Vyhláška č. 130/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zásadách predaja poľnohospodárskych výrobkov členom a pracovníkom socialistických organizácií s poľnohospodárskou výrobou

Čiastka 27/1988
Platnosť od 16.08.1988 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1989 do31.12.1991
Redakčná poznámka

Predpis č. 42/1992 Zb. opätovne zrušuje vyhlášku č. 130/1988 Zb. s účinnosťou od 28. januára 1992.

130

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 30. júna 1988

o zásadách predaja poľnohospodárskych výrobkov členom a pracovníkom socialistických organizácií s poľnohospodárskou výrobou

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ustanovuje podľa § 391 ods. 3 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov po dohode s Federálnym ministerstvom financií a podľa § 82 ods. 2 zákona č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve po prerokovaní s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, Ústredným výborom Zväzu družstevných roľníkov a Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva:


§ 1

(1) Jednotné roľnícke družstvá, spoločné podniky a štátne organizácie s poľnohospodárskou výrobou (ďalej len „poľnohospodársky podnik“) môžu podľa zásad ustanovených touto vyhláškou predávať svojim členom a pracovníkom včítane dôchodcov - bývalých pracovníkov (ďalej len „pracovníci“) poľnohospodárske výrobky pre vlastnú potrebu a potrebu členov ich domácnosti.1)

(2) Poľnohospodársky podnik môže svojim pracovníkom predať poľnohospodárske výrobky, ak splní menovité úlohy štátneho plánu a záväzky z hospodárskych zmlúv.

§ 2

(1) Poľnohospodárske výrobky musia pochádzať z vlastnej poľnohospodárskej výroby poľnohospodárskeho podniku alebo z poľnohospodárskej výroby, na ktorej sa poľnohospodársky podnik podieľa na základe zmluvy o spolupráci.2)

(2) Predmetom predaja môžu byť

a) obilniny s výnimkou obilnín na potravinárske účely,

b) jatočné ošípané,

c) ďalšie poľnohospodárske výrobky, napríklad zemiaky, ovocie, zelenina, mlieko, hydina, vajcia, prasiatka, ovce, sladkovodné ryby, včelí med, slama.

(3) Poľnohospodársky podnik určí každoročne vo svojom hospodárskom pláne konkrétne množstvo poľnohospodárskych výrobkov určené na predaj pracovníkom v príslušnom roku; toto množstvo určí so zreteľom na doterajšiu úroveň predaja v predchádzajúcom období, pričom nesmie dochádzať k oslabeniu potrebnej krmivovej základne nevyhnutnej pre zabezpečenie plánovanej živočíšnej výroby poľnohospodárskeho podniku a nesmie prekročiť 1 tonu obilnín na pracovníka.

(4) V prípade, že sa v príslušnom roku nedosiahne plánovaná produkcia poľnohospodárskych výrobkov, množstvo určené na predaj pracovníkom podľa odseku 3 sa zníži najmenej v rovnakom pomere, v ktorom sa nedosiahla plánovaná produkcia; pokiaľ sa v predchádzajúcich troch rokoch neodpredalo celé množstvo, môže sa zníženie zmierniť o toto nečerpanie.

(5) Ročne môže poľnohospodársky podnik predať pracovníkovi jatočnú ošípanú so živou hmotnosťou do 150 kg; pri súbežnom predaji obilnín sa množstvo obilnín zníži o 0,6 tony.

§ 3

(1) Poľnohospodársky podnik predáva svojim pracovníkom poľnohospodárske výrobky za tieto odplaty:

kŕmne obilniny a ostatné (okrem kukurice)1250 Kčs/1 t
kukurica1350 Kčs/1 t
netriedené zemiaky800 Kčs/1 t
kŕmne zemiaky270 Kčs/1 t
jatočné ošípané do 150 kg živej hmot.13 Kčs/1 kg
prasiatka24 Kčs/1 kg.

(2) Poľnohospodárske výrobky neuvedené v odseku 1 sa poskytujú za odplaty, ktorých výšku určí poľnohospodársky podnik s prihliadnutím na akosť výrobkov a nákupné ceny.

(3) Poľnohospodársky podnik môže svojim dôchodcom poskytnúť príspevok na čiastočnú alebo celú úhradu predávaných poľnohospodárskych výrobkov.3)

§ 4

(1) Bližšie podmienky predaja poľnohospodárskych výrobkov svojim pracovníkom určí poľnohospodársky podnik podľa zásad ustanovených touto vyhláškou vo svojich stanovách alebo v kolektívnej zmluve.

(2) Zakladatelia spoločných podnikov sa môžu v zmluve o založení spoločného podniku dohodnúť, ako budú poskytovať poľnohospodárske výrobky na účely ich predaja pracovníkom spoločného podniku v súlade s touto vyhláškou.


§ 5

Zrušuje sa úprava Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy zo 17. 12. 1984 č. FM 01-2110/1984 o predaji poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych organizácií a spoločných poľnohospodárskych podnikov s poľnohospodárskou výrobou, reg. v čiastke 7/1985 Zb.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Minister:

Ing. Toman CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Domácnosť tvoria občania, ktorí spolu trvalo žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby (§ 115 Občianskeho zákonníka).

2) § 67 až 77 zákona č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.

3) § 15 ods. 3 a 4 nariadenia vlády ČSSR č. 127/1988 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov.