184

PREDSEDNÍCTVO FEDERÁLNEHO ZHROMAŽDENIA

vyhlasuje

úplné znenie zákona z 10. apríla 1980 č. 42 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom zo 16. júna 1988 č. 102 Zb.

ZÁKON

o hospodárskych stykoch so zahraničím

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

ČASŤ I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Tento zákon upravuje

organizovanie, riadenie a kontrolu zahraničnohospodárskej činnosti a vymedzuje jej formy,

zriaďovanie obchodných zastupiteľstiev zahraničných osôb na území Československej socialistickej republiky,

zriaďovanie organizačných zložiek československých právnických osôb v zahraniční,

postavenie obchodných a priemyselných komôr na území Československej socialistickej republiky a ich úlohy,

neobchodný vývoz a dovoz,

ochranu obchodnopolitických záujmov Československej socialistickej republiky a

vymedzuje pôsobnosť ústredných orgánov v tejto oblasti.

§ 2

Ústredné orgány pri výkone pôsobnosti podľa tohto zákona navzájom spolupracujú tak, aby sa zabezpečilo uskutočňovanie štátnej hospodárskej politiky a aby sa chránili obchodnopolitické záujmy Československej socialistickej republiky v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodnoprávnych vzťahov Československej socialistickej republiky.

§ 3

Na účely tohto zákona

a) československými osobami sa rozumejú právnické osoby majúce sídlo a fyzické osoby majúce bydlisko na území Československej socialistickej republiky; zahraničnými osobami sa rozumejú ostatné právnické a fyzické osoby;

b) službou sa rozumie plnenie záväzku, ktorého predmetom je hospodárska činnosť poskytovaná za odplatu; službou nie je činnosť poskytovaná na základe pracovnoprávneho vzťahu;

c) - zrušené.

ČASŤ II

ZAHRANIČNOHOSPODÁRSKA ČINNOSŤ

HLAVA 1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 4

Zahraničnohospodárska činnosť podľa tohto zákona má tieto formy:

a) zahraničnoobchodná činnosť (§ 6);

b) zahraničnohospodárske služby (§ 17);

c) výrobná špecializácia a výrobná kooperácia so zahraničím (§ 23);

d) vedecko-technická spolupráca so zahraničím (§ 29);

e) nakladanie s právami k vynálezom, priemyselným vzorom a ochranným známkam (ďalej len „priemyselné práva“) vo vzťahu k zahraničiu (§ 33).

§ 5

(1) Československé právnické osoby sa usilujú pri svojej podnikateľskej činnosti o čo najvýhodnejšie zapojenie do medzinárodnej deľby práce.

(2) Československé osoby môžu nadväzovať a uskutočňovať nepriame hospodárske vzťahy so zahraničím. Nepriamymi hospodárskymi vzťahmi so zahraničím podľa tohto zákona sú vzťahy k zahraničným osobám, ktoré československá osoba nadväzuje a uskutočňuje prostredníctvom československých socialistických organizácií oprávnených na zahraničnohospodársku činnosť, konajúcich vo vlastnom mene na účet československej osoby. Československá osoba je oprávnená si zvoliť, ktorá z niekoľkých československých socialistických organizácií oprávnených na požadovanú zahraničnohospodársku činnosť má vystupovať na základe zmluvy voči zahraničným osobám.

(4) Zahraničnohospodárska činnosť je riadená, organizovaná a kontrolovaná štátom tak, aby sa podnikateľská činnosť v tejto oblasti v podmienkach hospodárskej súťaživosti a v medziach ustanovených podľa tohto zákona rozvíjala v súlade s potrebami národného hospodárstva Československej socialistickej republiky a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Československá socialistická republika viazaná, a rozširovalo sa zapájanie československých osôb vo vhodných formách do medzinárodnej deľby práce.

HLAVA 2
ZAHRANIČNOOBCHODNÁ ČINNOSŤ

Oddiel 1

Vymedzenie zahraničnoobchodnej činnosti

§ 6

(1) Zahraničnoobchodná činnosť zahŕňa u československých osôb:

a) vývoz vecí z Československej socialistickej republiky a dovoz vecí do Československej socialistickej republiky za účelom predaja alebo využitia vo výrobe alebo pri poskytovaní služieb (obchodný vývoz a dovoz);

b) kúpu tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do Československej socialistickej republiky;

c) poskytovanie služieb zahraničným osobám na území Československej socialistickej republiky, s výnimkou priameho uspokojovania osobných potrieb právnických osôb za československú menu;

d) poskytovanie služieb v zahraničí;

e) prijímanie služieb od zahraničných osôb s výnimkou služieb prijímaných československými fyzickými osobami na uspokojovanie osobných potrieb;

f) predaj tovaru a poskytovanie služieb na území Československej socialistickej republiky za devízové prostriedky;

g) sprostredkovateľskú činnosť vykonávanú pre československé osoby v styku so zahraničnými osobami;

h) vykonávanie nestrannej kontroly na základe zmluvy za účelom vydania kontrolného osvedčenia o dodávanom tovare alebo o službách poskytovaných v medzinárodnom obchode;4)

i) obstarávanie prepravy vecí (zásielok) všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činnosti s tým súvisiacej, ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obe tieto miesta sú mimo územia Československej socialistickej republiky;

j) prevádzkovanie námornej plavby.

(2) Zahraničnoobchodná činnosť zahŕňa u zahraničných osôb:

a) vývoz vecí z Československej socialistickej republiky a dovoz vecí do Československej socialistickej republiky za účelom predaja alebo využitia pri výrobe alebo pri poskytovaní služieb (obchodný vývoz a dovoz);

b) poskytovanie služieb na území Československej socialistickej republiky;

c) predaj tovaru na území Československej socialistickej republiky, pokiaľ sa neuskutočňuje iba medzi zahraničnými osobami;

d) vykonávanie nestrannej kontroly na základe zmluvy na území Československej socialistickej republiky za účelom vydania kontrolného osvedčenia.4)

(3) Zahraničnoobchodnou činnosťou je aj rokovanie o uzavretí zmlúv týkajúcich sa činností uvedených v odsekoch 1 a 2, ako aj propagácia týchto činností československými právnickými osobami v zahraniční a zahraničnými osobami na území Československej socialistickej republiky.

