Vyhláška č. 13/1988 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o postupe pri zvýšení rozpočtových nákladov a odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a termínov dokončenia pri rozostavaných stavbách

Čiastka 1/1988
Platnosť od 29.01.1988 do30.08.1989
Účinnosť od 29.01.1988 do30.08.1989
Zrušený 95/1989 Zb.

13

VYHLÁŠKA

Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj

zo 14. decembra 1987

o postupe pri zvýšení rozpočtových nákladov a odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a termínov dokončenia pri rozostavaných stavbách

Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 53 ods. 1 písm. e) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 115/1983 Zb.:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

Vyhláška upravuje postup pri zvýšení rozpočtových nákladov1) (ďalej len „náklady“) a odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku2) a termínov dokončenia (ďalej len „termíny“)

a) v druhej a štvrtej časti pri rozostavaných

aa) stavbách určených ako záväzné úlohy štátneho plánu3) (ďalej len „záväzné stavby“),

ab) strojoch a zariadeniach nezahrnutých do rozpočtov stavieb vyžadujúcich stavebné a (alebo) montážne práce4) určených ako záväzné úlohy štátneho plánu (ďalej len „záväzné stroje a zariadenia“);

b) v tretej a štvrtej časti pri rozostavaných centralizovaných a ostatných stavbách,

(ďalej len „rozostavané stavby“).

§ 2

Odchylné úpravy

Pre rozostavané stavby uvedené v osobitnej časti plánu platí táto vyhláška, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.

DRUHÁ ČASŤ

POSTUP PRI ZVÝŠENÍ NÁKLADOV A ODSUNE TERMÍNOV PRI ZÁVÄZNÝCH STAVBÁCH A ZÁVÄZNÝCH STROJOCH A ZARIADENIACH

§ 3

Povinnosti investora a jeho nadriadených orgánov

(1) Investor je povinný spracovať a predložiť svojmu nadriadenému orgánu žiadosť o súhlas so zvýšením nákladov alebo o odsun termínov (ďalej len „žiadosť“), len čo zistí, že sa náklady alebo termíny prekročia.

(2) V žiadosti investor uvedie identifikačné údaje (názov a miesto rozostavanej stavby, názov a sídlo investora a registračné číslo rozostavanej stavby), príčiny a dôsledky navrhovaných zmien (najmä vo výrobe, odbyte a vo vzťahu k štátnemu rozpočtu a efektívnosti) a spôsob ich riešenia (pri záväzných stavbách doložený návrhom zmeny režimu stavby), účastníka výstavby, ktorý zmenu spôsobil, stanovisko generálneho projektanta, dodávateľa stavebnej časti a rozhodujúcich dodávateľov technologickej časti.

(3) V žiadosti o súhlas so zvýšením nákladov investor uvedie tiež dosiaľ platné a požadované náklady, spôsob úhrady a krytia zvýšených nákladov; v žiadosti o odsun termínu aj doterajší a navrhovaný termín s vyčíslením rozdielu.

(4) Nadriadený orgán investora žiadosť posúdi; v prípade kladného posúdenia predloží žiadosť so svojím stanoviskom bez meškania ústrednému orgánu investora. V opačnom prípade žiadosť vráti a rozhodne o ďalšom postupe.

(5) Ústredný orgán investora posúdi žiadosť a pripojené stanovisko nadriadeného orgánu investora. V prípade kladného posúdenia bez meškania žiadosť predloží orgánu príslušnému na rozhodnutie. V opačnom prípade ústredný orgán investora žiadosť vráti a rozhodne o ďalšom postupe. Žiadosť o odsun termínu sa musí predložiť s takým predstihom, aby sa o nej mohlo rozhodnúť pred uplynutím termínu, o odsun ktorého sa žiada.

§ 4

Postup pri predkladaní žiadosti o súhlas so zvýšením nákladov

(1) Ústredný orgán investora predkladá na rozhodnutie Predsedníctvu vlády Československej socialistickej republiky (ďalej len „predsedníctvo vlády“) žiadosť o súhlas so zvýšením nákladov v prípadoch, keď zvýšenie presahuje 10 % nákladov schválených vládou Československej socialistickej republiky (ďalej len „vláda“) alebo 30 miliónov Kčs (jedenkrát alebo súhrnne od začatia výstavby), pokiaľ príčinou zvýšenia nie je:

a) úprava kontraktačných cien dojednaných so socialistickými štátmi potvrdená Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu,

b) zdraženie strojov dovážaných z nesocialistických krajín, ktoré boli vecne už zahrnuté vo schválenom súhrnnom rozpočte a pri ktorých je zabezpečené devízové krytie,

c) zámena dodávky strojov, prípadne stavebných kapacít tuzemských dodávateľov za dovoz schválený vládou,

d) zmena cien schválená vládou.

