Vyhláška č. 124/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o ľudových školách umenia

Čiastka 26/1988
Platnosť od 29.07.1988 do31.01.1991
Účinnosť od 01.09.1988 do31.01.1991
Zrušený 477/1990 Zb.

124

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky

zo 14. júla 1988

o ľudových školách umenia

Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky podľa § 45 ods. 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 o školských zariadeniach, podľa § 14 ods. 2 písm. a) a d) a § 23 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve ustanovuje.


§ 1

Ustanovovanie siete a zriaďovanie ľudových škôl umenia

(1) Národný výbor môže ľudovú školu umenia (ďalej len „škola“) zriadiť, ak je zaradená do siete,1) a to s viac ako tromi odbormi, ak sa na štúdium prijme najmenej 200 žiakov, s tromi odbormi, ak sa na štúdium prijme najmenej 150 žiakov, s dvomi odbormi, ak sa na štúdium prijme najmenej 100 žiakov, a s jedným odborom, ak sa na štúdium prijme najmenej 70 žiakov.

(2) Národný výbor môže školu zrušiť iba vtedy, ak je vyradená zo siete.

(3) Pobočku školy možno zriadiť v mieste, kde nie sú podmienky pre zriadenie školy podľa odseku 1, ak sa na štúdium prijme najmenej 40 žiakov. Detašovanú skupinu školy možno zriadiť, ak sa na štúdium odboru prijme najmenej 16 žiakov.

(4) Kurz pre dospelých sa zriaďuje na škole so súhlasom národného výboru; možno ho zriadiť, ak sa na štúdium prijmú najmenej štyria žiaci.

(5) Pobočku možno zrušiť, prípadne zmeniť na detašovanú triedu, ak klesne počet žiakov pod 40, detašovanú triedu, ak počet žiakov klesne pod 10, a to len ku koncu školského roka. Kurz pre dospelých sa zruší, ak klesne počet žiakov pod 3.

(6) Školu možno vyradiť zo siete, ak klesne počet žiakov pod 70. Ak by sa dochádzka žiakom do inej školy mimoriadne sťažila alebo sú iné vážne dôvody, môže sa škola na návrh okresného národného výboru, ktorý školu odborne vedie, po prerokovaní s miestnym národným výborom alebo mestským národným výborom ponechať v sieti aj pri nižšom počte žiakov.

(7) Školu možno zaradiť do siete alebo vyradiť zo siete k začiatku školského roka.

ORGANIZÁCIA VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

§ 2

Obsah a druhy štúdia

(1) Na škole sa vyučuje v hudobnom, tanečnom, výtvarnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.

(2) Vyučovanie v jednotlivých odboroch a v študijných zameraniach sa organizuje podľa príslušných učebných plánov.

(3) Učebné plány určujú vyučovacie predmety (ďalej len „predmety“) v odboroch a v študijných zameraniach, počet vyučovacích hodín, dĺžku štúdia a vek prijímaných uchádzačov. Obsah vzdelávania v predmetoch určujú učebné osnovy.

(4) Výber odborov, študijných zameraní a ich vyučovanie sa na školách uskutočňuje podľa kultúrno-spoločenských potrieb, kádrových, materiálnych a priestorových podmienok.

(5) Škola organizuje prípravné štúdium, základné štúdium a kurzy pre dospelých.

(6) Prípravné štúdium je určené predovšetkým pre žiakov prvého stupňa základnej školy. Do prípravného štúdia, ktoré trvá najviac dva roky, sa môže výnimočne prijať aj nadané deti predškolského veku.

(7) Prípravné štúdium pre deti predškolského veku sa môže organizovať spoločne pre hudobný a tanečný odbor. Pre žiakov, ktorí nenavštevovali I. stupeň základného štúdia v literárno-dramatickom odbore, môže sa zriadiť jednoročné prípravné štúdium na II. stupni.