(4) Zahraničnoobchodnou činnosťou je aj činnosť uvedená v odsekoch 1 a 3 vykonávaná

a) Československým filmom a Československou televíziou;

b) Československou tlačovou kanceláriou s výnimkou obstarávania a dodávania spravodajského materiálu na základe zmlúv.5)

(5) Zahraničnoobchodná činnosť nezahŕňa:

a) dovoz a vývoz hodnôt a obchod s devízovými prostriedkami upravený predpismi o devízovom hospodárstve,6) s výnimkou zlata určeného na výrobnú spotrebu alebo na technické účely;

b) činnosť uskutočňovanú Štátnou bankou československou na základe osobitného zákona7) a peňažnými ústavmi a organizáciami, ktoré Štátna banka československá poverila plnením niektorých úloh zákonom jej vyhradených;

c) poskytovanie a prijímanie právnej pomoci v oblasti advokácie;8)

d) činnosť znalcov a tlmočníkov uskutočňovanú podľa osobitného zákona,9)

e) dovoz vecí uskutočňovaný československými fyzickými osobami za účelom výkonu im povolenej hospodárskej činnosti na území Československej socialistickej republiky,9a)

f) poskytovanie a prijímanie služieb v oblastiach uvedených v § 17.

Oddiel 2

Povoľovanie zahraničnoobchodnej činnosti

§ 7

(1) Zahraničnoobchodnú činnosť môžu vykonávať iba československé právnické osoby a zahraničné osoby na základe a v medziach udeleného povolenia, pokiaľ nejde o prípad, keď sa povolenie nevyžaduje.

(2) Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť sa nevyžaduje

a) u zahraničných osôb na rokovanie o uzavretí zmlúv s československými právnickými osobami oprávnenými na zahraničnoobchodnú činnosť a na plnenie týchto zmlúv;

b) u československých právnických osôb, ktoré sú socialistickými organizáciami, v medziach im určeného základného predmetu podnikania, pre vývoz a dovoz výrobkov a ich častí, ktoré sú predmetom zmluvy o výrobnej kooperácii uzavretej v súlade s týmto zákonom (§ 23 ods. 2), pokiaľ sa tento vývoz alebo dovoz uskutočňuje vo vzťahu k inej zmluvnej strane tejto zmluvy, ktorá má sídlo na území štátu podieľajúceho sa na socialistickej ekonomickej intergrácii; toto oprávnenie na zahraničnoobchodnú činnosť môže Federálne ministerstvo zahraničného obchodu obmedziť alebo odňať za podmienok ustanovených v § 8 ods. 3 prvej vete;

c) v ďalších prípadoch, keď z hľadiska záujmov národného hospodárstva Československej socialistickej republiky nie je účelné viazať vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti na udelenie povolenia, a to za podmienok a v rozsahu ustanovených vo vykonávacích predpisoch vydaných podľa § 9.

§ 8

(1) Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť udieľa, mení a odníma Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po prerokovaní s príslušnými orgánmi.

(2) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu udelí povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť československej osobe, ktorá je socialistickou organizáciou, ak táto preukáže, že spĺňa predpoklady pre riadny a hospodársky efektívny a racionálny výkon zahraničnoobchodnej činnosti a bude disponovať dostatočnými devízovými prostriedkami na úhradu právnych dôsledkov prípadného porušenia svojich záväzkov voči zahraničným osobám. Zo závažných dôvodov môže vláda Československej republiky určiť ďalšie podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné, aby sa mohlo udeliť povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť. Iným osobám môže Federálne ministerstvo zahraničného obchodu udeliť povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, ak je toto udelenie v súlade s cieľmi účelného zapojenia národného hospodárstva Československej socialistickej republiky do medzinárodnej deľby práce.

(3) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť obmedzí alebo odníme, ak československá právnická osoba alebo zahraničná osoba, ktorej sa povolenie udelilo, opätovne alebo závažným spôsobom porušuje povinnosti určené na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti. Iným než československým socialistickým osobám môže Federálne ministerstvo zahraničného obchodu obmedziť alebo odňať povolenie, ak sa zmenili okolnosti rozhodné pre jeho udelenie podľa odseku 2.

(4) Udelenie povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť, jeho zmena a odňatie sa zapisujú u československých právnických osôb zapísaných v podnikovom registre do tohto registra.

§ 9

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu upraví všeobecne záväzným právnym predpisom postup pri udieľaní, zmene a odnímaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť a o tom, ktoré zahraničnoobchodné činnosti vyžadujúce povolenie podľa tohto zákona sa môžu vykonávať bez tohto povolenia, za akých podmienok a v akom rozsahu.

Oddiel 3

Riadenie a kontrola zahraničnoobchodnej činnosti

§ 10

(1) Československé právnické osoby oprávnené na zahraničnoobchodnú činnosť, ktoré sú socialistickými organizáciami, postupujú pri vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti v súlade s potrebami československého národného hospodárstva a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Československá socialistická republika viazaná, a v kultúrnej oblasti aj v súlade s kultúrnopolitickými záujmami Československej socialistickej republiky.

(2) Československé právnické osoby sú povinné postupovať v styku s československými právnickými osobami uvedenými v odseku 1 tak, aby sa im umožnilo plniť ich povinnosti.

(3) Československé právnické osoby a zahraničné osoby vykonávajúce kontrolnú činnosť na základe zmluvy [§ 6 ods. 1 písm. h) a ods. 2 písm. d)] sú povinné vykonať kontrolu tovaru a služieb nestranným spôsobom a vydať kontrolné osvedčenie zodpovedajúce výsledku kontroly. Úradné opatrenia, príkazy alebo právne úkony, ktoré obmedzujú nestrannosť tejto kontroly, sú neplatné.

§ 11

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu spolu s Federálnym ministerstvom financií upraví po dohode so Štátnou bankou československou a príslušnými ústrednými orgánmi republík všeobecne záväzným právnym predpisom právnu formu a podmienky uskutočňovania predaja tovaru a poskytovania služieb československými právnickými osobami za devízové prostriedky na území Československej socialistickej republiky.

§ 12

(1) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu riadi zahraničnoobchodnú činnosť všeobecno záväznými právnymi predpismi vydanými podľa tohto zákona, colnými a v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy aj inými ekonomickými nástrojmi, ktoré sú v jeho pôsobnosti. Zahraničnoobchodná činnosť československých právnických osôb, ktoré sú socialistickými organizáciami, sa usmerňuje takisto štátnym plánom v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi o národnohospodárskom plánovaní.

(2) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu kontroluje zahraničnoobchodnú činnosť na základe a v rámci všeobecne záväzných právnych predpisov podľa odseku 3.

