65

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky

z 27.apríla 1988

o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou

Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky podľa § 14 ods.2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 50/1984 Zb.) a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky podľa § 43 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) ustanovuje:


§ 1

Základné ustanovenia

(1) Na rozvíjanie mimoriadneho nadania a talentu žiakov v oblasti športu sa môžu zriadiť základná škola a gymnázium alebo stredná odborná škola v spoločnej správe1) (ďalej len „športová škola“) a v strednom odbornom učilišti triedy s vrcholovou športovou prípravou.

(2) Športová škola poskytuje vzdelanie, ktoré sa získava spravidla v 5. až 8. ročníku základnej školy. Športová škola a stredné odborné učilište s triedami s vrcholovou športovou prípravou poskytuje vzdelanie, ktoré sa získava v I. až IV. ročníku gymnázia a strednej odbornej školy alebo v strednom odbornom učilišti.

(3) Športová škola a stredné odborné učilište s triedami s vrcholovou športovou prípravou poskytujú športovú prípravu vo vybraných športových odvetviach určených Ministerstvom školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky.

(4) Športová škola a stredné odborné učilište s triedami s vrcholovou športovou prípravou sú súčasťou systému vrcholového športu v Československej socialistickej republike. Starostlivosť o športovú prípravu sa uskutočňuje v súlade s úlohami a cieľmi Československého zväzu telesnej výchovy, Zväzu pre spoluprácu s armádou a záujmami štátnej reprezentácie.

§ 2

Zriaďovanie a zrušovanie športových škôl

(1) Športovú školu môže zriadiť a zrušiť krajský národný výbor podľa ustanovenej siete škôl.2)

(2) Triedy športovej školy sa zriaďujú s najnižším počtom 20 žiakov. Najvyšší počet žiakov v triede je 30. Krajský národný výbor môže triedu zrušiť, ak počet žiakov trvale klesne pod 10.

§ 3

Zriaďovanie a zrušovanie tried s vrcholovou športovou prípravou v stredných odborných učilištiach

(1) Triedu s vrcholovou športovou prípravou zriaďuje orgán, ktorý stredné odborné učilište zriadil po dohode s príslušným ústredným orgánom a krajským národným výborom, podľa ustanovenej siete škôl.2)

(2) Trieda s vrcholovou športovou prípravou v strednom odbornom učilišti sa zriaďuje s najnižším počtom 20 žiakov. Najvyšší počet žiakov v triede je 30. Orgán, ktorý stredné odborné učilište zriadil, môže po dohode s krajským národným výborom triedu zrušiť, ak počet žiakov trvale klesne pod 10.

§ 4

Športová rada

Športová rada je odborným poradným orgánom riaditeľa športovej školy a riaditeľa stredného odborného učilišťa s triedami s vrcholovou športovou prípravou vo veciach riadenia športovej prípravy. Členmi športovej rady sú zástupca riaditeľa pre športovú prípravu, vedúci trenéri a lekár určený riaditeľom príslušného ústavu národného zdravia, prípadne ďalší odborníci, vymenovaní riaditeľom športovej školy alebo riaditeľom stredného odborného učilišťa s triedami s vrcholovou športovou prípravou, s predchádzajúcim súhlasom organizácie, s ktorou sú členovia športovej rady v pracovnom pomere.

§ 5

Organizácia

(1) Športová príprava v športových školách a v triedach s vrcholovou športovou prípravou v stredných odborných učilištiach trvá až do ukončenia štúdia žiaka.

(2) Určené športové odvetvia sa zachovávajú až do ukončenia štúdia žiaka na športovej škole a strednom odbornom učilišti s triedami s vrcholovou športovou prípravou. V jednej triede sa zabezpečuje športová príprava spravidla vo dvoch športových odvetviach.

(3) Súčasťou športovej školy a stredného odborného učilišťa s triedami s vrcholovou športovou prípravou je domov mládeže,3) v ktorom sa zabezpečuje výchova mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.

(4) Názov športovej školy sa tvorí zo slov „Športová škola“ a z úradného názvu jej sídla v 1. páde. Týmto názvom sa označuje budova školy, úradné listiny školy a úradná pečiatka školy.