(8) Základné štúdium sa člení na I. stupeň, ktorý nadväzuje na prípravné štúdium, a na II. stupeň, ktorý nadväzuje na I. stupeň základného štúdia. Štúdium na I. stupni trvá najdlhšie sedem rokov, štúdium na II. stupni trvá najdlhšie 4 roky.

(9) Žiaci I. stupňa základného štúdia, ktorí preukážu mimoriadne nadanie, vynikajúce študijné výsledky a schopnosti, sa môžu po vykonaní skúšky so súhlasom národného výboru zaradiť do štúdia s rozšíreným počtom vyučovacích hodín (ďalej len „rozšírené vyučovanie“). Zaradenie žiakov do rozšíreného vyučovania navrhuje riaditeľ školy. Návrh podá národnému výboru, ktorý školu odborne vedie (ďalej len „národný výbor“), vždy do 15. apríla na vykonanie prijímacej skúšky.

(10) Kurzy pre dospelých do veku 25 rokov sú štvorročné. Zaradenie do ročníka určuje riaditeľ školy podľa individuálnych schopností uchádzača s prihliadnutím na jeho vek.

§ 3

Organizácia vyučovania

(1) Vyučovacia hodina trvá 45 minút.

(2) Vyučovacie hodiny možno spájať alebo deliť. Spájať možno najviac tri vyučovacie hodiny v týždni.

(3) V jednotlivých odboroch sa vyučovanie organizuje formou individuálneho a skupinového vyučovania, a to

a) v hudobnom odbore

1. individuálne hlavné predmety, hra na hudobný nástroj a spev vrátane všetkých ich zložiek uvedených v učebnom pláne,

2. v skupine dvoch žiakov hlasovú výchovu, hru na gitare v 1. a 2. ročníka I. stupňa, štvorručnú hru, inštrumentálny sprievod, nástrojové a spevácke duá, základy hudobnej skladby, taktovaciu techniku, základy dirigovania a zobcovú flautu ako prípravný nástroj k iným dychovým nástrojom,

3. v skupine dvoch až štyroch žiakov prípravu v hre na nástroji,

4. v skupine dvoch až deväť žiakov komornú hru a spev (duá - nonetá),

5. v skupine desať až dvadsať žiakov predmety hudobno-teoretické, súborovú hru, komorný a zborový spev,

6. v skupine dvadsať až sto žiakov spevácke zbory, súbory a orchestre,

7. v kurzoch pre dospelých sa vyučuje hra na hudobný nástroja spev individuálne, v ostatných predmetoch v skupine štyroch až ôsmich žiakov;

b) v tanečnom a výtvarnom odbore

1. v prípravnom štúdiu v skupine piatich až pätnástich žiakov,

2. v základnom štúdiu v skupine ôsmich až pätnástich žiakov,

3. v rozšírenom vyučovaní v skupine dvoch až ôsmich žiakov,

4. v kurze pre dospelých v skupine štyroch až ôsmich žiakov,

5. vo výtvarnom odbore v predmete fotografia a film v skupine štyroch až ôsmich žiakov,

6. v tanečnom súbore od pätnástich žiakov;

c) v literárno-dramatickom odbore

1. v prípravnom štúdiu v skupine piatich až pätnástich žiakov,

2. v základnom štúdiu v skupine piatich až desiatich žiakov,

3. v predmete prednes v dramatickom oddelení v skupine dvoch až troch žiakov,

4. v predmete vodenie bábok a prednes v bábkárskom oddelení v skupine dvoch až štyroch žiakov,

5. inscenačná tvorba v skupine od piatich žiakov,

6. v základnom štúdiu I. stupňa v rozšírenom vyučovaní sa predmet individuálna príprava na štúdium vyučuje individuálne,

7. v základnom štúdiu II. stupňa v predmetoch sólový dramatický prejav, umelecký prednes a individuálna príprava na štúdium, sólový bábkársky prejav a prednes v bábkárskom oddelení sa vyučuje individuálne,

8. v základnom štúdiu II. stupňa sa predmet hudobná výchova a hlasová príprava vyučuje v skupine do desať žiakov,

9. v kurzoch pre dospelých sa vyučuje v skupine štyroch až ôsmich žiakov,

(4) Individuálne a skupinové vyučovanie nepovinných predmetov vo všetkých odboroch zriaďuje riaditeľ školy. Skupinové vyučovanie nepovinného predmetu sa môže zriadiť len vtedy, ak sa na vyučovanie prihlási najmenej 10 žiakov.