(3) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu upraví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o dovolenom rozsahu a obsahu, o vykonávaní a kontrole zahraničnoobchodnej činnosti československých právnických osôb a zahraničných osôb, ktorým na túto činnosť bolo udelené povolenie alebo ktoré môžu túto činnosť vykonávať bez povolenia (§ 7 ods. 2).

§ 12a

(1) Československé a zahraničné osoby môžu zakladať československú právnickú osobu, ktorej základný predmet podnikania zahŕňa zahraničnoobchodnú činnosť alebo meniť tento jej predmet podnikania len s povolením Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.

(2) Orgány štátnej správy môžu zakladať československú právnickú osobu uvedenú v odseku 1 alebo meniť jej základný predmet podnikania týkajúci sa zahraničnoobchodnej činnosti len so súhlasom Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.

(3) Povolenie podľa odseku 1 a súhlas podľa odseku 2 nahrádza povolenie podľa § 7 ods. 1.

Oddiel 4

Podniky zahraničného obchodu

§ 13

(1) Podnik zahraničného obchodu je právnickou osobou zriadenou na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti, ktorá zodpovedá za porušenie svojich záväzkov a ostatných povinností svojím vlastným majetkom.

(2) Podnik zahraničného obchodu neručí sa záväzky štátu ani za záväzky iných právnických osôb a štát a iné právnické osoby neručia za záväzky podniku zahraničného obchodu; tým nie je dotknuté ručenie vzniknuté v súlade s príslušnými predpismi.

(3) Podniky zahraničného obchodu zakladá po prerokovaní s príslušným národným výborom Federálne ministerstvo zahraničného obchodu. Pri určení aj inej než zahraničnoobchodnej činnosti ako časti základného predmetu podnikania podniku zahraničného obchodu si Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vyžiada súhlas príslušného orgánu štátnej správy s touto časťou predmetu podnikania, pokiaľ osobitné predpisy taký súhlas vyžadujú. Zakladacia listina podniku zahraničného obchodu obsahuje najmä jeho názov, sídlo, deň založenia, vymedzenie základného predmetu podnikania a výšku základného imania. Založenie podniku zahraničného obchodu sa zapisuje do podnikového registra. Spôsobilosť podniku zahraničného obchodu nadobúdať práva a zaväzovať sa vzniká dňom zápisu do podnikového registra.

§ 13a

Podnik zahraničného obchodu je socialistickou hospodárskou organizáciu, ktorá vykonáva svoju činnosť samostatne na základe štátneho plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, úplného chozrasčotu a socialistickej samosprávy.

§ 14

(1) Na čele podniku zahraničného obchodu je generálny riaditeľ, ktorý ako jediný vedúci riadi činnosť podniku, je za ňu a jej výsledky zodpovedný Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu a pracovnému kolektívu. Generálny riaditeľ vymenúva a odvoláva svojich námestníkov, ktorí sú štatutárnymi orgánmi podniku zahraničného obchodu. Generálny riaditeľ a jeho námestníci sa zapisujú do podnikového registra ako štatutárne orgány podniku zahraničného obchodu. Spôsobilosť konať v mene podniku zahraničného obchodu nadobúda generálny riaditeľ dňom voľby a jeho námestníci dňom vymenovania. Účinky ukončenia ich funkcie voči tretím osobám nastávajú odo dňa zápisu zmien do podnikového registra.

(2) Na riadení podniku zahraničného obchodu sa podieľajú orgány socialistickej samosprávy, ktorými sú:

a) zhromaždenie pracovného kolektívu podniku zahraničného obchodu tvoreného pracovníkmi, ktorí v podniku zahraničného obchodu vykonávajú práce v pracovnom pomere, prípadne zhromaždenie delegátov tohto kolektívu a

b) rada pracovného kolektívu podniku zahraničného obchodu, ktorú volí zhromaždenie, a to tajným hlasovaním, najviac na päť rokov.

(3) Pre voľbu generálneho riaditeľa, riadenie a socialistickú samosprávu podniku zahraničného obchodu platia obdobne § 3, 5, 11, § 25 ods. 2 a 3, § 26 ods. 1 a 2 a § 27 až 34 zákona o štátnom podniku.

(4) Podnik zahraničného obchodu je povinný sa starať o to, aby sa jeho majetok plne, účelne a hospodárne využíval a chránil. Federálne ministerstvo zahraničného obchodu upraví po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Štátnou bankou československou všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o hospodárení s majetkom podnikov zahraničného obchodu.

§ 15

(1) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu rozhoduje o zrušení rozdelení, splynutí a zlúčení podnikov zahraničného obchodu a o zmene predmetu ich podnikania; pritom postupuje obdobne podľa ustanovenia § 13 ods. 3 druhá veta. Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže tiež zmeniť ich názov, sídlo a výšku základného imania.

(2) Zrušenie, rozdelenie, splynutie alebo zlúčenie podniku zahraničného obchodu alebo zmena jeho základného imania nesmú byť na ujmu veriteľom podniku zahraničného obchodu. Zrušenie, rozdelenie, splynutie alebo zlúčenie podnikov zahraničného obchodu alebo zmena ich základného imania nadobúdajú účinnosť odo dňa zápisu do podnikového registra.

(3) Ak nie je rozhodnuté o prechode niektorého nároku rozdeleného podniku zahraničného obchodu, môže veriteľ uplatniť svoj nárok voči ktorémukoľvek z podnikov vzniknutých rozdelením podniku zahraničného obchodu a tieto podniky sú zaviazané spoločne a nerozdielne.

(4) Pre podnik zahraničného obchodu platia obdobne ustanovenia § 12, § 13 ods. 2, § 14, 17 a § 21 až 23 zákona o štátnom podniku.

Oddiel 5

Účelové zahraničnoobchodné organizácie

§ 16

(1) Na zabezpečenie rozvoja a vykonávania zahraničnoobchodnej činnosti, najmä na sústredenie niektorých odborných činností minister zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky zriaďuje a zrušuje účelové zahraničnoobchodné organizácie.

(2) Pre zriaďovanie, prevádzanie, zlučovanie, rozdeľovanie a zrušovanie a pre činnosť účelových zahraničnoobchodných organizácii platia obdobne všeobecné predpisy o štátnych organizáciách.

HLAVA 3
ZAHRANIČNOHOSPODÁRSKE SLUŽBY

Oddiel 1

Vymedzenie zahraničnohospodárskych služieb

§ 17

(1) K zahraničnohospodárskym službám patria služby v oblasti uskutočňovania medzinárodnej železničnej, leteckej, cestnej, riečnej a riečno-námornej dopravy s výnimkou obstarávania prepravy zásielok, ďalej v oblasti spojov, kultúry, školstva, poisťovníctva, zdravotníctva s výnimkou kúpeľnej liečby, pohrebníctva a v bankovo-finančnej oblasti, ak ich poskytujú

a) československé osoby zahraničným osobám s výnimkou služieb poskytovaných na uspokojovanie osobných potrieb zahraničných fyzických osôb a obdobných potrieb zahraničných právnických osôb na území Československej socialistickej republiky za československú menu a československým osobám v zahraničí;

b) zahraničné osoby na území Československej socialistickej republiky.

(2) K zahraničnohospodárskym službám patrí aj

a) poskytovanie služieb československými právnickými osobami československým osobám pri sprostredkovaní prevodu práv československých autorov alebo výkonných umelcov do zahraničia a zahraničných autorov alebo výkonných umelcov do Československej socialistickej republiky; 10)

b) vystavovanie prepravných dokumentov československými železničnými dopravcami pri preprave uskutočňovanej zahraničnými železničnými dopravcami a československými leteckými dopravcami pri preprave uskutočňovanej zahraničnými leteckými dopravcami.

(3) Na účely tohto zákona sa riečno-námornou dopravou rozumie doprava uskutočňovaná po mori a po rieke tou istou loďou.

Oddiel 2

Povoľovanie zahraničnohospodárskych služieb

§ 18

(1) Zahraničnohospodárskej služby môžu poskytovať iba

a) československé právnické osoby na ten účel zriadené;

b) iné československé právnické osoby a zahraničné osoby na základe a v medziach udeleného povolenia, pokiaľ nejde o prípad, keď sa povolenie nevyžaduje.

(2) Povolenie na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb sa nevyžaduje.

a) ak sa zahraničnohospodárske služby poskytujú na základe zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Československá socialistická republika viazaná;

b) v ďalších prípadoch, keď z hľadiska záujmov národného hospodárstva Československej socialistickej republiky nie je účelné viazať poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb na udelenie povolenia, a to za podmienok a v rozsahu ustanovených vo vykonávacích predpisoch vydaných podľa § 22.

§ 19

(1) Povolenie na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb udieľa, mení a odníma v oblasti

a) uskutočňovania železničnej, leteckej, riečnej a riečno-námornej dopravy a v oblasti spojov Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu;

b) cestnej dopravy a pohrebníctva ministerstvá vnútra a životného prostredia republík po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu;

c) kultúry ministerstvá kultúry republík;

d) školstva ministerstvá školstva, mládeže a telesnej výchovy republík;

e) poisťovníctva ministerstvá financií, cien a miezd republík po dohode s Federálnym ministerstvom republík;

f) zdravotníctva ministerstvá zdravotníctva a sociálnych vecí republík;

g) bankovo-finančnej Štátna banka československá po dohode s Federálnym ministerstvom financií.

(2) Pre udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb platia obdobne ustanovenia § 8 ods. 2 a 4.

Oddiel 3

Riadenie a kontrola zahraničnohospodárskych služieb

§ 20

(1) Československé právnické osoby, ktoré majú povolenie na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb, postupujú pri ich poskytovaní v súlade s potrebami československého národného hospodárstva a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Československá socialistická republika viazaná, a v kultúrnej oblasti aj v súlade s kultúrnopolitickými záujmami Československej socialistickej republiky.

(2) Československé právnické osoby môžu poskytovať zahraničnohospodárske služby, ktoré súvisia s vývozom vecí z Československej socialistickej republiky alebo s dovozom vecí do Československej socialistickej republiky, len za podmienok a v rozsahu ustanovených vo vykonávacích predpisoch vydaných podľa § 22.

§ 21

(1) Poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb riadia ústredné orgány štátnej správy, ktoré udelili povolenie na túto činnosť. Riadenie sa uskutočňuje všeobecne záväznými právnymi predpismi a v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy ekonomickými nástrojmi. Poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb československými právnickými osobami, ktoré sú socialistickými organizáciami, sa usmerňuje tiež štátnym plánom v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi o národohospodárskom plánovaní.

(2) Ústredné orgány štátnej správy uvedené v odseku 1 kontrolujú poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb na základe a v rámci všeobecne záväzných prepisov vydaných podľa § 22.

§ 22

V oblasti

a) uskutočňovania železničnej, leteckej, riečnej a riečno-námornej doravy a spojov Federálne ministerstvo dopravy a spojov;

b) cestnej dopravy Federálne ministerstvo dopravy a spojov po dohode s ministerstvami vnútra a životného prostredia republík;

c) kultúry ministerstvá kultúry republík;

d) školstva ministerstvá školstva, mládeže a telesnej výchovy republík;

e) poisťovníctva ministerstvá financií, cien a miezd republík po dohode s Federálnym ministerstvom financií;

f) zdravotníctva ministerstvá zdravotníctva a sociálnych vecí republík;

g) bankovo-finančnej Štátna banka československá po dohode s Federálnym ministerstvom financií;

h) pohrebníctva ministerstvá vnútra a životného prostredia republík

upravia po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o

1. udieľaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb a o tom, ktoré služby, za akých podmienok a v akom rozsahu sa môžu poskytovať bez tohto povolenia,

2. postupe československých právnických osôb, ktoré sú socialistickými organizáciami a ktorým udelili povolenie na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb alebo ktoré môžu zahraničnohospodárske služby poskytovať na základe zákona alebo medzinárodnej zmluvy [§ 18 ods. 2 písm. a)], pri poskytovaní zahraničnohospodárskych služieb a o ich organizovaní a kontrole,

3. podmienkach, dovolenom rozsahu a obsahu a o kontrole zahraničnohospodárskych služieb poskytovaných ostatnými československými právnickými osobami a zahraničnými osobami, ktorým bolo udelené povolenie alebo ktoré môžu tieto služby poskytovať bez povolenia (§ 18 ods. 2).

HLAVA 4 VÝROBNÁ ŠPECIALIZÁCIA A VÝROBNÁ KOOPERÁCIA SO ZAHRANIČÍM

§ 23

(1) Výrobnou špecializáciou so zahraničím podľa tohto zákona sú tieto činnosti uskutočňované medzi československými osobami a zahraničnými osobami:

a) vzájomné rozdelenie programov týkajúcich sa určitého tovaru za účelom výroby jeho jednotlivých druhov jednotlivými zúčastnenými osobami;

b) zastavenie alebo obmedzenie výroby určitého tovaru u jednej alebo viacerých zúčastnených osôb za účelom jej sústredenia u jednej alebo viacerých iných zúčastnených osôb.