(5) Názov stredného odborného učilišťa, v ktorom sú triedy s vrcholovou športovou prípravou, sa nemení.

(6) Vysvedčenie žiakov, ktorí navštevovali v strednom odbornom učilišti triedu s vrcholovou športovou prípravou, sa doplní o doložku: „Žiak navštevoval triedu s vrcholovou športovou prípravou podľa § 1 vyhlášky č. 65/1988 Zb.“.

§ 6

Výchova, vzdelávanie a športová príprava

(1) Rozvrh hodín teoretického a praktického vyučovania, termíny skúšania, plány skúšania, konzultácie, doučovanie a delenie tried upravuje riaditeľ športovej školy alebo riaditeľ stredného odborného učilišťa s triedami s vrcholovou športovou prípravou s prihliadnutím na potreby športovej prípravy. Postupuje pritom v súlade s učebnými plánmi a učebnými osnovami jednotlivých študijných alebo učebných odborov, vyučovacích predmetov, osnovami a plánmi športovej prípravy. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ so súhlasom krajského národného výboru povoliť ďalšie delenie tried i v ostatných predmetoch, v jednej triede najviac na dve skupiny.

(2) Žiakom, ktorí študujú podľa učebného plánu pre stredné školy, môže riaditeľ športovej školy alebo stredného odborného učilišťa s triedami s vrcholovou športovou prípravou povoliť štúdium podľa individuálneho plánu.4)

(3) Športová príprava v športových školách a v triedach s vrcholovou športovou prípravou v stredných odborných učilištiach je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu školy, organizuje sa podľa športových odvetví. Zabezpečuje sa formou športových tréningov, sústredení a účasťou na športových súťažiach. Súčasťou športovej prípravy žiakov je aj teoretická príprava, regenerácia, centrálne výberové konania a centrálne testy organizované Československým zväzom telesnej výchovy a Zväzom pre spoluprácu s armádou.

(4) Športový tréning sa uskutočňuje spravidla v rozsahu 12 až 18 hodín týždenne; pre jednotlivé športové odvetvia, vekové kategórie a výkonostnú úroveň ho určujú učebné osnovy a tréningové plány.

(5) Na športovej príprave organizovanej počas hlavných školských prázdnin sa môžu zúčastniť aj novozaradení alebo novoprijatí žiaci pred nástupom do športovej školy alebo tried s vrcholovou športovou prípravou v strednom odbornom učilišti.

(6) Žiakom športovej školy a žiakom tried s vrcholovou športovou prípravou v strednom odbornom učilišti, ktorí sú členmi Československého zväzu telesnej výchovy alebo Zväzu pre spoluprácu s armádou, sa umožňuje účasť na súťažiach organizovaných týmito organizáciami.

§ 7

Výber, zaraďovanie a preraďovanie žiakov

(1) Pre zaradenie žiaka do športovej prípravy v športovej škole alebo v triede s vrcholovou športovou prípravou v strednom odbornom učilišti je rozhodujúci jeho prospech, výsledok previerky jeho pohybových schopností, výsledok psychologického vyšetrenia, vyjadrenie lekára, do ktorého starostlivosti žiak doteraz patril, a príslušného telovýchovného lekára o zdravotnom stave.5)

(2) Do tried základnej školy v športovej škole zaraďuje žiakov riaditeľ športovej školy6) spravidla po ukončení 4. ročníka základnej školy so súhlasom zástupcu žiaka.

(3) Žiakov 5. až 8. ročníka inej základnej školy možno zaradiť do príslušných tried športovej školy so súhlasom zástupcu žiaka, ak spĺňajú požiadavky podľa odseku 1.

(4) Žiaci, ktorí v športovej škole alebo v základnej škole získali vzdelanie poskytované základnou školou, sa prijímajú do prvého ročníka tried strednej školy v športovej škole a do prvého ročníka tried s vrcholovou športovou prípravou v strednom odbornom učilišti podľa osobitného predpisu,7) ak spĺňajú požiadavky podľa odseku 1. K prihláške maloletého žiaka je povinný vyjadriť sa jeho zástupca.

