnosť od 01.01.1989 do14.04.1991
Zrušený 127/1991 Zb.

212

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 21. decembra 1988,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 124/1985 Zb.

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 až 3 a v § 6 sa názov „Slovenský cenový úrad“ nahrádza názvom „Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky“.

2. V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

3. V § 2 ods. 2 sa ustanovenie pod písmenom d) označuje písmenom c) a legislatívna skratka „(ďalej len výrobky“)" sa vkladá pred slová „a nehnuteľností".

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

4. V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f) a ustanovenie pod písmenom g) sa označuje písmenom e).

5. § 2 ods. 4 znie:

(4) Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky v rámci svojej pôsobnosti v tvorbe cien môže poveriť určovaním cien výrobkov a ich zmien iné orgány Slovenskej socialistickej republiky, Ústrednú radu družstiev, zväzy družstiev Slovenskej socialistickej republiky a ústredné orgány spoločenských organizácií v Slovenskej socialistickej republike a po predchádzajúcej dohode s nimi aj organizácie v ich pôsobnosti.".

6. Za § 2 sa vkladá nový § 2a, ktorý znie:

㤠2a

Slovenská komisia pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj v spolupráci s Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky vykonáva rozbory vývoja a pôsobenia cien pre potreby plánovania vývoja cien, vypracúva smernicu na vypracovanie plánu vývoja cien Slovenskej socialistickej republiky a návrh plánu vývoja cien ako súčasť štátneho plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej socialistickej republiky.".

7. § 3 znie:

㤠3

(1) Ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, Ústredná rada družstiev, zväzy družstiev Slovenskej socialistickej republiky a ústredné orgány spoločenských organizácií v Slovenskej socialistickej republike predkladajú za organizácie v oblasti svojej pôsobnosti

a) Ministerstvu financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky návrhy cenových opatrení, podklady určené n a zabezpečenie cenových opatrení, včítane potrebných rozborov a zdôvodnení a svoje plány kontroly cien a správy o ich plnení,

b) Slovenskej komisii pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj návrhy pre plán vývoja cien.

(2) Ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, Ústredná rada družstiev, zväzy družstiev Slovenskej socialistickej republiky a ústredné orgány spoločenských organizácií v Slovenskej socialistickej republike zabezpečujú v organizáciách v oblasti svojej pôsobnosti vykonávanie kontroly cien, ukladajú dodatkové odvody a robia iné opatrenia podľa osobitných predpisov.

(3) Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy predkladajú Ministerstvu financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a Slovenskej komisii pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj podklady uvedené v odseku 1 za organizácie a zariadenia riadené alebo spravované národnými výbormi a za štátne podniky založené národnými výbormi (ďalej len „organizácie v ich pôsobnosti“), ako aj za národné výbory nižších stupňov.

(4) Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy

a) určujú a menia ceny výrobkov

1. organizácií v ich pôsobnosti,

2. okresných priemyselných podnikov, prípadne nových podnikov z nich vzniknutých,

3. družstevných organizácií, s výnimkou spotrebných družstiev,

4. poľnohospodárskych organizácií v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky z nepoľnohospodárskej výroby,

b) menia ceny výrobkov, okrem cien služieb, výkonov a prác, uvedených v odseku 5,

okrem cien, ktorých určovanie a zmeny patria podľa osobitných predpisov 1) iným orgánom alebo ktorých určovanie a zmeny si vyhradí Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky.

(5) Okresné národné výbory (obvodné národné výbory na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a Národný výbor mesta Košíc) určujú ceny výrobkov a menia ceny služieb, výkonov a prác

a) organizácií v ich pôsobnosti, okrem organizácií uvedených v ods. 4 písm. a) bode 2, a drobných prevádzkární národných výborov,

b) spoločenských organizácií,

c) dodávaných, prípadne poskytovaných občanmi,

okrem cien, ktorých určovanie a zmeny patria podľa osobitných predpisov 1) iným orgánom alebo ktorých určovanie a zmeny si vyhradí Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky.

(6) Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy zabezpečujú v organizáciách uvedených v odseku 4 vykonávanie kontroly cien a okresné národné výbory (obvodné národné výbory na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a Národný výbor mesta Košíc) vykonávajú v organizáciách a u občanov uvedených v odseku 5 kontrolu cien, ukladajú im dodatkové odvody a robia iné opatrenia podľa osobitných predpisov.

(7) Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy môžu poveriť

a) výkonom svojej pôsobnosti podľa odsekov 4 a 6 národné výbory nižších stupňov,

b) výkonom svojej pôsobnosti podľa odseku 4 po predchádzajúcej dohode i iné orgány Slovenskej socialistickej republiky a nimi riadené alebo založené organizácie.

(8) Krajské finančné správy a Finančná správa hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vykonávajú kontrolu cien v organizáciách, ktoré majú v obvode ich pôsobnosti svoje sídlo. Na základe výsledkov kontroly ukladajú dodatkové odvody a robia iné opatrenia podľa osobitných predpisov. Z poverenia Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky sa krajské finančné správy a Finančná správa hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy zúčastňujú kontroly cien vykonávanej inou finančnou správou.".

8. V § 4 ods. 1 sa text „Pracovníci Slovenského cenového úradu poverení kontrolou cien sú oprávnení pri výkone kontrolnej činnosti a v súvislosti s ním, pokiaľ osobitné predpisy2) neustanovujú inak," nahrádza textom „Pracovníci Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, prípadne iného orgánu vykonávajúceho kontrolu cien podľa tohto zákona, ktorí boli poverení kontrolou cien, sú oprávnení v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti, pokiaľ osobitné predpisy2) neustanovujú inak,".

9. V § 4 ods. 2 sa slová “Slovenského cenového úradu alebo ním poverených pracovníkov„ nahrádzajú slovami “Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, prípadne iného orgánu vykonávajúceho kontrolu cien podľa tohto zákona alebo nimi poverených pracovníkov„.

10. V § 4 ods. 3 sa slová „Slovenský cenový úrad môže" nahrádzajú slovami „Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, prípadne iný orgán vykonávajúci kontrolu cien podľa tohto zákona môžu".

11. V § 4 sa vypúšťa odsek 4.

12. § 5 sa vypúšťa.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 124/1985 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. b) sa za slovo „vykonávajú" vkladajú slová „správu a".

2. § 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2

Sústava finančných správ

(1) Sústavu finančných správ tvoria okresné finančné správy a krajské finančné správy zriadené pre územné obvody jednotlivých okresných národných výborov a krajských národných výborov.

(2) Na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vykonávajú pôsobnosť okresných finančných správ obvodné finančné správy, ktorých obvod pôsobnosti určí Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po prerokovaní s Národným výborom hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a pôsobnosť krajskej finančnej správy vykonáva Finančná správa hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy.

(3) Na území mesta Košíc vykonáva pôsobnosť okresnej finančnej správy mestská finančná správa.".

3. V § 3, 4, 7, 10 a v § 11 sa slová „Ministerstvo financií" nahrádzajú slovom „ministerstvo" a v § 5 ods. 2 sa slová „minister financií" nahrádzajú slovami „minister financií, cien a miezd".

4. V § 11 písm. a) sa za slová „v zahraničnom obchode" vkladá text oddelený čiarkou „pri doplnkových cenových nástrojoch v poľnohospodárstve".


Čl. III

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


v z. Gregor v. r.

Knotek v. r.