106

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 23. júna 1988

o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


DRUHÁ ČASŤ

PÔSOBNOSŤ SPRÁV SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA A NÁRODNÝCH VÝBOROV V SOCIÁLNOM ZABEZPEČENĺ

DRUHÁ HLAVA

PÔSOBNOSŤ NÁRODNÝCH VÝBOROV NA ÚSEKU SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

Štvrtý diel

Starostlivosť o občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou

Pôsobnosť okresných národných výborov

§ 29

Okresný národný výbor

a) rozhoduje

1. o príspevku pred umiestnením občana so zmenenou pracovnou schopnosťou do zamestnania, o príspevku počas jeho prípravy na pracovné uplatnenie a o zvýšení týchto príspevkov na rodinných príslušníkov,

2. o príspevku organizáciám na zriaďovanie chránených dielní a pracovísk a o ďalších príspevkoch organizáciám podľa osobitných predpisov,40)

3. o udelení predchádzajúceho súhlasu organizácii na rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou s občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou,41)

4. o úhrade nákladov na prípravu na pracovné uplatnenie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorých do tejto prípravy vyslal,

5. o prijatí občana so zmenenou pracovnou schopnosťou do prípravy na pracovné uplatnenie organizovanej národným výborom,

6. o prijatí občana so zmenenou pracovnou schopnosťou do výcvikového strediska a zariadenia pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktoré spravuje,

7. o vyradení občana so zmenenou pracovnou schopnosťou z evidencie uchádzačov o zamestnanie,42)

b) vypracúva plán úloh potrebných na vykonávanie a ďalší rozvoj pracovnej rehabilitácie,

c) určuje plán zamestnanosti občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,

d) vyhradzuje každoročne v plánoch rozmiestnenia dorastu potrebný počet miest na štúdium na stredných školách a osobitných odborných učilištiach pre mladistvých občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,

e) poskytuje poradenskú službu občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou pri voľbe povolania, pracovného uplatnenia alebo vhodnej prípravy na pracovné uplatnenie,

f) odporúča organizácii prijať občana so zmenenou pracovnou schopnosťou do pracovného pomeru,

g) kontroluje, či organizácie zodpovedne vykonávajú výber pracovných miest pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,

h) sleduje, či príprava na pracovné uplatnenie, výkon zamestnania, pracovné podmienky a prostredie nemajú nepriaznivý vplyv na zdravotný stav pracujúcich občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a či títo občania nepotrebujú ďalšiu pomoc,

ch) vedie evidenciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorá obsahuje aj údaje o ich pracovnom uplatnení v jednotlivých organizáciách a o ich príprave na pracovné uplatnenie.

§ 31

Pôsobnosť krajských národných výborov

Krajský národný výbor

a) rozhoduje o prijatí občana so zmenenou pracovnou schopnosťou do výcvikového strediska a zariadenia pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktoré spravuje,

b) koordinuje starostlivosť o občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou vo svojom územnom obvode.


Čl. II

Do zriadenia posudkových orgánov plnia pôsobnosť týchto orgánov lekári a tajomníci doterajších posudkových komisií sociálneho zabezpečenia pod vedením posudkového lekára sociálneho zabezpečenia.

Čl. III

(1) Slovenská správa sociálneho zabezpečenia sa zriaďuje z doterajšej Slovenskej správy nemocenského poistenia, Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave, krajských správ nemocenského poistenia, časti orgánov krajských národných výborov (Národného výboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy) vykonávajúcich pôsobnosť v nemocenskom poistení, dôchodkovom zabezpečení, časti sociálnej starostlivosti a v posudkovej službe sociálneho zabezpečenia s pôsobnosťou podľa tohto zákona a časti Slovenského zväzu výrobných družstiev pôsobiacej v oblasti nemocenského poistenia členov výrobných družstiev.

(2) Okresné správy sociálneho zabezpečenia sa zriaďujú z doterajších okresných správ nemocenského poistenia (Bratislavskej správy nemocenského poistenia) a časti orgánov okresných (obvodných) národných výborov vykonávajúcich pôsobnosť v nemocenskom poistení, dôchodkovom zabezpečení, časti sociálnej starostlivosti a v posudkovej službe sociálneho zabezpečenia s pôsobnosťou podľa tohto zákona.

(3) Podrobnosti o prechode práv z pracovnoprávnych vzťahov pracovníkov upravia príslušné orgány dohodou, v ktorej najmä určia pracovníkov prechádzajúcich na správy sociálneho zabezpečenia a vymedzia okruh a rozsah preberaného majetku a záväzkov.


V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 142 až 145 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb. a zákona č. 180/1990 Zb.

2) Zákon o sociálnom zabezpečení.Zákon č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 240/1988 Zb.) a zákona č. 180/1990 Zb.Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., zákona č. 58/1964 Zb., zákona č. 65/1965 Zb., zákona č. 87/1968 Zb., zákona č. 88/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 73/1982 Zb., zákona č. 148/1983 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb., zákona č. 110/1990 Zb. a zákona č. 180/1990 Zb.Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 189/1988 Zb.) a zákona č. 180/1990 Zb.Zákon č. 107/1971 Zb. o materskom príspevku v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 106/1987 Zb.) a zákona č. 180/1990 Zb.Zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb.

3) § 118 zákona o sociálnom zabezpečení.

4) Zákon č. 107/1971 Zb. v znení neskorších predpisov.