(5) V rozsahu 23 hodín vyučovacej povinnosti učiteľa sa vyučuje v skupine dvoch až štyroch žiakov. V rozsahu 21 hodín vyučovacej povinnosti učiteľa sa vyučuje v skupine od piatich žiakov.

(6) Organizácia vyučovania na škole sa prispôsobí organizácii vyučovania na základných a stredných školách.2)

§ 4

Prípravné štúdium

(1) Do prípravného štúdia prijíma uchádzačov riaditeľ školy na základe prieskumu vlôh a predpokladov pre štúdium na škole (ďalej len „prieskum“).

(2) Prieskum vykonávajú v materských školách a na základných školách poverení učitelia v obvode školy v spolupráci s učiteľmi príslušných materských škôl a základných škôl. Riaditeľ školy vypracuje plán prieskumu po dohode s riaditeľmi materských škôl a základných škôl s prihliadnutím na charakter a osobitosti jednotlivých odborov. Na tento účel sa učiteľom povereným prieskumom započítavajú 3 vyučovacie hodiny v rámci ich vyučovacej povinnosti počas druhého polroka školského roka.

§ 5

Základné štúdium a kurzy pre dospelých

(1) Prihlášky na štúdium sa podávajú na predpísanom tlačive. Podmienkou prijatia na školu je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

(2) Prijímacie skúšky sa konajú od 1. apríla do 31. mája, v odôvodnených prípadoch uchádzača možno prijať aj v priebehu školského roka.

(3) Termín a miesto konania prijímacej skúšky vyhlasuje riaditeľ školy najmenej 14 dní vopred; zároveň oznámi odbory a študijné zamerania, do ktorých sa môžu uchádzači prijímať.

(4) Do základného štúdia a kurzov pre dospelých prijíma uchádzačov riaditeľ školy.3)

(5) Pri prijímacej skúške sa okrem záujmu uchádzača o zvolený odbor sleduje

a) v hudobnom odbore - hudobný sluch, rytmus, pohotovosť, pamäť, zdravotné a fyzické dispozície,

b) v tanečnom odbore - hudobné a pohybové dispozície, ako aj telesná spôsobilosť,

c) vo výtvarnom odbore - schopnosti priestorového, farebného a tvarového vnímania, výtvarný prejav podľa skutočnosti a predstavy,

d) v literárno-dramatickom odbore - hudobné a pohybové dispozície, telesnú spôsobilosť, slovesný prejav, prípadne dramatický prejav.

(6) Návrhy na prijatie predkladá trojčlenná prijímacia komisia, ktorú určuje riaditeľ školy pre každý odbor a študijné zameranie.

(7) Do základného štúdia ktoréhokoľvek odboru možno výnimočne prijať nadaných uchádzačov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek určený v učebnom pláne odboru, študijného zamerania. Uchádzači vekovo starší, ako určuje učebný plán, sa môžu pri prijatí zaradiť do skráteného štúdia I. alebo II. stupňa, v ktorom sa im podľa schopností, nadania a dosiahnutých výsledkov umožní absolvovať za jeden rok učivo dvoch ročníkov, prípadne sa môžu priamo zaradiť do vyššieho ročníka.

(8) Uchádzači, ktorí požiadajú o prijatie do vyšších ročníkov I. stupňa základného štúdia, vykonávajú prijímaciu skúšku z učiva zodpovedajúceho požiadavkám predchádzajúceho ročníka.