(2) V ostatných prípadoch, keď nerozhoduje predsedníctvo vlády, predkladá ústredný orgán investora žiadosť o súhlas so zvýšením nákladov Štátnej plánovacej komisii.

§ 5

Postup pri predkladaní žiadosti o odsun termínov

(1) Ústredný orgán investora predkladá na rozhodnutie predsedníctvu vlády žiadosť o odsun termínu

a) v prípade, keď na základe kladného stanoviska orgánu štátnej expertízy vydaného po dohode s príslušnou plánovacou komisiou a s príslušným ministerstvom financií5) je preukázané, že odsun termínu je nevyhnutný pre uplatnenie novej techniky alebo pre zvýšenie kvality, technickej úrovne alebo objemu výroby, pokiaľ tieto opatrenia povedú ku zvýšeniu efektívnosti investície, alebo

b) v prípade živelných pohrôm alebo archeologických nálezov, ktorých dôsledky spôsobia oneskorenie dodávok a nepriaznivo ovplyvnia priebeh realizácie.

(2) V ostatných prípadoch, keď nerozhoduje predsedníctvo vlády, oznámi ústredný orgán investora príčiny a dôsledky nesplnenia termínov včítane návrhov na opatrenia a náhradných termínov:

a) príslušnej plánovacej komisii,

b) príslušnej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj,

c) príslušnému ministerstvu financií,

d) Štátnej banke československej - ústrediu alebo príslušnému hlavnému ústavu;

ak je ústredným orgánom investora ústredný orgán republiky, aj Štátnej plánovacej komisii, Štátnej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a pri stavbách, pri ktorých sa zúčastnilo na štátnej expertíze, tiež Federálnemu ministerstvu financií.

§ 6

Povinnosti ústredného orgánu investora pri predkladaní žiadosti predsedníctvu vlády

(1) K žiadosti predkladanej predsedníctvu vlády si ústredný orgán investora vyžiada a pripája stanoviská:

a) príslušnej plánovacej komisie,

b) príslušnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj,

c) príslušného ministerstva financií,

d) Federálneho ministerstva zahraničného obchodu pri stavbách s dovozom,

e) Štátnej banky československej - ústredia alebo príslušného hlavného ústavu.

(2) Ak je ústredným orgánom investora ústredný orgán republiky, vyžiada si okrem stanovísk príslušných orgánov republík uvedených v odseku 1 aj stanoviská Štátnej plánovacej komisie, Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj; ak ide o stavbu, pri ktorej sa zúčastnilo na štátnej expertíze, aj stanovisko Federálneho ministerstva financií. Ústredné orgány republík predkladajú žiadosti prostredníctvom príslušnej vlády republiky.

§ 7

Povinnosti ústredného orgánu investora pri predkladaní žiadosti Štátnej plánovacej komisii

(1) Pri predkladaní žiadosti o súhlas so zvýšením nákladov na rozhodnutie Štátnej plánovacej komisii ústredný orgán investora informuje rovnopisom žiadosti

a) príslušnú komisiu pre vedeckotechnický a investičný rozvoj,

b) príslušné ministerstvo financií,

c) Štátnu banku československú - ústredie alebo príslušný hlavný ústav.

(2) Ak je ústredným orgánom investora ústredný orgán republiky, predkladá žiadosť Štátnej plánovacej komisii prostredníctvom príslušnej plánovacej komisie republiky a rovnopisom žiadosti informuje okrem príslušných orgánov republiky uvedených v odseku 1 aj Štátnu komisiu pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a pri stavbách, pri ktorých sa zúčastnilo na štátnej expertíze, aj Federálne ministerstvo financií.

TRETIA ČASŤ

POSTUP PRI ZVÝŠENÍ NÁKLADOV A ODSUNE TERMÍNOV PRI CENTRALIZOVANÝCH A OSTATNÝCH STAVBÁCH

§ 8

(1) Pri spracovaní a predkladaní žiadosti pri centralizovaných a ostatných stavbách sa postupuje primerane podľa ustanovení § 3, pokiaľ ústredný orgán investora, prípadne orgán, ktorý schválil projektovú úlohu, nerozhodne - s výnimkou prípadu uvedeného v odseku 2 písm. a) - inak.

