Vyhláška č. 191/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku

Čiastka 41/1988
Platnosť od 14.12.1988
Účinnosť od 29.12.1988
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 dňom 6. júla 1987.

191

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 10. októbra 1988

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku


Dňa 25. júna 1984 bola v Buenos Aires podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 dňom 6. júla 1987.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Argentínskej republiky,

vedené prianím rozšíriť vzájomnú spoluprácu na veterinárnom úseku a uľahčiť vzájomnú výmenu živých zvierat a výrobkov a surovín živočíšneho pôvodu, ako aj podporovať výmenu poznatkov vo veterinárnej vede a praxi,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany

a) budú uľahčovať dovoz, vývoz a prevoz živých zvierat, výrobkov a surovín živočíšneho pôvodu medzi oboma štátmi,

b) budú spolupracovať pri ochrane svojich štátov pred zavlečením nákaz zvierat.

Článok 2

1. Príslušné orgány zmluvných strán

a) si budú pravidelne vymieňať správy o nákazách zvierat, vyskytujúcich sa na území ich štátov,

b) v prípade nového výskytu nákazy upovedomia krátkou cestou príslušné orgány druhej zmluvnej strany o jej vzniku, mieste výskytu, priebehu a o opatreniach prijatých na jej kontrolu a zdolanie.

2. Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa týka nákaz zahrnutých v liste A, B a C Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat (OIE), ustanovenie odseku 1 písm. b) sa týka nákaz zahrnutých v liste A OIE.

3. Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať informácie o zdravotnej problematike z veterinárneho úseku, o ktoré sa zaujímajú.

Článok 3

Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať a uľahčovať spoluprácu príslušných orgánov a organizácií na veterinárnom úseku, ktorá sa bude uskutočňovať najmä cestou

a) výmeny informácií o vyšetrovacích metódach používaných na diagnostiku nákaz zvierat a pri kontrole zdravotnej nezávadnosti výrobkov a surovín živočíšneho pôvodu,

b) výmeny veterinárnych odborníkov za účelom spresňovania nákazovej situácie na území štátu druhej zmluvnej strany, zavádzania nových diagnostických metód a sledovanie vedecko - technického pokroku na veterinárnom úseku,

c) vzájomného zasielania informácií o organizácii veterinárnej starostlivosti, ako aj právnych predpisov a inštrukcií vydaných na veterinárnom úseku.

Článok 4

Finančné otázky spojené s vykonávaním článku 3 tejto Dohody sa budú riešiť a plánovať po vzájomnej dohode príslušných orgánov zmluvných strán.

Článok 5

Príslušné orgány zmluvných strán budú v otázkach týkajúcich sa spolupráce podľa tejto Dohody v priamom styku.

Článok 6

Príslušné orgány zmluvných strán dohodnú na vykonanie tejto Dohody dojednanie, v ktorom ustanovia najmä veterinárne zdravotné podmienky, ktorými sa budú spravovať dovozy živých zvierat, výrobkov a surovín živočíšneho pôvodu z územia štátu jednej zmluvnej strany na územie štátu druhej zmluvnej strany, a hraničné priechody a iné miesta, na ktorých sa budú vykonávať veterinárne kontroly tohto tovaru.

Článok 7

Sporné otázky, ktoré by mohli vzniknúť pri výklade a vykonávaní tejto Dohody, sa budú riešiť diplomatickou cestou.

Článok 8

Táto Dohoda sa uzaviera na dobu piatich rokov. Jej platnosť sa predlžuje vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie diplomatickou cestou najneskôr 6 mesiacov pred uplynutím prebiehajúcej doby jej platnosti.

Článok 9

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa právnych predpisov štátov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Dané v Buenos Aires 25. júna 1984 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Argentínskej republiky:

Dante Caputo v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.