(9) Uchádzači o prijatie na štúdium spevu, dychových nástrojov, akordeónu a tanečného odboru predložia vyjadrenie školského alebo dorastového lekára riaditeľovi školy. Títo žiaci sa počas štúdia na škole podrobujú lekárskemu vyšetreniu.

(10) Žiak môže v odôvodnených prípadoch (presťahovanie, zrušenie školy) pokračovať v štúdiu na inej škole, ak sa na nej vyučuje predmet, ktorý doteraz študoval.

§ 6

Ukončenia štúdia

(1) Štúdium na I. a II. stupni základného štúdia a v kurzoch pre dospelých sa ukončí vykonaním súhrnnej záverečnej skúšky v odbore.

(2) Štúdium sa žiakovi predčasne ukončí

a) ak žiak poruší závažným spôsobom školský poriadok alebo svojim správaním ohrozuje výchovu, bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov,

b) ak o to požiada písomne žiak, za maloletého žiaka jeho zákonný zástupca, a to vždy k 31. januáru alebo 30. júnu,

c) zo zdravotných dôvodov,

d) ak nesplnil podmienky štúdia pre neprospech k 31. januára alebo 30. júnu.

(3) Rozhodnutie o predčasnom ukončení štúdia3) na škole oznámi riaditeľ školy žiakovi alebo jeho zákonnému zástupcovi písomne.

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA

§ 7

Stupne klasifikácie a hodnotenia

(1) Prospech žiakov v jednotlivých predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný.

(2) Celkový prospech žiaka na konci prvého a druhého polroka sa hodnotí týmito stupňami: prospel s vyznamenaním, prospel veľmi dobre, prospel, neprospel.

(3) Žiak prospel s vyznamenaním, ak z hlavného predmetu bol klasifikovaný stupňom výborný, ak nemá v nijakom povinnom predmete horší stupeň ako chválitebný a priemer z povinných predmetov nemá horší ako 1,5.

(4) Žiak prospel veľmi dobre, ak bol z hlavného predmetu klasifikovaný aspoň stupňom chválitebný a z ostatných povinných predmetov stupňom dobrý. Priemer z povinných predmetov nemá horší ako 2.

(5) Žiak prospel, ak nemá ani v jednom z povinných predmetov stupeň prospechu nedostatočný.

(6) Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného predmetu aj po opravnej skúške stupeň nedostatočný.

§ 8

Postup pri klasifikácii a hodnotení žiaka

(1) Celkový prospech žiaka vychádza z výsledkov klasifikácie jednotlivých predmetov. Správanie žiaka na škole sa osobitné neklasifikuje.

(2) Ak má zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci prvého alebo druhého polroka, môže do 3 dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie, požiadať riaditeľa školy o preskúšanie. Ak príslušný predmet vyučuje sám riaditeľ školy, môže zástupca žiaka požiadať o preskúšanie príslušný národný výbor. Riaditeľ školy, prípadne národný výbor posúdia oprávnenosť žiadosti a oznámia zástupcovi žiaka, či bude žiak preskúšaný.

(3) Preskúšanie sa uskutoční neodkladne, najneskôr do 10 dní, ak pre neodôvodnenú neprítomnosť žiaka nie je možné preskúšanie uskutočniť v určenom termíne, nemožno ďalej žiaka preskúšavať. Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľ školy zástupcovi žiaka. O klasifikácii žiaka sa vedie evidencia.

(4) Pri klasifikácii žiaka učiteľ má na zreteli dosiahnuté výsledky, jeho úsilie, aktivitu, samostatnosť, tvorivosť a záujem o študovaný predmet. Východiskom pre celkový prospech žiaka sú výsledky skúšok, účinkovanie na koncertoch, tanečných a dramatických vystúpeniach a úspechy docielené na školských a verejných výstavách a v súťažiach.

(5) Žiaci prípravného štúdia sa neklasifikujú, ich štúdium je prípravou na prijatie do základného štúdia.

(6) O prospechu a správaní žiaka informuje jeho zákonného zástupcu triedny učiteľ alebo riaditeľ školy.