4a) Zákon č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení zákona č. 58/1964 Zb., zákona č. 87/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 109/1984 Zb. a zákona č. 180/1990 Zb.

5) § 111, 112 a 145b zákona o sociálnom zabezpečení.

5a) § 13 ods. 4, § 27, 28 a § 50 ods. 3 vyhlášky č. 91/1958 Zb., ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov v znení vyhlášky č. 6/1967 Zb. a vyhlášky č. 178/1968 Zb.

6) § 142 ods. 6 a 7 zákona o sociálnom zabezpečení.

7) Zákon č. 50/1973 Zb. v znení neskorších predpisov.

7a) § 145b zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb.

8) § 24 zákona č. 54/1956 Zb. v znení neskorších predpisov.

9) § 51 ods. 5 a § 50 ods. 3 vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení neskorších predpisov.§ 12 zákona č. 88/1968 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 14 vyhlášky č. 95/1968 Zb. o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení v znení neskorších predpisov.§ 34 vyhlášky č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v znení neskorších predpisov.

9a) § 63b zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 157/1988 Zb.).

10) § 47 ods. 2 zákona č. 54/1956 Zb. v znení neskorších predpisov.

11) § 5 ods. 2 zákona č. 107/1971 Zb. v znení neskorších predpisov.

12) § 120 ods. 4 zákona o sociálnom zabezpečení.

12a) § 174 písm. b) č. 2 zákona o sociálnom zabezpečení.

12b) § 143 zákona č. 103/1964 Zb. (úplné znenie č. 240/1988 Zb.).

13) § 158 vyhlášky č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 123/1990 Zb.Vyhláška č. 76/1957 Ú. v. o prechode z pracovnej neschopnosti do invalidity (čiastočnej invalidity). Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení vyhlášky č. 142/1965 Zb., vyhlášky č. 117/1967 Zb., vyhlášky č. 92/1968 Zb., vyhlášky č. 180/1968 Zb., vyhlášky č. 76/1970 Zb., vyhlášky č. 128/1975 Zb., vyhlášky č. 54/1976 Zb., vyhlášky č. 164/1979 Zb., vyhlášky č. 80/1982 Zb., vyhlášky č. 153/1983 Zb., vyhlášky č. 74/1984 Zb., vyhlášky č. 133/1984 Zb., vyhlášky č. 58/1987 Zb., vyhlášky č. 150/1988 Zb. a vyhlášky č. 237/1988 Zb.

14) § 106 ods. 4 zákona o sociálnom zabezpečení.

15) § 37 ods. 1 písm. a), § 46 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce. § 52 ods. 3 a 4 zákona č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.

16) § 73 ods. 6 zákona o sociálnom zabezpečení.

17) § 24 ods. 2 zákona č. 88/1968 Zb. v znení neskorších predpisov.

18) § 71 ods. 5 zákona o sociálnom zabezpečení.

19) § 11 zákona č. 107/1971 Zb. v znení neskorších predpisov.

20) § 9 ods. 1 písm. e) zákona o sociálnom zabezpečení.

21) § 18 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 88/1968 Zb. v znení neskorších predpisov.

22) § 54 ods. 4 zákona o sociálnom zabezpečení.

22a) § 19 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.

23) § 43 ods. 2 Zákona o rodine.

24) § 2 zákona č. 117/1966 Zb. v znení zákona č. 99/1972 Zb.

25) § 174 písm. b) č. 1 zákona o sociálnom zabezpečení.

26) § 10 ods. 3 zákona o národných výboroch v znení zákona č. 139/1982 Zb.

27) § 10 ods. 4 zákona o národných výboroch v znení zákona č. 139/1982 Zb.

28) § 46 Zákona o rodine.

29) § 100 Zákona o rodine. § 74 zákona o sociálnom zabezpečení.

30) Zákon č. 107/1971 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 50/1973 Zb. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády ČSSR č. 112/1984 Zb.

31) § 79 ods. 2 a § 83 ods. 2 Zákona o rodine.

32) § 43 ods. 2 písm. b) Zákona o rodine.

33) § 45 ods. 3 Zákona o rodine.

34) § 44 Zákona o rodine.

35) § 291 až 301 Trestného poriadku.

36) § 8 ods. 2 zákona č. 50/1973 Zb.

37) § 14 zákona č. 107/1971 Zb. v znení zákona č. 110/1984 Zb.

38) § 76 až 78 zákona o sociálnom zabezpečení.

39) § 79 zákona o sociálnom zabezpečení.

40) § 85 zákona o sociálnom zabezpečení.

41) § 50 Zákonníka práce.

42) § 84 zákona o sociálnom zabezpečení.

43) § 106 ods. 4 zákona o sociálnom zabezpečení.

44) § 86 ods. 2 zákona o sociálnom zabezpečení.

44a) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 195/1989 Zb. o zabezpečení pracovníkov pri organizačných zmenách a občanov pred nástupom do zamestnania.

45) § 112 zákona o sociálnom zabezpečení.

46) § 102 ods. 2 písm. a) zákona o sociálnom zabezpečení.

47) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

48) § 7 ods. 2 správneho poriadku.

49) § 144 ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení.

50) § 144 ods. 1 zákona o sociálnom zabezpečení.

51) § 84 správneho poriadku.§ 9 ods. 1 a § 10 ods. 2 vyhlášky Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 108/1964 Zb. o pôsobnosti národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia.§ 10 ods. 2 a § 12 ods. 2 vládneho nariadenia č. 59/1964 Zb. o úlohách národných výborov pri starostlivosti o deti.