(2) Žiadosť o súhlas so zvýšením nákladov sa predkladá

a) Štátnej plánovacej komisii, pokiaľ zvýšenie presahuje 10 miliónov Kčs (jedenkrát alebo súhrnne od začatia výstavby) alebo 10% nákladov stavieb, ktorých náklady sú vyššie ako 100 miliónov Kčs;

b) orgánu, ktorý schválil projektovú6) úlohu, prípadne inému oprávnenému orgánu (organizácii)7) v ostatných prípadoch;

pri centralizovaných stavbách na základe kladného stanoviska príslušného orgánu štátnej expertízy, ktorý ho v prípadoch uvedených v osobitnom predpise7) vydá po dohode s príslušnou plánovacou komisiou a s príslušným ministerstvom financií.

(3) Žiadosť o odsun termínu sa predkladá na rozhodnutie:

a) ústrednému orgánu investora z dôvodov uvedených v § 5 ods. 1 pri stavbách

1. centralizovaných,

2. ostatných, pokiaľ sa odsunom termínu prekročí limitná lehota výstavby;8)

b) orgánu, ktorý schválil projektovú úlohu,6) prípadne inému oprávnenému orgánu (organizácii)7)

pri ostatných stavbách, len pokiaľ sa neprekročí limitná lehota výstavby; pri centralizovaných stavbách na základe kladného stanoviska príslušného orgánu štátnej expertízy vydaného obdobne podľa odseku 2.


ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 9

Spoločné a prechodné ustanovenia

(1) Spôsob úhrady a krytia zvýšenia nákladov upravujú osobitné predpisy a opatrenia.9)

(2) Opatrenia urobené pri záväzných stavbách po 10. decembri 1986 v súlade so zásadami schválenými osobitným opatrením9) do nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa považujú za opatrenia urobené podľa nej.

§ 10

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 8 z 20. júla 1979 o konaní pri zvýšení rozpočtových nákladov rozostavaných stavieb a pri odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a dokončenia stavieb (registrované v čiastke 21/1979 Zb.) v znení smerníc č. 6 z 21. mája 1981 (registrované v čiastke 17/1981 Zb.).

§ 11

Účinnosť

Vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Podpredseda vlády ČSSR a predseda Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj:

Doc. PhDr. Obzina DrSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Schválené rozpočtové náklady zahŕňané do plánu investičnej výstavby (hlava II-VIII).

2) Metodický list č. GC 101 vydaný Federálnym štatistickým úradom publikovaný v smerniciach Federálneho štatistického úradu k štátnym štatistickým výkazom za úsek investičná výstavba „5 Iv" z 11. júna 1985 (oznámené v čiastke 1/1986 Zb.).

3) Jednotné metodické pokyny pre ministerstvá a ostatné ústredné orgány ČSSR a republík na vypracovanie návrhu päťročného plánu a päťročného rozpočtového výhľadu na roky 1986-1990 a návrhu vykonávacieho plánu a rozpočtu na rok 1986 (oznámené v čiastke 10/1985 Zb.).

4) Metodický list č. GB 103 vydaný Federálnym štatistickým úradom publikovaný v smerniciach Federálneho štatistického úradu k štátnym štatistickým výkazom za úsek investičná výstavba „5 Iv" z 11. júna 1985 (oznámené v čiastke 1/1986 Zb.).

5) § 67 ods. 4 vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 5/1987 Zb. o dokumentácii stavieb.

6) § 64 a príloha č. 12 vyhlášky č. 5/1987 Zb.

7) § 67 ods. 4 a 5 vyhlášky č. 5/1987 Zb.

8) Úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 16/1981 o vydaní limitných lehôt výstavby v znení úpravy č. 12/1982 (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 6-7/1981 a 8/1982, reg. v čiastke 3/1983 Zb.) a výnosu č. 4/1987 (Spravodajca ŠK VTRI, ČK VTIR a SIK VTIR čiastka 8/1987, reg. v čiastke 1/1988 Zb.).

9) Uznesenie Predsedníctva vlády ČSSR č. 192 z 11. decembra 1986.