§ 9

Postup žiaka do vyššieho ročníka

(1) Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý dosiahne pri súhrnnej klasifikácii na konci druhého polroka alebo po opravných skúškach stupeň celkového prospechu aspoň prospel.

(2) Na odporúčanie učiteľa príslušného predmetu a so súhlasom rodičov môže sa mimoriadne schopný žiak preradiť po vykonaní postupovej skúšky zo všetkých predmetov do vyššieho ročníka na konci prvého polroka alebo na konci školského roka.

(3) Žiaci zaradení do rozšíreného vyučovania, ktorí nesplnili požiadavky učebných osnov rozšíreného vyučovania príslušného ročníka, sa na návrh skúšobnej komisie preradia do nerozšírenej formy vyučovania.

§ 10

Opravné skúšky

(1) Žiakovi, ktorý na konci druhého polroka je klasifikovaný stupňom nedostatočný z niektorého povinného predmetu (okrem hlavného predmetu), riaditeľ školy povolí vykonať opravnú skúšku.

(2) Ak žiak nepríde na opravnú skúšku v určenom termíne bez odôvodneného ospravedlnenia, klasifikuje sa v predmete, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom nedostatočný a nepovolí sa mu pokračovať v ďalšom štúdiu.

§ 11

Komisionálne skúšky

(1) Komisionálne skúšky sa konajú

a) pri záverečných skúškach z hlavného predmetu,

b) ak má byť žiak zaradený do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka podľa § 9 ods. 2,

c) ak žiak robí opravné skúšky,

d) pri postupových skúškach z hlasného predmetu do rozšíreného vyučovania,

e) pri postupových skúškach v rozšírenom vyučovaní,

f) pri skúškach po prerušení štúdia pre chorobu a z iných dôvodov,

g) ak nariadi národný výbor alebo riaditeľ školy podľa § 8 ods. 2 preskúšanie žiaka.

(2) Členov skúšobnej komisie a jej predsedu určí riaditeľ školy.

(3) Skúšobné komisie sa spravidla skladajú najmenej z troch členov vrátane predsedu, a to z odborníkov pre príslušný predmet alebo odbor. Komisia hodnotí podľa klasifikačnej stupnice uvedenej v § 7 ods. 1. O klasifikácii rozhoduje komisia väčšinou hlasov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

(4) O opravných a záverečných skúškach, ako aj postupových skúškach v rozšírenom vyučovaní komisia vyplní protokol o skúške, ktorý potvrdia svojim podpisom členovia skúšobnej komisie.

§ 12

Žiakovi, ktorý neprospel alebo nebol klasifikovaný, riaditeľ školy na odporúčanie pedagogickej rady povolí opakovanie ročníka len z vážnych dôvodov.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

§ 13

Pravidlá správania

(1) Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok. 4)

(2) Žiak môže účinkovať na verejných vystúpeniach, ktoré neorganizuje škola, len so súhlasom riaditeľa školy.

§ 14

Pracovníci školy

(1) Na škole pôsobia interní a externí učitelia.

(2) Riaditeľ školy poveruje funkciou triedneho učiteľa toho učiteľa, ktorý vyučuje hlavný predmet v tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Funkciou triedneho učiteľa v hudobnom odbore poveruje učiteľa zabezpečujúceho individuálne vyučovanie hlavného predmetu.

(3) Pre potreby hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru poverí riaditeľ školy niektorých učiteľov klavírnym sprievodom, a to v čiastočnom alebo v plnom rozsahu vyučovacej povinnosti.

(4) Vo výtvarnom odbore sa môžu používať v súlade s učebnými osnovami pre figurálnu kresbu živé modely.

§ 15

Riadenie a plánovanie práce školy

(1) Školu riadi jej riaditeľ,5) pobočku riadi riaditeľom poverený učiteľ. Usmerňovaním výchovno-vzdelávacej práce v jednotlivých odboroch poveruje riaditeľ školy svojho zástupcu.

