Vyhláška č. 179/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch

Čiastka 38/1988
Platnosť od 14.11.1988 do28.02.1994
Účinnosť od 15.11.1988 do28.02.1994
Zrušený 17/1994 Z. z.

OBSAH

179

Vyhláška

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 11.novembra 1988,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch


Čl. I

1. § 2 ods. 4 písm. c) znie:

c) veci nadobudnuté v zahraničí československými fyzickými osobami a dovážané v nevyhnutne potrebnej miere za účelom výkonu im povolenej hospodárskej činnosti na území Československej socialistickej republiky1), s výnimkou vecí dovážaných za účelom predaja alebo na prípravu pokrmov a nápojov1a) pokiaľ boli tieto veci v zahraničí získané darom alebo ich hodnota nepresahuje hodnotu pridelených alebo v zahraničí dovoleným spôsobom získaných devízových prostriedkov, ktoré môžu československé fyzické osoby podľa platných predpisov na nákup vecí použiť.“.

2. v § 1 ods. 1 písm. b) bod 1. sa suma „1 000 Kčs“ nahrádza sumou „500 Kčs,“.

3. Z ustanovenia § 1 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „ak je ich celková hodnota vyššia jako 300 Kčs,“.

4. V § 1 ods. 2 písm. b) bod 1.aa) sa suma „1 000 Kčs“ nahrádza sumou „500 Kčs,“.

5. Ustanovenie § 7 ods. 1 písm. a) bod 2 sa vypúšťa.

6. Za § 16 sa vkladá nový § 16a, ktorý znie:

㤠16a

Zoznamy vecí, ktoré je zakázané z Československej socialistickej republiky vyvážať alebo na vývoz ktorých je potrebné povolenie podľa príloh 1 a 2 Vyhlášky, sú vyvesené na všetkých hraničných prechodoch v príslušných jazykových mutáciách.“.

7. Príloha č. 1 znie:

„Veci, na vývoz ktorých je potrebné povolenie (§ 1 ods. 1 písm. c) a ! 1 ods. 2 písm. b) bod 1.cc) vyhlášky):

1.potravinárske výrobky, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 2

2.pletené vrchné ošatenie pre dospelých

3.podšívkoviny z umelého hodvábu

4.posteľná bielizeň

5.perie a výrobky z peria

6.kožené rukavice a galantérne výrobky z prírodnej kože

7.stany

8.gumotextilné ležadlá a nafukovacie člny

9.športové potreby každého druhu včítane rybárskych

10.guľové zbrane (včítane športových vzduchových zbraní), poľovné brokové zbrane, špeciálne expanzné prístroje a strelivo *)

11.farebné televízne prijímače

12.rozhlasové prijímače a ich kombinácie

13.magnetofóny, gramofóny

14.jednodverové elektrické chladničky

15. elektrické spotrebiče na vykurovanie a ohrev vody

16.drobné elektrické spotrebiče rotačné a tepelné (napr. kávovary, mixéry, roboty, remosky atď.)

17.svietidlá včítane krištáľových lustrov

18.plynové spotrebiče

19.kachle a sporáky na pevné palivá

20.smaltované vane, kotly, paráky a vedrá

21.remeselnícke a hospodárske náradie a nástroje včítane elektrických

22.smaltovaný a hliníkový riad

23.sanitárna keramika (záchody, umývadlá, bidety a pod.)

24.automatické práčky

25.vysavače

26.drevené sudy

27.náterové látky a riedidlá

28.lekárske teplomery

29.včelárske potreby

30.muštomery

31.vložkové a visacie zámky

32.sklenené sifónové a šľahačkové fľaše

33.pletacie stroje“.

8. Príloha č. 2 znie:

„Veci, ktorých dovoz ja zakázaný (§ 7 ods. 1 vyhlášky):

1.trvanlivé mäsové výrobky a špeciality

2.sladené a nesladené kondenzované mlieka včítane tubových

3.korenie

4.káva a čaj

5.suché plody (mandle, kokos, hrozienka)

6.kakao a kakaové nápoje

7.kompóty z južných plodov, citrusové koncentráty a džúsy

8.rybie konzervy dovezené z NSK

9.umelé sladidlá

10.tovar pre osobnú hygienu a toaletu

11.dojčenské a detské ošatenie každého druhu

12.pletené prádlo a prádlo šité z tkanín

13.odevy z usní a kožušinové výrobky z prírodných materiálov

14.obuv každého druhu

15.pletacia priadza

16.pančuchový tovar včítane pančuchových nohavíc

17.detské plienky

18.výrobky zo zlata a striebra

19.pneumatiky, veloplášte, galusky a duše

20.automobily, motocykle, mopedy, a náhradné dielce k nim

21.bycikle a náhradné dielce k nim

22. šijacie stroje a náhradné dielce k nim

23.vodoinštalačný, elektroinštalačný a plyno - inštalačný materiál

24.armatúry včítane náhradných dielcov

25.mrazničky a kombinované chladničky (dvojdverové)

26.elektrické sporáky

27.článkové a doskové radiátory

28.písacie stroje

29.elektrické a benzínové sekačky na trávu

30.úžitkový porcelán a varné sklo

31.osobné počítače včítane príslušenstva

32.videomagnetofóny

33.negatívne filmy Equicolor a Fomacolor

34.strešné krytiny

35.rezivo a stavebné drevo

36.kanalizačné rúry

37.keramické obkladové materiály a dlaždice

38.okná a dvere

39.cement a vápno

40.asfaltové izolačné pásy

41.hutnícke materiály

42.mlynčeky na mäso a lisy na ovocie

43.saponátové pracie prostriedky

44.starožitnosti

45.výroky dovezené z nesocialistických štátov a SRFJ“.

9. Príloha č. 3 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15.novembrom 1988.


Minister:

Ing. Štěrba v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napr. nariadenie vlády ČSR č. 1/1988 Zb. o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru a nariadenie vlády SSR č. 2/1988 Zb. o predaji tovaru a poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru.

1a) § 8 ods. 2 nariadenia vlády ČSR č. 1/1988 Zb.
§ 8 ods. 2 nariadenia vlády SSR č. 2/1988 Zb.

*) Zákon č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive.