Zásady č. 213/1988 Zb.Zmena zásad vnútornej a zahraničnej bankovej menovej politiky po roku 1985, schválených uznesením vlády Československej socialistickej republiky č. 289, č. 135/1985 Zb., schválená uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 19. júla 1988 č. 204

Čiastka 46/1988
Platnosť od 28.12.1988
Účinnosť od 01.01.1989

213

ZMENA ZÁSAD vnútornej a zahraničnej bankovej menovej politiky po roku 1985, schválených uznesením vlády Československej socialistickej republiky

z 31. októbra 1985

č. 289, č. 135/1985 Zb., schválená uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 19. júla 1988 č. 204

Zásady vnútornej a zahraničnej bankovej menovej politiky po roku 1985 schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 31. októbra 1985 č. 289, sa menia a dopĺňajú takto:

1. Za čl. 6 sa dopĺňa nový čl. 6a, ktorý znie:

„Čl. 6a

(1) Banka podporuje korunovými a devízovými úvermi nadväzovanie a efektívne rozvíjanie priamych vzťahov organizácií členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, rozvoj medzinárodných hospodárskych organizácií týchto štátov a činnosť podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou československých subjektov a subjektov z nesocialistických štátov.

(2) Organizáciám, ktorým vedie banka majetkové devízové účty pri uplatňovaní systému devízových normatívov, sa poskytuje úrok z vkladov na týchto účtoch, ktorý zvyšuje devízové prostriedky organizácie.“.

2. Čl. 11 ods. 1 znie:

(1) Pre všetky odvetvia národného hospodárstva sa určujú úrokové sadzby z úverov, diferencované v zásade podľa doby splatnosti úveru. Predseda banky je oprávnený určiť pre niektoré objekty úveru v celospoločenskom záujme nižšiu základnú úrokovú sadzbu, prípadne určiť v odôvodnených prípadoch vyššiu základnú úrokovú sadzbu.“.

3. V čl. 21 sa vypúšťajú slová „a medzi bankou a orgánom hospodárskeho riadenia, ktorý plní funkciu stredného článku riadenia podľa príslušného právneho predpisu.7)“.

4. V čl. 25 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Nové úvery na trvalú potrebu obežných prostriedkov sa neposkytujú. Pri nedostatku prostriedkov na krytie prírastku trvalých zásob sa môže organizáciám poskytnúť strednodobý úver na doplnenie obratového fondu so splatnosťou do 3 rokov. Pri organizáciách s kontokorentným úverom sa v súvislosti s tým vyčlení časť kontokorentného úveru kryjúca trvalú potrebu zásob na samostatný úverový účet.“.

5. Čl. 34 znie:

„Čl. 34

Banka podporuje pri určovaní úverových podmienok výstavbu malých vodných elektrární a investície zabezpečujúce úspory palivovo-energetických zdrojov, investície na zveľadenie pôdneho fondu a stavby modernizačného charakteru s krátkym časom výstavby, nízkym podielom stavebných prác a rýchlou návratnosťou a akcie s výrazným a efektívnym vývozom.“.

6. V druhej časti sa za článok 38 dopĺňa siedma hlava v znení:

„SIEDMA HLAVA

Depozitná politika

Čl. 38a

(1) Banka podnecuje záujem organizácií na úsporách určením diferencovaných úrokových sadzieb z netermínovaných a termínovaných vkladov organizácií v banke; úrok sa zvyšuje v závislosti od doby trvania vkladu.

(2) V záujme stabilizácie termínovaných vkladov ako zdroja úverového fondu banky sa určia podľa doby ich trvania výpovedné lehoty termínovaných vkladov. Tieto sú pri termínovaných vkladoch na jeden rok tri mesiace, pri termínovaných vkladoch na dva roky šesť mesiacov a pri termínovaných vkladoch na štyri roky dvanásť mesiacov. Pri nedodržaní dojednanej doby trvania termínovaného vkladu sa prizná úrok vo výške zodpovedajúcej dobe, po ktorú boli príslušné prostriedky v banke uložené; súčasne sa organizácii vyúčtuje poplatok za predčasné vybratie vkladu.“.

7. V prílohe sa dopĺňa písm. G:

„G. Strednodobé investičné úvery

a) na stroje nezahrnuté do rozpočtu 4 roky

b) na stavby 5 rokov

Tieto lehoty sa počítajú od začatia čerpania do splatenia úveru.“.

8. Táto zmena zásad nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.