(2) Pri počte dvanásť až dvadsať tried s hudobným a tanečným odborom sa ustanovuje jeden zástupca riaditeľa školy. Pri počte dvadsaťjeden až päťdesiat tried sa ustanovujú dvaja zástupcovia riaditeľa školy.

(3) V škole s viacerými odbormi sa počet tried určí tak, že sa celkový počet vyučovacích hodín vo všetkých odboroch štúdia delí priemernou vyučovacou povinnosťou učiteľa 24 hodín.

(4) V škole s výtvarným a literárno-dramatickým odborom sa určí počet zástupcov riaditeľa školy podľa počtu žiakov

a) jeden zástupca riaditeľa školy sa ustanoví pri počte 350 žiakov,

b) dvaja zástupcovia riaditeľa školy sa ustanovia pri počte 750žiakov.

(5) Technicko-hospodárski pracovníci a pracovníci robotníckych povolaní zabezpečujú administratívne a prevádzkové práce na škole. Technicko-hospodársky pracovník na administratívne práce sa prijíma na

a) 1/3 pracovného času pri počte 200 až 300 žiakov na škole,

b) 1/2 pracovného času pri počte 301 až 450 žiakov na škole,

c) 2/3 pracovného času pri počte 451 až 600 žiakov na škole,

d) na plný pracovný úväzok pri počte viac ako 601 žiakov na škole,

e) ak je na škole viac ako 900 ale menej ako 1 200 žiakov, prijíma okresný národný výbor ďalšieho pracovníka na polovicu pracovného úväzku,

f) ak je na škole viac ako 1 200 žiakov, prijíma národný výbor ďalšieho pracovníka na plný úväzok.

(6) Na návrh riaditeľa školy národný výbor poverí vedením odboru vybraných učiteľov z jednotlivých odborov. Ak sa vedením odboru poverí zástupca riaditeľa, patrí mu rovnako ako učiteľovi odmena za vedenie odboru.

(7) Poradným orgánom riaditeľa školy v pedagogicko-organizačných otázkach je pedagogická rada, ak nie je zriadená umelecká rada, je poradným orgánom aj v umeleckých otázkach. Jej členmi sú všetci učitelia školy.

(8) Poradným orgánom riaditeľa školy v umeleckých otázkach je umelecká rada, ktorá rokuje o otázkach umeleckej výchovy žiakov. Členmi umeleckej rady sú riaditeľ školy, zástupcovia riaditeľa, vedúci odborov a predmetových komisií a ďalší členovia, ktorých riaditeľ môže vymenovať z odborníkov umeleckej a pedagogickej praxe pôsobiacich mimo školy.

(9) Na školách sa zriaďujú predmetové komisie. Prerokúvajú odborno-metodické problémy a zabezpečujú zjednotenie požiadaviek na výchovno-vzdelávacie výsledky. Ak sú na škole len dvaja učitelia jedného predmetu, odboru, združujú sa s učiteľmi z toho istého predmetu, odboru v rámci kabinetu okresného pedagogického strediska alebo krajského pedagogického ústavu.

(10) Riaditeľ školy na zabezpečenie plynulej výchovno-vzdelávacej práce školy, jej vnútornej organizácie, poriadku bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov vydáva vnútorný poriadok školy.

§ 16

Dokumentácia školy

(1) Škola vedie najmä

a) agendový protokol,

b) ročný a päťročný pracovný plán školy,

c) katalógy o priebehu štúdia žiakov vo všetkých odboroch,

d) všetky druhy triednych kníh,

e) rozvrhy hodín učiteľov a rozvrh školy,

f) protokoly o skúškach,

g) osobné výkazy a hodnotenia pracovníkov školy.

(2) Triedne knihy vedú učitelia. Učiteľ uzatvára triednu knihu k poslednému vyučovaciemu dňu tak, že na voľný list, ktorý nasleduje za posledným zápisom, zapíše do triednej knihy „Triedna kniha uzavretá dňa ...“ a vlastnoručne ho podpíše.