(5) Prestup žiaka inej strednej školy do prvého a vyššieho ročníka tried strednej školy v športovej škole a tried s vrcholovou športovou prípravou v strednom odbornom učilišti povoľuje riaditeľ športovej školy alebo riaditeľ stredného odborného učilišťa s triedami s vrcholovou športovou prípravou podľa osobitného predpisu,8) ak spĺňa požiadavky podľa odseku 1.

(6) Riaditeľ športovej školy alebo riaditeľ stredného odborného učilišťa s triedami s vrcholovou športovou prípravou môže vyradiť žiaka zo športovej prípravy po prerokovaní v športovej rade a pedagogickej rade. Zo športovej prípravy možno žiaka vyradiť: a) pre neuspokojivý prospech alebo správanie, b) pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy, c) zo zdravotných dôvodov na návrh lekára, d) na žiadosť zástupcu žiaka, ak ide o žiaka, ktorý nemá ukončenú povinnú školskú dochádzku, e) na žiadosť žiaka, ak ide o žiaka strednej školy; ak nie je žiak plnoletý, treba k žiadosti priložiť súhlasné vyjadrenie jeho zástupcu.

(7) O vyradení žiaka zo športovej prípravy podľa odseku 6 písm. a) až c) informuje riaditeľ školy alebo riaditeľ stredného odborného učilišťa s triedami s vrcholovou športovou prípravou; ak žiak nie je plnoletý, informuje tiež zástupcu žiaka.

(8) Žiak, ktorý je vyradený zo športovej prípravy, nemôže pokračovať v štúdiu na športovej škole alebo v triede s vrcholovou športovou prípravou v strednom odbornom učilišti a preradí sa na inú školu. Žiak triedy základnej školy sa preradí do základnej školy, v obvode ktorej má trvalý alebo prechodný pobyt. Žiak triedy strednej školy sa preradí na inú strednú školu. Žiak triedy s vrcholovou športovou prípravou v strednom odbornom učilišti sa preradí do triedy bez vrcholovej športovej prípravy alebo iného stredného odborného učilišťa. Spôsob preradenia upravujú osobitné predpisy.9)

§ 8

Starostlivosť o žiakov

(1) Žiakom športovej školy sa poskytuje celodenná starostlivosť; stravovanie sa im poskytuje podľa osobitného predpisu.10) Žiakom športovej školy, ktorí nemôžu denne dochádzať do športovej školy, sa poskytuje ubytovanie v domove mládeže; domov mládeže je v prevádzke aj v období školských prázdnin a aj v ostatné dni, v ktorých sa nevyučuje, ale prebieha športová príprava. Úhradu nákladov spojených s ubytovaním žiakov v domove mládeže uhrádza zástupca žiaka príspevkom vo výške 50% z poplatkov ustanovených pre ubytovanie žiakov.11)

(2) Žiakom tried s vrcholovou športovou prípravou v strednom odbornom učilišti sa poskytuje celodenná starostlivosť a ubytovanie; ubytovanie a stravovanie je pre týchto žiakov v prípravnom období bezplatné.12) V období odborného rozvoja si žiaci ubytovanie a stravovanie uhrádzajú vo výške ustanovenej osobitnými predpismi.13)

(3) Žiaci, ktorí nie sú ubytovaní v domove mládeže, si stravovanie uhrádzajú počas celého štúdia vo výške ustanovenej osobitnými predpismi.14)

(4) Finančná hodnota stravy poskytovanej žiakom tried s vrcholovou športovou prípravou v strednom odbornom učilišti je nasledovná:

a) finančné normy na nákup potravín na žiaka a deň sa ustanovujú na 45,- Kčs. Členia sa takto:

raňajky8,- Kčs
desiata7,- Kčs
obed16,- Kčs
olovrant6,- Kčs
večera 8,- Kčs

---------
celkom 45,- Kčs

b) na sústredeniach a športových akciách, v rámci učebných osnov a plánov športovej prípravy, pri ktorých sa musia žiaci stravovať v štátnych, družstevných a iných stravovacích zariadeniach, sa určuje priemerná nákupná hodnota celodennej stravy sumou 70,- Kčs na stravníka a deň.

