Zákon č. 95/1988 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenia výroby

Čiastka 19/1988
Platnosť od 15.06.1988 do23.06.1991
Účinnosť od 01.07.1988 do23.06.1991
Zrušený 229/1991 Zb.

95

ZÁKON

z 15. júna 1988,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenia výroby

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenia výroby sa mení a dopĺňa takto:

1. § 8 sa vypúšťa

2. § 9 včítane nadpisu znie:

㤠9

Dočasné užívanie

(1) Pozemky nevhodné pre socialistickú poľnohospodársku veľkovýrobu môže poľnohospodárska organizácia, ktorej k nim patrí právo užívania, prenechať do dočasného užívania v tomto poradí

a) svojím členom alebo svojim pracovníkom na poľnohospodárske využitie,

b) štátnej alebo družstevnej organizácii na poľnohospodárske a výnimočne aj na nepoľnohospodárske využitie,

c) spoločenskej organizácií na poľnohospodárske využitie,

d) iným občanom na poľnohospodárske využitie.

(2) Členom alebo pracovníkom poľnohospodárskej organizácie alebo iným občanom nemožno prenechať do dočasného užívania vodné plochy a rybníky s chovom rýb.

(3) Poľnohospodárska organizácia môže v odôvodnených prípadoch prenechať do dočasného užívania socialistickým organizáciám aj na stavby, ku ktorým jej patrí právo užívania, prípadne ich časti a pozemky, na ktorých sú tieto stavby zriadené.

(4) Dočasné užívanie vzniká písomnou zmluvou, na účinnosť ktorej je potrebný súhlas okresného národného výboru. V zmluve o prenechaní pozemku do dočasného užívania občanovi sa môže dohodnúť aj primeraná odplata.

(5) Užívateľ, ktorému sa prenechali pozemky do dočasného užívania na poľnohospodárske využitie, môže na nich s predchádzajúcim súhlasom poľnohospodárskej organizácie vykonávať úpravy a zriaďovať dočasné stavby potrebné z hľadiska poľnohospodárskeho využitia. To platí aj pre stavby prenechané poľnohospodárskou organizáciou do dočasného užívania, pokiaľ ide o stavebné úpravy. Súhlas poľnohospodárskej organizácie je podkladom, bez ktorého nemôže stavebný úrad vydať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, že proti uskutočneniu stavby nemá námietok.1)

(6) Všetky porasty, ktoré na pozemku vzišli v dobe užívania, sú majetkom dočasného užívateľa.

(7) Dočasné užívanie sa končí uplynutím doby, na ktorú sa dojednalo. Ak nie je doba dojednaná, skončí sa uplynutím doby, v ktorej sa dosiahol alebo mohol dosiahnuť účel, na ktorý sa pozemok do užívania prenechal. Užívanie sa môže skončiť výpoveďou so šesť mesačnou výpovednou lehotou k 31. decembru bežného kalendárneho roka, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.

(8) Ak sa pozemok alebo stavba, prenechané poľnohospodárskou organizáciou do dočasného užívania, užívajú v rozpore so záujmom spoločnosti, okresný národný výbor zmluvu o dočasnom užívaní zruší.

(9) Ku dňu skončenia dočasného užívania je užívateľ povinný uviesť pozemok do pôvodného stavu, ak zo zmluvy o prenechaní pozemku do dočasného užívania alebo z neskoršieho dojednania nevyplýva niečo iné; pritom treba dbať na to, aby nedochádzalo k neodôvodneným hospodárskym stratám.“.

3. Za § 11 sa vkladá nový § 11a, ktorý znie:

㤠11a

Právo užívania pozemku, na ktorom sa zriadila alebo má zriadiť malá vodná elektráreň, môže poľnohospodárska organizácia previesť na socialistickú organizáciu alebo môže pozemok prenechať do užívania občanovi písomnou zmluvou, na účinnosť ktorej je potrebný súhlas okresného národného výboru.“.

4. Nadpis pod § 12 sa uvedie nad týmto paragrafom.

5. Za § 12 sa vkladá nový § 12a, ktorý znie

㤠12a

(1) Právo užívania pozemku alebo jeho časti môže okresný národný výbor zrušiť na jeho vlastníka so súhlasom poľnohospodárskej organizácie, pokiaľ ide o nezastavaný stavebný pozemok vzhľadom na svoje určenie a výmeru mohol byť predmetom práva osobného užívania2).

(2) Právo užívania hospodárskej budovy alebo inej stavby (ďalej len „hospodárska budova"), ktorú poľnohospodárska organizácia už nepotrebuje, môže okresný národný výbor zrušiť na návrh poľnohospodárskej organizácie so súhlasom vlastníka. Rozhodnutím o zrušení práva užívania hospodárskej budovy sa musí zrušiť aj právo užívania zastavanej plochy s nádvorím alebo priľahlou záhradou; výmera záhrady nesmie presiahnuť 400 m2. Najvyššia prípustná výmera záhrady sa môže výnimočne prekročiť, len keby inak vznikol pozemok nevhodného tvaru alebo zvyšná časť pozemku bola úplne nevhodná pre hospodárenie poľnohospodárskej organizácie.

(3) Ak bola hospodárska budova na náklady poľnohospodárskej organizácie zhodnotená, je vlastník povinný poskytnúť poľnohospodárskej organizácii náhradu zodpovedajúcu účelnému a trvalému zhodnoteniu podľa stavu v čase zrušenia práva užívania.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1988.


Husák v. r.

Indra v. r.

Šalgovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 39, § 57 ods. 2 a § 66 zákona č. 150/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

2) § 199, 200 a § 490 ods. 2 Občianskeho zákonníka