§ 17

Vysvedčenie

(1) Triedny učiteľ vyplní žiakom základného štúdia a kurzov pre dospelých vysvedčenie na predpísanom tlačive. Škola ho vydá žiakovi na konci polroka na čas určitý a natrvalo na konci školského roka. Záverečné vysvedčenie škola vydá po ukončení I. a II. stupňa základného štúdia, ako aj kurzov pre dospelých.

(2) Na vysvedčení sa uvádza klasifikácia prospechu z predmetov uvedených v učebnom pláne príslušného ročníka, ktorý žiak navštevoval, a jeho celkový prospech.

(3) Žiakovi, ktorému bol na základe komisionálnej skúšky povolený postup do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka, sa na vysvedčení uvedie „Žiakovi bol na základe komisionálneho preskúšania povolený postup do ... ročníka ... stupňa základného štúdia“.

(4) Žiakovi, ktorého nebolo možno pre závažné príčiny klasifikovať na konci školského roka ani v náhradnom termíne, sa na vysvedčení uvedie „Žiak nebol klasifikovaný a opakuje ročník“.

(5) Druhopisy školských vysvedčení sa vydávajú na žiadosť osoby, ktorej je vysvedčenie určené, alebo na žiadosť zákonného zástupcu. Druhopis musí byť doslovným odpisom pôvodnej listiny a podpisy sa odpíšu s pripojením značky „v. r.“. Druhopis sa doplní doložkou o obsahovej zhode s pôvodnou listinou, overí sa pečiatkou a podpisom a uvedie sa miesto a dátum vydania. O vydaní druhopisu sa urobí záznam v príslušnom triednom katalógu žiaka, kde sa uvedie dátum a podpis. Prípadná neskoršia zmena mena alebo priezviska sa neoznačuje ani na origináli ani na druhopise.

(6) Po ukončení prípravného štúdia žiaci dostanú potvrdenie o ukončení štúdia.

§ 18

Zápisné a školné

(1) Na začiatku každého školského roka zaplatia žiaci alebo ich zákonní zástupcovia zápisné, v prípravnom a základnom štúdiu v sume 10 Kčs. Žiaci v kurzoch pre dospelých zaplatia zápisné v sume 20 Kčs.

(2) V prípravnom štúdiu hudobného, tanečného, výtvarného odboru platia žiaci školné 15 Kčs mesačne, v literárno-dramatickom odbore 10 Kčs mesačne.

(3) V základnom štúdiu platia žiaci školné mesačne v hudobnom odbore v individuálnom vyučovaní hlavného predmetu 40 Kčs, v hlasovej výchove 15 Kčs v skupinovom vyučovaní hlavného predmetu 15 Kčs, v tanečnom odbore 20 Kčs, vo výtvarnom odbore 25 Kčs, v literárno-dramatickom odbore 15 Kčs.

(4) V kurzoch pre dospelých platia žiaci, ktorí sú v pracovnom pomere, školné mesačne v hudobnom odbore za individuálne vyučovanie hlavného predmetu a v ostatných predmetoch 50 Kčs, v tanečnom odbore za vyučovanie hlavného predmetu a ostatných predmetov 30 Kčs, vo výtvarnom odbore za vyučovanie hlavného predmetu a ostatných predmetov 50 Kčs, v literárno-dramatickom odbore za vyučovanie hlavného predmetu a ostatných predmetov 30 Kčs. Žiaci, ktorí nie sú v pracovnom pomere, platia školné podľa odseku 3.

(5) Školné sa platí zloženkami vždy do desiateho dňa v mesiaci, možno ho platiť aj za dlhšie obdobie kalendárneho roka. Ak prestane žiak bez vážnych dôvodov navštevovať vyučovanie, zaplatené školné sa nevracia. Pri riadne ospravedlnenej neprítomnosti žiaka vo všetkých predmetoch trvajúcej dlhšie ako štyri týždne v bežnom mesiaci, môže žiak, za neplnoletého žiaka jeho zákonný zástupca písomne požiadať príslušný národný výbor prostredníctvom riaditeľa školy o oslobodenie od platenia školného za čas ospravedlnenej neprítomnosti. Školné sa žiakovi, za neplnoletého žiaka zákonnému zástupcovi na písomnú žiadosť za príslušný čas vráti, ak sa na škole dlhšie ako štyri týždne nevyučovalo.

(6) S prihliadnutím na nadanie a prospech žiaka, záujmy školy a sociálne pomery žiaka môže príslušný národný výbor oslobodiť žiaka na návrh riaditeľa školy od platenia školného sčasti alebo celkom, spravidla na jeden školský rok. Žiadosť o oslobodenie od platenia školného doloženú potvrdením o príjme osôb, ktoré majú voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, sa podáva riaditeľovi školy najneskôr do 10. septembra bežného roka.

(7) Ak žiak na jednej škole navštevuje vyučovanie dvoch hlavných predmetov alebo odborov, platí len jedno zápisné.

§ 19

Dozor nad žiakmi

(1) Dozor nad žiakmi sa zabezpečuje na vyučovaní, cez prestávky, po vyučovaní skupinového vyučovania, pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov a pri akciách organizovaných školou. Dozor nad žiakmi zapísanými v príslušnej triede sa zabezpečuje podľa osobitného predpisu.6)

(2) Dozor nad žiakmi pri súťažiach, výchovných koncertoch, divadelných predstaveniach a iných činnostiach organizovaných školou v sídle školy vykonáva pracovník poverený riaditeľom školy. Ak sa tieto podujatia konajú mimo sídla školy, určí riaditeľ školy z pedagogických pracovníkov vedúceho a ďalších sprievodcov tak, aby na jedného sprievodcu pripadlo najviac 20 žiakov. Dozor sa začína 15 minút pred časom určeným pre príchod žiakov na určené miesto a končí sa návratom žiakov na určené miesto.

§ 20

Organizácia súťaže a celoštátna prehliadka

(1) Na overovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu škôl sa organizujú súťaže a celoštátna prehliadka.

(2) Jednotlivé súťažné disciplíny sa opakujú v pravidelných trojročných cykloch. Do súťaže sa prihlasujú žiaci - jednotlivci a skupiny na príslušných školách.

(3) Školské kolo organizuje riaditeľ školy, okresné kolo organizuje a financuje okresný národný výbor, krajské kolo krajský národný výbor a ústredné kolo Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky.

(4) Celoštátnu prehliadku víťazov ústredných kôl Slovenskej socialistickej republiky a Českej socialistickej republiky organizujú Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej socialistickej republiky striedavo.

§ 21

Požičiavanie hudobných nástrojov

Hudobné nástroje môže škola bezplatne požičať žiakovi len vo výnimočných prípadoch.


§ 22

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 101/1980 Zb. o ľudových školách umenia,

2. Smernice Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 2 150/1980-20 o organizácii a riadení ľudových škôl umenia.

§ 23

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1988.


Minister:

Prof. PhDr. Killár CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 14 ods. 2 písm. c) a § 3 ods. 2, § 6 ods. 3 písm. a), § 7 ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení vyhlásenom pod č. 50/1984 Zb.

2) Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 37/1987 Zb. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách a školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

3) § 32e zákona SNR č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

4) Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 143/1984 Zb. o základnej škole. Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 152/1984 Zb. o stredných školách.

5) § 4 zákona SNR o štátnej správe v školstve.

6) Článok 14 ods. 7 a 8 pracovného poriadku zo 4.12.1984 č. 13 680/1984-44 pre pedagogických pracovníkov a ostatných pracovníkov škôl a školských zariadení, pre ktorých plní úlohy organizácie vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov národný výbor (zošit 2/1985 Zvestí MŠ a MK SSR, čiastka 9-10/1984 Vestníka vlády SSR pre národné výbory).