Vyhláška č. 9/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru

(v znení č. 180/1988 Zb.)

Čiastka 1/1988
Platnosť od 29.01.1988 do31.07.1989
Účinnosť od 15.11.1988 do31.07.1989
Zrušený 84/1989 Zb.

9

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 21. decembra 1987

o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí podľa § 44 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb. ustanovuje:


§ 1

Od cla sú oslobodené osobné počítače a mikropočítače včítane k nim patriaceho príslušenstva a súčastí.

§ 2

(1) Sadzba cla vymeriavaného z dovážaných farebných televíznych prijímačov sa znižuje na 20% colnej hodnoty, ktorá sa určí tak, že 1 cm dĺžky uhlopriečky obrazovky sa ohodnocuje sumou Kčs 150,-.

(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 sa neberie do úvahy, či na dovážaný farebný televízny prijímač bola určená tuzemská maloobchodná cena.

§ 2a

Sadzba cla pri tovare patriacom do položiek colného sadzobníka neobchodného tovaru (príloha vyhlášky č. 10/1988 Zb.) položka 4 a) až 4 c) - motorové vozidlá, položka 11 a) a 11 b) - videorekordéry a videoprehrávače, položka 12 - videokamery na farebný záznam, položka 14 a) až 14 e) prístroje zvukovej a reprodukčnej techniky sa znižuje o 50 %.

§ 3

Colné úľavy podľa tejto vyhlášky sa poskytujú len na tovar dovážaný v primeranom množstve podľa predpisov o neobchodných dovozoch vecí.1)


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a stráca účinnosť 31. decembrom 1989.


Minister:

Ing. Urban CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení neskorších predpisov.