101

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu a meranie

zo 6. júna 1988

o certifikácii výrobkov

Úrad pre normalizáciu a meranie ustanovuje podľa § 35 ods. 1 zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v úplnom znení vyhlásenom pod č. 84/1987 Zb. (ďalej len „zákon“):


§ 1

Určovanie výrobkov na certifikáciu

(1) Úrad pre normalizáciu a meranie (ďalej len „Úrad“) určí na certifikáciu výrobky, pri ktorých je spoločenský záujem o trvalé dodržiavanie ich vlastností, včítane tých výrobkov, pri ktorých to vyplýva z medzinárodnej dohody o certifikácii výrobkov, ktorou je Československá socialistická republika viazaná (ďalej len „medzinárodná dohoda“).

(2) Zúčastnenými ústrednými orgánmi, s ktorými sa určenie výrobkov podliehajúcich certifikácii prerokúva, sú najmä Federálne ministerstvo zahraničného obchodu, Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy, Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu a Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu a Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky.

§ 2

Prihlasovanie výrobkov na povinnú certifikáciu

(1) Výrobca je povinný prihlásiť výrobok na povinnú certifikáciu na príslušnom orgáne štátneho skúšobníctva1) (ďalej len „štátna skúšobňa“) do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti jeho určenia na certifikáciu vo Vestníku Úradu pre normalizáciu a meranie (ďalej len „vestník“).

(2) Výrobok, ktorý sa po dni nadobudnutia účinnosti jeho určenia na certifikáciu ešte neuvádza do obehu , je výrobca povinný prihlásiť v štátnej skúšobni do 30 dní pred jeho uvedením do obehu.

(3) Ak je platnosť v certifikátu obmedzená, je výrobca povinný, pokiaľ hodlá výrobok uvádzať naďalej do obehu, prihlásiť ho na novú certifikáciu v lehote určenej v certifikáte.

(4) Certifikovaný výrobok, ktorého výroba bola prevzatá, je preberajúci výrobca povinný prihlásiť na certifikáciu do 30 dní odo dňa prevzatia výroby.

(5) Výrobca je povinný na výzvu štátnej skúšobne doplniť prihlášku na certifikáciu o dokumentáciu a o podklady na preverenie predpokladov trvalého dodržiavania akosti certifikovaných výrobkov vo výrobe v rozsahu určenom štátnou skúšobňou.

§ 3

Oznamovanie dovozu certifikovaných výrobkov

(1) Organizácia oprávnená na dovoz je povinná oznámiť štátnej skúšobni, a ak nie je určená, Úradu dovoz výrobku podliehajúceho certifikácii podľa medzinárodnej dohody, 2) a to pred uskutočnením prvého dovozu do Československej socialistickej republiky.

(2) So začatím dovozu výrobku predkladá organizácia oprávnená na dovoz štátnej skúšobni kópiu certifikátu alebo oznamuje, že certifikát nedostala.

§ 4

Nepovinná certifikácia výrobkov

(1) Nepovinnú certifikáciu výrobkov vykonáva štátna skúšobňa iba v rozsahu svojho oprávnenia na certifikáciu.

(2) Výrobca alebo iná organizácia, ktorá preukáže právny záujem na vykonaní certifikácie, musí so žiadosťou o nepovinnú certifikáciu výrobku označiť československé a predložiť zahraničné technické normy, technické dokumenty a právne predpisy, podľa ktorých požaduje výrobok certifikovať.

§ 5

Postup pri certifikácii výrobkov

(1) Zhoda vlastností certifikovaného typu výrobku sa zisťuje porovnaním hodnôt vlastností zistených určenými metódami na vzorke výrobku s hodnotami vlastností ustanovených technickými normami, technickými dokumentmi a právnymi predpismi.

(2) Predpoklady výrobcu pre trvalé dodržiavanie akosti certifikovaných výrobkov vo výrobe sa zisťujú previerkou systému zabezpečovania akosti výrobkov, najmä previerkou:

a) stavu výrobného zariadenia a úrovne používanej technológie,

b) úrovne technickej kontroly,

c) stavu výrobno-technickej dokumentácie potrebnej na výrobu certifikovaných výrobkov,

d) stavu skúšobného zariadenia a jeho metrologického zabezpečenia.

(3) O výsledkoch zistení na vzorke výrobku a výsledkoch previerky predpokladov výrobcu pre trvalé dodržiavanie akosti certifikovaných výrobkov vo výrobe vystavuje štátna skúšobňa protokol.

(4) Štátna skúšobňa je povinná vydať certifikát alebo rozhodnutie o odmietnutí certifikovať výrobkov okamžite, najneskôr do 30 dní odo dňa vydania protokolu.

(5) Certifikát, rozhodnutie o odmietnutí certifikovať výrobok alebo rozhodnutie o odobratí certifikátu zasiela štátna skúšobňa výrobcovi a Úradu. Pri odmietnutí certifikovať výrobok alebo odobratí certifikátu z dôvodu nedodržania požiadaviek hygienických alebo bezpečnostných predpisov zasiela štátna skúšobňa rozhodnutie aj dotknutým orgánom štátnej správy. Orgánu medzinárodného certifikačného systému sa zasiela certifikát, iba pokiaľ tak vyplýva z medzinárodnej dohody.

(6) Výsledky certifikácie výrobkov a ich zmeny sa uverejňujú a evidujú spôsobom, ktorý určí Úrad.

§ 6

Odber vzorky výrobku

(1) Odber vzorky výrobku sa vykonáva podľa technických noriem alebo iným obvyklým spôsobom, prípadne v súlade s medzinárodnou dohodou.

(2) Ak štátna skúšobňa odoberá vzorku výrobku v inej organizácii než u výrobcu, je povinná oznámiť výrobcovi odber vzorky výrobku do 3 dní po jeho odobratí. Výrobca je povinný do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o odbere vzorky výrobku tieto výrobky nahradiť alebo uhradiť, pokiaľ sa s organizáciou, v ktorej sa odber vykonal, nedohodne inak.

§ 7

Kontrola

(1) Štátna skúšobňa kontroluje certifikovaný výrobok náhodne; ak sa však zistí, že výrobok nezodpovedá certifikátu alebo ak sa oznámili zmeny v jeho výrobe,3) je povinná vykonať kontrolu okamžite.

(2) Kontrola dovážaného výrobku podliehajúceho oznamovacej povinnosti podľa § 3 sa vykonáva v súlade s medzinárodnou dohodou, podľa ktorej sa výrobok certifikoval.

§ 8

Označovanie certifikovaných výrobkov

(1) Československá certifikačná značka (ďalej len „značka“) je uvedená v prílohe tejto vyhlášky. Podrobnosti o vyhotovení značky ustanovuje štátna norma.4) Vedľa značky sa môžu umiestniť ďalšie údaje.

(2) Úrad oznamuje vo vestníku certifikačné značky, ktorých vzájomné uznávanie vyplýva pre Československú socialistickú republiku z medzinárodnej dohody.

§ 9

Výška úhrady

(1) Výška úhrady za certifikáciu výrobku alebo za kontrolu certifikovaného výrobku sa určí vo výške ceny za vykonanú certifikáciu alebo kontrolu, určenej podľa príslušného cenového predpisu.

(2) Výška úhrady za odvolacie konanie alebo konanie o rozklade sa určí vo výške nákladov, ktoré Úradu v tomto konaní vznikli; ak sa odvolaniu alebo rozkladu vyhovie, úhrada sa neúčtuje.


§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1988.


Predseda:

Ing. Hill CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 101/1988 Zb.

Značka podľa § 8 ods. 1

Vzor 01

Poznámky pod čiarou

1) § 24c ods. 1 zákona.

2) Zoznam dovážaných výrobkov podliehajúcich certifikácii podľa medzinárodnej dohody uverejňuje Úrad vo vestníku s určením štátnej skúšobne.

3) § 28 ods. 3 zákona.

4) ČSN 01 0810 Značky akosti, schvaľovacia a zhody s ČSN.