(2) Výrobnou kooperáciou so zahraničím podľa tohto zákona sú tieto činnosti uskutočňované medzi československými osobami a zahraničnými osobami:

a) spolupráca pri výrobe určitých druhov tovaru na základe rozdelenia výrobného procesu alebo jeho časti za účelom jeho dokončenia u jednej alebo viacerých zúčastnených osôb;

b) spolupráca pri výskume a vývoji týkajúcich sa spoločnej výroby určitých druhov tovaru alebo jej časti na základe rozdelenia výskumných alebo vývojových prác za účelom využitia ich výsledkov všetkými zúčastnenými osobami.

§ 24

Výrobná špecializácia a výrobná kooperácia so zahraničím sa uskutočňujú najmä za účelom dosiahnutia vyššej efektívnosti a technického zlepšenia výrobkov na dlhodobom základe v súlade s koncepciou rozvoja príslušného výrobného odvetvia alebo odboru.

§ 25

(1) Výrobná špecializácia alebo výrobná kooperácia so zahraničím sa môže uskutočňovať len na základe zmluvy.

(2) Zmluvu o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím môžu uzavierať a jej predmet rozširovať iba československé právnické osoby len na základe a v medziach udeleného povolenia alebo s podmienkou, že zmluva nadobudne platnosť až po udelení povolenia podľa § 26, pokiaľ nejde o prípad, keď sa povolenie nevyžaduje.

§ 26

Povolenie uvedené v § 25 udieľa vecne príslušný ústredný orgán štátnej správy.

§ 26a

Na uzavretie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím alebo na rozšírenie jej predmetu sa povolenie nevyžaduje

a) pri zmluve uzavieranej na vykonanie medzinárodnej zmluvy, ktorou je Československá socialistická republika viazaná;

b) pri zmluve uzavieranej s organizáciami štátov podieľajúcich sa na socialistickej ekonomickej integrácii;

c) pri inej zmluve o výrobnej kooperácii, pri vykonávaní ktorej sa predpokladá, že súhrn ročného objemu vývozu a dovozu československej právnickej osoby v súvislosti s vykonávaním výrobnej kooperácie nepresiahne spolu sumu 30 miliónov Kčs v cenách bez dopravných a iných nákladov dojednaných medzi zmluvnými stranami a prepočítaných na československú menu podľa stredného kurzu vyhláseného Štátnou bankou československou pre deň, keď bola zmluva uzavretá.

§ 27

Povolenie na uzavretie alebo zmenu zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím nenahrádza povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť podľa tohto zákona.

§ 28

Vláda Československej socialistickej republiky môže nariadením ustanoviť, kedy možno zmluvu o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím, vyžadujúcu povolenie podľa tohto zákona, uzavrieť alebo jej predmet rozšíriť bez povolenia, a to za akých podmienok a v akom rozsahu, a upraviť postup pri udieľaní povolenia.

HLAVA 5 VEDECKO-TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČÍM

§ 29

Vedecko-technickou spoluprácou so zahraničím podľa tohto zákona je spolupráca medzi československými právnickými osobami a zahraničnými osobami pri výskume alebo vývoji v oblasti vedy a techniky, najmä spoločné riešenie výskumných alebo vývojových úloh alebo vzájomná výmena vedeckých alebo technických poznatkov s výnimkou činností uvedených v hlavách 2 až 4 a 6.

(2) - zrušený.

§ 30 - zrušený

§ 31

(1) Vedecko-technická spolupráca so zahraničím sa môže uskutočňovať iba na základe zmluvy.

(2) Zmluvu o vedecko-technickej spolupráci so zahraničím môžu uzavrieť československé právnické osoby iba na základe a v medziach povolenia, ktoré udelila Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj po prerokovaní s vecne príslušným ústredným orgánom štátnej správy alebo s podmienkou, že zmluva nadobudne platnosť až po udelení povolenia, pokiaľ nejde o prípad, keď sa povolenie nevyžaduje.

(3) Povolenie na uzavretie zmluvy o vedecko-technickej spolupráci so zahraničím sa nevyžaduje

a) ak sa vedecko-technická spolupráca má uskutočňovať na základe medzinárodnej zmluvy, ktoru je Československá socialistická republika viazaná;

b) pri zmluvách uzavieraných československými osobami, ktoré sú socialistickými organizáciami, s osobami, ktoré majú sídlo na území štátu podieľajúceho sa na socialistickej ekonomickej integrácii;

c) v ďalších prípadoch, keď z hľadiska záujmov národného hospodárstva Československej socialistickej republiky nie je účelné viazať uzavretie zmluvy o vedecko-technickej spolupráci na udelenie povolenia, a to za podmienok a v rozsahu ustanovených v nariadení vlády Československej socialistickej republiky.

(4) - zrušený.

§ 32 - zrušený

HLAVA 6 NAKLADANIE S PRIEMYSELNÝMI PRÁVAMI A VÝROBNOTECHNICKÝMI POZNATKAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU

§ 33

Nakladanie s priemyselnými právami vo vzťahu k zahraničiu podľa tohto zákona zahŕňa prevod práv k vynálezom, priemyselným vzorom a ochranným známkam alebo poskytnutie ich využitia československými osobami zahraničným osobám s výnimkou poskytovania ich využitia v súvislosti s vývozom investičných celkov.

§ 34

(1) Nakladanie s priemyselnými právami (§ 33) vo vzťahu k zahraničiu sa môže uskutočniť iba na základe zmluvy.

(2) Zmluvu o nakladaní s priemyselnými právami môže uzavrieť alebo jej predmet rozšíriť československá osoba iba na základe a v medziach povolenia udeleného podľa § 35.

(3) Povolenie sa nevyžaduje v prípadoch, keď z hľadiska záujmov národného hospodárstva Československej socialistickej republiky nie je účelné viazať uzavretie zmluvy na udelenie povolenia, a to za podmienok a v rozsahu ustanovených vo vykonávacích predpisoch vydaných podľa § 36.

§ 35

Povolenie na uzavretie alebo rozšírenie predmetu zmluvy podľa § 34 udieľa Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

§ 36

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu spolu so Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj upraví po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Štátnou bankou československou všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o postupe pri udieľaní povolenia podľa § 34 ods. 2 a môže ustanoviť, kedy na uzavretie zmluvy alebo na rozšírenie jej predmetu, na ktoré je potrebné podľa tohto zákona povolenie, sa toto povolenie nevyžaduje.

ČASŤ III

OBCHODNÉ ZASTUPITEĽSTVO ZAHRANIČNÝCH OSÔB

§ 37

(1) Obchodným zastupiteľstvom podľa tohto zákona je organizačná zložka zahraničnej osoby zriadená pre jej hospodársku činnosť alebo na podporu tejto činnosti na území Československej socialistickej republiky.

(2) Zahraničná osoba môže zriadiť svoje obchodné zastupiteľstvo a vykonávať jeho činnosť len na základe a v medziach udeleného povolenia, pokiaľ nejde o prípad, keď sa povolenie nevyžaduje.

(3) Povolenie sa nevyžaduje, ak z hľadiska záujmov národného hospodárstva Československej socialistickej republiky nie je účelné viazať zariadenie obchodného zastupiteľstva zahraničnej osoby na udelenie povolenia, a to za podmienok a v rozsahu ustanovených vo vykonávacích predpisoch vydaných podľa § 39.

§ 38

(1) Povolenie zriadiť obchodné zastupiteľstvo udieľa, mení a odníma po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu a Federálnym ministerstvom financií v oblasti

a) uskutočňovania medzinárodnej železničnej, leteckej, riečne, riečno-námornej a cestnej dopravy Federálne ministerstvo dopravy a spojov, v oblasti cestnej dopravy aj po dohode s ministerstvom vnútra a životného prostredia republiky, na území ktorej má obchodné zastupiteľstvo vyvíjať činnosť;

b) bankovo-finančnej Štátna banka československá.

(2) Povolenie zriadiť obchodné zastupiteľstvo v oblasti poisťovníctva udieľa, mení a odníma Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu a s ministerstvom financií, cien a miezd republiky, na území ktorej má obchodné zastupiteľstvo vyvíjať činnosť.

(3) Povolenie zriadiť obchodné zastupiteľstvo v ostatných oblastiach udieľa, mení a odníma Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií.

(4) Pri udieľaní povolenia zriadiť obchodné zastupiteľstvo sa prihliada najmä na to, aby sa zabezpečili rozvoj a ochrana záujmov národného hospodárstva Československej socialistickej republiky.

§ 39

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu upraví po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Federálnym ministerstvom dopravy a spojov a Štátnou bankou československou všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob a rozsah činnosti obchodných zastupiteľstiev a podrobnosti o udieľaní, zmene a odnímaní povolenia a o tom, kedy sa povolenie nevyžaduje.

ČASŤ IV

ZRIAĎOVANIE ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK ČESKOSLOVENSKÝCH PRÁVNICKÝCH OSÔB V ZAHRANIČÍ

§ 40

(1) Československá právnická osoba môže zriadiť svoju organizačnú zložku v zahraničí na vykonávanie hospodárskej činnosti alebo na jej podporu len na základe a v medziach udeleného povolenia, pokiaľ nejde o prípad, keď sa povolenie nevyžaduje.

(2) Povolenie sa nevyžaduje, ak z hľadiska záujmov národného hospodárstva Československej socialistickej republiky nie je účelné viazať zriadenie organizačnej zložky československej právnickej osoby v zahraničí na udelenie povolenia, a to za podmienok a v rozsahu ustanovených vo vykonávacích predpisoch vydaných podľa § 42.

§ 41

Povolené zriadiť organizačnú zložku československej právnickej osoby v zahraničí udieľa, mení a odníma

a) v oblasti uskutočňovania medzinárodnej železničnej, leteckej, riečnej, riečno-námornej a cestnej dopravy Federálne ministerstvo zahraničného obchodu a Federálnym ministerstvom financií, v oblasti cestnej dopravy aj po dohode s ministerstvom vnútra a životného prostredia republiky, na území ktorej má československá právnická osoba sídlo;

b) v bankovo-finančnej oblasti Štátna banka československá po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu;

c) v ostatných oblastiach Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií a ústredným orgánom riadiacim organizáciu, ktorá žiada o povolenie.

§ 42

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu upraví po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Federálnym ministerstvom dopravy a spojov a Štátnou bankou československou všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o udieľaní, zmene a odnímaní povolenia na zriadenie organizačnej zložky československej právnickej osoby v zahraničí a o tom, kedy sa povolenie nevyžaduje.

ČASŤ V

OBCHODNÉ A PRIEMYSELNÉ KOMORY

HLAVA 1 ČESKOSLOVENSKÁ OBHOCDNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA

§ 43

(1) Na podporu rozvoja československých hospodárskych stykov so zahraničím vyvíja činnosť Československá obchodná a priemyselná komora.

(2) Československá obchodná a priemyselná komora je právnickou osobou združujúcou československé právnické osoby, ktoré vykonávajú zahraničnohospodársku činnosť alebo s ňou súvisiacu výrobnú činnosť.

(3) Sídlom Československej obchodnej a priemyselnej komory je Praha; oblastné riaditeľstvo Československej obchodnej a priemyselnej komory je v Bratislave.

§ 44

Československá obchodná a priemyselná komora pri výkone svojej pôsobnosti tiež

a) poskytuje odborné konzultácie a inú pomoc svojim členom;

b) šíri znalosti o hospodárstve, ekonomických podmienkach a právnych predpisoch týkajúcich sa hospodárskych stykov so zahraničím a v súvislosti s tým vydáva a rozširuje informatívne a odborné publikácie;

c) vydáva osvedčenia týkajúce sa skutočností dôležitých v právnych vzťahoch vznikajúcich pri uskutočňovaní medzinárodného obchodu; tieto osvedčenia majú povahu verejných listín.

§ 45

(1) Najvyšším orgánom Československej obchodnej a priemyselnej komory je valné zhromaždenie členov, ktoré najmä prijíma stanovy Československej obchodnej a priemyselnej komory a určuje hlavné smery jej činnosti a výšku členských príspevkov.

(2) Valné zhromaždenie je spôsobilé sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov; uznáša sa nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

(3) V období medzi zasadaniami valného zhromaždenia riadi Československú obchodnú a priemyselnú komoru predstavenstvo volené valným zhromaždením na päť rokov.

(4) V mene Československej obchodnej a priemyselnej komory konajú ako štatutárny orgán predseda, jednotliví podpredsedovia alebo generálny tajomník, ktorých volí valné zhromaždenie.