(5) Počas sústredení, ktoré sú súčasťou plánu športovej prípravy, zabezpečuje športová škola a stredné odborné učilište s triedami s vrcholovou športovou prípravou všetkým účastníkom bezplatné ubytovanie.

(6) Výchovnú činnosť a pedagogický dozor v čase mimo vyučovania a v dňoch, v ktorých sa nevyučuje, ale prebieha športová príprava, vykonávajú vychovávatelia, a to jeden pre každú skupinu 8-10 žiakov 5. až 6. ročníka športovej školy; pre každú skupinu 11-15 žiakov 7. až 8. ročníka športovej školy a pre každú skupinu 25-30 žiakov I. až IV. ročníka športovej školy a žiakov tried s vrcholovou športovou prípravou v strednom odbornom učilišti.

(7) Výchovnú činnosť a pedagogický dozor v rámci športovej prípravy na sústredeniach, testovacích zrazoch a cestách na sústredenia organizovaných aj Československým zväzom telesnej výchovy a Zväzom pre spoluprácu s armádou vykonávajú tréneri alebo vychovávatelia, a to aj v prípadoch, keď počet žiakov je menší, ako ustanovuje odsek 6.

(8) Zdravotnícka starostlivosť sa žiakom poskytuje podľa osobitných predpisov.5)

§ 9

Kádrové zabezpečenie

(1) Za riaditeľa športovej školy ustanovuje krajský národný výbor pracovníka s vysokoškolským vzdelaním telovýchovného alebo pedagogického smeru, so skúsenosťami z práce v telovýchovnom hnutí.

(2) V športovej škole a v strednom odbornom učilišti s triedami s vrcholovou športovou prípravou sa ustanovuje zástupca riaditeľa pre športovú prípravu. V športovej škole sa ustanovuje aj zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania.

(3) Funkciu zástupcu riaditeľa pre športovú prípravu môže vykonávať len telovýchovný pedagóg s vysokoškolským vzdelaním získaným v študijnom odbore telesná výchova a šport alebo absolvent štúdia odboru učiteľstva s aprobáciou telesná výchova a trénerskou kvalifikáciou I. triedy.

(4) Na určenie počtu zástupcov riaditeľa športovej školy a určenie ich vyučovacej povinnosti15) sa počíta 24 vyučovacích hodín týždenne ako jedna trieda, pričom sa im započítavajú aj hodiny športovej prípravy. Pre určenie počtu tried sa hodina športovej prípravy považuje za vyučovaciu hodinu.

(5) Vyučovacia povinnosť riaditeľa športovej školy sa určuje podľa odseku 4.

(6) Učiteľom športovej školy a tried s vrcholovou športovou prípravou v strednom odbornom učilišti môže byť len pedagóg najmenej s trojročnou pedagogickou praxou a s kladným vzťahom k športu.

(7) Trénerom a metodikom športovej školy a tried s vrcholovou športovou prípravou v strednom odbornom učilišti môže byť len telovýchovný pedagóg s vysokoškolským vzdelaním získaným v študijnom odbore telesná výchova a šport, absolvent štúdia odboru učiteľstva s aprobáciou telesná výchova a trénerskou kvalifikáciou I. a II. triedy príslušného športového odvetvia. Výnimočne nimi môžu byť absolventi trojročnej trénerskej školy s kvalifikáciou trénera I. triedy v príslušnom športovom odvetví.

(8) Výchovno-vzdelávací proces a športová príprava sa zabezpečuje v športových školách a v triedach s vrcholovou športovou prípravou v stredných odborných učilištiach aj ďalšími pracovníkmi. Ich počet a zloženie sa riadi potrebami športovej školy a tried s vrcholovou športovou prípravou v strednom odbornom učilišti.

