155

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 12. septembra 1988

o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky podľa § 392 ods. 1 písm. e) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


DRUHÁ ČASŤ

HOSPODÁRSKE ZMLUVY A DODACIE PODMIENKY

DRUHÁ HLAVA

PODMIENKY DODÁVKY POĽNOHOSPODÁRSKYCH VÝROBKOV DODÁVANÝCH POĽNOHOSPODÁRSKOU ORGANIZÁCIOU NÁKUPNEJ ORGANIZÁCII

Prvý oddiel

§ 17

(2) Len čo sa zistila akosť a množstvo poľnohospodárskych výrobkov podľa § 16 ods. 1 až 6, nemôže nákupná organizácia reklamovať vady, ktoré bola povinná pri odbere poľnohospodárskych výrobkov zistiť.

(3) Nákupná organizácia môže reklamovať len vady, ktoré boli v dobe plnenia nezistiteľné. Rozsah a doba zodpovednosti za vady niektorých poľnohospodárskych výrobkov je ustanovená v druhom oddiele (§ 21 až 26).

(4) Pri dodávkach poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sa uskutočňujú ako traťová dodávka, môže nákupná organizácia uplatňovať u poľnohospodárskej organizácie práva zo zodpovednosti za vady len vtedy, ak poľnohospodársku organizáciu upovedomia o vadách podľa ustanovenia § 16 ods. 7. Nákupná organizácia je povinná reklamovať u poľnohospodárskej organizácie vady dodávky najdlhšie do 10 dní od uplynutia lehoty na včasnú reklamáciu vád príjemcom dodávky, inak jej práva zo zodpovednosti za tieto vady zanikajú.

Druhý oddiel

Zodpovednosť za vady niektorých poľnohospodárskych výrobkov

§ 21

Zemiaky

(1) Poľnohospodárska organizácia zodpovedá za vady zemiakov, ktoré boli v čase splnenia dodávky nezistiteľné a boli spôsobené mokrou (bakteriálnou) hnilobou, suchou fusariovou hnilobou a hnedou (plesňovou) hnilobou

a) pri neskorých konzumných zemiakoch počas dvoch mesiacov od splnenia dodávky,

b) pri priemyselných zemiakoch počas jedného mesiaca od splnenia dodávky.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje iba na dodávky splnené do konca roka zberu.

§ 22

Zelenina

(1) Poľnohospodárska organizácia zodpovedá za vady zeleru, karotky a mrkvy, paštrnáku a koreňového petržlenu dodávaných bez vňate, suchej cibule a suchého cesnaku, ktoré boli v čase splnenia dodávky nezistiteľné a boli spôsobené hubovými alebo bakteriálnymi chorobami (Botrytis, Fusarium, Sclerotium) počas dvoch mesiacov od splnenia dodávky.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje iba na dodávky splnené do konca roka zberu.

§ 23

Osivo, sadivo a škôlkárske výpestky

(1) Poľnohospodárska organizácia zodpovedá za

a) pravosť druhu a odrody osiva a sadiva a vady osiva, sadiva a škôlkárskych výpestkov, ktoré sa podľa technickej normy pri prevzatí dodávky nezisťujú, do konca roka, v ktorom prebieha najbližšie vegetačné obdobie po splnení dodávky,

b) pravosť odrody sadiva chmeľu do uplynutia prvej plnej plodnosti,

c) pravosť druhu a odrody škôlkárskych výpestkov do uplynutia jedného mesiaca od dozretia prvých plodov, podľa ktorých možno určiť druh a odrodu.

(2) Poľnohospodárska organizácia zodpovedá za vady sadiva, ktoré boli v čase splnenia dodávky nezistiteľné a boli spôsobené

a) suchou fusariovou hnilobou do 31. decembra roka zberu,

b) hnedou (plesňovou) hnilobou do 30 dní od splnenia dodávky,

c) namrznutím hľúz do 10 dní od splnenia dodávky.

§ 24

Jatočné zvieratá

Poľnohospodárska organizácia zodpovedá za vady zistené po prevzatí dodaných jatočných zvierat včítane jatočnej hydiny v prípade, keď pri veterinárnej prehliadke po zabití boli mäso, orgány alebo tuk posúdené ako nepožívateľné. Nezodpovedá však za vady vzniknuté technologickým postupom pri zabití.

§ 25

Chovné a úžitkové zvieratá a selekčný hovädzí dobytok

(1) Poľnohospodárska organizácia zodpovedá za vady zvierat, ktoré boli pri splnení dodávky nezistiteľné, a to pri mladých zvieratách do 15 dní a pri starších zvieratách, hydine a prasiatkach ochorených na sípavku do 28 dní od splnenia dodávky.

(2) Za mladé zvieratá sa na účely tejto vyhlášky považujú

a) prasiatka, behúne, chovné a úžitkové ošípané do 50 kg živej hmotnosti,

b) hovädzí dobytok do 100 kg živej hmotnosti alebo vo veku do dvoch mesiacov,

c) jahňatá vo veku do ôsmich mesiacov,

d) žriebätá vo veku do jedného roka.

(3) Pri dodávkach triedených kureniec zodpovedá dodávateľ za vady sexovania najneskôr do 77 dní veku kureniec.

§ 26

Ak sa práva zo zodpovednosti za vady neuplatnia v lehotách ustanovených v § 21 až 25, zanikajú.

TRETIA HLAVA

PODMIENKY DODÁVKY POĽNOHOSPODÁRSKYCH VÝROBKOV DODÁVANÝCH NÁKUPNOU ORGANIZÁCIOU ĎALŠÍM ORGANIZÁCIÁM

Druhý oddiel

Zodpovednosť za vady

§ 34

Mak

Záručná doba maku dodávaného obchodným organizáciám je 4 mesiace od splnenia dodávky.

§ 35

Konzumné zemiaky

Záručná doba skorých zemiakov je 15 dní a neskorých zemiakov 2 mesiace od splnenia dodávky.

§ 36

Osivo, sadivo a škôlkárske výpestky

Dodávateľ zodpovedá za vady v lehotách a spôsobom ustanoveným v § 23.

§ 37

Jatočné zvieratá

Ustanovenie § 24 platí obdobne.

§ 38

Chovné a úžitkové zvieratá a selekčný hovädzí dobytok

Ustanovenia § 25 platia obdobne.

§ 39

Tuzemská potná ovčia vlna

Záručná doba je jeden mesiac od splnenia dodávky.

§ 40

Sladkovodné trhové ryby

Pri vadách akosti, ktoré majú za následok nepožívateľnosť mäsa, je záručná doba 24 hodín od splnenia dodávky.

§ 41

Zverina

Záručná doba je

a) jeden deň od splnenia dodávky, pokiaľ ide o vady, ktoré sa zisťujú ihneď pri prebierke,

b) pri ostatných vadách tri dni od splnenia dodávky vychladnutej a vyhladenej zveriny a 7 dní od splnenia dodávky zmrazenej zveriny.


TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 44

Zrušujú sa

1. vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 73/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a poľnohospodárskych potrieb;

2. vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 136/1979 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov dodávaných nákupnými organizáciami na spracovanie alebo na predaj.

§ 45

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Toman CSc. v. r.