§ 46

Podrobnosti o činnosti Československej obchodnej a priemyselnej komory, členstve, právach a povinnostiach členov, o jej hospodárení a organizačnom usporiadaní určujú stanovy, ktoré na návrh Federálneho ministerstva zahraničného obchodu schvaľuje vláda Československej socialistickej republiky.

HLAVA 2 ROZDHODCOVSKÝ SÚD ČESKOSLOVENSKEJ OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY

§ 47

(1) Rozhodcovský súd pôsobí pri Československej obchodnej a priemyselnej komore ako stály nezávislý orgán na rozhodovanie sporov o majetkové nároky nezávislými rozhodcami podľa predpisov o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku.

(2) Na čele rozhodcovského súdu je predsedníctvo volené predstavenstvom Československej obchodnej a priemyselnej komory na tri roky. Predsedníctvo rozhodcovského súdu je spôsobilé uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov; uznáša sa nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

(3) Predsedníctvo rozhodcovského súdu sa skladá z predsedu, podpredsedov a členov. Predsedníctvo volí predsedu a podpredsedov, ktorí konajú v mene rozhodcovského súdu.

§ 48

Organizačné usporiadanie rozhodcovského súdu a konanie pred ním upravuje poriadok rozhodcovského súdu, ktorý na návrh predsedníctva rozhodcovského súdu vyhlasuje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu v Zbierke zákonov.

HLAVA 3 ŠPECIÁLNE A ZMIEŠANÉ OBCHODNÉ KOMORY

§ 49

(1) Československé právnické osoby, ktoré sú socialistickými organizáciami, sa môžu dohodnúť na zriadení špeciálnej obchodnej komory pre rozvoj hospodárskych stykov so zahraničím v určitom odvetví.

(2) Československé právnické osoby, ktoré sú socialistickými organizáciami, sa môžu dohodnúť so zahraničnými osobami na zriadení zmiešanej obchodnej komory pre rozvoj hospodárskych stykov vo vzťahu k určitému štátu alebo niekoľkým štátom.

(3) Špeciálne a zmiešané obchodné komory sa môžu zriaďovať iba so súhlasom Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.

(4) Podrobnosti o činnosti špeciálnych a zmiešaných obchodných komôr podľa odsekov 1 a 2, o členstve, právach a povinnostiach členov, o ich hospodárení a organizačnom usporiadaní ustanovujú stanovy, ktoré schvaľuje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu.

§ 50

(1) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže na rozvoj hospodárskych stykov so zahraničím v určitom odvetví alebo vo vzťahu k určitému štátu alebo niekoľkým štátom zriadiť špeciálnu alebo zmiešanú obchodnú komoru.

(2) Rozhodnutie o zriadení špeciálnej alebo zmiešanej obchodnej komory obsahuje najmä jej názov, sídlo, predmet činnosti a deň zriadenia.

(3) Organizáciu špeciálnych a zmiešaných obchodných komôr zriadených podľa odseku 1 upravuje štatút, ktorý vydáva minister zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky.

§ 51

Špeciálne a zmiešané obchodné komory sa zapisujú do podnikového registra.

ČASŤ VI

NEOBCHODNÝ VÝVOZ A DOVOZ

§ 52

Neobchodným vývozom a dovozom je vývoz a dovoz vecí mimo rámca zahraničnoobchodnej činnosti.

§ 53

(1) Ak to vyžaduje ochrana záujmov národného hospodárstva Československej socialistickej republiky alebo ak sú pre to zvlášť závažné dôvody, môže sa neobchodný vývoz alebo dovoz určitých vecí zakázať alebo viazať na udelenie povolenia.

(2) Na rozhodovanie o prípustnosti neobchodného vývozu alebo dovozu sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (správny poriadok) s týmito odchýlkami:

a) podanie, ktorým sa začína konanie, možno urobiť aj ústne;

b) rozhodnutie o tom, že sa neobchodný vývoz alebo dovoz pripúšťa, nemusí mať písomnú formu.

(3) O prípustnosti neobchodného vývozu alebo dovozu rozhodujú orgány colnej správy.

§ 54

Federálne ministerstvo zahraničního obchodu upraví všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré veci a v akom rozsahu alebo hodnote je zakázané vyvážať alebo dovážať, prípadne kedy je na neobchodný vývoz alebo dovoz potrebné povolenie, a ktorý orgán colnej správy a za akých podmienok ho udieľa, a podrobnosti o rozhodovaní o prípustnosti neobchodného vývozu alebo dovozu.

ČASŤ VII

OCHRANA OBCHODNOPOLITICKÝCH ZÁUJMOV

HLAVA 1 RIADENIE ZAHRANIČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

§ 55

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu

a) navrhuje vláde Československej socialistickej republiky zásady jednotnej zahraničnej obchodnej politiky;

b) uskutočňuje jednotnú zahraničnú obchodnú politiku v styku s príslušnými orgánmi iných štátov;

c) riadi a kontroluje jednotnú zahraničnú obchodnú politiku v súvislosti s činnosťami upravenými týmto zákonom a aj v ostatných oblastiach hospodárskych stykov so zahraničím; na ten účel vydáva predpisy a robí potrebné opatrenia.

§ 56

Na ochranu obchodnopolitických alebo výnimočne iných dôležitých záujmov Československej socialistickej republiky alebo na zabezpečenie plnenia medzinárodných záväzkov môže Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vykonávanie zahraničnohospodárskych činností alebo prevoz tovaru územím Československej socialistickej republiky

a) obmedziť alebo zakázať;

b) viazať na splnenie určitých podmienok včítane udelenia úradného povolenia alebo na predloženie určených dokladov.

HLAVA 2 PREVENTÍVNA KONTROLA VYVÁŽANÉHO A DOVÁŽANÉHO TOVARU

§ 57

(1) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu je oprávnené kontrolovať akosť a množstvo vyvážaného a dovážaného tovaru alebo na vykonávanie tejto kontroly zriadiť právnickú osobu alebo vykonávaním tejto kontroly poveriť právnickú osobu, ktorú riadi (kontrolná organizácia).

(2) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu je oprávnené

a) po prerokovaní s príslušnými orgánmi ustanoviť povinnosť československej právnickej osoby dodávajúcej tovar na vývoz obstarať si kontrolné osvedčenie pri niektorých druhoch tovaru;

b) požadovať preukaz o použití a využití dovážaného tovaru.

(3) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu alebo kontrolné organizácie sú oprávnené zakázať, aby sa chybný tovar odosielal do zahraničia, alebo viazať prípustnosť odosielania takého tovaru na splnenie určených podmienok.

(4) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu upraví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o rozsahu a spôsobe kontroly a o vydávaní kontrolných osvedčení.

ČASŤ VIII

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 58

(1) Podniky zahraničného obchodu zriadené podľa doterajších predpisov sa považujú za podniky zahraničného obchodu podľa tohto zákona.

(2) Oprávnenia alebo povolenia na zahraničnohospodársku činnosť, na neobchodné vývozy a dovozy a na zriadenie organizačných zložiek československých právnických osôb v zahraničí udelené podľa doterajších predpisov sa považujú za povolenie podľa tohto zákona.

§ 59

(1) Československá obchodná a priemyselná komora pôsobiaca podľa doterajších predpisov je Československou obchodnou a priemyselnou komorou podľa tohto zákona.

(2) Doterajší organizačný poriadok Československej obchodnej a priemyselnej komory platí do dňa nadobudnutia účinnosti stanov schválených podľa § 46.

(3) Orgány Československej obchodnej a priemyselnej komory vykonávajú svoje funkcie až do zvolenia orgánov Československej obchodnej a priemyselnej komory podľa tohto zákona.

§ 60

(1) Rozhodcovský súd Československej obchodnej a priemyselnej komory rozhoduje spory podľa Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej komory vyhláseného vyhláškou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 47/1975 Zb. do dňa nadobudnutia účinnosti poriadku rozhodcovského súdu vyhláseného podľa § 48.

(2) Predsedníctvo Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory vykonáva svoje funkcie až do zvolenia predsedníctva Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory podľa tohto zákona.

§ 61

Na konanie podľa § 56 a 57 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (správny poriadok). 11) Pokiaľ nevyhovením žiadosti o vydanie alebo zmenu povolenia, zmenou alebo odňatím povolenia alebo vydaním opatrenia v súlade s týmto zákonom vznikne osobám majetková ujma, nevzniká právo na jej náhradu.

§ 62 - zrušený

§ 63

(1) Ustanovenie § 2 písm. e) zákona č. 123/1965 Zb. o Československej tlačovej kancelárii sa mení tak, že sa vypúšťajú slová „... a po dohode s Ministerstvom zahraničného obchodu aj v oblasti obchodu.“.

(2) Zrušujú sa

a) ustanovenia zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva, s výnimkou ustanovení o znárodnení;

b) zákon č. 85/1972 Zb. o postupe pri uzavieraní zmlúv o hospodárskej kooperácii so zahraničím;

c) § 38 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev;

d) § 3 zákona č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe;

e) vládne nariadenie č. 11/1959 Zb. o zmene pôsobnosti v odbore dovozu a vývozu drahých kovov na priemyslové, technické alebo spotrebné účely;

f) vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 103/1960 Zb. o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácii v znení vyhlášok Ministra zahraničného obchodu č. 32/1961 Zb. a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 69/1978 Zb.;

g) vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 121/1968 Zb. o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť v znení vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 164/1978 Zb.;

h) vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 31/1964 Zb. o konaní pri vývoze v znení vyhlášky Ministerstva zahraničného obchodu č. 4/1969 Zb.;

i) vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 32/1964 Zb. o konaní pri dovoze v znení vyhlášky Ministerstva zahraničného obchodu č. 5/1969 Zb.;

j) vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 17/1967 Zb. o úprave zberateľskej výmeny poštových známok a ostatných predmetov filatelistického záujmu so zahraničím;

k) vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 8/1969 Zb. o povoľovaní pri dovoze a vývoze tovaru a pri niektorých ďalších činnostiach v zahraničnom obchode;

l) vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 125/1975 Zb. o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti pre zahraničné podniky;

m) vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 58/1979 Zb. o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov vecí v turistickom styku.

(3) Zrušuje sa:

a) nariadenie vlády ČSSR č. 157/1980 Zb. o udieľaní povolení na uzavieranie, zmenu alebo zrušenie niektorých zmlúv o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím v znení nariadenia vlády ČSSR č. 21/1987 Zb.;

b) vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 167/1980 Zb. o postupe pri likvidácii podnikov zahraničného obchodu;

c) vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 54/1981 Zb. o prevádzkových radách podnikov zahraničného obchodu. 11a)

§ 63a

(1) Vyhlášky alebo ich časti, ktorými bol zriadený podnik zahraničného obchodu podľa prv platných predpisov, strácajú platnosť dňom, keď sa ich obsah zmenil výkonom pôsobnosti podľa § 13 a 15.12)

(2) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu je povinné zabezpečiť zvolanie prvého zhromaždenia pracovného kolektívu podniku zahraničného obchodu, ako aj prípravu voľby generálneho riaditeľa a rady pracovného kolektívu na tomto prvom zhromaždení najneskôr

a) do štyroch mesiacov od vzniku nového podniku zahraničného obchodu;

b) do 31. decembra 1989 v doterajšou podniku zahraničného obchodu.

(3) Do nástupu nového zvoleného generálneho riaditeľa podniku zahraničného obchodu vykonáva funkciu doterajší riaditeľ, prípadne v novozriadenom podniku zahraničného obchodu Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu poverená osoba v rozsahu ustanovenom týmto ministerstvom. Do dňa voľby generálneho riaditeľa odvoláva a vymenúva generálneho riaditeľa, prípadne námestníka generálneho riaditeľa minister zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky.

§ 64

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1980.
Zákon č. 102/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, nadobudol účinnosť 1. júlom 1988.

Indra v. r.

Poznámky pod čiarou

1) zrušená

2) zrušená

3) zrušená

4) § 521 Zákonníka medzinárodného obchodu.

5) § 2 písm. a) a b) zákona č. 123/1965 Zb. o Československej tlačovej kancelárii.

6) Zákon č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve.

7) Zákon č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej.

8) Zákon ČNR č. 118/1975 Zb. a zákon SNR č. 133/1975 Zb. o advokácii.

9) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.

9a) Napr. nariadenie vlády ČSR č. 1/1988 Zb. o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru a nariadenie vlády SSR č. 2/1988 Zb. o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru.

10) § 44 ods. 1 písm. b) zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon).

11) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

11a) Čl. II zákona č. 102/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.

12) Napr. vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 312/1953 Ú. I. o zriadení Strojexportu, podniku zahraničného obchodu pre vývoz strojov a strojového zariadenia v znení neskorších predpisov a vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 74/1971 Zb. o zriadení Omnie, podniku zahraničného obchodu.