§ 10

(1) Športovú školu hospodársky zabezpečuje krajský národný výbor.16)

(2) Triedy s vrcholovou športovou prípravou v strednom odbornom učilišti finančne a materiálne zabezpečuje orgán, ktorý stredné odborné učilište zriadil.17) Mzdové náklady na trénerov a na zástupcu riaditeľa pre športovú prípravu uhrádza krajský národný výbor.

(3) Športová škola a stredné odborné učilište s triedami s vrcholovou športovou prípravou zabezpečujú športové náradie, náčinie, výzbroj a výstroj a spôsob hospodárenia s ním podľa príloh tejto vyhlášky.

(4) Náklady spojené s požičiavaním objektov a zariadení pre športovú prípravu v športových školách uhrádza krajský národný výbor; v triedach s vrcholovou športovou prípravou v stredných odborných učilištiach orgán, ktorý stredné odborné učilište zriadil.

(5) Krajský národný výbor alebo orgán, ktorý zriadil stredné odborné učilište s triedami s vrcholovou športovou prípravou, uhrádza náklady na športové sústredenia žiakov v rozsahu predpísanom pre jednotlivé športové odvetvia učebnými osnovami a tréningovými plánmi. Sústredenia sa môžu konať i mimo územia Československej socialistickej republiky na základe výmennej bezdevízovej praxe,18) alebo reciprocity, pri dodržaní rovnakých nákladov ako pri sústredeniach konaných v Československej socialistickej republike.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 11

(1) Ak táto vyhláška neustanovuje inak, vzťahujú sa na športovú školu predpisy platné pre základné školy a stredné školy a na triedy s vrcholovou športovou prípravou v stredných odborných učilištiach predpisy platné pre stredné školy.

(2) Zrušuje sa úprava Ministerstva školstva SSR z 20.7.1978 č. 9902/1978-20 o internátnych športových školách, reg. v čiastke 29/1978 Zb.

§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 1988.


Minister:

Prof. PhDr. Kilár CSc. v. r.


Príloha č. 1 zákona 65/1988 Zb.

Poznámky pod čiarou

1) § 41 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon). § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 50/1984 Zb.).

2) § 11 ods. 3 a § 14 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. v znení neskorších predpisov.

3) § 45 ods. 1 školského zákona.

4) § 42 ods. 2 školského zákona.

5) Smernice Ministerstva zdravotníctva SSR z 15. 9. 1985 č. Z-6448-B/1 o starostlivosti o zdravie pri vykonávaní telesnej výchovy, športu a brannej činnosti (uverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SSR pod č. 16/1985).

6) § 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva SSR č. 143/1984 Zb. o základnej škole.

7) Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 96/1984 Zb. o prijímaní na štúdium na stredných školách.

8) § 6 vyhlášky Ministerstva školstva SSR č. 152/1984 Zb. o stredných školách.

9) § 26a a § 26b ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. v znení neskorších predpisov. § 25 ods. 5 školského zákona.

10) Úprava Ministerstva školstva SSR a Ministerstva zdravotníctva SSR z 8. 2. 1983 č. 1734/1983-412 o školskom stravovaní v znení úpravy z 29. 7. 1985 č. 9051/1985-412 (reg. v čiastke 13/1983 Zb. a 18/1985 Zb.).

11) Úprava Ministerstva školstva SSR z 30. 7. 1979 č. 6954/1979-212 o domovoch mládeže (reg. v čiastke 19/1979 Zb.).

12) § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva SSR a Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 4/1987 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť.

13) § 10 ods. 9 a § 11 ods. 4 vyhlášky č. 4/1987 Zb.

14) § 10 ods. 8 a 10 vyhlášky č. 4/1987 Zb.

15) § 8 úpravy Ministerstva školstva SSR z 15.11.1984 č. 12780/1984-44 o odmeňovaní pedagogických pracovníkov základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (platový poriadok pre pedagogických pracovníkov) v znení neskorších predpisov (reg. v čiastke 1/1985 a 16/1987 Zb.).

16) § 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. v znení neskorších predpisov.

17) § 12 školského zákona.

18) Pokyny Ministerstva školstva SSR z  24. 4. 1986 č. 1152/1986-VP o bezdevízovej výmennej praxi.